Звіт про корпоративне управління страховика Інформація про мету провадження діяльності страховикаСкачати 91.31 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір91.31 Kb.
ТипЗвіт

Додаток 5

до Порядку складання звітних даних страховиківЗВІТ

про корпоративне управління страховика

1. Інформація про мету провадження діяльності страховика.

Метою діяльності Товариства є отримання прибутку внаслідок здійснення страхування, співстрахування, перестрахування та інших видів страхової діяльності та задоволення на цей основі матеріальних потреб акціонерів, шляхом реалізації їх прав у відповідності з чинним законодавством України.2. Інформація про факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

Товариство у своїй діяльності дотримується принципів корпоративного управління, які визначені у статуті товариства: щорічно звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства на загальних зборах акціонерів; оприлюднює річну звітність на сайті НКЦПФР, власному сайті та друкованих виданнях; акціонерам надається можливість ознайомитися з матеріалами зборів та річними звітами; контроль за діяльністю виконавчого органу здійснює Наглядова рада, ревізор та загальні збори; фактів відхилень від принципів корпоративного управління протягом звітного року невиявлено.

3. Інформація про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за страховиком) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Власником істотної участi станом на 31.12.2015р. є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «БIЗНЕС-IНВЕСТ» (НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ»), iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 34335398, що знаходиться за адресою: 83003, Донецька обл., мiсто Донецьк, вулиця Антiпова, будинок 7-А, частка в статутному капiталi становить - 26,0498%. Протягом звiтного 2015 року склад власникiв iстотної участi не змiнювався.

4. Інформація про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети.

У звітному періоді Наглядова рада здійснювала свою діяльність у наступному складі:  • з 01.01.2015р. по 25.01.2015р. у складі двох осіб - Голова Наглядової ради Рахліна Володимира Матвійовича, Член Наглядової ради Рутковської Ангеліни Георгіївни. Склад Наглядової Ради був затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів Тоавриства (Протокол від 25.04.2013 №01);

  • з 26.01.2015р. по 04.12.2015р. у складі чотирьох осіб - Голова Наглядової ради Поволоцьких Тамара Миколаївна, Члени Наглядової ради Маланушенко Євгеній Леонідович, Дєдушева Марина Володимирівна, Рутковської Ангеліни Георгіївни. Склад Наглядової Ради був затверджений Рiшенням Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №01 вiд 20.01.2015 року);

  • з 05.12.2015р. по 31.12.2015р. у складі трьох осіб - Голова Наглядової ради Поволоцьких Тамара Миколаївна, Члени Наглядової ради Маланушенко Євгеній Леонідович, Рутковської Ангеліни Георгіївни. Зміна у складі Наглядової ради відбулася, у зв’язку із припинення повноваженнь Члена Наглядової ради Дєдушевої Марини Володимирiвни за власним бажанням вiдповiдно до положень ст. 57 Закону України "Про акцiонернi товариства". Пiдставою для припинення повноважень Члена Наглядової ради Дєдушевої М.В. стала її заява про дострокове припинення повноважень за власним бажанням.

5. Інформація про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.
Виконуючим органом Товариства є Правління. Протягом звітного періоду Правління діяло у наступному складі:

  • Голова Правління – Карелін Олександр Валентинович (до 31.03.2015р. виконував обов’язки Голови правління, з 01.04.2015р. був призначений на посаду Голови Правління згідно Протоколу Наглядової Ради товариства від 01.04.2015р. №04);

  • Член Правління – Войтович Ксенія Вікторівна (Заступник Голови Правління з фінансів);

  • Член Правління – Бонковська Ірина Валентинівна (Заступник Голови Правління з продажів).

Змін у складі Правління протягом звітного періоду не відбувалося.

6. Інформація про факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або інформацію про відсутність таких фактів.

Фактiв порушення членами Наглядової ради та Правління Товариста внутрiшнiх правил , що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових послуг не зафiксовано.7. Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів впливу.

Протягом звітного періоду до Товариства з боку ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві були застосовані заходи впливу у вигляді штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску (Рішення ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 13.11.2015 року №0022701706). Товариством здійснюється оскарження вказаного рішення у встановленому законодавством порядку. Інших заходів впливу з боку органів державної влади до Товариства, в тому числі до членів його Наглядової ради та Правління не застосовувалися.8. Інформація про розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика.

Члени Наглядової Ради виконували свої обов`язки на безоплатній основі , а розмір винагороди Правління склав 1019519,00 грн.9. Інформація про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року.

Основними ризиками є висока конкуренція на ринку аналогічних послуг, економічно нестабільна ситуація в країні, низький рівень страхової культури населення та низька платоспроможність фізичних та юридичних осіб.10. Інформація про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики.

Управління страховими ризиками в Товаристві ґрунтуватися на системному використанні методів андерайтингу, контролю за ризиками та фінансування ризиків. Кожен із цих методів відіграє особливу роль в управлінні ризиками страхової компанії, а їхня сукупність утворює ефективну систему ризик-менеджменту, яка забезпечує підвищення фінансово-економічної стійкості та рентабельності діяльності страхової організації та її конкурентоспроможності на ринку в поточному і довготерміновому періодах.11. Інформація про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю функціонувала протягом звітного періоду згідно з вимогами чинного законодавства та корпоративними положеннями. Фінансова звітність складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності. Звітність страховика за 2015р. складено у відповідності з вимогами МСФЗ.12. Інформація про факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір, або про їх відсутність.

Протягом року відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір, не було. Активи, що перевищують встановлений у статуті підприємства розмір, не купувалися.13. Інформація про результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір.

Купівлі-продажу активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір, протягом звітного періоду не відбувалося.14. Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або інформацію про їх відсутність.

Операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року, відсутні.15. Інформація про використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Аудиторський висновок за результатами аудиту річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності небанківських фінансових установ складається згідно з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року, які рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2011 N 229/7 затверджені для обов'язкового застосування при виконанні завдань з 1 травня 2011 року в якості національних стандартів аудиту.

Згідно з Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затвердженими Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 грудня 2014р. № 1652, аудиторський висновок, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів, складено відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

16. Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

У страховика не призначено зовнішнього аудитора наглядової ради.17. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

До 2012 року компанії надавала послуги Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Паритет-аудит». Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3287, видане рішенням АПУ від 27.11.2003р. № 129.

Аудитор Захаркіна І.Ю. Сертифікат аудитора серії А № 003626, виданий за рішенням Аудиторської палати України № 74 від 29.01.1999р.

Місцезнаходження : 83044, м.Донецьк, вул.. Комуністична, 4.

Загальний стаж аудиторської діяльності 9 років, аудиторські послуги страховику надає 5 років.
З 2012 року компанії надає аудиторські послуги Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аудит Бюро». Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3027, видане рішенням АПУ від 26.04.2012р. № 249/5.

Аудитор Недужко Л.В. Сертифікат аудитора А №004904, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 30.11.2015 за №104

Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 4 А, кв. 2

Загальний стаж аудиторської діяльності 13 років. Аудиторські послуги надає страховику 4 роки.

Інших аудиторських послуг протягом звітного року страховику не надавалося.

Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора протягом звітного року не було.


До товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аудит-Бюро» та до аудиторів фірми не було застосовано стягнень з боку Аудиторської палати України, відсутні факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

18. Інформація про захист страховиком прав споживачів фінансових послуг

- механізму розгляду скарг: керуючись вимогами Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" з метою захисту прав та iнтересiв споживачiв фiнансових послуг, Товариство придiляє увагу розв'язанню спорiв та дотримання справедливих пiдходiв до розв'язання проблеми захисту прав споживачiв страхових послуг, намагається забезпечувати правильне розумiння сутi фiнансової послуги без нав'язування її придбання.

- прізвище, ім'я та по батькові працівника страховика, уповноваженого розглядати скарги: особою, уповноваженою розглядати скарги клiєнтiв, є Голова Правлiння Карелiн Олександр Валентинович.

- стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг): скарг стосовно порушення з боку Товариства прав споживачiв фiнансових послуг протягом 2015 року не зафiксовано.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг страховиком та результати їх розгляду: Позовiв до суду протягом 2015 р. стосовно надання фiнансових послуг Товариства не зафiксовано.

19. Інформація про корпоративне управління у страховику, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Товариством подається вся необхідна інформація про корпоративне управління у страховика, подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку страхових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Голова Правління

___________________

(підпис)


О.В. Карелін

         (ініціали, прізвище)Головний бухгалтер

___________________

(підпис)


О.О. Філатова

         (ініціали, прізвище)

Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал