Зміст зміст секція моделі І методи ефективного стратегічного планування соціально-економічного розвиткуСторінка13/13
Дата конвертації08.12.2016
Розмір2.94 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Література

  1. Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С,. Богониколос Н., Кононов О.Ю., Берсуцкий А.Я. Моделирование финансовых потоков предприятия в условиях неопределенности: Монография. –Х.: ИД “ИНЖЭК”, 2006.- 39-40 с.

  2. Ван Хорн Д., Вахович Д. Основы финансового менеджмента. Пер. с англ. – 12-е изд. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008.

  3. Шахов В.В. Стратхование. М.: ЮНИТИ, 2003 г. – 24 с.


ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТВОРЕННЯ СІМ’Ї СУЧАСНОЮ МОЛОДДЮ
Юкальчук Ганна Андріївна, студентка Харківського національного економічного університету
Грачов Володимир Іванович, к.е.н., професор Харківського національного економічного університету

e-mai: annayukalchuk@mail.ru
Упродовж усієї цивілізованої історії людства сім’я завжди була і залишається основою продовження роду, унікальним соціальним інститутом формування загальнолюдських цінностей, відтворення трудового потенціалу, становлення суспільних відносин. Від її фізичного та духовного здоров’я залежать економічний розвиток і стабільність держави. Період розбудови незалежної України, перехід та адаптація до ринкової економіки, кардинальна зміна ідеології нанесли відбиток у всі сфери людського буття, у тому числі і на свідомість та цінності підростаючого покоління. Інститут сім’ї та його значення в суспільстві втратили свої позиції. Про це свідчить зменшення кількості укладених шлюбів та значна кількість розлучень (за даними Державної служби статистики України в 2011 році на 355,9 тис. шлюбів зареєстровано 61,9 тис. розлучень, тобто розпадається кожний шостий шлюб [1]).

Така суперечливість стає однією з найгостріших соціальних проблем, зумовлюючи необхідність цілеспрямованого державного впливу, формування комплексної науково обґрунтованої системи державного регулювання розвитку інституту сім’ї, заснованої на глибокому розумінні можливостей і обмежень щодо реалізації соціально-економічного потенціалу української родини в сучасних умовах. Все це обумовлює актуальність та необхідність дослідження причин нестабільності інституту сім’ї, виявлення мотивації створення сім’ї сучасною молоддю та пошуку інструментів її підтримки на загальнодержавному рівні.

Проблеми мотиву та мотивації досліджували В. Вілюнас, С. Каверін, К. Леві, А. Маслоу, Х. Хекхаузен. В сучасній науці дослідження з проблеми мотивації вступу у шлюб представлені в працях В. П. Кравця, М. М. Обозова, Л. Б. Шнейдер та інших. Проблеми підготовки молоді до сімейного життя досліджували Т. В. Говорун, І. В. Гребеннікова, С. В. Ковальова, А. Г. Харчева. Вивченням і вирішенням проблем в уже сформованих сім'ях займалися Е. Арутюнянц, А. А. Бодальов, В. М. Дружинін, В. Сатір, В. В. Столін, Е. Г. Ейдеміллер [9].

Метою роботи виступає дослідження та аналіз мотивації створення сім’ї сучасною молоддю. Базисним для розкриття окресленої проблеми є поняття «мотив» та розкриття сутності шлюбних мотивів. Мотив – це спонукання до діяльності, які пов’язані із задоволенням потреб суб’єкта [3]. Потреба особистості у створенні сім’ї формується під впливом соціальних та психологічних факторів.

Серед шлюбних мотивів дослідники виділяють три великі групи. По-перше, емоційно-етичні мотиви – це кохання і спільність інтересів. По-друге, мотиви самореалізації, до яких відносяться: народження дітей, можливість тривалого спілкування з іншою людиною, самопізнання, пізнання іншої людини і т.п. По-третє, мотиви обов’язку: народження дітей, прагнення легалізувати інтимні міжособистісні стосунки, порядність, коли шлюб стимулюється думкою найближчого оточення і відповідальністю перед близькими людьми та інші [2; 9].

Згідно іншої класифікації можна виділити такі типи шлюбних мотивів [9]:  1. Шлюб на основі кохання. Такі стосунки частіше за все є довготривалими, рівень задоволеністю ними є значно вищим, ніж в інших випадках.

  2. Шлюб на основі контрактної системи, коли партнери чітко уявляють та усвідомлюють, чого чекають від шлюбу, і розраховують на матеріальну користь. У таких шлюбах емоційна прихильність з часом збільшується, можливе виникнення кохання. Міра свободи кожного з подружжя – максимальна, а особиста включеність –мінімальна [5].

  3. Шлюб на основі нечесного контракту, коли партнери намагаються здобути з шлюбу користь лише для себе, і цим спричиняють шкоду іншому.

  4. Шлюб з примусу, коли один з подружжя бере шлюб під тиском іншого або ж із жалю, або з причини складних життєвих обставин. Відчуття свободи, яке є необхідним для шлюбу, тут виключене.

  5. Шлюб, як ритуальне виконання соціально-нормативних установок. Мотивом вступу у шлюб є установка, що в такому віці усі нормальні люди уже одружені, тому одруження сприймається як необхідний крок у життя, як і вступ до школи, університету і т.п. [9].

В сучасній психологічній науці виділяють три види шлюбної мотивації: мотивація на конкретний тип шлюбу, мотивація на конкретну людину і мотивація на сам факт шлюбу.

У першому випадку, при мотивації на конкретний тип шлюбу, людина орієнтується на такого партнера, який відповідає її уявленню про престижний варіант шлюбних стосунків. Прикладом цього може слугувати розповсюджена у наш час орієнтація на шлюб з іноземцем чи іноземкою.

У другому випадку, мотивація на конкретну людину визначається сприйняттям партнера як конкретної реальної людини, з усіма її недоліками і слабкостями. Шлюб, у даному випадку, являє собою свідомий вибір з установками на прийняття партнера і відповідальністю за свої почуття.

І, на кінець, при мотивації на сам факт шлюбу рушійною силою є намір вступити у шлюб. При цьому партнер є лише засобом для досягнення мети, його особливості не відіграють ніякої ролі [2; 7; 8].

Ретельно розглянувши існуючі мотиви створення сім’ї сучасною молоддю, можна зробити висновок, що прийняття рішення про укладення шлюбу визначається всією сукупністю шлюбних мотивів, але один з них стає провідним. Головним мотивом має стати кохання.

Це підтверджується результатами анкетування студентів, що було проведено з метою виявлення провідних мотивів вступу у шлюб сучасної молоді [1; 9]. Експериментом охоплено 250 студентів, серед яких 115 дівчат та 135 хлопців. Аналіз результатів показав, що провідним мотивом створення сім’ї є кохання – 52 %. Наступним вагомим спонуканням укладення шлюбу є народження дітей – 34 %. Кохання та бажання народити і виховувати дітей з великим відривом випереджають такі мотиви як уникнення самотності (6,8 %), приклад друзів (3,6 %), необхідність узаконити стосунки (3,2 %) та отримання можливості покращення свого матеріального становища (0,4 %). Така тенденція характерна для студентів як старших, так і молодших курсів, як для хлопців, так і для дівчат.

Таким чином, результати анкетування сучасної молоді та їх порівняння із подібними опитуваннями двадцятирічної давності, свідчать про збереження тенденції одружуватись по коханню. Водночас процеси, пов’язані з трансформацією українського суспільства, спричинили низку суперечностей між суспільством і сім’єю: сім’я не задовольняє потреби суспільства у фізичній і духовній репродукції населення, суспільство ж не забезпечує належних умов життєдіяльності сім’ї. Матеріальна, соціальна та економічна нестабільність населення на сучасному етапі розвитку українського суспільства поступово призводить до втрати сім’єю своїх основних функцій. Враховуючи існуючі особистості розвитку інституту сім’ї, держава вживає заходів щодо подолання кризи в цій сфері, а саме: молодіжне кредитування житла, щорічне збільшення допомоги при народженні дитини. Але цих заходів недостатньо, щоб забезпечити стабільність інституту сім’ї та шлюбу. Що зумовлює необхідність цілеспрямованої державної політики підтримки сім’ї з урахуванням мотивів вступу до шлюбу, що були розглянуті в роботі.

Література

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

2. Джеймс М. Брак и любовь. – М.: Прогресс, 1985. – 192 с.

3. Краткий психологический словарь / Ред.-сост. Л. А. Карпенко; Под общ. Ред.. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – 2 изд., расш., испр. И доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. –– 512 с.

4. Кузнецов М. Т. Введение в психогигиену любви и брака. – Минск: Беларусь, 1992. – 224 с.

5. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1997. – 688 с.

6. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. – К.: Лыбидь, 1990. – 192 с.

7. Старшенбаум Г. Любовь против одиночества. – М.: Знание, 1991. – 64 с.

8. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста: Пер. с англ. – СПб.: Ювента, 1999. – 436 с.

9. Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: Апрель-Пресс, «ЭКСМО-Пресс», 2000. – 512 с.
1 Рандомізація – випадковий розподіл учасників експерименту на контрольну і експериментальну групи.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал