Звіт про наукову діяльність Південного регіонального центру Національної академії правових наук України за 2014 рікСторінка1/2
Дата конвертації18.12.2016
Розмір0.57 Mb.
  1   2ЗВІТ

про наукову діяльність

Південного регіонального центру

Національної академії правових наук України

за 2014 рік
Наукова діяльність Південного регіонального центру (далі ПРЦ) НАПрН України у 2014 році відбувалась у відповідності до наукової теми «Актуальні напрямки розвитку юридичної науки для подальшого розвитку регіонів України»(наукова тема затверджена Президією НАПрН України 18 жовтня 2013 року, № 86/16).

За цей час діяльності Південного регіонального центру опубліковано 12 монографій, 18 підручників та навчальних посібників, 82наукових статейта69 тез наукових доповідей, написано46наукових рецензій,здійснено28наукових редагувань,прийнята участь у розробці проектів законів та інших нормативних актів– 70, підготовлено 38 наукових висновків щодо правозастосовної діяльності, обговорено 6 наукових доповідей за результатами наукових досліджень, прийнята участь в проведенні 6 наукових конференцій, членів центру відзначено 10 державними нагородами, почесними званнями, громадськими заохоченнями та ін.

Розгорнений звіт наводиться нижче.


 1. Наукові дослідження

Наукова діяльність ПРЦ у 2014 році відбувалась у відповідності до наукової теми «Актуальні напрямки розвитку юридичної науки для подальшого розвитку регіонів України» та наукових тем, які розробляються у навчальних закладах та науково-дослідних установах Півдня України.Для більш цілеспрямованого проведення наукових досліджень в цьому році в ПРЦ НАПрН України був відкритий та офіційно зареєстрований науковий журнал «Вісник Південного регіонального центру» (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20641-10461 Р) . Даний науковий журнал вже має два випуски у цьому році.
Наукові публікації1


  1. Монографії (загальна кількість – 12):

 1. Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти): монографія / [О.М. Кібік, О.П. Подцерковний, Ю.З. Драпайло, В.О. Котлубай та ін.]; за ред. О.М. Кібік, О.П. Подцерковного. – Одеса: ФОП Грін Д.С., 2014. – 442 с.

 2. Ківалов С.В. Вибрані праці / С.В. Ківалов. – О. : Фенікс, 2014. – 1088 с.

 3. Ківалов С., Подцерковний О., Романадзе Л., Зятіна Д. Сучасний стан та напрями вдосконалення правових механізмів підтримки інновацій, комерціалізації досліджень, захисту прав інтелектуальної власності та підприємництва в Україні// Досвід європейських університетів з комерціалізації інновацій та можливості його застосування в Україні: Монографія / Загальна редакція: В.Шатоха. Редакційна колегія: М. Карпаш, В. Туляков, А. Петренко, А. Фалалеєв, А. Ферябов, Б. Залеська, К. Мітчел, Ж. Пабла, Ж. Сілва. - Дніпропетровськ: «Дріант», 2014. – С. 199-236 (1,8 д.а., особиста участь – 0,7 д.а.).

 4. Крижановський А.Ф. Сучасний конституційний правовий порядок: поняття, зміст, структура // Сучасний український конституціоналізм : монографія (під ред. проф. Крусян А.Р.). – Одеса – Фенікс, 2014. - С.240-283

 5. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки: монографія [Текст] / М. М. Дмитрук; ред. Н. І. Крилова; перед. сл. В. О. Тулякова. - О.: Юрид. л-ра, 2014. - 221с.

 6. Наукове та законодавче забезпечення концепції кримінальних проступків: монографія/ За заг. редакцією С.В. Ківалова та В.О. Тулякова – Одеса: Юридична література, 2014 – 199 с.

 7. Подцерковний О.П. Правовые проблемы активизации механизмов инновационной деятельности и коммерциализации исследований в Украине / О.П. Подцерковний, Д.В.Зятіна // у кн..: Актуальные проблемы экономики и менеджмента: инновации и современная практика: монография, книга вторая // Кузнецов Э.А., Осипов В.И., Турецкий ОА. и др.; под ред. Э.А. Кузнецова - Херсон: Гринь Д.С., 2014 – С. 203-236 (1,6 д.а, особистий внесок – 0,8 д.а.)

 8. Стрельцов Є.Л. Релігійні традиції у світській державі. Передмова Монографія. Передмова декана богословського факультету Карлова університету у Празі, доктор богослов’я, професор ЯнБлагославЛашек (Чехія). Видавництво Л. Марек, Брно, 2014, 262 стор.

 9. Стрельцов Є.Л., Орловський Б.М. «Обставини, що виключають злочинність діяння та захист від суспільно небезпечного посягання: напрямки удосконалення кримінально-правового регулювання». Монографія. – Одеса: Фенікс, 2014. – 388с.

 10. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Юридична відповідальність: пошук парадигми // Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія : монографія / [ І. Безклубий, С. Бобровник, І. Гриценко та ін.]; за заг.ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – С. 345-353

 11. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Приватне право як концепт: пошук парадигми : монографія / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2014. – 800с.

 12. Чанишева Г.І.,Приміч Д.В. Право на колективні переговори та укладення колективних договорів: міжнародні стандарти та законодавство України: монографія / Г.І. Чанишева, Д.В. Приміч. – Одеса : Фенікс, 2014. – 206с.
  1. Підручники, навчальні посібники (загальна кількість - 18):

 1. Дрьомін В.М., Стрелковська Ю.О. Політична кримінологія : навчально-методичний посібник (для студентів факультету правової політології та соціології) / Дрьомін В.М.. Стрелковська Ю.О. - О: Юрид. л-ра. - 2014 – 98 с.

 2. Законодавче забезпечення оперативно-розшукової діяльності в Україні: Науково-практичний коментар до Закону України « Про ОРД» та глави 21 КПК України / [ В.Д.Берназ, В.О.Глушков, С.В.Ківалов, А.М.Притула]; за заг.ред. Ківалова С.В. - Київ: ВД « Дакор», 2014.- 256с.

 3. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» : науково-практичний коментар / [Є.Л. Стрельцов, І.І. Митрофанов, А.М.Притула] ; за заг. ред. Є.Л.Стрельцова. – О.: Фенікс, 2014. – 324 с.

 4. Ківалов С.В. Адміністративне судочинство України : практикум / С.В. Ківалов, О.В. Бачеріков, К.В. Бондаренко, С.В. Осауленко. – Одеса : Фенікс, 2014. – 64 с.

 5. Ківалов С.В., Аленін Ю.П., Стрельцов Є.Л., Тіщенко В.В. Розслідування злочинів проти особи»; відп. ред.: С.В. Ківалов, Є.Л. Стрельцов. – Одеса: Юридична література, 2014. - 208с.

 6. Ківалов С.В. Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина: Підручник / С. В. Ківалов, І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий. – Одеса : Фенікс, 2014. – 342 с.

 7. Ківалов С.В. Передмова // Цивільний процес України: підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. Р.М. Мінченко – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – С. 11-12

 8. Крижановський А.Ф., Арабаджи Н.Б. Тлумачення у правовій сфері: навчально-методичний посібник для магістратури за спеціальністю «Правознавство» // Одеса – Фенікс, 2015. – 198с.

 9. Мітрофанов І.І.,Притула А.М., Стрельцов Є.Л. Закон про міліцію. Науково-практичний коментар;відп. ред. Є.Л. Стрельцов.Харків, «Одіссей», 2013. – 144с.

 10. Оборотов Ю.М., Горобець К.В. Проблеми теорії держави і права : навчально-методичний посібник. / Ю.М. Оборотов, К.В. Горобець. – Одеса : Фенікс, 2014. - 27 с.

 11. Оборотов Ю.М., Тіщенко Ю.В. Основи теорії держави і права : навчально-методичний посібник. / Ю.М. Оборотов, Ю.В. Тіщенко. – Одеса : Фенікс, 2014. - 62 с.

 12. Правові основи фармацевтичної діяльності: навчальний посібник / За заг. ред. В.Д.Берназа. – Одеса:Видавничий дім«Гельветика», 2014. – 400с.

 13. Прокурорский надзор в Украине: учебно-методическое пособие [ С.В Страхова, Н.Н.Колюка, Н.В.Неледва/ Под ред. Проф. Берназа В.Д. –Одесса, 2014.- 203 с.

 14. Тіщенко В.В., Комісарчук Р. В. Криміналістика. Навч.-метод.посібник. Одеса: Фенікс, 2014. - 372 с.

 15. Туляков В.О. Правознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / кол.авторів – Харків: Фоліо, 2014 – 635 с. – Глава 21. Основи кримінального права – С.525-593

 16. Tulyakov, V.A.InternationalGriminalJustice: lectures / V. Tulyakov, O. Polishchuk; ОНЮА. – 2014. – 100с.

 17. Цивільне та сімейне право ч. 1: навч.-метод. посібник / [Є.О. Харитонов, Н.Ю.Голубєва, К.М. Глиняна та ін.] – Одеса: Фенікс, 2014. – 216 с.

 18. Цивільне та сімейне право ч. 2: навч.-метод. посібник / [Є.О. Харитонов, Н.Ю.Голубєва, В.О.Гончаренко та ін.] – Одеса: Фенікс, 2014. – 146с.
  1. Наукові статті (загальна кількість – 82):

 1. Аленін Ю.П., Гловюк І.В. Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення // Вісник Південного регіонального центруНаціональної академії правових наук України. – 2014. - №1. – С. 161-169.

 2. Аленін Ю.П., Пожар В. Цивільний позов у кримінальному провадженні:особливості доказування та вирішення // Право України. – 2014. - №10. – С. 116-123.

 3. Берназ В.Д. Негласные следственные (розыскные) действия как важнейшие средства решения стратегических задач досудебного расследования. Ежегодник украинского права: сб. научн. Тр. / отв. За выпуск.А.В.Петришин. – Харьков: Право, 2014.

 4. Берназ В.Д. НС(Р)Д как важнейшие средства решения стратегических задач досудебного расследования // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція: зб. Наук. Праць.- Одеса: Фенікс, 2014.-Вип. №10-1.-С. 5-10

 5. BernazV.D. “Legislativeregulationofactivityoftheinvestigatorattheinitialstageofpre-judicialinvestigation”, // “Міжнародний юридичний журнал: збірникнауковихпрацьНаціональногоуніверситетудержавноїподатковоїслужбиУкраїни».-Випуск №1(1)2014. –С. 152-158

 6. Vasyl Bernaz, Serhii Spilnik, Oksana Komarnicka, SEARCH OF A PERSON IN ACCORDANCE TO THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF UKRAINE// . EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ. Svazek 1.- 5. Vydání, 2014.-С.219-231

 7. Гуторова Н.О., Пономаренко Ю.А. Пеналізація злочинів як напрямок кримінально-правової політики. – Вісник асоціації кримінального права України, 2013. - № 1 – 0,5 д.а.

 8. Гуторова Н.О. Соціально-філософськи аспекти кримінальної відповідальності // Гуманітарні знання у соціально-правовому вимірі: матер. всеукраїнської науково-практичної конференції 31 жовтня 2014 р. / Ред кол. Гуторова Н.О., Куцепал С.В. – Полтава: ТОВ «Фірма – Техсервіс», 2014. – 312с. – с. 38-44

 9. Дрьомін В.М. Діяльнісна методологія у вивченні злочинності./ Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 74 / Гол. ред.. С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. - С. 242-251. - 0,7 д.а.

 10. Дрьомін В.М. Деінституціоналізація влади як криміногенний фактор // Юридичний вісник. - № 6. - 2014. – С. 108-118.

 11. Дрёмин В.Н. Самовоспроизводство преступности в механизме криминализации общества //Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція № 11/2014, с. 87-94.

 12. Дрьомін В.М. Роль комунікативно-інформаційної сфери в інституціоналізації злочинності: методологічні питання / Електронне наукове фахове видання "Юридичний науковий електронний журнал" № 6/2014 / Режим доступу: www.lsej.org.ua

 13. Дрёмин В.Н. Криминальная культура в механизме детерминации организованной преступности // Вісник Запорізького національного університету. Серия: Юриспруденція № 4/2014. – С.165-171

 14. Дрьомін В.М. Соціальна аномія як криминологичний феномен // Електронне наукове фахове видання "Порівняльно-аналітичне право" № 6/2014 Режим доступу: http://www.pap.in.ua

 15. KivalovS. Ttirkiye-UkraynaKarbyla°tyrmalyCezaHukukuSempozyumuIl'nun«ABUlkelerininHukukiDtizenlemeleri: Karbyla°ryrmaryBakybAcylary» (28.09 — 01.10.2012 — Odessa / Ukrayna) = Turkey-UkraineComparativeCriminalLawSymposium — II«LegalPolicyofEUCountries: ComparativeAspects» (28.09 – 01.10.2012 – Odessa / Ukraine) EditörProf. Dr.h.c. Yener. – Üniver. – Seckin / Hukuk, 2014. – Р. 209-239. – Текст: турец., англ.

 16. Ківалов С.В. Адміністративне судочинство України: перспективи реформування // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / від. ред. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 10-13.

 17. Ківалов С.В. До питання визначення принципів досудового врегулюваня публічно-правових спорів // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.пр. / МОН України, НУ ОЮА. – О., 2014. – Вип. 72. – С. 7-15

 18. Ківалов С.В. Компетентнісний підхід в оцінюванні якості освіти в контексті нового закону України «Про вищу освіту» // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр. Центр гендерних проблем. – О., 2014. – Вип. 53. – С. 3-11

 19. Ківалов С.В. Методологічний зміст ефективності управління системою освіти // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр. Центр гендерних проблем. – О., 2014. – Вип. 51. – С. 3-12

 20. Ківалов С.В. Основні теоретичні засади багатофакторного моделювання процесу розвитку вищої освіти // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / НУ ОЮА, Південноукр. Центр гендерних проблем. – О., 2014. – Вип. 52. – С. 11-19.

 21. Ківалов С.В. Теоретична характеристика функціонального змісту адміністративного судочинства як правозахисного механизму у сфері публічного управління / Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.пр. / МОН України, НУ ОЮА. – О., 2014. – Вип. 71. – С.7-19.

 22. Крижановский А.Ф. Феноменология права на службе юриспруденции / А.Ф.Крижановский // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. – Одеса : Міжнар. гуманіт. ун-т, 2013. – Вип. 21. – Ч.1. – С.10-14

 23. Оборотов Ю.Н. Диалоговое учебное пособие по философии права / Ю.Н. Оборотов // Юридичний вісник - №1. – 2014. – С. 324-326

 24. Оборотов Ю.М. Надійність права як відображення його імунної властивості. / Ю.М. Оборотов // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - № 1. - Одеса, 2014. – С. 222-230

 25. Подцерковний О.П. Проблеми дослідження страхових правовідносин у контексті їх спрямування на розвиток галузей економіки // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2014. — № 1. — С. 93-99 (0,5 д.а.).

 26. Подцерковний О.П. Про суперечність європейським стандартам пропозицій щодо ліквідації господарських судів // Юридичний вісник. – 2014. – № 6. – С. 14-17. (0,5 д.а.)

 27. Подцерковний О.П. Підстави банкрутства як показник балансу інтересів держави та суспільства, дії принципу верховенства права /// Санація та банкрутство. – 2014. – № 3. – С. 39-46. (0,4 д.а.)

 28. Подцерковний О.П. Про необхідність системного економіко-правового стимулювання розвитку галузей економіки (на прикладі суднобудування) // Юридичний вісник. – 2014. – № 1. – С. 60-65 (0,5 д.а.)

 29. Подцерковний О.П. Вступна стаття до монографії Ю.З. Драпайла «Правове регулювання господарських відносин у морських портах» // Драпайло Ю. З. Правове регулювання господарських відносин у морських портах: моногр. / Ю. З. Драпайло. – Одеса: Фенікс, 2014. – С. 3-7. (0,3 д.а.)

 30. Подцерковний О.П. Вступительная стаття к монографии М.Ю. Картузова «Предупредительные меры в хозяйственном процессе: опит Украины и зарубежных стран» – Картузов М.Ю. Предупредительные меры в хозяйственном процессе: опит Украины и зарубежных стран / М.Ю. Картузов. – Одеса: Фенікс, 2014. – С. 4-8. (0,4 д.а.)

 31. Притула А.М. Змагальність у кримінальному процесі як передумова справедливого суду // Юридична наука. – 2014. - № 8. – С. 117-122.

 32. Притула А.М. Кримінальна відповідальність осіб за порушення права на захист // Вісник Національної академії прокуратури. – 2014. - № 5. – С. 95 – 101.

 33. Скакун О.Ф. «Конституційна економіка» як науковий напрям у юриспруденції // Людиноцентристський вимір в історії права, держави і юридичної думки: до 150-річчя початку наукової діяльності М. П. Драгоманова. Матеріали XXVIII Міжнародної історико-правової конференції 13–16 червня 2013 р. Рівне – Луцьк. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. С. 25-29 (0,4 др.арк.)

 34. Скакун О.Ф. Властивості економічної домінанти в доктринах-актах // Правова доктрина – основа формування правової системи держави. Матеріали Міжн. наук.-практ. конф., присв. 20-річчю НАПрН України та обговорення п’ятитомної монографії «Правова доктрина України». Х., 20-21 листопада 2013 р. Х.: «Право», 2013. С. 108-112 (0,5 др.арк.)

 35. Скакун О.Ф. Паритет права и экономики: междисциплинарный поход // Ежегодникукраинского права. Сб. научн. трудов. Х., 2013. №6. С. 51-66 (0,7 др.арк.)

 36. Скакун О.Ф. Інститут звільнення від юридичної відповідальності // Відповідальність у праві: філософія, теорія: монографія / [ І. Безклубий, С. Бобровник, І. Грищенко та ін. [за заг. Ред. І. Безклубого. – К.; Грамота, 2014. – 448 с. – (Серія «Про «українське право»). С. 380-390 (р. ІІІ, гл.3, 3.2.) (0,75 др.арк.)

 37. Скакун О.Ф. Межі державно-правового регулювання економіки: міждисциплінарний підхід // Право України, К., 2014. №5. С.62-72 (0,8 др.арк.)

 38. Скакун О.Ф. Конституция республіки Крым 2014 года в контексте формирования российскими ученими идеологических предпосылок «возвращения» Крыма в Россию // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. №1. С.36-50 (1,0 др.арк.)

 39. Стрельцов Є.Л. Регулювання складних соціальних процесів у міжнародному та національному праві. Юридичний вісник. Науковий журнал, 2014, № 1, стор. 249 – 255

 40. Стрельцов Е.Л. Морской тероризм: законодательство, теория, практика. Удосконалення міжнародних і національних правових механізмів боротьби з морським піратством. Одеса, Фенікс, 2014, с. 17-31

 41. Стрельцов Є.Л. До питання про сутність міжнародних конфліктів. Повітряне і космічне право. Вісник юридичного інституту Національного авіаційного університету, № 4, 2014, с. 70 – 78;

 42. Стрельцов Є.Л. Реалізація кримінологічних ідей у кримінально-правових приписах. Вісник асоціації кримінального права України. Електронне наукове видання, № 1, 2014;

 43. Стрельцов Є.Л. До питання про соціологію міжнародних відносин та соціологію міжнародного права. Актуальні проблеми філософії та соціології. Випуск 1, 2014, с. 98-106

 44. Стрельцов Є.Л. Міжнародні конфлікти: поняття та види. Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Одеса, Юридична література, 2014, № 74, с. 10-16.

 45. StreltsovE. Contemporary possibilities of State impact on crime: some reflections// Вісник Південного регіонального центру НАПрН України, 2014, №1, С. 151-161.

 46. Тищенко В. В. Проблемные вопросы методики преподавания криминалистики на современном этапе. Тищенко В. В., Ващук О. П. //Модели преподавания криминалистики : история и современность. Сборник научных трудов / под. ред. Н. П. Яблокова и В. Ю. Шепитько. – Х. : Апостиль, 2014. – С. 196-207 (1,5 друк. арк.)

 47. Тищенко В.В. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми криміналістики», присвячена 100-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора В. П. Колмакова. Юридичний вісник. – 1/2014. – С. 277-280. (1,5 друк. арк.)

 48. Тищенко В. В. Процессуальные и криминалистические аспекты расследования и раскрытия преступлений // Криминалист первопечатный.- №8, Харьков, 2014. - С. 86-91 (0,5 друк. арк.)

 49. Тіщенко В. В., Барцицька А. А. Становлення технологічного підходу – новацій ний напрямок розвитку криміналістики // Актуальні проблеми держави і права. - Зб. наук. праць. - Вип. 68 - Одеса: Юр. літ., 2012. - С. 560-566. (0,5 друк. арк.)

 50. Тищенко В. В. Постика Игорь Владимирович // Энциклопедия криминалистики в лицах / Под. ред. В. Ю. Шепитько - Х.: Апостиль, 2014 - С. 276-278. (0, 2 друк. арк.)

 51. Тіщенко В. В., Ващук О. П. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю з дня народження д.ю.н., професора В.П. Колмакова // Митна справа, 2013, №6. - С. 165-166. (0,2 друк. арк.)

 52. Тищенко В. В. Предисловие к «Виктор Павлович Колмаков: сб. науч. тр.: к 100-летию со дня рождения ученого-криминалиста / сост. В. В. Тищенко, О. П. Ващук, И. П.Гресько. – Одесса : Юрид. література, 2013. - С. 8-10. (0,2 друк. арк.)

 53. Тіщенко В. В., Ващук О. П. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми криміналістики», присвячена 100-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора Віктора Павловича Колмакова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. - Вип. 13, Харків, 2013. - С.556-559. ( 0,3 друк. арк.)

 54. Тіщенко В. В. Сучасний стан і деякі проблеми розвитку криміналістичної методики розслідування злочинів. // Вісник Південного регіонального центру НАПрН України - 2014, №1.- С. 170-180. (1 друк. арк.)

 55. Тищенко В. В. Содержание и границы методик расследования преступлений // Криміналістика і судова експертиза : наука, навчання, практика : зб. наук. праць у 2-х т. - Х. : Апостіль, 2014. - Т. 1. - С.474-480 (0,8 друк. арк.)

 56. Туляков В.А. Современная уголовная политика Украины и европейское законодательство (TherelationshipofUkraine'scriminalpolicyandtheEuropeancommunity) / [Текст] / В.А. Туляков // Правовая политика стран ЕС: сравнительные аспекты: Мат-лыМежд. науч.-практ. конф. (Одеса, 29 вересня – 01 жовтня 2012 р.) – Turkey-Ukraine Comparative Criminal Law Symposium -2 – Hukuk # 1336 – Ankara, 2014 – p.201-221

 57. Туляков В.О. Тенденції розвитку методології кримінально-правових досліджень: порівняльний метод.// Інтернет-конференція «Відповідальність за кримінальні правопорушення у сучасному вимірі» присвячена пам’яті українського криміналіста, професора Л.В. Багрій-Шахматова - режим доступу http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=816&Itemid=349&lang=ru

 58. TulyakovV. Globalrisksofworld’sdevelopmentandtheessenceofcriminallawandcriminology [Текст] // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9–10 жовт. 2014 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2014. – 536 с. – 78-82

 59. Кримінальне право сьогодення: ренесанс ідей Ч.Беккаріа [Текст] // Міжнародна науково-практична конференція «Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини», присвячена 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 13 червня 2014 року). – Одеса : Фенікс 2014. – 430 с.

 60. Туляков В. О. Порівняльний метод у науці кримінального права // Вісник Асоціації кримінального права України - Електронне наукове видання - Випуск 1(2) / 2014 – С.29-40 – режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/visnik_yg/2/03.pdf

 61. Туляков В.О. Дія кримінального права у контексті доктринальних та соціальних змін [Текст] // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України – Одеса, 2014 - № 2 – С.108-118.

 62. Туляков В.А. Техника применения сравнительного метода в уголовно-правовых исследованиях [Текст] // Актуальні проблеми філософії та соціології : науково-практичний журнал – Одеса, 2014 - С.103-110

 63. Туляков, В.ToBeandnottoBe[Текст] / ВячеславТуляков, Наталія Савінова//Юридичний вісник України:Загальнонац. правова газ.  -  2014.  -  23-29 серпня (№ 34). С. 12-13.

 64. Харитонов Є., Харитонова О. Від осмислення рецепції римського права – до формування загальної теорії взаємодії правових систем/ Є. Харитонов, О. Харитонова // Право України. – 2014. - № 1. – С. 274-297.

 65. Харитонов Є. Елементи диспозитивного та імперативного регулювання цивільних відносин у ЦК України/ Є. Харитонов //Приватне право. – № 2. – 2013. – С. 38-49 (не врахована у звіті за попередній рік)

 66. Харитонов Є. Елементи диспозитивного та імперативного регулювання цивільних відносин у Цивільному кодексі України/ Є. Харитонов // Право України. – 2014. - № 2. – С.45-56.

 67. Харитонов Є.О. Система зобов’язань, що виникають внаслідок відвернення шкоди, за Цивільним кодексом України // Актуальні проблеми приватного права України: Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової / Відп.ред. Р.А. Майданик, О.В. Кохановська. – К.: ПрАТ «Юридична практика», 2014. – С. 461-480.

 68. Харитонов Є. О., Некіт К. Г. Одеська наукова школа приватного права / Є.О. Харитонов, К.Г. Некіт // Науково-практичний журнал «Часопис цивілістики». – 2014. – №16. – С. 6-13.

 69. Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Проблеми обрання методологічних імперативів компаративістських досліджень у галузі приватного права // Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах : збірник наукових праць / за ред. В. І. Короля, Ю. В. Білоусова. - К. : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. –С. 7-15.

 70. Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Приватне право як концепт: постановка питання // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2014. - № 1. 68-77.

 71. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Деякі питання класифікації європейських систем приватного права // Порівняльне правознавство. – 2012 -№ 3-4.- С. 17-37 (не врахована у звітах за попередні роки)

 72. Kharytonov E. O. Forming the Contemporary Civil Law of Ukraine: Influence of Western and Eastern Traditions of Law // East European and Russian Yearbook of International and Comparative Law. – 2012-2013. – Vols. 6-7. – P.43-79.

 73. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Право ЄС та України: деякі методологічні питання кореляції у галузі приватного права // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2014. – № 2 (50). – С. 59-68.

 74. Харитонова О.І. Проблемні питання визначення юрисдикції адміністративних судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності // Актуальні проблеми приватного права України: Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової / Відп.ред. Р.А. Майданик, О.В. Кохановська. ─ К.: ПрАТ «Юридична практика», 2014.- С.481-498.

 75. Харитонова О. Цивільний кодекс України: проблеми вдосконалення законодавства про інтелектуальну власність // Право України. – 2014. - № 2. – С. 139-149.

 76. Харитонова О. Цивільний кодекс України: проблеми вдосконалення законодавства про інтелектуальну власність // Приватне право. ─ № 2. ─ 2013. ─ С. 137-147.

 77. Харитонова О.І. Порівняльно-правові дослідження піратства, контрафакції та плагіату за законодавством України та Польщі // Часопис цивілістики. – 2014. – Вип 16. – С. 222-226.

 78. Чанишева Г.І., Чанишев Р.І. Реалізація права на інформацію суб’єктами колективних трудових правовідносин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2014. - № 8. – С. 216-220 (0,3 д.а.)

 79. Чанишева Г.І., Чанишев Р.І. Реалізація права на інформацію під час ведення колективних переговорів // Актуальні проблеми політики. – 2014. - № 52. – С. 317-327 (0,75 д.а.)

 80. Чанишева Г.І., Чанишев Р.І. Інформація про умови праці як категорія трудового права // Вісник Одеського національного університету. – 2014. – Том. 19. Вип. 1 (22). – С. 60-69 (0,7 д.а.)

 81. Чанишева Г.І. Основні принципи соціального діалогу у сфері праці // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2014. – № 1. – С. 100-107 (0,5 д.а.)

 82. Чанишева Г.І. Профспілки, їх об’єднання як суб’єкти колективних трудових правовідносин // Наукові праці Національного університет «Одеська юридична академія». Т.ХІІІ / Редкол. : С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 185-193
  1. Тези наукових доповідей (загальна кількість – 69):

 1. Аленін Ю.П. Деякі питання удосконалення початку досудового розслідування // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (26-17 травня 2014 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. - С. 654-656.

 2. Аленін Ю.П. Особливості початку досудового розслідування // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 14-17.

 3. Аленін Ю.П. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях про зґвалтування // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування» (м. Одеса, 7 листопада 2014 р., ОДУВС)

 4. Берназ В.Д. Правовое обеспечение предупреждения преступлений—важнейшая задача Уголовного кодекса Украины/ Заходи кримінального впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції , м. Одеса, 7 лютого 2014 року .- Одеса: Фенікс, 2014. –С. 11-13

 5. Берназ В.Д., Неледва Н.В.Организационно-правовые основы формирования профессиональных качествследователя, необходимых для организации взаимодействия с лицензионными подразделениями. /Становлення особистості професіонала: перспективи і розвиток // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 лютого 2014 р. – м.Одеса). Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – С.157-162

 6. Берназ В.Д. Швидке, повне та неупереджене розслідування – завдання кримінального провадження / Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: матеріали VI міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса ( 4 квітня 2014 р.) – Одеса:ОДУВС, 2014. – С. 3–5

 7. Берназ В.Д. Правовые и криминалистические проблемы противодействия коррупционным правонарушениям в Украине в современных условиях /Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету.-Випуск 21.Ч. 1 // Матеріали щорічної звітної конференції професорсько-викладацького складу МГУ ( 16 травня 2014 р.). – Одеса: Фенікс-2014.- С. 24-28

 8. Гуторова Н.О. Заходи кримінально-правового характеру: поняття та види // Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7 лютого 2014 р. /відп. ред. С.В.Ківалов – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 216 с. – с. 18-20

 9. Гуторова Н.О. Охоронна функція кримінального права // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків: матеріали між нар. Наук. – практ. Конф. 9-10 жовтня 2015 р. /редкол.: Тація В.Я. (голова), В.І.Борисов. – Право, 2014. – 536 с. – с. 31-35

 10. Дрёмин В.Н. Проблема целостности личности в криминологическом контексте/ В.Н.Дрёмин // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького (Одеса, 16-17 травня 2014 р.) Т.1 / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 617-620. (0,3 д.а.);

 11. Дрёмин. В.Н. Міжнародний досвід застосування альтернативних покарань/В.Н. Дрёмин / Правові проблеми цивілізаційного вибору України: матеріали Міжнародного круглого столу (28 листопада 2014 р.) /. – Одеса: Феникс. – С. 195-199 (0,3 д.а.);

 12. Ківалов С.В. Ідеї Беккаріа в умовах сьогодення. Міжнародна конференція «Кримінальна правова доктрина: шляхи реалізації», присвячена пам’яті Чезаре Бекарріа, 14 червня 2014 року. Одеса, Фенікс, 2014, с. 4-8;

 13. Ківалов С.В. Передмова // Адвокатура: минуле та сучасність : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Адвокатура: минуле та сучасність» (м. Одеса, 1 березня 2014 р.) / за загальною редакцією д.ю.н., професора В.М. Дрьоміна. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 16.

 14. Ківалов С.В. Передмова // Адвокатура: минуле та сучасність: матер. ІVміжнар. наук. конф. адв., мол. вчен., асп та студ. «Адвокатура: минуле та сучасність» (м. Одеса, 22 листопада 2014 р.) / за заг. ред. д.ю.н., профессора В.М. Дрьоміна. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – С. 9-11.

 15. Ківалов С.В. Передмова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / МОН України, НУ ОЮА. – О., 2014. – Вип.71. – С. 3-4.

 16. Ківалов С.В. Передмова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.пр. / МОН України, НУ ОЮА. – О., 2014. – Вип. 70. – С. 3-4.

 17. Ківалов С.В. Передмова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.пр. / МОН України, НУ ОЮА. – О., 2014. – Вип. 72. – С. 3-4.

 18. Ківалов С.В. Передмова // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (29 листопада 2014 р., м. Одеса) : у 3 т. Т. 1 / відп. ред. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 3-5.

 19. Ківалов С.В. Передмова // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (29 листопада 2014 р., м. Одеса) : у 3 т. Т. 2 / відп. ред. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 3-4.

 20. Тези Передмова // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (29 листопада 2014 р., м. Одеса) : у 3 т. Т. 3 / відп. ред. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 3-4.

 21. Ківалов С.В. Передмова // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: Матеріали міжнародного круглого столу (м. Одеса, 30 трявня 2014 р.) – Одеса: Юридична література. – 2014. – С. 3-5.

 22. Ківалов С.В. Передмова // Матеріали XVII Звітної студентської науковой конференції : у 3 т. (м.Одеса, 26 квіт. 2014 р.). – О. : Юрид. лит-ра, 2014. – Т.1. – С.3-4.

 23. Ківалов С.В. Передмова // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [гол. ред. Н. В. Петлюченко] ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Випуск 3. Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – Одеса : «Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 9.

 24. Ківалов С.В. Передмова // Правове забезпечення соціальної сфери : матер. VМіжнар. наук. конф. студ., асп. та молод. вчених (22 березня 2014 р., м. Одеса) / за заг. ред. д.ю.н., професора Г.І. Чанишевої. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 3-4.

 25. Ківалов С.В. Передмова // Сучасна цивілістика : матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Одеса. 28 березня 2014 р. / відп. за вип. д-р. юрид. наук, проф. Є.О. Харитонов. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 3-4.

 26. Ківалов С.В. Передмова // Юридична клініка. Зб. нормативо-правових актів з організації діяльності / [С. В. Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. І. Пашковський, М. Т. Лоджук] ; за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. НАПрН України С. В. Ківалова. – Одеса : Фенікс, 2014. – С. 3-5.

 27. Ківалов С.В. Привітання // Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7.02.2014 року / від. ред. д-р. юрид. наук, проф., академік С.В. Ківалов.: ред. кол.: проф. В.Д. Берназ, проф. Є.Л. Стрельцов, доц. Н.А. Орловська. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 8.

 28. Ківалов С.В. Привітання // Митна справа : Науково-аналітичний журнал. – № 1(91). – 2014. – С. 5.

 29. Ківалов С.В. Привітання // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [гол. ред. Н. В. Петлюченко] ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Випуск 3. Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – Одеса : «Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 3.

 30. Ківалов С.В. Привітання // Покажчик публікацій в журналі «Митна справа» у 1999-2013 роках. Спец. вип. журн. «Митна справа». – 2014. – С. 2.

 31. Ківалов С.В. Привітання // Покажчик публікацій в журналі «Митна справа» у 1999-2013 роках. Спец. вип. журн. «Митна справа». – 2014. – С. 6.

 32. Ківалов С.В. Привітання // Правові проблеми цивілізаційного вибору України: матер. круглого столу, присвяч. 10-річчю кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства (Одеса, 28 листопада 2014 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2014. – С. 3-4.

 33. Крижановский А.Ф. Национальная доктрина правового порядка: проблемы институализации/ А.Ф.Крижановский // Пізнання права: теоретичний та історичний аспект : матер. круглого столу (м. Одеса, 25 квітня 2014 р.) / Міжнар. гуманітарн. ун-т. – Одеса : Фенікс, 2014. – С.45-48.

 34. Оборотов Ю.М. Концептуальные начала существования права как иммунной системы (на примере городского права) // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2т. Т. 2 / відп. ред. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 33 – 35

 35. Оборотов Ю.Н. Украинское место развитие в пограничной (евразийской) цивилизации как основание правового развития. / Ю.Н. Оборотов. // Правові проблеми цивілізаційного вибору України. Матеріали круглого столу присвяченого 10-річчю кафедри Європейського Союзу та порівняльного правознавства. 28 листопада 2014 р. м. Одеса. – С. 17-22

 36. Подцерковний О.П. Окремі проблеми законного та підзаконного регулювання залізничних перевезень // Нормативні управлінські та міжнародні аспекти розвитку економіки та права : матеріали ІІ науково-практичної конференції (25.11.2014 р., м. Одеса) / Громад. орг. «Всеукраїнський центр екон. права» ; голова ред. кол О. П. Подцерковний. — Одеса :Юридична література, 2014. — с. 3-7. (0,4 д.а).

 37. Подцерковний О.П. Про критерії зваженого підходу до узгодження Господарського та Цивільного кодексу України та подальшого розвитку кодифікації // 10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації : зб. доповідей наук.-практ. конф. (14.11.2014., м. Київ) / голова ред.. кол. О.П. Подцерковний. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 59-68. (0,5 д.а.)

 38. Подцерковний О.П. Проблеми втручання судів у арбітражну діяльність у контексті підстав банкрутства та тлумачення «публічного порядку» // Матеріали круглого столу. – МКАС – 2 10.2014. – С. 49-57. (0,4 д.а.).

 39. Подцерковний О.П. Правове закріплення стратегії розвитку морегосподарського комплексу в Україні: планування має бути змістовним // Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти розвитку економіки та права : матеріали І науково-практичної конференції (2 верес. 2014 р., м. Одеса) / Громад. орг. «Всеукраїнський центр екон. права» ; ред. кол : О. П. Подцерковний (голова), Н. М. Крестовська, М. Д. Василенко [та ін.] ; відп. за вип. Р. В. Тарнавський. — Одеса :Юридичналітература, 2014. — с. 5-10. (0,3 д.а.)

 40. Подцерковний О.П., Децентрализация как инструмент обеспечения экономических свобод и саморегулирования хозяйственного сообщества // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2014 р.) : у 2 т. – Т.1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. –– С. 425-427 (0,3 д.а.)

 41. Подцерковний О.П., Про проблеми правової реалізації стратегій економічного розвитку у сфері морегосподарського комплексу // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2014 р.) : у 2 т. – Т.2 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. –– С. 399-401 (0,3 д.а.)

 42. Подцерковний О.П. Про децентралізацію у регуляторній політиці та оптимізацію напрямів розгортання права у сфері господарювання // «Правовий порядок у підприємницьких відносинах: засоби забезпечення»: Матеріали науково-практичного круглого столу 11 квітня 2014 р. у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, – Київ, 2014. – С. 23-28 (0,4 д.а.).

 43. Подцерковний О.П., Рикова О.М. Дискусійні положення Кодексу торговельного мореплавства України щодо морських вимог при здійсненні портової діяльності / О. М. Рикова, О. П. Подцерковний // Сучасні порти – проблеми та рішення: тези доповідей Шостої міжнародної науково-практичної конференції. – О. : Елтон. – Іллічівськ : Гратек, 2014. – С. 155-157. (0,3 д.а., особистий внесок – 0,1 д.а.)

 44. Притула А.М. Правовий режим окупованих територій // Право і держава в дослідженнях молодих науковців матеріали VII-ї науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Одеса, 21 березня 2014 року). – Одеса, 2014. - С. 88-93

 45. Стрельцов Є. Л. Заходи кримінально-правового впливу в умовах трансформації держави і права // Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7 лютого 2014 / Відп. ред. д-р юрид. наук. проф., академік С.В. Ківалов; ред. кол.: проф. В.Д. Берназ, проф. Є.Л. Стрельцов, доц. Н.А. Орловська. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2014, С.29-31

 46. Стрельцов Є. Л. «Великі ідеї великих людей та їх реалізація в соціальному житті» Міжнародна конференція «Кримінальна правова доктрина: шляхи реалізації», присвячена пам’яті Чезаре Бекарріа, 14 червня 2014 року. Одеса, Фенікс, 2014, с. 12-17

 47. Стрельцов Є. Л. Сінергетика кримінального права: простота» і складність. Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків: матеріали міжнар. Наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2014 р. / В.Я.Тацій (голов. ред.), В.І. Борісов (заст. годов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2014: с. 63-66

 48. Тищенко В. В. О видах, форме и содержании криминалистических методик расследования преступлений. // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В. М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 749-751. (0,2 друк. арк.)

 49. Тищенко В. В. Комплексное восприятие информации при проведении допроса. // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали Міжнародного круглого столу. Одеса. 30 травня 2014 р. / відп. за вип. : проф. В. В. Тіщенко, доц. О. П. Ващук. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 239-241. (0,3 друк. арк.)

 50. Тищенко В. В. Вопросы стратегии и тактики расследования преступлений // Актуальные проблемо криминалистической тактики. / Материалы международной научно-практической конференции (Москва, 26 марта2014 г.). - М. : Юрлитература, 2014. - С. 261-264. (0,3 друк. арк.)

 51. Туляков В.А. Глобальные риски мирового экономического форума и задачи уголовной политики/ [Текст] В.А. Туляков// Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичноїконференції, м.Одеса, 7 лютого 2014 року / відп. ред. д-р юрид. наук, проф., академік С.В. Ківалов.; ред. кол.: проф. В.Д. Берназ, проф.. Є.Л. Стрельцов, доц. Н.А. Орловська – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 216 с.

 52. Туляков В.О. Кримінально-правове поводження: до теорії питання [Текст] / В.О. Туляков // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одесса) : у 2т. Т.1/ відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одесса :Юридичналітература, 2014. – 820 с.

 53. Харитонов Є.О. Деякі проблемні питання співвідношення цивільного та сімейного законодавства України //Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар.наук-практ. конф., присвяченої 92-й річниці з дня народж. д-ра юрид.наук, проф., чл..-кор. АН УРСР В. П. Маслова. 28 лют. 2014 р.– Х., 2014. – С.22-26

 54. Харитонов Є.О. Приватне право як концепт // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова 16-17 травня 2014 р., . м. Одеса: у 2 т. Т.1 /відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014.– С.246-248

 55. Харитонов Є. О. Римська правова традиція як джерело приватного права Європи // Матеріали міжнародної наукової конференції Римське право і сучасність 6 червня 2014 р., м. Одеса / за загальною редакцією д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова; Національн. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2014 – С.4-6

 56. Kharytonov Ye.O, Heiko M.O. Reception of some provisions ofthe roman law regarding the land right in medieval Europe//Матеріали міжнародної наукової конференції Римське право і сучасність 6 червня 2014 р., м. Одеса / за заг. редак. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова; Національн. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2014 – С.7-9

 57. Харитонов Е.О., Харитонова Е.И. Некоторые проблемные вопросы защиты авторских прав: законодательство Украины и европейский опыт //“Universitaras Europaea XXI: Stiinta universitara in contextul integratii europene – Promovarii drepturilor omullui in contextul integratii europene”: teorie si practica”, conf. st. teoretico-practica intern. 18 oct.,2013, Chisinau/ red.-sef: Vitalie Gamurari:resp: de ed Alexandr Gauia. – Chisinau : ULIM, 2013. – С. 364-373.

 58. Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Визначення поняття інтелектуальної власності та кола його об’єктів у ЦК України потребує вдосконалення //Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки,шляхи вдосконалення.Матеріалиміжнародногоцивілістичного форуму, Київ, 25-26 квітня 2013 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2014. – С. 79-81

 59. Харитонова О.І. Ліцензійні договори та вільні публічні ліцензії: проблеми та перспективи // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова 16-17 травня 2014 р.,. м. Одеса: у 2 т. - Т.1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. ─ Одеса: Юридична література, 2014.– С.478-480.

 60. Харитонова О.І. До питання про поняття піратства, контрафакції та плагіату за законодавством України та Польщі // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар.наук-практ. конф., присвяченої 92-й річниці з дня народж.д-ра юрид.наук, проф., чл..-кор. АН УРСР В. П. Маслова. 28 лют. 2014 р.– Х., 2014. – С.26-30.

 61. Харитонова О.І. Поняття піратства та плагіату за законодавством України та Польщі: порівняльний аналіз // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: матеріали щорічної міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ім.. Ю.С. Червоного / за загальною редакцією Заслуженого юриста України, д.ю.н., професора Р.М. Мінченко. – Одеса: Фенікс, 2014. – С.35-38.

 62. Харитонова О.І. Конституційне право на творчість: до визначення терміно-поняття // Нова редакція Конституції України та вдосконалення цивільного законодавства: проблеми гармонізації: матер. круглого столу (Одеса, 13 вересня 2013 р.) / за загредд.ю.н., проф. Є.О. Харитонова ; Націон ун-т «Одеська юридична академія. ─ Одеса: Фенікс, 2013. – С.11-14.

 63. Чанишева Г.І. Здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод як форма соціального діалогу // Приватне право в умовах глобалізації: традиційні цінності та європейські перспективи: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, І.Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2014. – С. 15-21 (0,45 д.а.)

 64. Чанишева Г.І. Суб’єкти права на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод // Правовий світогляд: людина і право: Матеріали щорічної науково-практичної конференції (Київ, 22.04.2014 р.) / Ін-т дер-ви і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., Ніка-Центр, 2014. – С. 25-30 (0,4 д.а.)

 65. Чанишева Г.І. Організації роботодавців та їх об’єднання як суб’єкти колективних трудових відносин // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – Вип. 21. – Ч. ІІ. – С. 68-72 (0,3 д.а.)

 66. Чанишева Г.І. Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів та угод як колективне трудове право // Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 145-річчю академіка Всеукраїнської академії наук М.І. Палієнка (Київ, 18 лист. 2014 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко. – К.: Ніка-Центр, 2014. – С. 451-454 (0,2 д.а.)

 67. Чанишева Г.І. Види колективних трудових правовідносин // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 433 – 435 (0,15 д.а.)

 68. Чанишева Г.І. Організації роботодавців, їх об’єднання як суб’єкти колективних трудових правовідносин // Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку: тези доповідей і наук. повідомлень учасників VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 3-4 жовтня 2014 р.) / за ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2014. – С. 357-361 (0,3 д.а.)

 69. Чанишева Г.І. Наявність сімейних обов’язків як підстава диференціації правового регулювання трудових відносин // Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Харків, 28 листопада 2014 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2014. – С. 338-341 (0,2 д.а.)
  1. Наукові рецензії (загальна кількість – 46):


Аленін Ю.П. – 4, Крижановський А.Ф. – 2, Оборотов Ю.М. – 2, Подцерковний О.П. – 26, Стрельцов Є.Л. – 6, Тіщенко В.В. – 1, Харитонов Є.П. – 4, Харитонова – 1.
Аленін Ю.П.:

 1. Рецензія на монографію Глинської Н.В. «Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень»

 2. Рецензія на монографію Карабут Л.В. «Загальні положення кримінальної процесуальної діяльності»

 3. Рецензування підручника “Судоустрій України”, підготовленого авторським колективом кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка за заг. ред. д.ю.н., проф. М.А. Погорецького, к.ю.н. Я.М. Романюка, д.ю.н., доц. О.Г. Яновської

 4. Рецензування підручника “Адвокатура України”, підготовлений доктором юридичних наук, профессоромПогорецьким М.А. та доктором юридичних наук, доцентом Яновською О.Г.


Крижановський А.Ф.:

 1. Рецензія на монографіюАракеляна М.Р. Институт адвокатуры в правозащитной системе Украины: теоретико-правовой аспект : монографія / М.Р. Аракелян. – Одесса: Фенікс, 2014. – 282 с.

 2. Рецензія на монографію Мельничук О.С. Міська правова система: поняття та структура: монографія / О.С. Мельничук. – Одеса : Фенікс, 2014. – 292 с.


Оборотов Ю.М.:

 1. Рецензія на монографію Арабаджи Н.Б. Аксіологія сучасного правового порядку: монографія / Н.Б. Арабаджи. – Херсон: ОЛДІ_ПЛЮС., 2014. – 188 с.

 2. Рецензія на монографію Джолос С.В. Етатистські основи державності: монографія / С.В. Джолос. – Черкаси: Видавництво Ю.Чабаненко, 2013. – 252 с.


Подцерковний О.П.

 1. Рецензія на монографію Шкляра С.В. Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання у правовідносинах з органами Антимонопольного комітету України – К. : Юстініан, 2014. – листопад 2014

 2. Рецензія на монографію Картузов М.Ю. Предупредительные меры в хозяйственном процессе: опит Украины и зарубежных стран / М.Ю. Картузов. – Одеса: Фенікс, 2014. – листопад 2014

 3. Рецензія на монографію Драпайло Ю. З. Правове регулювання господарських відносин у морських портах: моногр. / Ю. З. Драпайло. – Одеса: Фенікс, 2014. – жовтень 2014.

 4. Рецензія на монографію «Застосування конкурентного законодавства. Практика України, ЄС, РФ та США – К. : Юстініан, 2014. – 248 с.» - листопад 2014

 5. Рецензія на навчальний посібник “Господарсько-процесуальне право” за редакцією Л.М. Ніколенко.

 6. Рецензія на навчальний посібник В.В. Чайковської «Господарське право України».

 7. Рецензія на підручник «Право інтелектуальної власності» (для студентів економічних спеціальностей Одеського національного економічного університету) Цибульова П. М., Романадзе Л. Д., Кулініч О.О. – квітень 2014

 8. Відгук на дисертацію Василенка Миколи Дмитровича на тему «Концептуальні засади господарсько-правового режиму технопарків і технополісів», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

 9. Відгук на диссертационное исследование, проведенное Р.С.Молдабаевымна тему: «Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» на соискание ученой степени доктора (Ph.D)по специальности 6D030100 – «юриспруденция» – жовтень 2014

 10. Відгук на дисертацію Войнарівського Миколи Миколайовича на тему «Гарантії прав та законних інтересів суб’єктів господарювання при застосування адміністративно-господарських санкцій», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право – лютий 2014

 11. Відгук на дисертацію Будурової Ганни Миколаївни на тему “ Господарсько-правове регулювання комерційного використання державного майна ”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – "Господарське право, господарсько-процесуальне право" – травень 2014.

 12. Відгук на дисертацію Гофмана Олександра Рудольфовича на тему “Державна гарантія як засіб забезпечення виконання господарських зобов’язань”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – "Господарське право, господарсько-процесуальне право" – травень 2014.

 13. Відгук офіційного опонента на дисертацію Задихайла Дмитра Вітольдовича «Правові засади формування та реалізації економічної політики держави», подану на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – квітень 2013

 14. Відгук офіційного опонента на дисертацію Швидкої Тетяни Ігорівни «Господарсько-правове забезпечення зростання конкурентоздатності національної економіки», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право – жовтень 2014

 15. Відгук офіційного опонента на дисертацію на дисертаційне дослідження Ваксман Регіни Володимирівни “Вдосконалення господарсько-правового забезпечення рекламної діяльності”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право – червень 2014

 16. Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Остапенко Юлії Ігорівни на тему «Напрями та зміст модернізації законодавчого регулювання телекомунікаційних відносин в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

 17. Відгук на дисертаційне дослідження Семенишина Артема Вікторовича“Господарсько-правове забезпечення функціонування оборонно-промислового комплексу в Україні”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

  1. Відгуки на автореферати дисертацій – всього 9.


Стрельцов Є.Л.

 1. Рецензія: Полянський Є.Ю. Кримінально-правова доктрина у США. Монографія. Одеса, Фенікс, Право, 2014.

 2. Рецензія: Триньова Я.О. «Біоетичні проблеми кримінального права України». Монографія. К.: Національна академія прокуратури України, 2014.

 3. Рецензія: Колодін Д. О. «Кримінальна відповідальність за фальсифікацію підсумків голосування на виборах та референдумі». Київ, 2014. – 324 с.

 4. Рецензія: Сторчак Н.А. «Загальні засади та принципи призначення покарання при застосуванні позбавлення волі на певний строк»;

 5. Рецензія: Правова статистика. Навчальний посібник. 2-ге правлене видання / За заг. Ред. Стратонова В.М. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 238с.

 6. Рецензія: Лосич С.В Назимко Є.С., Притула В.В. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча в кримінальному праві України». Науково-практичний посібник. Київ, 2014. – 162 с.


Тіщенко В.В.

 1. Рецензія: Тіщенко В., Пережняк Б., Ващук О. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми криміналістики», присвячена 100-річчю зі дня народження професора В.П.Колмакова // Юридичний вісник, 2014, №1. - С. 277-280. (0,3 друк. арк.)


Харитонов Є.П.

 1. Рецензія на монографію Синєгубова О.В. «Здійснення особистих немайнових прав осіб, що не досягли повноліття» (Харківський національний університет внутрішніх справ);

 2. Рецензія на монографію Ковальської В.С. «Підстави зміни та припинення сімейних правовідносин» ( Хмельницький університет управління та права);

 3. Рецензія на навчально-методичний посібник із спецкурсу «Забезпечення виконання зобов’язань» - автори: Сєвєрова Є.С., Костова Н.І. ( Національний університет «Одеська юридична академія»)

 4. Рецензія на монографію Козловської Л.В. «Теоретичні засади здійснення і захисту спадкових прав у цивільному праві України»


Харитонова О.І.

 1. Рецензія: Начальний посібник «Інвестиційне право України» під редакцією д.ю.н, професора Шишки Р.Б.
  1. Наукове редагування (загальна кількість – 28)


Дрьомін В.М. – 4, Ківалов – 7,Крижановський А.Ф. – 2, Подцерковний О.П. – 4, Стрельцов Є.Л. – 3, Тіщенко В.В. – 1, Туляков В.О. – 3, Харитонов Є.П. – 3, Харитонова О.І. – 1.
Дрьомін В.М.:

 1. Заступник головного редактора фахового видання «Hayкові праці Національного університету «Одеська юридична академія» - НУ ОЮА

 2. Заступник головного редактора фахового видання «Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць» - НУ ОЮА

 3. Відповід. редактор збірника матеріалів конференції «Правове життя сучасної України»: матер. міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, (2014 р.) (у 2-х томах). - Одеса: Юридична літ-ра. – 2014.

 4. Відповід. редактор збірника матеріалів Всеукраїнскої конференції «Верховенство права очима правників-початківців» . - Одеса: Юридична літ-ра. – 2014.


Ківалов С.В.

 1. Адміністративне судочинство України : практикум / С.В. Ківалов, О.В. Бачеріков, К.В. Бондаренко, С.В. Осауленко. – Одеса : Фенікс, 2014. – 64 с.

 2. Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7 лютого 2014 року / від. ред. д-р. юрид. наук, проф., академік С.В. Ківалов.: ред. кол.: проф. В.Д. Берназ, проф. Є.Л. Стрельцов, доц. Н.А. Орловська. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2014.

 3. «Зовнішній» ресурс реформування Європейського суду з прав людини // Правові проблеми цивілізаційного вибору України : матер. круглого столу, присвяч. 10-річчю кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства (Одеса, 28 листопада 2014 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2014.

 4. Компенсація та реституція у системі заходів запобігання та протидії корупції // Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7 лютого 2014 року / від. ред. д-р. юрид. наук, проф., академік С.В. Ківалов.: ред. кол.: проф. В.Д. Берназ, проф. Є.Л. Стрельцов, доц. Н.А. Орловська. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2014.

 5. Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина : Підручник / С. В. Ківалов, І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий. – Одеса : Фенікс, 2014. – 342 с.

 6. Правові проблеми цивілізаційного вибору України : матер. круглого столу, присвяч. 10-річчю кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства (Одеса, 28 листопада 2014 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2014.

 7. Юридична клініка. Зб. нормативо-правових актів з організації діяльності / [С. В. Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. І. Пашковський, М. Т. Лоджук] ; за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. НАПрН України С. В. Ківалова. – Одеса : Фенікс, 2014.


Крижановський А.Ф.:

 1. Наукове редагування матеріалів Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету.

 2. Наукове редагування: Юридична клініка. Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності / С.В. Ківалов, Ю.М. Оборотов, М.І. Пашковський, М.Т. Лоджук. – Одеса : Фенікс, 2014. – 126 с.


Подцерковний О.П.:

 1. Наукове редагування: Актуальні проблеми держави і права: – Вип. 66. – Одеса: Юридична література, 2014 – вип. 70.

 2. Наукове редагування: Журнал «Вісник господарського судочинства» 2014 – Номери 1-6.

 3. Наукове редагування: 10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації : зб. доповідей наук.-практ. конф. (15.11.2014р., м. Київ)

 4. Наукове редагування: Нормативні управлінські та міжнародні аспекти розвитку економіки та права : матеріали I та ІІ науково-практичної конференції Всеукраїнського центру економічного права.


Стрельцов Є.Л.:

 1. Наукове редагування монографії: Є.Л. Стрельцов, Б.М. Орловській. «Обставини, що виключають злочинність діяння та захист від суспільно небезпечного посягання: напрямки удосконалення кримінально-правового регулювання». Монографія. – Одеса: Фенікс, 2014. – 388 с.

 2. Наукове редагування керівництва для слідчих: С.В.Ківалов, Ю.П. Аленін, Є.Л. Стрельцов, В.В. Тищенко. Розслідування злочинів проти особи». Відп. ред. С.В. Ківалов, Є.Л. Стрельцов. Керівництво для слідчих. Одеса, Юридична література, 2014. - 208 с.

 3. Наукове редагування коментаря до закону: І.І.Мітрофанов, А.М. Притула, Є.Л. Стрельцов. Закон про адвокатуру та адвокатську діяльність. Науково-практичний коментар. Відп. ред. Є.Л. Стрельцов. Одеса, Фенікс, 2014. – 324 с.


Тіщенко В.В.

 1. Наукове редагування матеріалів Міжнародного круглого столу. Одеса. 30 травня 2014 р. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 239-241. (0,3 друк. арк.)


Туляков В.О.

 1. Наукове редагування: Кримінальне право України: навчально-методичний посібник [Текст] / ред. проф. Туляков В.О. – Одеса:Юридична література, 2014 - 330 с.

 2. Наукове редагування рукописів статей аспірантів кафедри кримінального права НУ «Одеська юридична академія»

 3. Наукове редагування статей авторів як член редколегії часописів (peerreview):InterEULawEast – Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations – Zagreb University, Croatia; Central and Eastern European Legal Studies – EPLO, Athens


Харитонов Є.П.

 1. Міжнародна наукова конференція «Римське право і сучасність» (6 червня 2014 р., м. Одеса)

 2. Інтернет-конференція «Цивілістичні читання присвячені памяті І.В Шерешевського: Принципи DCFR як методологічна основа вдосконалення цивільного законодавства»

 3. Науково-практичний журнал «Часопис цивілістики»


ХаритоноваО.І.

 1. Науково-практичний журнал «Часопис цивілістики».
 1. У

  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал