Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «страхова компанія «дельфін» за 2014 рік Вкажіть мету провадження діяльності страховикаСкачати 111.75 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір111.75 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ

про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» за 2014 рік


1. Вкажіть мету провадження діяльності страховика.

Товариство створене з метою здійснення на території України страхової дiяльностi та отримання прибутку для забезпечення соцiально-економiчних та iнших iнтересiв акцiонерiв i працiвникiв Товариства.

2. Вкажіть факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

Принципи корпоративного управління ПРАТ «СК «ДЕЛЬФІН» затверджені Загальними зборами акціонерів 18 квітня 2013 року. У своїй діяльності Товариство неухильно дотримується затверджених Принципів корпоративного управління і не відхиляється від його вимог. Текст Принципів корпоративного управління доступний на сайті Товариства: http://ic-dolphin.com/.

3. Вкажіть інформацію про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за страховиком) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Власником істотної участі є: код ЄДРПОУ 37200633, ТОВ «СТАРТ АП», Україна, 62341, Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Партизанська, 40.

Власник істотної участі відповідає встановленим законодавством вимогам.

Склад власників істотної участі протягом року не змінювався.

4. Вкажіть інформацію про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети.

Склад Наглядової ради: Поколодний Валерій Вікторович, Поколодна Тетяна Валеріївна, Поколодна Валентина Олександрівна.

Всі члени Наглядової ради Товариства відповідають встановленим законодавством вимогам. Склад Наглядової Ради протягом року не змінювався. Всі члени Наглядової ради Товариства у повному складі були переобрані на наступний термін рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Комітети Наглядової Ради не створювались.

5. Вкажіть інформацію про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.

Виконавчим органом є Правління Товариства.

Склад Правління: Голова – Останін Михайло Олександрович, Члени Правління – Родченко Володимир Борисович, Єрьоміна Марина Олександрівна, Калініченко Людмила Леонідівна, Машошина Тетяна Вікторівна.

Всі члени Правління Товариства відповідають встановленим законодавством вимогам. Склад Правління протягом року змінювався наступним чином:


  1. Звільнено з посади Голови Правління Товариства Токар Тетяну Іванівну;

  2. Припинено повноваження заступника Голови Правління Товариства Єрьоміної Марини Олександрівни;

  3. Обрано на посаду Голови Правління Товариства Єрьоміну Марину Олександрівну;

  4. Переведено на посаду заступника Голови Правління Товариства Останіна Михайла Олександровича у зв’язку з обранням;

  5. Припинено повноваження заступника Голови Правління Товариства Останіна Михайла Олександровича;

  6. Обрано на посаду Голови Правління Товариства Останіна Михайла Олександровича;

  7. Переведено на посаду заступника Голови Правління Товариства Єрьоміну Марину Олександрівну у зв’язку з обранням.

6. Вкажіть факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або інформацію про відсутність таких фактів.

Факти порушення членами Наглядової ради та Правління ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг відсутні.

7. Вкажіть інформацію про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів впливу.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НАЦКОМФІНПОСЛУГ) відповідно до Постанови № 56/13-16/13/3 від 23 квітня 2014 року до ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» був застосований захід впливу у вигляді штрафної санкції у розмірі 3 400,00грн. за порушення, вчинені Товариством на ринках фінансових послуг. Сума штрафу була перерахована Товариством до Державного бюджету України своєчасно, про що своєчасно було повідомлено Нацкомфінпослуг з одночасним наданням документів, що підтверджують сплату цієї штрафної санкції. Протягом 2014 року органами державної влади не застосовувались інші заходи впливу до ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН», а також до членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

8. Вкажіть розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика.

Члени наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

Розмір заробітної плати членів Правління Товариства за 2014р. Становить 22 835,50 грн.

9. Вкажіть інформацію про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року.

Протягом року були відсутні значні фактори ризику, що впливали на діяльність ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН».

10. Вкажіть інформацію про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики.

Управління страховими ризиками в Товаристві ґрунтується на системному використанні методів андеррайтингу, контролю за ризиками та фінансування ризиків. Кожен із цих методів відіграє особливу роль в управлінні ризиками страхової компанії, а їхня сукупність утворює ефективну систему ризик-менеджменту, яка забезпечує підвищення фінансово-економічної стійкості та рентабельності діяльності страхової організації та її конкурентоспроможності на ринку в поточному і довготерміновому періодах.

Також 09 червня 2014 року на виконання п.1 Розділу V Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика затверджених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04 лютого 2014 року №295 з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них в ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» було запроваджено систему управління ризиками, що включає стратегію управління ризиками та реалізацію управління ризиками, та призначено працівника, відповідального за оцінку ризиків.

Станом на 30 червня 2014 року було проведено стрес-тестування ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» щодо впливу стресів (ключових ризиків) на фінансовий стан Товариства, як страховика. Висновок: зміна величини нетто-активів у відсотках на 0,455% станом на 30 червня 2014 року підпадає під категорію «мінімальних ризиків» і не може негативно вплинути на діяльність ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» як страховика та на його здатність виконувати свої зобов’язання. Вартість активів ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» майже не чутлива до такого коливання ринкової вартості відповідних активів. Також було напрацьовано низку заходів щодо зменшення впливу ризиків. Відповідну інформацію було розкрито у відповідності до вимог законодавства.

Станом на 31 грудня 2014 року було проведено стрес-тестування ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» щодо впливу стресів (ключових ризиків) на фінансовий стан Товариства, як страховика. Висновок: зміна величини нетто-активів у відсотках на 1,77% станом на 31 грудня 2014 року підпадає під категорію «мінімальних ризиків» і не може негативно вплинути на діяльність ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» як страховика та на його здатність виконувати свої зобов’язання. Вартість активів ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» майже не чутлива до такого коливання ринкової вартості відповідних активів. Також було напрацьовано низку заходів щодо зменшення впливу ризиків. Відповідну інформацію було розкрито у відповідності до вимог законодавства.

11. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Протягом 2014 року порушень ведення бухгалтерського обліку внутрішнім аудитором не виявлено.Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

Вiдображається зароблена премiя звiтного перiоду за дiючими договорам страхування, як розрахункова величина, а саме: сума страхових платежiв за договорами, якi вступили в дiю в звiтному перiодi, мiнус повернення за договорами, якi розгорнутi в звiтному перiодi та результат (+/-) вiд змiни резервiв незароблених премiй.

тис.грн.

2013 р. 2014 р.

Дохiд вiд страхової дiяльностi (зароблена премiя звiтного перiоду по дiючим договорам страхування) 556 1106

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

До собiвартостi послуг вiдноситься: страховi вiдшкодування.

тис.грн.

2013 р. 2014 р.

Страховi вiдшкодування 39 285

Адмiнiстративнi витрати

Вiдображаються витрати на адмiнiстративний персонал та iншi витрати, пов`язанi з управлiнням та обслуговуванням Товариства.

тис.грн.

2013 р. 2014 р.

Адмiнiстративнi витрати 429 480

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 129 121

Iншi витрати на послуги стороннiх органiзацiй 141 361

Витрати на оплату працi та заохочення 119 64

Нарахування на ЗП (ЄСВ) 40 18

Iншi операцiйнi доходи/ витрати

Iншi операцiйнi доходи

До iнших операцiйних доходiв вiдносяться доходи, пов`язанi з iншою операцiйною страховою діяльністю

тис.грн.


2013 р. 2014 р.

Iншi операцiйнi доходи - 0 797

Iншi операцiйнi витрати 0 361

тис.грн.


2013 р. 2014 р.

Iншi витрати операцiйної дiяльностi 5 0

Результат змiни технiчних резервiв, iнших нiж РНЗП

тис.грн.


2013 р. 2014 р.

Результат змiни резерву незаявлених збиткiв 21 0Податок на прибуток

Вiдображена сума нарахованих податкових зобов'язань на доходи вiд страхової дiяльностi та вiд iншої дiяльностi.

тис.грн.

2013 р. 2014 р.

Податок на прибуток вiд страхової дiяльностi 17 25

Основнi засоби тис.грн.

Машини та обладнання Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби РАЗОМ

Первiсна вартiсть та оцiнка

На 31.12.2013 416

Придбання основних засобiв –389

Вибуття –

На 31.12.2014 805

Амортизацiя та знецiнення

На 31.12.2013 155

Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 109

На 31.12.2014 264

Чиста балансова вартiсть (залишкова вартiсть)

На 31.12.2013 261

На 31.12.2014 541Нематерiальнi активи тис.грн.

Програмне забезпечення Лiцензiї РАЗОМ

На 31.12.2013 230

Придбання нематерiальнихi активiв - –

Вибуття - - -

На 31.12.2014 230

Амортизацiя та знецiнення

На 31.12.2013 57

Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 12

Вибуття - -

На 31.12.2014 69

Чиста балансова вартiсть (залишкова вартiсть)

На 31.12.2013 173

На 31.12.2014 161Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

тис.грн.


На 31.12.2014 На 31.12.2013

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 598 700Запаси тис.грн.

На 31.12.2014 На 31.12.2013

Запаси:

виробничi запаси 43 0Торгова та iнша дебiторська заборгованість

тис.грн


Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по страхуванню: На 31.12.2014 На 31.12.2013

чиста реалiзацiйна вартiсть 12 32

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:

за виданими авансами 126 167

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 0 0

Поточнi фiнансовi iнвестицiї тис.грн.

На 31.12.2014 На 31.12.2013

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 12000 12000

Грошовi кошти тис.грн.

Грошовi кошти та їх еквiваленти: На 31.12.2014 На 31.12.2013

Грошовi кошти 234 711

Власний капiтал

тис.грн.


Власний капiтал На 31.12.2014 На 31.12.2013

Статутний капiтал 12000 12000

Сальдо нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 9 61

Забезпечення наступних витрат i платежiв тис.грн.

Забезпечення наступних витрат i платежiв На 31.12.2014 На 31.12.2013

Страховi резерви 152 282

Поточнi зобов'язання тис.грн.

Поточнi зобов'язання На 31.12.2014 На 31.12.2013

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 490 733

Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв 112 0

Поточнi зобов'язання з бюджетом 18 25

Поточнi зобов'язання з оплати працi 11 3

Iншi поточнi зобов'язання 543 509

12. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір, або про їх відсутність.

Протягом 2014 року відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» розмір не здійснювалось.

13. Вкажіть інформацію про результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір.

Протягом 2014 року купівля-продаж та оцінка активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» розмір не проводилась.

14. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або інформацію про їх відсутність.

Протягом 2014 року засновниками Товариства здійснювалось надання та повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги. Станом на 31.12.2014 року кредиторська заборгованість ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» перед засновниками складає 1,1 тис. грн.

15. Вкажіть інформацію про використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Аудит річної фінансової звітності ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» проводиться з урахуванням всіх чинних рекомендацій органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

16. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Для проведення аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» за 2014 рік рішенням Наглядової ради Товариства призначено: код ЄДРПОУ 30035315, ТОВ АФ «АУДИТ-ПЛЮС», Україна, 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10.

17. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності – з 1998 року;

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такому страховику – другий рік;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом року – інші аудиторські послуги не надавались;

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора - конфлікт інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора відсутні;

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

ТОВ «АФ «ФІНЕКС-АУДИТ» - 2011-2012 р.р.

ПАФ «Бізнес-аудит» - 2013 р.

ТОВ АФ «АУДИТ-ПЛЮС» - аудит фінансової звітності з 2013 року.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності страховика, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

До аудитора Аудиторською палатою України протягом року стягнення не застосовувались. Фактів подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, не виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

18. Вкажіть інформацію про захист страховиком прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;

скарги, що надходять до ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» розглядаються у строки та в порядку, встановлених законодавством

прізвище, ім'я та по батькові працівника страховика, уповноваженого розглядати скарги;

Останін Михайло Олександрович

стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

Протягом 2014 року скарги стосовно надання фінансових послуг до ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» не надходили.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг страховиком та результати їх розгляду.

Позови до суду стосовно надання фінансових послуг ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» відсутні.

19. Вкажіть інформацію про корпоративне управління у страховику, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» подається вся необхідна інформація про корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку страхових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Голова Правління ____________________ М.О. ОстанінМ. П.

Головний бухгалтер ____________________ О.О. Краснова

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал