Звіт про діяльність львівської національної академії мистецтв за 2015 рікСкачати 380.8 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір380.8 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України
Львівська національна академія мистецтвЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ
ЗА 2015 РІК


Львів - 2016

2
Зміст
Вступ………………………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Кадрова політика ЛНАМ. Характеристика якісного складу науково-
педагогічних працівників…………………………………………………………………..6
1.1.Штатний розпис. Кадровий потенціал ЛНАМ………………………………………..6 1.2.Перепідготовка, підвищення кваліфікації та атестація науково-педагогічних працівників………………………………………………………………………………8
Розділ 2. Навчальна та навчально-методична робота …………………………………10
2.1. Формування контингенту студентів……………………………………………………10 2.2. Випуск фахівців і виконання державного замовлення..................................................11 2.3. Дотримання Академією ліцензійних умов надання освітніх послуг…………………14
Розділ 3. Ефективність наукової, науково-дослідної та творчої діяльності академії.
Впровадження їх результатів……………………………………………………..………..18
3.1. Діяльність Науково-дослідного сектору ЛНАМ.............................................................18 3.2. Основні результати наукової діяльності у 2015 році......................................................19 3.3. Ефективність роботи аспірантури, докторантури та Спеціалізованої вченої ради….21 3.4 Студентська наукова робота...............................................................................................21 3.5. Творча робота ЛНАМ .......................................................................................................23 3.6. Діяльність Наукової бібліотеки та Музею ЛНАМ..........................................................23 3.7. Діяльність Відділу видавництва та інформації...............................................................26 3.8. Моніторинг інформаційного забезпечення ЛНАМ……………………………………32
Розділ 4. Міжнародна діяльність ЛНАМ............................................................................33

Розділ 5. Фінансове, матеріально–технічне забезпечення та адміністративно-
господарське забезпечення діяльності ЛНАМ................................................................36 5.1. Використання бюджетних коштів та виконання кошторису ЛНАМ……………….36 5.2. Ефективність використання Академією державного майна. Своєчасність розрахунків з підприємствами, установами, банками та іншими організаціями……………………….37 5.3. Матеріально-технічне забезпечення та господарська діяльність ЛНАМ...................37

3
ВСТУП
Відомості про керівника Львівської національної академії мистецтв
Керівником Львівської національної академії мистецтв в період з 01.01.2015 р. по
02.07.2015 р. був академік Національної академії мистецтв України, Народний художник
України, професор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Бокотей
Андрій Андрійович. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №307-к від
03.07.2015р. виконувачем обов’язків ректора ЛНАМ в період з 03.07.2015 р. по даний час
є проректор з науково-педагогічної роботи Шафран Роксолана Степанівна.
Відомості про вищий навчальний заклад
Львівська національна академія мистецтв (далі Академія) – вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації – створена Постановою Ради Міністрів УРСР 6 вересня
1946р. № 1567 (як Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва), враховуючи гостру потребу України у висококваліфікованих фахівцях образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
Першій серед вітчизняних вищих мистецьких навчальних закладів їй надано академічний статус: Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 р. № 244 і наказом Міністерства освіти України від 18 травня 1994 р. № 147 на базі Інституту було створено Львівську академію мистецтв.
За вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Указом Президента України від 21.08.2004 р.
№ 959/2004 р. Академії надано статус національної з подальшим іменуванням «Львівська національна академія мистецтв».
Академія успадкувала кращі традиції професійної художньої освіти, започаткованої у Львові у другій половині 19 ст. (Вища художньо-промислова школа у
Львові (1876 р.), Вільна академія мистецтв (1905 р.), Мистецька школа О.Новаківського
(1923 р.) та ін.), яку презентували видатні митці-педагоги, вихованці Львівської художньої
Школи та провідних європейських академій.
Освітню діяльність у структурі Академії здійснюють:
• Факультет «Декоративно-прикладне мистецтво» (кафедра художньої кераміки, кафедра художнього текстилю, кафедра художнього скла, кафедра художнього металу, кафедра художнього дерева).
• Факультет «Образотворче мистецтво і реставрація» (кафедра монументального живопису, кафедра монументально-декоративної скульптури, кафедра реставрації творів

4 мистецтва, кафедра сакрального мистецтва, кафедра академічного рисунку, кафедра академічного живопису).
• Факультет «Дизайн» (кафедра дизайну інтер’єрів, кафедра дизайну костюма, кафедра графічного дизайну).
• Факультет «Історія і теорія мистецтва» (кафедра історії і теорії мистецтва, кафедра менеджменту мистецтва, кафедра соціально-гуманітарних наук, кафедра фізичного виховання).
• Підготовче відділення.
• Аспірантура і докторантура (підготовка кадрів вищої наукової кваліфікації із спеціальностей «Образотворче мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво»,
«Дизайн», «Історія і теорія культури (мистецтвознавство)».
• Спеціалізована вчена рада Д 35.103.01. по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 17.00.05 – образотворче мистецтво, 17.00.06 – декоративно-прикладне мистецтво.
• Науково-дослідний сектор (розробка та реалізація науково-практичних і науково- теоретичних дослідницьких тем і проектів в галузі «Мистецтво» та «Культура» на держбюджетній і господарчо-договірній основах фінансування).
• Наукова бібліотека;
• Музей;
• Галерея сучасного мистецтва «Пори року»;
Студентська галерея ЛНАМ
• Відділ інформаційних технологій;
• Відділ інформації та видавництва;
• Відділ міжнародних зв’язків;
• Навчально-виробничі майстерні.
Відокремлені структурні підрозділи:
• Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва (створений як відокремлений структурний підрозділ Академії розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 03.08.2006 р. № 459-р і наказом МОН України від 22.08.2006 р. № 627): кафедра декоративно-прикладного мистецтва, кафедра образотворчого мистецтва та академічних дисциплін, кафедра дизайну, кафедра історії мистецтв та гуманітарних наук.
• Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва (відокремлений структурний підрозділ Академії), до складу якого входять відділення: художні вироби з дерева, художня кераміка, художній метал, художні вироби зі шкіри, моделювання

5 костюма, художнє ткацтво, монументально-декоративний живопис, дизайн меблів і виробів з дерева, графічний дизайн.
Львівська національна академія мистецтв здійснює освітню діяльність на підставі державної ліцензії видана 09.02.2015 р. (серія АЕ, № 636052) на право провадження освітньої діяльності в ділянці вищої освіти, сертифіката (серія РД-IV, № 1446947) про акредитацію за статусом вищого закладу освіти IV рівня, сертифікати про акредитацію напрямів та спеціальностей (НД-ІІ №1470726 ОКР «бакалавр» «Образотворче мистецтво»,
НД-ІІІ №1470727 ОКР «спеціаліст» «Образотворче мистецтво», НД-ІV №1470728 ОКР
«магістр» «Образотворче мистецтво», НД-ІІ №1470729 ОКР «бакалавр» «Реставрація творів мистецтва», НД-ІІІ №1470730 ОКР «спеціаліст» «Реставрація творів мистецтва»,
НД-ІV №1470731 ОКР «магістр» «Реставрація творів мистецтва», НД-ІІ №1470735 ОКР
«бакалавр» «Декоративно-прикладне мистецтво», НД-ІІІ №1470736 ОКР «спеціаліст»
«Декоративно-прикладне мистецтво», НД-ІV №1470737 ОКР «магістр» «Декоративно- прикладне мистецтво», НД-ІІ №1470732 ОКР «бакалавр» «Дизайн», НД-ІІІ №1470733
ОКР «спеціаліст» «Дизайн», НД-ІV №1470734 ОКР «магістр» «Дизайн», НД-ІІ №1470724
ОКР «бакалавр» «Культурологія», НД-IV №1470725 ОКР «магістр» «Культурологія», НД-
ІІ №1449923 ОКР «бакалавр» «Менеджмент соціокультурної діяльності», свідоцтва (серія
НД-IV, № 1475306) про атестацію. Навчальний заклад готує фахівців освітньо- кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” за денною та заочною формами навчання.
Звіт підготовлений на підставі Закону України «Про вищу освіту», інших законодавчих актів і нормативно-правових документів України, що регулюють діяльність, права обов’язки керівника вищого навчального закладу, Наказу МОН № 307-к від
03.07.2015 р., Статуту Академії, а також положень, які регулюють основні напрями її діяльності. У звіті використані статистичні дані, надані основними структурними підрозділами Академії, матеріали звітів, які щорічно надаються МОН України та іншим державним органам, звіти ректора на конференціях трудового колективу та засіданнях
Вченої ради Академії, статистичний звіт «Показники діяльності вищого навчального закладу ІІІ – IV рівнів акредитації у 2015 р.».6
РОЗДІЛ 1. КАДРОВА ПОЛІТИКА ЛНАМ

1.1. Штатний розпис. Кадровий потенціал ЛНАМ
Згідно з штатним розписом на 2015 рік затверджено штат у кількості – 539 посад у тому числі за загальним фондом – 417,5 та за спеціальним фондом – 121,5.
Загальна кількість ставок науково-педагогічних працівників з вересня 2014 року по вересень 2015 року за рахунок загального фонду (бюджету) становила 155, а за спеціальним фондом – 94 ставки.
Планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників здійснюється кафедрами ЛНАМ у відповідності до чинного наказу Міністерства освіти і науки України
№ 450 від 7.08.2002 року «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» , рішення Вченої ради ЛНАМ від 30.04.2015 року (протокол №8) та наказу ректора ЛНАМ
№ 43 від 12.05.2015 року «Про зміни до організації навчального процесу», згідно якого встановлено обсяг навчального навантаження науково-педагогічних працівників у межах однієї ставки: доктор, професор– 400-450 годин; доцент – 450-500 годин; старший викладач – 500-550 годин; викладач, асистент – 550-600 годин.
Обсяг навчального навантаження викладача в межах його робочого часу встановлюється з урахуванням виконання ним інших обов’язків (методичних, наукових, творчих, організаційних).
Для завідувачів кафедр встановлено педагогічне навантаження на 10% менше від мінімального навантаження науково-педагогічних працівників відповідної посади, проректорам і деканам – не більше як 0,5 ставки за сумісництвом.
Стосовно нормування навантаження, то за останні роки прослідковується тенденція до зменшення середнього навантаження у ЛНАМ (згідно вимог ЗУ «Про вищу освіту»):
2014-2015 н.р. – у середньому 750 годин
2015-2016 н.р. – у середньому 500 годин
Обсяг тижневого навчального навантаження для студентів складає: бакалавр - 30 годин, магістр (1 курс) – 18 годин.
Затверджено кількість студентів у навчально-творчих майстернях – не менше 5 осіб; для розрахунку педагогічного навантаження зі спеціальних дисциплін кафедр факультетів Дизайн, ОМІР, ДПМ наповнення груп мінімальну кількість студентів у підгрупі складає 5 осіб, максимальну кількість – 11 осіб.

7
Середній вік педагогів Академії — 52 роки. Зміни якісного показника науково- педагогічної кваліфікації кадрового складу мають загальну позитивну тенденцію.
Важливою є також тенденція щодо омолодження керівного і професорсько-викладацького складу Академії. Відбулася ротація деканів, завідувачів кафедр. Середній вік призначених на керівні посади осіб становить 52 років. Важливим засобом активізації процесу якісного поновлення професорсько-викладацького складу Академії (керівного і педагогічного) є її випускники за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр», а також випускники аспірантури та докторантури, що діє при ЛНАМ.
2012 2013 2014 2015
Середній вік науково- педагогічних працівників
ЛНАМ
54 54 52 52
Середній вік осіб, призначених на керівні посади
56 58 59 52
Рис.1. Показники середнього віку науково-педагогічних працівників ЛНАМ, та осіб, призначених на керівні посади за період 2012-2015рр.
Забезпечення фахівцями вищої науково-педагогічної та творчої кваліфікації за основними, затвердженими ДАК спеціальностями, складає у середньому 85 %.
Специфіка діяльності Академії, потребує постійного зв’язку випускаючих кафедр з виробництвом, мистецькими організаціями, музеями, галереями, видавництвами тощо, що значно підвищує практичний досвід у науково-педагогічного та педагогічного складу.
Станом на грудень 2015р. загальна кількість професорсько-викладацького
персоналу становить 255 осіб
Кількість професорсько- викладацького складу
З них
Академіки, член- кореспонден ти
Професори
Доценти
Доктори наук
Кандидати наук
Лауреати почесних звань і премій
255 4
24 66 6
53 75

Також серед викладачів Львівської національної академії мистецтв є велика
кількість митців та працівників освіти, заслуги яких визнані державою, серед них :
Народних художників
України
Заслужених художників
України
Заслужених діячів мистецтв
України
Заслужених працівників освіти
Заслужених архітекторів
України
Відмінників освіти
Заслуж. прац. культури
8 10 24 3
2 17 2

8
1.2.

Перепідготовка, підвищення кваліфікації та атестація науково-
педагогічних працівників.
Навчальний процес в Академії здійснює професорсько-викладацький колектив, який відповідає вимогам щодо кадрового забезпечення освітньої діяльності ВНЗ IV рівня акредитації та який складають відомі в Україні та за її межами педагоги-художники і науковці. В Академії реалізується програма забезпечення навчального процесу науково- педагогічними кадрами вищої кваліфікації. Основними напрямками програми у 2015 р. були:
- здобуття наукових ступенів шляхом захисту кандидатських і докторських дисертацій у
Спеціалізованій Вченій раді академії Д 3510301, у спеціалізованих Вчених радах інших наукових і навчальних установ України;
- здобуття державних почесних звань у галузях мистецтва, освіти і культури;
- підготовка викладачів в аспірантурі, докторантурі;
- запрошення на викладацькі посади провідних фахівців у ділянках образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, реставрації, дизайну, мистецтвознавства, культурології;
- підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу шляхом систематичного науково-педагогічного і творчого стажування. Щорічно підвищують кваліфікацію на підприємствах, в установах Національної Академії наук України, Академії мистецтв
України, художніх навчальних закладах, у творчих організаціях, музеях, провідних наукових інституціях в Україні і за кордоном.
Загальна кількість науково-педагогічних працівників, які за останні п’ять років підвищили свою кваліфікацію шляхом стажування, перепідготовки, навчання в аспірантурі й докторантурі становить 100 %. За звітний 2015 р. підвищення кваліфікації пройшли 31 науково-педагогічні працівники Академії. З них у:
1)
ВНЗ IV рівня акредитації – 21особа
2)
Наукових, науково-дослідних установах – 5 осіб
3)
Наукових відділах музеїв – 3 особи
4)
За кордоном – 2 особи.
Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів складає важливий напрям діяльності Академії, визначений, зокрема, контрактними зобов’язаннями. До основних форм атестації науково-педагогічних працівників Академії належать систематичні звіти на засіданнях кафедр і вчених рад факультетів, а також процедура обрання та переобрання на науково-педагогічні посади на конкурсних засадах, визначених Законом України «Про вищу освіту».

9
РОЗДІЛ 2. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

2.1. Формування контингенту студентів та профорієнтаційна робота
Кількість студентів ЛНАМ становила 1167 осіб, в тому числі: денної форми навчання - 1087, заочної форми навчання – 66, екстернатної форми навчання – 14. З них, бюджетна форма навчання складала – 666 студентів, контрактна форма навчання – 501 студент.
Формування контингенту студентів здійснюється на основі державного замовлення і договорів на підготовку фахівців з юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу. Прийом студентів здійснюється приймальної комісією згідно з
Правилами прийому студентів до вищих навчальних закладів та Умовами прийому до
Львівської національної академії мистецтв відповідно до нормативних актів Міністерства освіти і науки України. Ведення журналів реєстрації заяв абітурієнтів, протоколів результатів вступних іспитів всіх форм навчання відповідає нормативним інструкціям.
Склад студентів ЛНАМ щорічно поповнюється з числа випускників художніх
інститутів, коледжів, училищ, шкіл, а також випускників інших ВНЗ, що мають здобути освітній рівень ОКР „Бакалавр”, ОКР „Спеціаліст”, ОКР «Магістр».
Вступні іспити щорічно виявляють стабільний конкурс, який збільшується, і на одне бюджетне місце у 2015 р. становив:
№ п/п
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Показник
1 бакалавр
11.2 2 спеціаліст
2.3 3 магістр
3.5
Рис.2. Показники конкурсу на 1 бюджетне місце у 2015 році
Екзаменаційна документація (білети, екзаменаційні завдання з фахових дисциплін) відповідає вимогам для вступників.
ЛНАМ поряд з традиційними формами профорієнтаційної роботи, через систему навчально-методичного комплексу, впроваджує нові методи формуючи структуру довузівської підготовки через організацію загально-художньої і професійно-художньої підготовки у межах підготовчого відділення.
10
2.2. Випуск фахівців і виконання державного замовлення
Академія здійснює підготовку фахівців ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за державним замовленням на денній і заочній формах навчання.
У 2015 р. було виконане державне замовлення на підготовку фахівців ОКР
«бакалавр», які, відповідно, вступили на навчання у 2011 р. (чотирирічний термін підготовки), відповідно, за наступними напрямами підготовки бакалаврів:
Шифр і
назва галузі знань
Код і назва
напряму підготовки
Обсяги державного
замовлення (2011
р.)
Випущено фахівців
у 2015 р.
Денна
форма
Заочна
форма
Денна
форма
Заочна
форма
0201
«Культура»
6.020101
«Культурологія»
6.020106
«Менеджмент соціокультурної діяльності»
5


7
1


1
4


8
0


0
0202
«Мистецтво
6.020205
«Образотворче мистецтво»
18
0
19
0
6.020206
«Реставрація творів мистецтва»
7
0
8
0
6.020207
«Дизайн»
48
0
50
0
6.020208
«Декоративно- прикладне мистецтво»
38
0
38
0
Усього
123
2
127
0
Із загального обсягу державного замовлення 125 осіб на підготовку бакалаврів випущено127 осіб (із врахуванням академічних відпусток).
Державне замовлення на підготовку фахівців ОКР «магістр» і «спеціаліст»
(замовлення надане у 2013 р.) було виконане у 2015 р. наступним чином:
Шифр і назва
Код і назва напряму
Обсяги
Випущено

11
галузі знань

підготовки
державного
замовлення
(2013р.)
фахівців у 2015 р.
Денна
форма
Заочна
форма
Денна
форма
Заочна
форма
ОКР «спеціаліст»
0202
«Мистецтво»
7.02020501
«Образотворче мистецтво»
7.02020801
«Декоративно- прикладне мистецтво»
2
4
0
2
4
0
7.020209
«Реставрація творів мистецтва»
2
0
2
0
7.020210
«Дизайн»
6
0
4
0
Усього
14
0
12
0
ОКР «магістр»
Шифр і назва
галузі знань

Код і назва напряму
підготовки
Обсяги
державного
замовлення (2013
р.)
Випущено
фахівців у 2015 р.
Денна
форма
Заочна
форма
Денна
форма
Заочна
форма
0201
«Культура»
8.02010101
«Культурологія»/
«Менеджмент соціокультурної діяльності»
3/3
0
6
0
0202
«Мистецтво»
8.02020501
«Образотворче мистецтво»
8.02020801
«Декоративно- прикладне мистецтво»
1328
00
1329
00

8.02020601
«Реставрація творів
5
0
6
0

12 мистецтва»
8.02020701«Дизайн»
42
0
44
0
Усього
94
0
98
0
Отже, із 108 місць державного замовлення на підготовку фахівців ОКР «магістр» і
«спеціаліст» денної форми, успішно підготовлено і випущено з дипломами про вищу освіту 110 осіб денної форми навчання (з урахуванням академічних відпусток).
До важливих показників підготовки фахівців на рівні державних стандартів освіти належать результати державної підсумкової атестації, якою є захист дипломних робіт випускників відповідних ОКР. За результатами прилюдного захисту у 2015 р. в Академії успішно захищено дипломні роботи 395 випускниками. З них:
ОКР
Усього
захистили
дипломні
роботи
На «відмінно»
і «добре»
Дипломів «з
відзнакою»
Оголошено
«похвалу»
Державних
екзаменаційних


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал