Зміст Вступ 2 розділ І психолого-педагогічні аспекти необхідності формування в учнів ціннісного ставлення до рідного краю 6Сторінка6/6
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4   5   6

ІІ.2. Результати дослідницької роботи


На завершальному оцінювальному етапі дослідження нами було проведене остаточне оцінювання дітей в експериментальному класі, по закінченні проведення з ними роботи по підвищенню рівня ціннісного ставлення до рідного краю. Оцінювання експериментального класу проводилось аналогічно до оцінювання контрольного. Оцінка результатів при спостереженні за поведінкою дітей, з метою визначення рівня ціннісного ставлення до рідного краю в учнів здійснювалася за допомогою таких же критеріїв, як і в контрольному класі:

Емоційний критерій.

Мотиваційний критерій.

Когнітивний критерій.

Оцінювання проводилось нами способом опитування дітей про природу та явища. Також паралельно проводилось спостереження за цікавістю та поведінкою дітей на природі. Бали за спостереження та опитування шумувались та підраховувалась загальна відсоткова оцінка рівня ціннісного ставлення дітей у експериментальному класі. На основі виділених нами критеріїв здійснено оцінювальний зріз, на підставі якого визначено рівні: низький середній і високий.

Наступним етапом нами було проведене опитування експериментального класу по тих же питаннях, що і в контрольному. Усього нами було задано 15 питань. За кожне правильне питання дитина отримувала 1 бал. Всього було проаналізовано 25 дітей та отримано відсоткові дані по рівню ціннісного ставлення до рідного краю кожної дитини. Максимальна кількість набраних балів може бути 27 балів. Потім нами було проведене усереднення даних за чотирма рівнями оцінювання для полегшення обробки даних. Високий (24-27 бали), середній (18-23 балів), низький (14-17 балів), дуже низький (до 13 балів). Усереднені аналітичні дані наведені на діаграмі Рисунку 2.2.

Рисунок 2.2. Відсотковий розподіл дітей експериментального класу за рівнями ціннісного ставлення до рідного краю.

З результатів експериментального дослідження в експериментальному класі видно, що переважна більшість дітей мають високий рівень ціннісного ставлення до рідного краю – 15 дітей (65%), трохи менше мають середній рівень – 5 дітей (22%), та низький всього 3 дітей (13%), а головне - дуже низький рівень взагалі зник із відсоткового розподілу учнів, що є чудово. Це є задовільним результатом і свідчить про те, що дослідження пройшло вдало і є приріст результатів оцінювання після проведенню роботи з дітьми молодшого шкільного віку по формуванню ціннісного ставлення до рідного краю.


Висновки


Проведене дослідження та теоретичний аналіз засвідчили, що проблема формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю є актуальною, однак недостатньо розробленою в педагогічній теорії і практиці.

Важливість формування ціннісного ставлення до світу яскраво підтверджується розвитком аксіологічної науки. Ціннісне ставлення являє собою одне з найважливіших утворень у свідомості й самосвідомості індивіда, воно зумовлює низку його сутнісних характеристик, які насамперед залежать від змісту наявної системи цінностей, а також представленої у ній спрямованості й аксіологічної вагомості. Вивчення філософської і психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження дало змогу встановити взаємозв’язок між поняттями «цінність», «ставлення», «ціннісне ставлення» та виділити компоненти ціннісного ставлення особистості (когнітивний, емоційно, мотиваційний). Це стало підґрунтям для розширення та уточнення сутності поняття «ціннісне ставлення до рідного краю» в контексті його формування у дітей молодшого шкільного віку.

Відповідно до визначених нами критеріїв і показників, у ході констатувального експерименту виявлено певні рівні сформованості ціннісного ставлення до рідного краю молодших школярів. У більшості школярів переважає середній рівень сформованості ціннісного ставлення до рідного краю та емоційно-ціннісний компонент даного конструкту. Отже, процес формування ціннісного ставлення до рідного краю у молодших школярів потребує системного, цілеспрямованого впливу з боку вчителя і батьків.

Проведене дослідження підтвердило припущення, що оптимізувати процес формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю можливо за умов:

інтегрування краєзнавчого матеріалу в зміст початкової освіти;

урізноманітнення форм, методів, прийомів, засобів навчально-виховного процесу;

здійснення цілісного підходу до урочної та позаурочної навчально-виховної роботи з молодшими школярами;

методичної готовності вчителів початкових класів до краєзнавчої роботи.

На завершальному етапі дослідження з’ясовано та підтверджено аналітичними показниками, що формування у дітей молодшого шкільного віку ціннісного ставлення до рідного краю є можливим. У цьому віці розвивається здатність до супідрядності мотивів, усвідомлення сприйняття ціннісних орієнтацій. Це виражається у ставленні до людей, природи, традицій краю, розумінні ними моральних цінностей. З позиції врахування особливостей дітей молодшого шкільного віку ціннісне ставлення до рідного краю розглядається нами як інтегративна особистісна якість, яка виявляється в моральному, інтелектуально-ціннісному та вчинковому ставленні молодшого школяра до природного та соціального оточення, в якому він проживає, його культурно-духовної спадщини, історичного минулого та етнічної своєрідності.

Обгрунтовано систему роботи вчителя (інтегровані уроки, виховні заходи, організація гуртків краєзнавчого спрямування, методичний інструментарій, поради для батьків та ін.), які оптимізують процес формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю.

Можна зробити висновок, що ефективність ціннісного виховання й розвитку учнів 1-9 класів підвищується якщо впроваджується цілісний підхід до використання гуманістичних цінностей як засобу виховання і розвитку учнів; якщо відбудеться систематизація і структурування змісту програм виховання гуманістичних цінностей учнів 1-9 класів, що базується на засадах гуманістичної етики; якщо виховний процес здійснюється в широкому контексті духовної культури школи; якщо особистісно-орієнтована технологія сприяє реалізації психологічного механізму формування цінностей гуманістичної моралі громадянського суспільства; якщо наукоємний процес взаємодії педагогів і школярів спрямований на розвиток гуманістичної моральності особистості; забезпечується створення педагогічно доцільних моральних ситуацій, які б враховували потреби, відчуття, уявлення, емоції, мотиви, здібності дітей, їх реальне життя; стимулюється суб'єктивна позиція вихованця від мети до підсумків; якщо виховується ціннісно-оцінювальне ставлення до Батьківщини, до світу, до людини, до самого себе; якщо вихованці беруть активну участь у відродженні національних цінностей України в діяльності, спрямованій на гуманізацію суспільства; якщо створюється атмосфера творчого вибору і самовдосконалення.

Також, краєзнавча тематика і творча організація виховної роботи відкриває широкі можливості для введення у виховну роботи школи нетрадиційних форм і методів залучення інтерактивних видів діяльності, а це у свою чергу розширює потенціал вартісних потреб дитини, зміцнює мотиваційну краєзнавчу сферу, дає підґрунтя для розвитку краєзнавчо-усвідомленої, доцільної діяльності. Завдяки тематичній єдності базового й регіонального компонентів та позаурочній діяльності учнів створюється сприятливий фундамент для впровадження інтегративних технологій виховання. Такий підхід цілком узгоджується з синкретизмом сприйняття світу, що є характерним для дітей цього віку й оптимальним для використання краєзнавчого потенціалу у вихованні молодших школярів.


Список використаних джерел


1. Андрющенко Т.К. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого шкільного віку : дис…канд.. пед. наук : 13.00.08 / Т.К.Андрющенко. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 268 с.

2.Бабанский Ю. К., Победоносцев Г. П. Комплексний подход к воспитанию школьников. — М., 1980.

3.Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: шляхи реалізації. – К.: ІЗМН, 1996.

4.Бех І.М. Духовні цінності в розвитку особистості // Педагогіка і психологія, 1997. - № 1.

5. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л.И. Божович // Вопроси психологии. – 1978. – №4. – С. 23-33.

6.Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості громадянина // Педагогіка і психологія, 1997. - № 1.

7.Бутківська Т.В. Цінності від учителя до учня // Початкова школа, 1997. - № 2.

8.Ващенко Т.Г. Діагностика моральних цінностей особистості школярів // Рідна школа, 1996. - № 2.

9. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2004. – 1440 с.

10. Выготский Л.С. Педология подростка / Л.С.Выготский // Выготский Л.С. Собрание сочинений : в 6-ти т. – М. : Педагогика, 1984. – Т. 4. : Детская психология. – 242 с.

11.Демиденко В.К. Деякі аспекти морального виховання: Практичний матеріал для керівників, вихователів і вчителів. – К.: ІЗМН, 1995.

12.Джон Дьюї. Моральні принципи в освіті. – К.: 2001.

13.Донцов А.В. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді // Високі технології виховання. – Харків; ІСДО, 1995.

14. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология / Ю.А.Ермолаев. – М. : Высшая школа, 1985. – 384 с.

15. Занюк С.С. Психологія мотивації : навч. посібник / С.С.Занюк. – К. : Либідь, 2009. – 304 с.

16. Крэйг Г. Психология развития / Г.Крэйг. – СПб. : Питер, 2000. – 992 с.

17.Кобзар Б.С. Громадськість і виховання. — К., 1973.

18.Краеведение: Пособие для учителей / Под ред. А.В. Даринского. – М., 1987.

19.Матвієнко О.В. Основи морального виховання особистості молодшого школяра. – Київ: Стилос, 1999.

20. Мясищев В.Н. Психология отношений / под. ред. А.А. Бодалева. – М. : Изд. "Ин-т практ. психологии"; Воронеж : НПО "ЛОДЭК", 1995. – 356 с.

21.Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К., 1985.

22.Степанюк А. Формування у школярів емоційно-ціннісного ставлення до живої природи // Шлях освіти, 1999. – № 4.

23.Сухомлинський В.О. Народження громадянина // Вибрані твори: в 5 т. – К., 1976. – Т.3.

24.Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибрані твори: в 5 т. – К., 1976. – Т. 1.

25.Сучасні шкільні технології / Упоряд. І. Рожнятковська, В. Зоц. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – Ч. 2.

26.Тараненко І.Г. Демократичні цінності у становленні громадянина // Педагогіка і психологія, 1997. - № 2.

27.Технології формування ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави. Науково-методичний вісник. Випуск ІУ / Авт.-упоряд. Г.Ситник. – Рівне, 2009. -73 с.

28. Трофімов Ю.Л. Психологія : підручник / [Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.]; за ред. Ю.Л. Трофімова. – К. : Либідь, 1999. – 558 с.

29.Шевчук К. Методологічні засади підготовки майбутніх фахівців до викладання природничих дисциплін в початковій школі / К. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2004. – Вип. 202 – С. 192–195.

30. Шевчук К. Педагогічні умови організації інтеграції в початковій школі / К. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2004. – Вип. 210 – С. 190–195.

31. Шевчук К. Краєзнавство як важливий компонент формування особистості / К. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2005. – Вип. 244 – С. 202–205.

32. Шевчук К. Краєзнавство як важливий компонент формування особистості: ретроспективний аналіз / К. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2005. – Вип. 255 – С. 172–179.

33. Шевчук К. Проблема формування цінностей особистості в психолого-педагогічній літературі / К. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2006. – Вип. 296 – С. 182–190.

34. Шевчук К. Ціннісне ставлення особистості до рідного краю як психолого-педагогічна категорія / К. Шевчук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2007 - №1. – С. 178–187.

35. Шевчук К. Інтегрований підхід до навчання: ретроспективний аналіз / К. Шевчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія.. – 2007. - №20. – С. 50–55.

36. Шевчук К. Особливості формування ціннісного ставлення до рідного краю у дітей молодшого шкільного віку / К. Шевчук // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць – Каменець-Подільський, 2007. – Вип. 10. Т. 1. – С. 313–320.

37. Шевчук К. Підготовка майбутніх вчителів до формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю / К. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2007. – Вип. 362 – С. 206-212.

38. Шевчук К. Дослідження рівня сформованості у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю / К. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2008. – Вип. 387 – С. 204–210.

39. Шевчук К. Методологічні засади технології формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю / К. Шевчук // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Суми, 2008. – Ч.2. – С.98–104.

40.Шевчук К. Програма діагностування рівня сформованості у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю / К. Шевчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. – 2008. – №23. – С. 140–144.

41.Щербань П. Формування духовної культури особистості // Рідна школа, 1999. - № 7–8.

42.Щуркова Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры. – М.: Педагогический поиск, 1996.


Додатки


Додаток А

Приклади ігор-спостережень за природою для учнів молодших класів

Різноколірна прогулянка

Гра допомагає учням навчитися спостерігати за природою, навколишнім світом, розрізняти і правильно називати кольори. Гра розвиває аналітичне мислення, сприйняття кольорів, загальну моторику, соціальні навички.Опис гри

1. Перед прогулянкою проведіть ігрову бесіду з дітьми з теми «Що якого кольору?», показуючи картинки із зображенням довколишньої природи (квіти, трава, пісок, небо, хмари, різні предмети).

2. Під час прогулянки виберіть який-небудь колір і починайте шукати предмети цього кольору, наприклад, червоний — машина, лавка, квітка, сукня Марійки, совочок Сашка.

Йди по сліду

Діти дуже полюбляють що-небудь шукати, для них таємничість має дуже велике мотивуюче значення. Надайте їм можливість побути трішки слідопитами. Грати в цю гру можна як у групі, так і на прогулянці.

Гра розвиває загальну моторику, уяву, аналітичне мислення, уміння виконувати поставлене завдання, орієнтацію в просторі, сприяє згуртованості колективу, умінню робити що-небудь разом, спираючись на результати дій інших дітей.

Для гри вам знадобляться кольорові наклейки, невеликий сюрприз-скарб, оскільки шукати «скарб» діти будуть усією групою (наприклад, мильні бульбашки, які можна видувати по черзі, м'ячик — можна разом пограти, настільна гра, конструктор, пачка печива на всіх).Опис гри

1. Намітьте маршрут у групі або у дворі, визначте його, промаркуйте наклейками, розмістивши їх з інтервалом 1-2 м.

2. Наприкінці маршруту покладіть «скарб», сховайте його так, щоб здалека не було видно, і діти не змогли його побачити раніше, ніж пройдуть за маршрутом.

3. Поясніть дітям суть гри, її можна мотивувати у якийсь незвичайний спосіб («скарб» приніс добрий чарівник, загубив гном, ведмедики хотіли подарувати, але заховали і заснули).

4. Обов'язково похваліть дітей, коли вони знайдуть «скарб», щиро здивуйтеся разом з ними, порадійте їх досягненню, простежте, щоб усі скористалися «скарбом».
Додаток Б

Сценарій виховного заходу на тему: «Люблю тебе, всім серцем і душею, моя ти рідна Україно».

Програма і сценарій заходу

Ведуча: Щасливий той народ, що має змогу знати історію свого краю, але двічі щасливий той народ, який після тривалого небуття врешті відкриває своє минуле. Бо наша українська історія – це незбагненний шлях руїни і світового феномену, національного визиску та культурних злетів.

Кожен народ, нація мають право на своє самовизначення, мову, цілісність території, сповідування віри, дотримання традицій і звичаїв. Наш святий обов’язок зберегти те, що нам передали наші предки і передати нашим нащадкам.

Вірш: «Україні» – учень.

Відлітають високі літа

В далину від Гуцульської гражди,

І пшениця Твоя золота,

У негоду мені освітить завжди.

І яку я не вибрав би путь

І яка б не пробила година –

Всі дороги у мене єдина.

Ти на світі у мене єдина.

Через гори, за ріки, моря

Усміхається вечір погідно

І встає Кобзарева зоря

Над тобою моя Україно.

Ведучий: Важкий і тернистий шлях пройшла Україна, гірка доля впала на плечі українського народу. Протягом багатьох століть нашу землю терзали татари і монгол, шведи і німці, австро-угорські та польські війська, червона російська чума. Але український народ знаходив у собі сили і знову вставав з колін, все робив для того, щоб звучала солов’їна українська мова, задушевна пісня, була воля і незалежність.

Звучить після на слова Миколи Бакая, музику П. Дворського, «Горнусь до тебе Україно!».

Вірш: «Ти встанеш Україно!» – учень.

Моя Україно, як сонечко красна,

Колись так могутня, а нині нещасна

Докіль карать буде тебе лиха доля?

Докіль глузуватиме горна недоля?

Колись твоя сила лунала із гір,

А потім синів твоїх гнали в Сибір,

Сльозами та кров’ю стелився їм шлях,

А рідну Вкраїну посів лютий жах.

За тебе дочки й сини підуть в бій,

І Неньку заступлять, як пчіл густий рій,

І стануть панами у рідній землі,

І щастя зазнають в великій сім’ї.

Ведуча: В 30-х роках наші земляки змушені були покидати край і податись на заробітки за океан. Туга, ностальгія за Батьківщиною, за своїм краєм, домівкою, рідними і по сьогоднішній день бринить сумною струною в серцях української діаспори, яка знаходиться далеко за межами рідної неньки України.

Звучить пісня на слова і музику Степана Ткачука «Повези мене батьку».

Повези мене батьку на Україну

Хай весною почую спів солов’я

Повези мене батьку за свою Батьківщину,

Де зелені Карпати домівка твоя.

Повези, повези, де зелені Карати

Домівка твоя.

Повези мене батьку на Україну,

Щоби літом побачить пшеничні поля

Повези мене батьку на свою батьківщину,

Де зелені Карпати, домівка твоя.

Повези, повези, де зелені Карпати

Домівка твоя.

Повези мене батьку на Україну,

Восени хай нап’юся води з джерела,

Повези мене батьку на свою Батьківщину

Де багряні Карпати домівка твоя

Повези, повези, де багряні Карати

Домівка твоя.

Повези мене батьку на Україну,

Як килимом білим вкрита земля,

Повези мене батьку на свою Батьківщину,

Де білі Карпати домівка твоя.

Повези, повези, де білі Карпати

Домівка твоя.Виступ отця. (тематично звернення до пресвятої Богородиці)

Звучить пісня на слова А.Малишка, муз. П.Майбороди пісня про рушникВедучий: В нашому житті слово «мама» завжди повинно бути святим. Де б ми не були наша стежина повинна вести до материного серця, батьківського порога.

Пісня на слова С.Пушика, муз. Б.Юрківа «Матусенька».

Полотном од рідного порога,

В зоряні омріяні світи,

Постелилась радісна дорога,

Кращої дороги не знайти.

Приспів: Не сумуй, матусенько, не треба

Не тривож очей ласкаву синь,

Доки ясне сонце світить з неба,

Рідну матір не забуде син.

Ти мене леліяла роками,

Щоб зростав я дужим як Антей,

Теплими зболілими руками

Пригортала ніжно до грудей.

Приспів:

Як веселка – світиться дорога,

Гожий ранок висіяв росу,

Де б не йшов од рідного порога,

Мамину святу любов несу.

Приспів:


Вірш Т.Г.Шевченка «Молитва»

Царям, всесвітнім шинкарям,

І дукачі. І таляри,

І пута Кутії пошли

Робочим головам, рукам

На сій окраденій землі

Свою силу ниспошли.

Мені ж, мій Боже, на землі

Подай любов, сердечний рай!

І більш нічого не давай!

А чистих серцем? Коло їх

Постав ти ангели свої,

Щоб чистоту їх соблюли.

Мені ж, о Господи, подай

Любити правду на землі

І друга щирого пошли!Ведуча: Сьогодні хочеться сказати про творчість українського композитора Олександра Білаша, інших самодіяльних композиторів Степана Сабадаша, Богдана Юрківа, які оспівують в своїх творах рідний карпатський край, любов до своєї землі, про людську вірність, чисте земне кохання.

Попурі українських пісень

Пролягла на небі зоряна дорога,

І смереки тихо над струмком стоять,

А на серці в мене смуток і тривога,

Де ти забарилась Любонько моя.

Синь Карпатських гір і синь небес

І дівочі оченята сині,

Я шукав у горах едельвейс,

А знайшов любисток в полонині.

Приспів: Полонина, полонина,

Ловить зорі, сині зорі,

А гуцулка полонина,

Юне серце в чорногорі.

В’ється наче змійка неспокійна річка

Тлиться близенько до підніжжя грі.

А на тому боці, там живе Марічка,

В хаті що сховалась у зеленій бір.

Виглядаю тебе ще з весняних доріг,

Обминаю у мріях стежини тернисті,

Замість тебе в саду раптом сніг, білий сніг,

Ранній сніг на зеленому листі.

Знов зозулі голос чути в лісі,

Ластівки гніздечко звили в стрісі,

А вівчар жене отару плаєм,

Тьохнув пісню соловей за гаєм.

Приспів: Всюди буйно квітне черемшина

Мов до шлюбу вбралася калина

Вівчаря в садочку в тихому куточку

Жде дівчина жде.Ведучий: Потрібно сказати, що народ який не цінує своєї держави і не готовий її боронити, приречений на втрату не тільки державності, а й самого себе.

Після на слова В.Сосюри, муз. Б. Шиптура «Любіть Україну»

Любіть Україну, як сонце любіть,

Як вітер, і трави, і води,

В годину щасливу, і в радості мить,

Любіть у годину негоди.

Приспів: Любіть Україну вві сні й наяву

Вишневу свою Україну,

Красу її вічно живу і нову

І мову її солов’їну.

Любіть у труді, у коханні, в бою.

Як пісню, що лине зорю,

Всім серцем любіть Україну свою,

І вічні ми будемо з нею.

Приспів:

Юначе, хай буде для неї твій сміх,

І сльози, і все – до загину.

Не можна любити народів других,

Якщо ти не любиш Вкраїну.

Ведуча: Такі є слова Йосифа Сліпого: «Пам’ятайте, що народ, який не знає або загубив свого минулого з його духовними скарбами вмирає і зникає із землі». Учасники концерту співають пісню «Червона калина».

Не хилися червона калино

Маєш білий цвіт

Не журися славна Україно

Маєш славний рід.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну

Гей-гей-гей розвеселимо.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал