Звіт незалежного аудитора) Баланс (Звіт про фінансовий стан) 3 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 5 Звіт про рух грошових коштівСторінка1/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.74 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

Фінансова звітність,

підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

(МСФЗ)
за рік, що закінчився 31 грудня 2015 рік

Зміст стор.
Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 3
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 5
Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) 7
Звіт про власний капітал 9
Примітки до фінансової звітності 11


ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

за 2015 рік

Акціонерам

Публічного акціонерного товариства

«Новомосковський завод залізобетонних виробів»

Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Новомосковський завод залізобетонних виробів», що додається, яка включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до цих фінансових звітів.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності, відповідно до Закону України від 16 липня 1999 р. № 996 – XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Міжнародних стандартів фінансової звітності, що прийняті та застосовуються для складання та подання фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для нашої думки.Підстава для висловлення умовно – позитивної думки
У зв’язку з тим, що ми були призначені аудиторами Товариства після дати проведення річної інвентаризації відповідно до нормативних документів Товариства, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією запасів на дату інвентаризації. У нас не було можливості впевнитися у кількості запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та товарів, наявних на 31 грудня 2014 та на 31 грудня 2015 р. вартість яких відображена у балансі у розмірі 1 458 тис. грн. та у розмірі 1 098 тис. грн. відповідно через виконання альтернативних процедур.

Умовно – позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Новомосковський завод залізобетонних виробів» станом на 31 грудня 2015 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примітку 25 до фінансової звітності, в якій йдеться про невизначеність, пов’язану з складним економічним, політичним становищем в Україні, яке з об’єктивних причин може вплинути на фінансово – господарську діяльність Товариства у майбутньому. Висловлюючи нашу умовно - позитивну думку, ми не брали до уваги це питання.

Директор

Сертифікат аудитора

серія А № 004256 Н.В. Черепухіна


19 лютого 2016 р.

Адреса: 49108, м. Дніпропетровськ, вул. Янтарна, 71/3/44,

тел.: (0562) 35-24-39.

Додаток 1до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

15

12

31

Підприємство ПАТ «Новомосковський завод залізобетонних виробів»

за ЄДРПОУ

01033409

Територія ________________________________________________________________

за КОАТУУ

1223255800

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________

за КОПФГ

23.1

Вид економічної діяльності _________________________________________________

за КВЕД

23.61

Середня кількість працівників1 38_________________________________________________________

Адреса, телефон смт. Меліоративне вул. Заводська,1 Дніпропетровська область, Новомосковський р-н 51217

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Х

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2015 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду24

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи


1000


-

-

первісна вартість 

1001

53

53

накопичена амортизація 

1002

53

53

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

-

Основні засоби

1010

14132


12943


первісна вартість 

1011

36594

35365

знос 

1012

22462

22422

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

1017

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств1030

-

-

інші фінансові інвестиції 

1035

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

-

-

Відстрочені податкові активи 

1045

-

-

Інші необоротні активи 

1090Усього за розділом I 

1095

14132


12943


II. Оборотні активи 

Запаси 


1100

1458

1098


Поточні біологічні активи 

1110Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

147

8


Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами1130з бюджетом

1135у тому числі з податку на прибуток

1136Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

69

386

Поточні фінансові інвестиції 

1160Гроші та їх еквіваленти

1165

2

69

Витрати майбутніх періодів

1170
3

Інші оборотні активи 

1190Усього за розділом II 

1195

1676

1564

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200Баланс__1300__15808__1_4507'>Баланс 

1300

15808

14507

Пасив

Код

рядка


На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал 

Зареєстрований капітал 


1400

3870

3870


Капітал у дооцінках

1405

10743

10436

Додатковий капітал 

1410Резервний капітал 

1415

966

966

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

( 2157)

(2143)

Неоплачений капітал 

1425

( )

( )

Вилучений капітал 

1430

( )

( )

Усього за розділом I

1495

13422

13129

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання


1500

4

-


Довгострокові кредити банків

1510Інші довгострокові зобов’язання

1515Довгострокові забезпечення

1520Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521Цільове фінансування 

1525Усього за розділом II

1595

4

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 


1600Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями1610товари, роботи, послуги 

1615

1002


179

розрахунками з бюджетом

1620

8

24

у тому числі з податку на прибуток

1621розрахунками зі страхування

1625

87

61

розрахунками з оплати праці

1630

79

40

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

503

429


Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

455

-


Поточні забезпечення

1660

25

302

Доходи майбутніх періодів

1665Інші поточні зобов’язання

1690

223

343

Усього за розділом IІІ

1695

2382

1378

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700Баланс

1900

15808

14507

Керівник Логвиненко Віктор Миколайович


Головний бухгалтер Шевченко Ірина Михайлівна
Примітки на сторінках з 11 по 30 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

15

12

31

Підприємство:  ПАТ «Новомосковський завод залізобетонних виробів»

за ЄДРПОУ

01033409

(найменування)


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік 2015 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал