Звіт директора загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №6 Лисичанської міської ради Луганської області за 2013 – 2014 навчальний рікСкачати 347.61 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір347.61 Kb.
ЗВІТ

директора загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №6

Лисичанської міської ради Луганської області

за 2013 – 2014 навчальний рік

Шановні присутні: батьки, учні,  громадськість, педагогічний колектив!

Закінчився навчальний рік , і тому ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора школи на посаді протягом 2013 - 2014 навчального року.

На цих зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора школи перед трудовим колективом, представниками громадськості, самоврядування школи, батьківським комітетом з питання своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом 2013 - 2014 навчального року я керувався Статутом школи, Правилами внутришньошкільного розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними документами, які регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 прийнята в  експлуатацію в 1936 році.

Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями управління освіти Лисичанської міської ради та Лисичанського методичного центру робота в школі у 2013-2014 навчальному році була спрямована на формування особистості учня через компетентнісний підхід у навчанні та вихованні. Головні зусилля було зосереджено на розбудові соціально-орієнтовного навчального процесу, наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, мотивації до високої результативності у професійній діяльності, покращенню якості освіти, оптимізації контролю.

Педагогічний колектив працював над здійсненням процесу навчання і виховання на основі нової парадигми ролі виховання в процесі формування ключових компетентностей учителя; удосконаленням форм методичної роботи , творчих груп; впровадженням нових технологій навчання; наданням адресної допомоги вчителям, підвищенням їх фахового та професійного рівнів; створенням моделі компетентнісного випускника школи.

Увесь навчально-виховний процес спрямовувався на забезпечення наступності в навчанні початкової, середньої та старшої школи.

Тематика заходів була зорієнтована на вирішення питань, пов’язаних із загальношкільними проблемами і включала такі аспекти шкільного життя: методична робота, навчальний процес, виховна робота, позашкільна діяльність.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

Науково-методична робота в ЛЗШ № 6 представлена сьома компонентами:


 • методичні та педагогічні ради,

 • засідання круглих столів, семінари,

 • предметні методичні об’єднання,

 • відкриті заходи,

 • самоосвіта,

 • наставництво та стажування,

 • продукти самоосвітньої діяльності.

У 2013 - 2014 навчальному році робота в школі здійснювалася відповідно до наступних документів:

  1. Конституція України.

  2. Закон України «Про освіту».

  3. Закон України «Про загальну середню освіту».

  4. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті.

  5. Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття».

  6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного

стандарту базової, повної загальної середньої освіти» «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти».

  1. Закон України «Про мови».

  2. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальноїсередньої та дошкільної освіти щодо організації навчально – виховного процесу»

  3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про невідкладні заходи щодо

впровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості

освіти».


  1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх

навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання».

   1. Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про загальноосвітній

заклад».

   1. Державні програми з навчальних предметів.

   2. Типові навчальні плани.

   3. Нормативно-правова база проведення державної підсумкової атестації.

   4. Інформаційно-методична база впровадження профільного навчання.

   5. Положення про кабінети.

   6. Типове Положення про атестацію педагогічних працівників.

   7. Положення про проведення предметних олімпіад.

   8. Положення про інноваційну діяльність.

   9. Положення про методичне об’єднання.

   10. Положення про творчу групу.

   11. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних

закладах І-ІІІ ступенів.

   1. Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних

закладів.

   1. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів.

   1. Закон України № 2442-УІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу».

   2. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», методичних рекомендацій МОНУ тощо.

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування особистості учня через компетентнісний підхід у навчанні та вихованні» ( заключний етап роботи над проблемою) та виконання таких завдань:

 • забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;

 • забезпечення дотримання державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів;

 • забезпечення наступності в роботі початкової та основної школи та особистісно-орієнтованого підходу в навчанні й вихованні;

 • створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу;

 • використання інноваційних та інформаційних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі;

 • спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження нового Держстандарту середньої освіти, продовжити роботу з впровадження Держстандарту початкової освіти;

 • залучення кожного школяра до навчально-пізнавальної діяльності, самостійної творчої роботи;

 • формування в учнів моральних принципів, громадянської свідомості;

 • активізація роботи органів учнівського самоврядування;

 • активізація роботи з батьками щодо участі їх в громадському житті школи, классу;

 • активізація превентивного виховання з питаннь профілактики дитячої бездоглядності і безпритульності, попередження злочинності та негативних проявів в середовищі неповнолітніх.

З метою реалізації поданих завдань були проведені різноманітні заходи, які передбачали виконання навчальних планів і програм відповідно до Держстандартів початкової та середньої освіти, підвищення кваліфікації, рівня фахової підготовки медпрацівників, підвищення відповідальності у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень Інструкції щодо ведення ділової документації, організацію заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, практики та методики виховання, психології, етики, створення необхідних умов для подальшого розвитку творчої особистості, обдарованої учнівської молоді, соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, модернізацію методичної роботи (спрямованість на реалізацію нормативних, законодавчих, правових документів, що регламентують діяльність школи), покращення матеріально-технічної бази школи .Аналіз заходів щодо забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти
Збереження контингенту

На початок 2013-2014 навчального року навчалось у школі - 290 учнів.Укомплектовано 12 класів, середня наповнюваність класів – 25 учня.


Клас

на05.09.13

на27.05.14

Різниця

Прибуло

Вибуло

1

29

30

+1

2

1

2

30

31

+1

1
3

28

28


4

29

30

+1

1


21

21
14

16

+2

2
6

23

23

-7

23

24

+1

1
8

22

23

+1

1
9

28

28

-10

18

17

-1
1

11

18

19

+1

1
Разом

283

290

+7

9

2

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця мешкання родини і пов'язана з переїздами: із 2 учнів, які вибули 1 вибув у школи міста, 1 учень – виїхав за межі області, з 9 прибулих дітей усі прибули зі шкіл області. В цілому, конкуренцію з сусідніми навчальними закладами школа № 6 витримує.

Проводилися необхідні заходи і щодо залучення дітей до навчання:


 • організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

 • спільна робота з ДНЗ «Струмочок»;

 • контроль відвідування учнями навчальних занять;

 • організація роботи «Школи майбутнього першокласника»;

 • «День відчинених дверей».

З боку адміністрації школи з метою збереження контингенту учнів школи, ведеться постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. В навчальному закладі постійно ведуться загальношкільні журнали обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку, класних журналах з довідками та документами, що пояснюють причину відсутності учнів. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з навчально - виховної роботи, класними керівниками, періодично розглядаються на нарадах при директорові, педрадах, радах профілактики.

З учнями та їх батьками постійно проводиться індивідуальна профілактична робота, направлена на недопущення пропусків навчальних занять без поважних причин. За 2013-2014 навчальний рік в школі пропущено 26669 уроків з поважних причин та через хворобу, з неповажних причин пропусків немає.
Тому у наступному навчальному році продовжиться робота з:


 1. Систематичного обліку кількості уроків, пропущених дітьми.

 2. Обов’язкового фіксування довідкою з лікарні пропусків занять через хворобу.

 3. Посилення контроль над пропусками занять без поважних причин.

 4. Залучанню до цього питання батьківського комітету школи

«Школа майбутнього першокласника »

Постійно працює педагогічний колектив школи і над організацією роботи з дітьми 5-річного віку, заохочуючи їх до навчання. Ця робота проводилась як у мікрорайоні школи, так і на базі ДНЗ «Струмочок». Були проведені спільні позакласні заходи, батьківські збори у ДНЗ.

З жовтня місяця щорічно починає роботу «Школа майбутнього першокласника», до роботи в якій залучаються вчителі початкових класів, психолог школи, проводяться додаткові заняття щодо підготовки дітей до школи, приділяючи особливу увагу дітям, які не відвідують ДНЗ, а на шкільному веб-сайті розмішено матеріал для батьків та майбутніх першокласників.
Працевлаштування учнів

Щорічно педколективом здійснюється контроль і за працевлаштуванням випускників школи (9 кл., 11 кл). 2013-2014 навчальний рік зважаючи на супільні події виявився складним для випускників 9, 11 класів, адже багатьом з них довелося виїхати за межі міста, області, країни. Але 28 випускників школи ІІ ступеню (2013-2014 н.р.) в поточному навчальному році продовжили навчання 28 учнів:

10 клас - ЗНЗ № 6 – 17 уч. ,

10 клас – ЗНЗ міста – 1 уч.,

10 клас – ЗНЗ інших міст – 3 уч.,

технікуми - 5 уч.,

професійні ліцеї – 2 уч.

25% від кількості випускників продовжили навчання в професійних навчальних закладах, завдяки профорієнтації, яка проводилась протягом навчального року.

З випускників 11 класу : 10 випускників продовжили навчання у ВНЗ, 5 випускників – у технікумах, 4 випускники – у професійних ліцеях, з метою отримання робітничої професії.
Підсумки навчання

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав, що рівень навчальних досягнень учнів за середнім показником відповідає середньому рівню навчальних досягнень.

Аналіз успішності у процентних показниках показав, що учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень в цілому по школі, немає , учнів , які мають високий рівень навчання 6 %, достатній – 27%, середній – 57%. Викликає занепокоєння зниження показника якості знань учнів. У цьому році він складає – 35 %. Даний факт свідчить про необхідність організації в школі індивідуальної роботи з учнями, які мають з предметів одну або дві оцінки середнього або достатнього навчального рівня (5 – 9 класи).

На засіданнях ШМО вчителів школи необхідно обговорити питання щодо індивідуалізації роботи з такими учнями та диференціації завдань, що сприятиме підвищенню якості знань.


Державна підсумкова атестація
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженою наказом МОН України №94 від 18.02.2008 року, зі змінами затвердженими наказом МОН України №1151 від 21.12.2009 р., наказів ЛМВО №226 від 14 березня 2014 р. «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році» , №335 від 28.04.2014 р. «Про проведення ДПА в 4-х класах загальноосвітніх шкіл», №347 від 06.05.2014 р. «Про проведення державної підсумкової атестації в 9-х, 11-х класах загальноосвітніх шкіл у 4,9,11 класах було проведено державну підсумкову атестацію.

Моніторинг показав, що переважна більшість учнів володіють програмним матеріалом на достатньому та середньому рівнях.


Підсумки атестації у 4-му класі:


Предмет

Загальна кількість учнів 4 класів

Рівень навчальних досягнень учнів

(відсоток від загальної кількості учнів)

Високий

Достатній

Середній

Початковий

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

Українська мова

30

6

20%

9

30%

12

40%

0
Українське читання

30

12

40%

13

44%

1

3%

1

3%

Математика

30

10

33%

10

34%

8

27%

1

3%


Підсумки атестації у 9-му класі:

Предмет

Загальна кількість учнів

Кількість учнів, які брали участь у ДПА

%

Рівень навчальних досягнень учнів

(відсоток від загальної кількості учнів)

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Кіль кість

%

Кіль кість

%

Кіль кість

%

Кіль кість

%

українська мова

28

28

100%

4

14%

13

46%

11

40%

0

0%

географія

28

28

100%

0

0%

11

39%

17

61%

0

0%

матема -тика

28

28

100%

1

4%

6

21%

21

75%

0

0%

біологія

28

28

100%

0

0%

10

36%

18

64%

0

0%

Предмети за вибором


іноземна мова (англійська)

28

28

100%

1

4%

13

46%

14

50%

0

0%


Підсумки атестації у 11-му класі:

Предмет

Загальна кіль

кість учнів

Кількість учнів, які брали участь у ДПА

%

Рівень навчальних досягнень учнів

(відсоток від загальної кількості учнів)

Високий

Достатній

Середній

Початковий

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

Українська мова

19

19

100%

3

16%

8

42%

8

42%Математика

19

19

100%

3

16%

2

11%

14

73%Предмети за вибором


Історія України

19

19

100%

3

16%

8

42%

8

42%


Дані показники націлюють роботу педколективу на необхідність в наступному році: • звернути увагу на рівень систематичної підготовки учнів навчальних предметів;

 • практикувати використання сучасних методик ведення уроку (уроків-конференцій, уроків-диспутів тощо).

У старшій школі, враховуючи бажання учнів та їх батьків, можливості кадрового забезпечення та оснащення навчальних кабінетів, було продовжено навчання за універсальним профілем. Додаткові години під час навчання в старшій школі виділяються на предмети, які потрібні випускникам під час складання ЗНО та вступу до ВНЗ.

Допомогою для старшокласників були і додаткові заняття з базових предметів, які виносилися на ЗНО: українська мова та література, математика,історії України, фізики, де учні оволодівали навичками роботи з тестами різного виду, а також проходили тестування на комп’ютерах в он-лайн режимі.

Підсумки ЗНО за минулий рік важко було підводити, адже з 19 учнів 11-го класу незалежне оцінювання проходили тільки 5 учнів, які показали наступні результати:Підсумки методичної роботи

Методичною службою школи створена цілісна система науково-методичної роботи, яка спланована на основі рівня професійної компетентності педагогів, їх потреб.

Протягом року регулярно відбувалися засідання шкіл педагогічної майстерності: школи молодого вчителя (керівник Топіліна Т.А.), школи з основ медіаосвіти та медіаграмотності (керівник Коняхіна Г.О.) та постійно діяв майстер-клас «Веб-сайт: робота з ним та його використання» (керівники Топіліна Т.А., Коняхіна Г.О.). Особливо слід відзначити роботу школи молодого вчителя, засідання якої проводилися в цікавій творчій обстановці.

У 2013 - 2014 н.р. молодий вчитель української мови Корнійчук В.С. поповнила групу учителів-філологів. Керівник школи Топіліна Т.А. відповідально поставилася до роботи з молодими кадрами, розпочавши її з призначення наставників із числа досвідчених педагогів. Серед форм ефективної роботи з вчителями-стажистами слід визначити наступні: опрацювання нормативної документації, практична допомога у складанні календарно-тематичного плану, у підготовці до уроку (визначення мети, цілей, підборка дидактичного матеріалу), систематично діюче консультування «Підготовка вчителя до уроку», аналіз проведених стажистом уроків.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- шляхи реалізації науково-методичної проблеми ;

- про підготовку до проходження атестації вчителів;

- про підвищення кваліфікації вчителів шляхом підвищення курсів та участі в обласних семінарах при ЛОІППО;

- вивчення педагогічного досвіду вчителів школи;

- робота шкільних методичних об’єднань; творчих, динамічних, робочих, аналітичних груп учителів-предметників;

- аналіз результативності виступу учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін навчального плану;

- підведення підсумків методичної роботи за 2013-2014 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2014-2015 н.р.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходах.

У закладі діє налагоджена система роботи, яка представлена методичними об’єднаннями вчителів
Назва методичного об’єднання

Керівник

Проблема

 • методичне об’єднання вчителів початкових класів

Пліс С.В.

«Професійна компетентність вчителя початкових класів щодо формування життєвих компетентностей учнів початкових класів»

 • методичне об’єднання класних керівників

Лахно С.Л.

"Впровадження прогресивних педагогічних концепцій, інноваційних технологій, моделей, оптимальних форм і методів організації виховної роботи з учнями"

 • методичне об’єднання вчителів-філологів

Коняхіна Г.О.

«Формування компетентної особистості шляхом особистісно-орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу в сучасних умовах»

 • методичне об'єднання вчителів фізики, інформатики, математики

Чаговець О.П

«Використання оптимальних методів і прийомів з метою підвищення результативності роботи вчителів математики, фізики та інформатики»


У роботі використовувалися різні форми організації методичної роботи:

- панорами методичних новинок;

- ярмарки педагогічної творчості;

- семінари;

- науково-практичні конференції;

- педагогічні читання;

- консиліуми.

Розглянуто широке коло питань: використання різних педагогічних технологій; формування портфоліо самоосвітньої діяльності вчителя; діяльність педагогічного колективу з розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів та інше.

Охоплено напрямки:


 • навчальної та виховної роботи;

 • методичні проблеми;

 • стан викладання навчальних предметів і рівень навчальних досягнень учнів;

 • питання переведення учнів до наступних класів, допуску до підсумкової атестації та випуску учнів зі школи;

 • питання з безпеки життєдіяльності;

відвідування учнями школи;

 • навчальна компетентність учнів і професійний рівень компетентності вчителя;

 • поширення сфери сумісної праці сім’ї та школи у вихованні учнів школи;

 • методичний і психологічний супровід навчально-виховного процесу в школі;

 • інші питання педагогічної діяльності.

Протягом навчального року проведено:

 • Засідання педагогічної ради - 5 засідань;

 • засідання методичної ради школи - 5;

 • психолого – педагогічний семінар – «Формування особистості школяра: особливості адаптації учнів 5 класів до навчання у школі ІІ ступеню»;

 • засідання круглого столу - «Робота з обдарованими дітьми. Творчі конкурси та олімпіади – шлях до реалізації особистості».

 • , педагогічні читання «Урок як компонент системи допрофільної та профільної підготовки учнів»; методична вітальня: «Актуалізація канонів сучасного уроку та інтерпретація його традиційних та інноваційних підходів»; засідання круглого столу «Формування індивідуальних траєкторій навчання та розвитку учня»; методична конференція «Впровадження інноваційних технологій як засіб удосконалення навчально – виховного процесу в школі».

З метою поліпшення інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та якісної організації навчально-виховного процесу систематично надаються консультації вчителям про стан сучасної освіти в Україні шляхом проведення консультацій, нарад при директорові, експрес-консультації за публікаціями фахових газет та журналів.

Школа впевнено крокує шляхом інформатизації навчального процесу: • 100% педагогічних працівників отримали сертифікати про володіння базовими навичками використання ІКТ;

 • увійшла до фінального етапу конкурсу «Відкритий світ»;

 • 2 педагогів (Топіліна Т.А. та Коняхіна Г.О.) закінчили триденні курси при ЛОІППО «Технологія Веб.2.0. Система навчання «Один учень – один комп’ютер».

Особлива увага приділяється удосконаленню професійної підготовки педагогічних працівників. Цьому сприяє:

  1. Підвищення кваліфікації вчителів.

Одним із провідних аспектів у роботі із забезпечення високого методичного й професійного рівня діяльності педагогічного колективу є підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Реалізація цієї мети відбувається шляхом курсової підготовки на базі Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та самоосвітня робота педагогів.

7 вчителів пройшли денні та заочні курси з навчальних предметів та фаху.

2. Атестація педагогічних працівників.

У 2013 – 2014 н.р. за підсумками атестації було встановлено:І категорію, звання «Старший вчитель» - Пліс Світлані Володимирівні;

Вищу категорію, звання «Учитель-методист» - Топіліній Тетяні Анатоліївні.
Підсумки участі учнів

в міських, обласних етапах олімпіад та конкурсів
Характеризуючи досягнення учнів, слід звернути увагу на показники здобутих призових місць у предметних олімпіадах


з/п

Прізвище ім’я по батькові учня

2012 – 2013 навчальний рік

2013 – 2014 навчальний рік

Примітки

Клас

Місце

Предмет

Клас

Місце

Предмет


Безпятченко Дар’я

10

3

французька мова

11

3

французька мова

Результат стабільнийГагал Тетяна


9

4

французька мова

Брала участь перший рікСвистун Вікторія

9

2

французька мова

10

1

французька мова

Результат покращивсяКолодій Елеонора

9

7

географія

10

2

географія

результат покращився

9

2

право

10

1

право

Результат покращивсяОлійник Яна


9

1

право

Брала участь перший рікПінчук Наталія

9

2

Російська мова

10

3

Російська мова

Результат стабільний

2

українська мова та література

2

українська мова та література

Результат стабільний

3

англійська мова

5

англійська мова

Результат погіршивсяЗакусило Аліна

10

3

Російська мова та література

11

3

Російська мова та література

Результат стабільнийІваненко Маргарита

9

3

біологія

10

4

біологія

результат погіршився

3


хімія


7

хімія

результат погіршився

1

історія

2

історія

Результат стабільний

4

фізика

3

фізика

Результат покращивсяНейман Валерій


11

3

економіка

Перший рік брав участь у олімпіаді

Учні школи були активними учасниками різноманітних предметних конкурсів: • в обласному конкурсі творів та рефератів «В жизни всегда есть место подвигу» IІІ місце посіла учениця 10 класу Іваненко Маргарита;

 • у фінальному етапі Всеукраїнського турніру юних інтелектуалів «Обніміться, брати мої», присвяченого 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка, брала участь команда 10 класу (учитель Коняхіна Г.О.), яка нагороджена дипломами учасника; • у постійних Всеукраїнських турнірах

Назва конкурсу

Кількість, % учасників (від загальної кількості учнів школи)

Результат (золоті, срібні, бронзові сертифікати), кількість

Вчитель-організатор конкурсу

Всеукраїнський мовно-літературний конкурс

ім. Т.Шевченка5 %

ІІІ місце в міському етапі конкурсу

Коняхіна Г.О.

“Русский медвежонок”

5%
Дробаха Н.І.

“Патріот”

5%
Коняхіна Г.О.

“Кенгуру”

6%
Шкарупа Е.Е.

“Гринвіч”

5%

Золотий сертифікат

Анохіна А.В.

«Олімпус» (осіння сесія)

30%
Коняхіна Г.О. ,

Панасенко О.П.,

Анохіна А.В.У 2014 – 2015 навчальному році буде продовжено роботу щодо:

1. Систематизації роботи вчителів з обдарованими і здібними дітьми

2. Налагодження співпраці початкової та середньої школи у напрямку інтелектуального розвитку учнів.

3. Зосередження уваги на якість підготовки до предметних олімпіад з англійської мови, математики.

4. Сприяння підвищення професійної майстерності, удосконалення творчого потенціалу вчителів.
Адміністрація школи постійно вдосконалює систему контролю за начальними досягненнями учнів через моніторингове дослідження за такими напрямками:

- якість знань учнів за результатами річного оцінювання;

- навчальні досягнення кожного класу окремо та в порівнянні з іншими класами в паралелі;

- рівень досягнень учнів класу з предметів;

- результати проведення державної підсумкової атестації;

- продовження навчання учнями 9-х класів і вступу випускників 11-х класів до вищих навчальних закладів;

- участь у конкурсах, олімпіадах.

Протягом 2013 – 2014 навчального року колективом школи в основному виконано поставлені завдання: • завершено роботу педагогічного колективу з реалізації загальношкільної проблеми школи;

 • удосконалено форми методичної роботи з керівниками методичних об’єднань ;

 • надано адресну допомогу вчителям щодо підвищення їх фахового рівня;

 • опрацьовано передові інноваційні технології, спрямовані на організацію навчальної діяльності;

 • розпочато роботу по навчанню педагогічних працівників користуванню та впровадженню ІКТ технологій;

 • активізовано співпрацю родини, школи, громадськості;

 • організовано роботу Ради школи;

 • розпочата робота щодо зміцнення матеріально – технічної бази школи;


Підсумки виховної роботи

за 2013-2014 навчальний рік
Працюючи над педагогічною проблемою «Формування особистості учня через компетентнісний підхід у навчанні та вихованні», педагогічний колектив школи керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів», Концепцією національно-патріотичного виховання молоді, Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття») за якими виділяють: соціальні, полікультурні, комунікативні, інформаційні, компетентності саморозвитку й самоосвіти та продуктивної творчої діяльності.

Виховний процес був спрямований на реалізацію обласної програми «Патріот Луганщини», Всеукраїнської акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти», міжгалузевої програми «Пізнай свою країну», програми «Основні орієнтири виховання» та здійснювався в ряді пріоритетних напрямків: «Ціннісне ставлення до себе», «Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини», «Ціннісне ставлення до праці», «Ціннісне ставлення до природи», «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва», «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави».

Організація роботи над проблемою  поєднувала  всі напрямки виховання, які взаємопов’язані, органічно доповнюють один одного, сприяють  створенню комфортного виховного середовища  та спрямовуються на набуття особистістю необхідних життєвих компетентностей необхідних для усвідомлення  сенсу свого життя та активної участі у житті суспільства.

Низка різноманітних виховних колективних заходів націлена була саме на те, щоб викликати в дітей почуття радості, захоплення, подиву, виховувати в них естетичні смаки, формувати морально-етичні риси, розкривати нові таланти.


Вихованню громадянина-патріота своєї держави сприяють екскурсії по рідному краю, екскурсії до краєзнавчого музею, участь у експедиціях: «Моя земля - земля моїх батьків», «Історія міст і сіл України», «Пізнай свою країну», «Патріот Луганщини», проектній та дослідницькій діяльності, підготовці презентацій до ювілейних дат міста, області та країни, соціальні ролики, а також тижні правових знань, зустрічі з працівниками міліції, служб КМСД, ССД, медичними працівниками.
Велика увага в школі приділяється розвитку компетенції здорового способу життя як основної із складових життєвої компетентності. Самопочуття суттєво впливає на відвідування, ступінь та якість засвоєння навчального матеріалу. Здоровий спосіб життя - це необхідний показник життєвої компетентності, запорука життєстійкості особистості та організму людини. У школі створені умови щодо формування в учнів здорового способу життя, а саме:

- раціонально організоване, фізіологічно оптимальне навчальне, трудове навантаження;

- раціональне харчування;

- активний рухомий режим, систематичні заняття фізичною культурою;

- раціонально організоване дозвілля;

- морально-гігієнічна вихованість;

- відмова від шкідливих звичок.
Формування в учнів відповідальності за своє здоров'я здійснюється під час проведення місячника здоров'я «Дитина йде в школу», Всеукраїнського рейду «Увага! Діти на дорозі!», місячника безпечного користування газу у побуті, місячника формування здорового способу життя, місячник боротьби з туберкульозом «Дитинство без туберкульозу», місячника «Спорт для всіх - спільна турбота», тижня безпеки життєдіяльності, тижня охорони праці.
Формування соціальної і комунікативної компетентності реалізується через проект шкільного співуправління «Юність», що є одним з провідних засобів перетворення школи навчання на школу життя, оволодіння учнями навичками планування власної діяльності, навичками вибору засобів та шляхів її здійснення, формування та актуалізації життєвого досвіду учнів.
Діяльність за проектом допомагає учням включитися в активну соціальну дію, стимулює творчі здібності учнів, дозволяє молоді не тільки накопичувати певний обсяг інформації з різних галузей, а й застосовувати її в реальному житті. Отже, учням прищеплюються такі важливі у суспільстві ХХІ століття вміння:


 • вчитися;

 • виконувати ролі;

 • спілкуватися;

 • жити.

Постійно проводяться загальношкільні тематичні лінійки, де грамотами, подяками нагороджуються переможці шкільних, міських олімпіад, конкурсів, змагань. Випускаються газети, блискавки про творчі здобутки школярів, публікуються статті в газеті.

Члени шкільного самоврядування надають велику допомогу в організації виховної роботи в школі, що сприяє вихованню в них самостійності, ініціативності, розвитку творчих здібностей та обдарувань, виробленню активної життєвої позиції. На високому рівні працюють центр «Дозвілля», центр «Інформації», центр «Суспільно-корисних справ».

Яскравим прикладом зрослої активності школярів є волонтерський рух: постійна допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни, громадянам похилого віку, дітям соціально-незахищеної категорії, що проживають у мікрорайоні школи. Учні - волонтери опікуються ветеранами війни, відвідують їх удома, допомагають по господарству, вітають зі святами. Учнівське співупраління залучає учнів до проведення щорічних акцій: «Серце до серця», «Обеліск», «З добрим ранком, ветеран!», «Ветеран. Від серця до серця», «Дітям Чорнобиля», «Діти-миротворці», «Плакат Перемоги», декадників милосердя «Територія добра». Робота волонтерських загонів школярів будується на засадах милосердя, доброти, уваги до ветеранів війни і праці, людям похилого віку, дітям соціально-незахищеної категорії.


Серцевиною проекту є конкурс «Клас року», який визначається за рейтинговою системою школи. У 2013 – 2014 н. р. кращим став 6 клас, кл. керівник Коняхіна Г.О., на 2 місці – 9 клас, класний керівник Анохіна А.В., на 3 місці - 7 клас (кл. керівник Дробаха Н.І.).
У 2013 - 2014 навчальному році учні нашої школи взяли участь у міських та обласних конкурсах:

- 1 місце в конкурсі юних аранжувальників «Квітуча Луганщина», флористика «Привільський плацдарм», колективна робота (керівник Татарчук Е.С.);

- 1 місце в номінації «Народні ремесла та поробки з природного матеріалу»: «Квітуча Луганщина», Безкровна Ганна, 11 кл.

- конкурс «Природа і творчість» - 1 місце, колективна робота «Летять журавлі над моїм рідним краєм», гурток «Веселка», керівник Татарчук Е.С..;


- конкурс екологічних шкільних агітбригад (12.11.2013р.) - 3 місце;


- конкурс агітбригад ДЮП – 3 місце, керівник педагог-організатор

Смалій Ю.М.;


- 1 місце в міському конкурсі «Золотий диктофон» номінація «Луганщина пісня моя – автор Пінчук Н., керівник Коняхіна А.О.;
- 2 місце в міському етапі обласного конкурсу “Космічні фантазії ”, номінація «Образотворче мистецтво» ( автор – Михайлова С., керівник – Татарчук Е.С.)
- 1 місце у міському конкурсі «Зимові фантазії», Михайлова Сніжана з роботою «Карнавальна маска», керівник Татарчук Е.С.;
- 1 місце в конкурсі «Замість ялинки -букет»: номінаціїя «Подарунок другу»: «Лісова красуня», виконавець Сагадієва Софія;
- 2 місце в обласному конкурсі "Зимові фантазії", Михайлова Сніжана з роботою «Карнавальна маска», керівник Татарчук Е.С.;
- 2 місце в міському конкурсі дитячого малюнку та робіт декоративно-прикладної творчості (далі – конкурс) у рамках Всеукраїнського конкурсу на протипожежну та техногенну тематику, Білецька С. «Яскраве полум’я»;
- І місце в обласному конкурсі «Зоологічна галерея», керівник

Білецька О.М.;

- 1 місто в міському конкурсі туристсько-краєзнавчої тематики, методична розробка екскурсії – виконавець Лахно С.Л.;

- 2 місцев міському конкурсі дитячої саморобної книжки «Книжкова країна», назва роботи: «Пригоди Здорованя», автори: Брицька Марія, Самородова Єлизавєта керівник Коняхіна Г.О.

- І місце в міському та ІІ місце в обласному конкурсі творів та рефератів «У житті завжди є місце подвигу»: твір-міркування « Весна Победы»,

автор – Іваненко Маргарита, керівник – Безкровна Н.І.);
- ІІ місце у міському конкурсі «В об’єктиві»: номінація «Спорт – запорука здоров’я», виконавець Дорожко Владислав;
- І місце у міському етапі та І місце у обласному етапі виставки-конкурсу дитячої творчості «Знай і люби свій край»: флористика «В своїй хаті своя правда, і сила, і воля» , виконавець Білецька Софія;
- І місце в міському конкурсі шкільних сан постів (Брицька М.,

Бородіна А., Мустафаєва К., Іванова Д., керівник заст. директора з ВР

Лахно С.Л.;


 • І місце в обласному конкурсі гербаріїв, керівник заст. директора з ВР

Лахно С.Л.
За підсумками міського конкурсу на кращу організацію виховної роботи в рамках рейтингової програми «Зроби крок» школа посіла 8 місце (у І семестрі 2013-2014 навчального року школа займала 11 місце).
Підводячи підсумки роботи школи над проблемою «Формування особистості учня через компетентнісний підхід у навчанні та вихованні» можна сказати, що активізація й розвиток творчої діяльності учнів, на нашу думку, основний шлях формування компетентної особистості випускника, здатної до саморозвитку та самовдосконалення.

Творча людина здатна до більш ефективної соціальної та психологічної адаптації до подій зовнішнього світу(його перетворення або зміни себе, пристосування власної поведінки під об'єктивні умови світу, зміни свого ставлення до нього).

Наряду з цим необхідно звернути увагу на організацію сімейно-родинного виховання, у зв’язку з тим, що існує проблема недостатнього зв’язку частини батьків зі школою, низького рівня їх педагогічної культури та родинно - сімейних відносин, незацікавленості у результатах навчання і виховання дітей.

Особливої уваги потребують питання превентивного виховання, які передбачають впровадження системи підготовчих та профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.
Фінансово-господарська діяльність

У 2013 - 2014 н. р. підготовка шкільних приміщень до нового навчального року здійснювалась за рахунок спонсорських благодійних внесків батьків та працівників школи. У рамках підготовки були виконані наступні роботи:

забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення НВП та роботи школи.відремонтовано 12 кабінетів, спортивну кімнату, бібліотеку;

 • виконано поточний ремонт рекреацій;

 • замінено внутрішні кабінетні двері в 2 навчальних кабінетах;

 • придбано 4 нові комп’ютери для кабінету інформатики.

У поточному навчальному році робота з оснащення навчального закладу навчальним обладнанням та сучасними технологіями продовжиться.

Протягом 2013 - 2014 н. р. у школі відсутня заборгованість по виплаті заробітної платні. Здійснена своєчасно виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення.

Проблеми, які потрібно терміново вирішувати в наступному році:

 • Відсутність опалювання в приміщенні шкільних майстерень.

 • оновлення наочного, демонстраційного, ілюстративного матеріалу для виконання вимог програм з усіх предметів, особливо з хімії, фізики, біології, фізичної культури.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал