Зоряна Мацюк, Ніна СтанкевичPdf просмотр
Сторінка1/21
Дата конвертації08.01.2017
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич

УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ


Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


Львів 2005

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
§ 1. Мова як суспільне явище. Основні функції мови.
§ 2. Місце української мови серед інших мов світу. З історії становлення та розвитку української мови.
§ 3. Українська національна та літературна мова. Тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі.
§ 4. Основні ознаки літературної мови.

РОЗДІЛ 1. УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В
АСПЕКТІ ТЕОРІЇ СТИЛІВ ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ
§ 1. Стилі сучасної української літературної мови.
§ 2. Культура мови і культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення.
§ 3. Словники як джерело інформації. Роль словників у підвищенні мовної культури.

РОЗДІЛ 2. КУЛЬТУРА УСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ
§ 1. Основні норми усного професійного мовлення.
§ 2. Види і жанри усного професійного мовлення.
§ 3. Український мовленнєвий етикет.

РОЗДІЛ 3. ЛЕКСИЧНІ НОРМИ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
§ 1. Загальна характеристика лексики сучасної української літературної мови.
§ 2. Терміни в системі професійного мовлення.
§ 3. Синоніми.
§ 4. Омоніми.
§ 5. Пароніми в діловому мовленні.
§ 6. Абревіатури в діловому мовленні. Правила скорочення слів.

РОЗДІЛ 4. МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО
СПІЛКУВАННЯ
§ 1. Нормативні аспекти граматичних категорій іменника (рід, число, відмінок.
§ 2. Прикметнику професійному мовленні.
§ 3. Норми вживання числівника в професійному мовленні.
§ 4. Займеннику діловому мовленні.
§ 5. Дієслово у діловому мовленні.

РОЗДІЛ 5. СИНТАКСИЧНІ НОРМИ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
§ 1 Особливості синтаксису ділового мовлення.
§ 2. Порядок слів у реченні.
§ 3. Однорідні члени речення.
§ 4. Координація присудка з підметом.
§ 5. Складні випадки керування.

РОЗДІЛ 6. ДОКУМЕНТ ЯК ОСНОВНИЙ ВИД ПИСЕМНОГО ДІЛОВОГО
МОВЛЕННЯ
§ 1. Документ, його функції. Класифікація документів.

§ 2. Основні реквізити документа, їхня характеристика.
§ 3. Загальні вимоги до оформлення та особливості мови ділових паперів.
§ 4. Характеристика найуживаніших документів. Вимоги до їх змісту та оформлення.
§ 5. Різновиди наукових робіт. Програма курсу Українська мова професійного спілкування Плани практичних занять Самостійна робота студентів Орієнтовна тематика рефератів Контрольні питання

ТИПОВІ ПОМИЛКИ У СЛОВОВЖИВАННІ (СЛОВНИК-ДОВІДНИК)
ЛІТЕРАТУРА

ПЕРЕДМОВА
Вихід України на світову арену як незалежної самостійної держави загострив багато проблем – економічних, політичних, соціальних. Невідворотно постало питання про стані статус української мови, яка століттями перебувала на периферії наукового та офіційного- ділового життя. З наданням українській мові статусу державної реально виникла потреба державних службовців, фахівців різних галузей господарства досконало володіти державною мовою для ефективного виконання посадових обов’язків. Завдання щодо формування та розвитку багатої мовної особистості покладено сьогодні і на вищі навчальні заклади. З цією метою був рекомендований Міністерством освіти і науки України для впровадження у навчальні плани всіх профілів та спеціальностей курс української мови, який має професійне спрямування. Пропонований посібник покликаний послідовно і детально висвітлити питання сучасного ділового мовлення, пов’язаного з економічною сферою. Він містить теоретичний виклад основних положень про суть та функції мови, загальних питань походження та історії розвитку української літературної мови, висвітлює стані статус української мови сьогодні. Посібник зорієнтований на формування у студентів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації знань про особливості функціонально-стилістичних різновидів української літературної мови, які співвіднесені з поняттям ділова українська мова, – наукового та офіційно-ділового стилів, специфіку усної та писемної форм їх реалізації з урахуванням фахової спрямованості навчання майбутніх економістів, менеджерів, банківських працівників, фахівців з проблем економічної соціології. Характеристика вимог щодо усного професійного мовлення передбачає виділення основних орфоепічних та акцентуаційних правил, формі жанрів усного ділового мовлення публічний виступ, телефонна розмова, ділова бесіда. Аналіз особливостей писемного ділового мовлення пов’язаний з визначенням змісту, структури, порядку складання та оформлення різних видів документів, використання яких зумовлено навчальною та науковою роботою студентів і майбутньою професійною діяльністю. Посібник сприятиме активізації та поглибленню знань граматики, лексики, фразеології та синтаксису сучасної ділової мови, а також розвиткові та удосконаленню вмінь і навичок роботи з текстами наукового та офіційно-ділового стилю в межах сфери професійного спрямування.
Словник-довідник, доданий до посібника, допоможе уникнути типових помилок у вживанні слів та побудові словосполучень, поширених у системі ділового мовлення. Зважаючи на відсутність єдиної програми з курсу ділової української мови, схваленої Міністерством освіти і науки України, у посібнику подано програму, затверджену вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка, плани практичних занять, орієнтовну тематику рефератів та перелік програмних іспитових вимог. Змісті структура посібника узгоджується із навчальними планами для студентів різних економічних спеціальностей. Посібник може бути корисний усім, хто цікавиться проблемами професійного ділового мовлення, а також бажає підвищити загальний рівень культури мовлення.

ВСТУП
§ 1. Мова як суспільне явище. Функції мовив суспільстві
Мова – це єдина, цілісна, складна система знаків фонем (звуків, морфем (частин слова, слів, речень, яка служить для називання предметів, явищ об’єктивної дійсності та понять, є засобом спілкування, обміну думками і формування думок. Мова – явище фізичне, фізіологічне, антропологічне, суспільне. Умова його існування
– людське суспільство. Це феномен людської цивілізації. Зв’язок мови й суспільства обопільний. Вона – одна з головних ланок ланцюга суспільна свідомість – праця – мова, що робить людину власне людиною. Мова – найважливіше знаряддя соціалізації людини. Суспільна сутність людини виявляється уже втому, що вона щодня спілкується, пристосовується до свого оточення, зміцнює суспільні зв’язки, взаємодіє зі суспільними групами. Мова – засіб спілкування, мислетворення, інтелектуального та естетичного освоєння світу, нагромадження і збереження людського досвіду, а також умова подальшого поступу усього людства. Мова лежить в основі духовного єднання людей у певну спільноту, вона є найдосконалішим, незамінним засобом етнічної (національної) єдності (В. Чапленко), найголовнішим і найміцнішим цементом, що об’єднує етнографічний народі перетворює його в свідому націю (І. Огієнко). Уній виявляється генотип нації, досвід її буття, закладено код нації, її ментальність. Мова – найважливіша ознака нації і засіб репрезентації її у світі. Формою існування мови є мовлення – конкретний, практичний вияв мови, мова в дії, реалізація мови у різних сферах.
Щоб осягнути роль мовив суспільстві, варто розглянути її функції, важливі для суспільства
взагалі і для кожного окремого носія мови. Узагальнити їх можна як функції спілкування,
повідомлення і впливу.
Комунікативна функція.
Мова є засобом спілкування і порозуміння між людьми. Це одна з найголовніших соціально-практичних функцій мови. Вона є важливою для кожної людини, для існування суспільства і для життя самої мови. Усе життя людини – це її спілкування з оточенням і взаємний вплив один на одного. Спілкування, стосунки з іншими людьми – життєва доконечна потреба, а водночас і найбільша розкіш, яка дає щастя. Неможливість спілкуватися означає важку і гнітючу самотність. Досліджуючи закони спілкування, психологи визначили, що контакти людини зі світом вкладаються усім кіл спілкування, перше з яких – це сім’я, де вона народилася, а найширше, сьоме, – спілкування зі світом (цьому сьогодні сприяють розвинені інформаційні технології. Поміж ними – стосунки між друзями, партнерами, колегами, службовими людьми, земляками. У кожному з цих кіл людина формує свою мовну поведінку. Професійне спілкування – одна зважливих ланок цього ланцюга. Мова – засіб обміну інформацією у всіх суспільно важливих сферах комунікації у політиці, в науці, у галузі економіки, у виробництві і діловій сфері, в освіті, культурі та ін. Обслуговуючи потреби суспільства у забезпеченні інформаційних процесів, мова утверджує свою поліфункціональність, повнокровність і силу. Спілкування дає життя самій мові, адже мова, якою ніхто не спілкується, стає мертвою.
Мова – це універсальний засіб спілкування. Описи усіх можливих знакових систем, які спроможні передати інформацію, лише доводять, що це роди мов, – мова зору, слуху, дотику. Без розуміння мови немає мови взагалі”
1
.Невербальна комунікація є похідною відмовної комунікації, бо всі можливі знаки і сигнали нам щось промовляють.

Мислетворча функція.
Мова – засіб людського мислення творення, оформлення і вираження думки. Мова – це дійсність думки, тіло думки. Вона не є відображенням світогляду, який склався, а діяльністю, що його становить. Мислити – означає оперувати мовним матеріалом, словами, реченнями, без цього органічного зв’язку мовлення і пізнавальна діяльність людини неможливі. Мислення – це внутрішнє мовлення. Кожний момент діяльності зумовлюється думкою і її носієм – мовою.
Номінативна функція
Мова є засобом називання усіх предметів, ознак, дій, кількості, усього навколишнього світу, реальних та ірреальних сутностей. Цей процес науковці називають лінгвалізацією, або омовленням світу. Незважаючи на однаковість реалій, кожна нація бачить світ по-різному. Українська мова – це самобутня мовна картина світу української нації. Порівняймо, українське слово
лікарня пов’язане зі словами лікувати, ліки, тоді як російське больница асоціюється зі словами болеть, боль; українське шанувальник має зв’язок зі словами шанувати, пошана, а російське поклонник – зі словами поклоняться, поклонение та ін. Разом з іншими факторами етнотворення мова формує національний менталітет, національну культуру і духовність нації. В основі українського менталітету – природа світовідчуття, оригінальна цивілізаційна рефлексія на навколишній світ. Омовлені загальнолюдські поняття існують поряд із національно вагомою лексикою з мовного і соціально-культурного простору саме української нації, напр.: лани широкополі, садок вишневий, дівчина як калина, доля
стелиться рушниками, чорнобривці посіяла мати, День злуки, Крути, тридцятикілометрова
зона відчуження, скнилівська трагедія, помаранчева революція та ін. Процес омовлення світу можна уявити і як щоденні відкриття малої дитини, яка пізнає світ за допомогою мови називання предметів (іменники, дій (дієслова, ознак прикметники) – ось її перші доторкання до усього навколо, і як потужний Ніагарський водоспад інформації, що спадає на нас завдяки поступу людства. Назвімо, наприклад, нові спеціальності, що з’явилися останніми роками на економічних факультетах Менеджмент організацій, Інформаційні системи в менеджменті, Банківська справа, Фінанси і кредит, Економічна соціологія, Економічна статистика та ін. Кожна із цих галузей має свою потужну терміносистему.

Пізнавальна функція
Мова – засіб пізнання світу і накопичення людського досвіду. Упізнанні нового, раніше невідомого мова є обов’язковим чинником. Роль думки і мовив пізнанні світу нагадує прокладання тунелю думка умовній формі вгризається в породу невідомого і застигає у вигляді кріплень, без яких тунель обвалився б
1
Смаль-Стоцький Р. Українська мова в Совєтській Україні. – е вид. – Нью-Йорк; Торонто Сидней; Париж. –
1969. – С. 9.
2
Шевченко ЛІ. Інтелектуальна еволюція української літературної мови Теорія аналізу. – К, 2001. – С. 175.
3
Іванишин В, Радевич-Винницький Я. Мова і нація Тези про місце і роль мовив національному відродженні України. – Дрогобич, 1994. – С.
Мова – енциклопедія людського досвіду усіх попередніх поколінь. Думки, виражені за допомогою мови, збереглися на камені і глиняній табличці, на пергаменті і папері. Вся людська культура й цивілізація нерозривно зв’язані з цим величезним сховищем людських знань і досвіду, що їх нагромаджено за весь час існування людства як суму знань видатних людей усіх поколінь. Вивчаючи інші мови, ми пізнаємо інший світ, іншу культуру і збагачуємо свій досвіді знання.

Культурологічна функція
Мова – носій культури, засіб нагромадження суспільно-історичного, культурного надбання народу – творця мови. Оволодіваючи мовою, людина оволодіває і культурою народу. Мова – генофонд культури (О. Гончар, жива схованка людського духу (П. Мирний. Вона духовно єднає покоління, дає змогу сягнути культурних скарбів минулих століть. Мова – це міст між культурами. Через мову можна глибше пізнати традиції і здобутки чужої культури. Українська мова – це ключ до багатої української культури.

Естетична функція.
Мова – засіб творення позитивних емоцій, краси. Естетика мови – це ресурси і можливості мови виступати в контексті мистецтва. Словесне мистецтво – це творення художніх образів у всіх родах і жанрах літератури, у публіцистиці, ораторському слові. Творчість Гомера, Есхіла, Данте, Шекспіра, Байрона,
Шіллера, Гюґо, Бальзака, Бічер-Стоу, Марк Твена, Пушкіна, Льва Толстого, Достоєвського – це сторінки світової величі мистецтва слова, які не залишать байдужими жодного, хто до них доторкнеться. Український фольклор, пісні, мистецьке слово І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, М. Рильського, О. Гончара та інших наших великих майстрів слова
– невичерпне джерело естетичної насолоди. Однакове задоволення, позитивні емоції ми маємо від слова писемного і живого, якщо митець уповні виявив естетичний потенціал слова або якщо воно звучить досконало. Читання художньої літератури, заучування напам’ять улюблених віршів – це виховання відчуття краси мови, примноження краси нашого буття.

Експресивна функція.
Мова є засобом вираження внутрішнього світу людини. Мову вживають не так для простого повідомлення, як для вияву своїх переживань, почуттів, емоцій. Радість, щастя, здивування, смуток, гнів, неспокій та глибині порухи інших почуттів розкриваються для інших через мову. А вся система мовних засобів, що висловлюють світ емоцій, віддзеркалює неповторність світобачення і світовідчуття української нації, особливості морально-етичних принципів і релігійних настанов.

Ідентифікаційна функція.
Мова є засобом ототожнення в межах певної спільноти. Вона єднає між собою представників певної нації у часі і просторі. Завдяки мові ми усвідомлюємо себе українцями, відчуваємо свою спільність з тими, хто далеко від нас, із тими, хто жив до нас. Мова – це той найважливіший, найдорожчий і найміцніший зв’язок, що з’єднує віджилі, живій майбутні покоління народу водне велике історичне живе ціле. Вона не тільки виражає життєвість народу, але є саме це життя (К. Ушинський). Мова консолідує націю. „Національно-мовна свідомість об’єднує народ яку науково- культурному житті, такі в суспільно-політичному, спрямовує його надіяння. Мова –
4
Томан І. Мистецтво говорити Пер. з чес. – е вид. – К, 1989. – С.
довговічніша за будь-яку форму суспільної організації. Випливаючи з непізнаних глибин людської природи, вона стає цементуючим ферментом нації. Ця функція пов’язана із набуттям національної гідності.

Етична функція.
Мова – засіб дотримання норм поведінки, моральних правил. Досягається це існуванням сукупності мовленнєвих етикетних формул та настанов щодо їх використання. Ввічливість, чемність, тактовність, шанобливість, стриманість – визначальні ознаки українського мовленнєвого етикету. Етичне в мові, – зауважує Н. Бабич, – це конкретно-історична система мовних засобів (ресурсів) відповідно до форми моральної свідомості й поведінки людини, що передбачає ефект добра. Слово доброзичливе, добродарне має бутив основі етики спілкування.

Фатична функція.
Мова є засобом фатичного спілкування.
Фатична комунікація (дослівно – беззмістовна, пуста) – обмін неінформативними з погляду реальної комунікації повідомленнями, які виконують важливу етикетну функцію. Це є своєрідна мовна гра, яку зобов’язані підтримувати члени суспільства, дотримуючись етикетних настанов Це зачин розмов, стримані відповіді, стереотипні запитання прожиття, сім’ю, справи, здоров’я, врожай, як-от: Як справи Дякую, добре. А у вас Як життя
Що нового Як успіхи? та ін. Поетеса Ліна Костенко порівняла цей обмін репліками з настільним тенісом розмов. Характер цих запитань умовний, але для встановлення контакту, підтримання розмови вони дуже важливі. Фатична комунікація має національну специфіку, а також відповідає нормам народної етики. Без дотримання фатичних ритуалів не буде мати успіху дипломатія, ділові перемовини. Це перелік основних функцій мови. Мова – безмежний океан, який оточує людину. Кожний порух думки, імпульс почуттів, волі, намір самовираження пов’язаний із використанням мови. Охоплюючи усі сфери суспільного життя, мова супроводжує поступ суспільства. Тому функції мови можна розглядати докладніше, називаючи їх далі.
Волюнтативна: мова є засобом вираження волі щодо співрозмовника прохання, запрошення, поради, спонукання. Виховна: слово прищеплює моральні приписи, виховує національно-свідомого громадянина, естетичне світовідчуття. Магічно-містична: йдеться про існування особливо таємничої, магічної, гіпнотичної сили слова. Ця сила слова своєю дією може впливати на душевний і фізичний стан, поведінку людини. Її використовували в давнину в замовляннях, або заговорах, які мали практичну функцію, але за словесною формою були справжніми мистецько-поетичними творами. Колядки, щедрівки, примовки – це приклади віри українського народу в магічно-дієву силу слова. Магія слова виявляється і втому, що воно здатне викликати уявлення, образи предметів, істот, які не існують взагалі.
Філософсько-світоглядна: мова прив’язує етнос до його природного оточення, ландшафту, предметного обжитого космосу, з рослинністю та звіриною включно, який становить неорганічне тіло народу. Державотворча: мова є виявом саморозвитку держави, головним чинником, який консолідує сучасне українське суспільство в націю. Цю функцію мова може виконувати з опорою на усі свої основні функції, забезпечуючи підвищення авторитету української мови, формування національно-свідомої еліти, культурного, інформаційного, засадничо-ідеологічного суверенітету.
5
Панько ТІ. Мова і культура нації // Мова і культура нації Зб. статей. – Львів, 1991. – С.
6
Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990. – С. 21.
7
Білоус М. Фатичне спілкування українців // Мова і культура нації Зб. статей. – Львів, 1991. – С. 20.
Усі функції мова не виконує окремо, вони взаємодіють між собою, впливають одна на одну або ж близькі за своєю суттю. Скажімо, фатична функція випливає з етичної, естетична є складовою культурологічної, акумулятивна є результатом пізнавальної, а державотворча функція реальна лише за умови дії усіх. Повнота виконання функцій означає ефективність мовоіснування.

§ 2. Місце української мови серед інших мов світу. З історії становлення та
розвитку української мови
У системі сучасних мов світу (за різними джерелами, їх нараховують від 2,5 до 5 тисяч) українська мова займає своє визначене місце і має довгу та складну історію. Українська мова належить до
індоєвропейської сім’ї мов (час розпаду 2,5–3 тисяч років до не
слов’янської групи мов (праслов’янська мова проіснувала 2,5 тисяч років і почала розпадатися приблизно в ІІІ – І ст. не. Цей процес закінчився в VI ст. і можна вже говорити про консолідацію трьох етномовних груп –
західнослов’янської польська, чеська, словацька, верхньолужицька і нижньолужицька мови, південнослов’янської (болгарська, македонська, сербська, хорватська, словенська мови, східнослов’янської (українська, російська, білоруська мови
східнослов’янської підгрупи мов. Серед слов’янських мов українська мова на лексичному рівні має найбільше розбіжностей з російською мовою (38 %), менше відмінностей виявляється порівняно з польською (30 %) і найменше – з білоруською мовою. Порівняймо співзвучність слів білоруської мови з вірша народного поета Білорусі Янки Купали з відповідними українськими словами:
Чаму ў сэрцы беларускім
Песня Тарасова
Одгукнулася, запела
Зразумелым словом

Чаму вецер з Украины
З думкаю крылатай
Далетаў да Беларусі
І шумеў над хатай?
З-поміж рис, якими українська мова відрізняється від інших східнослов’янських, можна виділити такі
Фонетичний рівень
1. Поява на місці давніх звуків ы та і звука и високого піднесення переднього ряду, перед яким приголосні звуки завжди тверді, напр.: тихий, низький, кислий.
2. Голосний е не пом’якшує попередні приголосні звуки, напр.: теплий, село, небо.
3. Поява голосного звука і на місці давнього звука ь (ять, напр.: ліс, сіно, хліб (пору російській мові лес, сено, хлеб).
4. Чергування о, е з і у новозакритих складах, напр.: дім – дому, піч – печі.
5. Шиплячі, губні та звук р в кінці слова завжди тверді, напр.: плащ, голуб, повір.
6. Після шиплячих та й перед наступними споконвічно твердими приголосними звук е змінюється на о, напр.: жонатий (пор. женитися), шостий (пор. шести),
копійок (пор. копієчка).
7. Приголосний л змінюється на в у формах дієслів минулого часу чоловічого роду, напр.: писав, читав, знав (пор. у російській мові писал, читал, знал).

Морфологічний рівень
1. Збереження окремого типу відмінювання (І відміна) іменників середнього роду, напр.: теля, курча, ім’я (пор. родовий відмінок теляти, курчати,
імені).

2. Збереження давніх закінчень -ою, -ею іменників (І відміна) у формі орудного відмінка однини, напр.: рукою, петлею, душею (пор. в російській мові
рукой, петлей, душой).
3. Закінчення давального відмінка однини -ові, -еві (-єві) іменників чоловічого роду, напр.: батькові, синові, лікареві, Андрієві.
4. Стягнені форми якісних прикметників жіночого, середнього роду та множини, напр.: добра, добре, добрі (пор. в російській мові добрая, доброе,
добрые).
5. Збереження форм інфінітива на -ти дієслів, напр.: писати, читати, брати
(пор. в російській мові писать, читать, брать).
6. Наявність складної форми майбутнього часу дієслів, напр.: писатиму,
читатиму, працюватиму.
7. Наявність чергування приголосних г, к, х із з, ц, с у відмінкових формах іменників, напр.: нога, рука, вухо – нозі, руці, вусі тощо.
Отже, українська мова – це самостійна давня слов’янська мова, яка має свої особливості на фонетичному, морфологічному рівнях. Це підтверджується також нарівні лексики, фразеології та правопису.
Про красу і багатство української мови у порівнянні з іншими слов’янськими мовами говорив видатний український та російський вчений ХІХ ст. І. Срезневський:
„Сила людей переконана, що ця мова є однією з найбагатших мов слов’янських, що
вона навряд чи поступиться богемській щодо рясноти слів і висловів, польській щодо
барвистості, сербській щодо приємності, що це мова, яка навіть у вигляді необробленому
може стати нарівні змовами обробленими щодо гнучкості й багатства синтаксичного –
це мова поетична, музикальна, мальовнича”

Історія розвитку української мови – це довготривалий, складний процес, який віддзеркалює історію її народу-носія, є неодмінною умовою розуміння глибинних змін, що відбуваються в мові, можливістю усвідомити цінність та самобутність мови, є інструментом реанімації національної свідомості”
9
Формування української національної мови відбувається на основі мови народності в період інтенсивного становлення української нації (друга половина ХVІІІ – початок ХІХ ст.) як стійкої спільності людей, що мають спільну територію, економічні та політичні зв’язки, літературну мову, культуру. Питання походження української мови досіє предметом особливої уваги науковців. Відповідаючи на питання З якого часу існує українська мова, звичайно, слід пам’ятати слова О. Потебні проте, що поява мови – це „не народження дитини і не падіння яблука, про
яке при спостереженні можна сказати, що воно сталося о такій-то годині, хвилині. Тут
встановлюється тільки сторіччя, пізніше за яке могло відбутися виділення мови”. Традиційно вважали, що українська мова походить із давньоруської як мови спільної для трьох братніх народів (українського, російського та білоруського) і сформувалась на основі її південноруських діалектів. Найважливіші фонетичні, лексичні та граматичні особливості української мови почали зароджуватися та розвиватися щез ХІІ ст. У ХІV – ХVІ ст. вона вже склалася у своїй фонетичній системі, граматичній будові, словниковому складі як окрема слов’янська мова – мова української народності, а подальшому історичному розвитку – мова української нації. Прихильники теорії самостійницького розвитку (І. Огієнко, С. Смаль-Стоцький, Є
Тимченко, В. Ганцов, П, Ковалів, Ю. Шевельов, Г. Півторак, В. Німчук, В. Русанівський та інші) гостро критикували теорію російського вченого О. Шахматова про походження
8
Див Царук О.В. Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри. – Дніпропетровськ, 1998.
9
Русанівський В.М. Історія української літературної мови Підручник. – К, 2002. – С. 149.
української мови із спільноруської прамови. Посилаючись на праці видатного українського історика М. Грушевського, який вважав, що „за поріг історичних часів для українського
народу можна прийняти IV ст. неколи ми вже маємо відомості, котрі можна прикласти
спеціально до нього. До цього часу ми можемо говорити про нього як про частину
слов’янської групи племен”, І. Огієнко, наприклад, робить висновок, що на Сході слов’янства ніколи не було й не могло бути якоїсь однієї спільної руської мови
10
Про те, що структурно одноманітної живої мови східних слов’ян у добу Київської Русі не було, стверджує В. Німчук
11
. Отже, говорити про розвиток сучасних східнослов’янських мов з єдиної монолітної давньоруської мови немає підстав. Якщо це так, то слід визнати, що східнослов’янські мови почали формуватися після розпаду праслов’янської етномовної спільності (V–VI ст.) з пізньопраслов’янських діалектів східного ареалу без посередництва східнослов’янської прамови У своєму розвитку українська мова пройшла кілька етапів. Як до питання становлення, такі до проблеми періодизації науковці підходять по-різному. Поширеною є періодизація, запропонована О. Горбачем
13
:

1.Протосхіднослов’янська доба
500/800 – 900/1000 по Хр.
2. Староукраїнська доба
900/1000 – 1350 по Хр.
3. Середньоукраїнська доба
1350/1400 – 1750/1800 4. Новоукраїнська доба
1780/1800 – ХХ вік За теорією Ю. Шевельова
14
, у розвитку української мови слід виділяти чотири періоди від часу розпаду праслов’янської мови 1) протоукраїнська мова (VІІ–ХІ ст.); 2) староукраїнська (ХІ–ХIV ст.); 3) середньоукраїнська (кінця ХІV – початку ХVІІІ ст.); 4) нова українська мова. Кожен із цих періодів мав свої особливості – мова невпинно розвивалася, набувала нових ознак, розширювала чи звужувала сфери вживання, змінювала свій статус, зазнавала утисків, заборон, насильницької асиміляції, знову відроджувалася й сьогодні сягає найбільших державних висот.10
Огієнко І. Митрополит Іларіон Історія української літературної мови. – К, 1995. – С. 52–69.
11
Німчук ВВ. Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови // Мовознавство. –
1998. – № 1. – С. 3–13.
12
Півторак Г. Проблема східнослов’янської прамови // Мовознавство Доповіді та повідомлення на IV Міжнародному конгресі україністів. – К, 2002. – С. 271.
13
Горбач О. Засади періодизації історії української літературної мови й етапи її розвитку // Мовознавство Доповіді і повідомлення. Другий міжнародний конгрес україністів. – Львів, 1993. – С. 8–12.
14
Шевельов Ю. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова – К, 1994.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал