Зміст підручника для профільного навчання української мови спрямований на засвоєння мовної культури в усій її баСкачати 294.69 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір294.69 Kb.
  1   2   3
Зміст підручника для профільного навчання української
мови спрямований на засвоєння мовної культури в усій її багатогранності. Ви поглибите знання про мовну систему,
ознайомившись із додатковими теоретичними відомостями з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології та фразеології,
морфеміки, словотвору та морфології. Метою підручника є також розкриття стилістичних ресурсів сучасної української літературної мови. Ви удосконалите навички побудови текстів різних стилів і жанрів,
опануєте виражальними засобами розмовного, наукового стилів мовлення, вироблятимете навички дослідницької
роботи з мовознавства, роботи з довідковою літературою,
навчитеся добирати лінгвокраїнознавчий матеріал.
Теоретичні відомості, сутнісні характеристики мовознавчих понять стисло викладено в лінгвістичних довід
ках
, а поглиблюються відомості промову в спеціальних завданнях на дослідження мовних явищі фактів, аналіз,
коментування, оцінювання їх із погляду нормативності,
відповідності сфері й ситуації спілкування.
Вправи подаються в порядку зростання складності від репродуктивних до творчих, які вимагають умінь сприймати, розпізнавати, порівнювати, робити висновки. Пропоновані мовознавчі студії, практикуми, система завдань на спілкування допомагають відшліфувати правописні,
орфоепічні, стилістичні навички, перевірити вміння використовувати свої знання в різних умовах. Уважно поставтеся до виконання завдань у рубриці «Назустріч
тестуванню
», поданих за розділами підручника.
Чимало вправ дібрано для формування культури мов
лення
, норм мовленнєвої поведінки, навичок спілкування в науково навчальній, соціально культурній, офіційно діловій сферах. Текстовий матеріал до вправ, насичений цікавою пізнавальною інформацією з творчого доробку вчених лінгвістів, письменників, мислителів, слугуватиме засвоєнню найважливіших здобутків вітчизняної і світової культури.
Отже, на вас чекає творча, натхненна і сумлінна праця,
яка допоможе досконало оволодіти одним із найбільших див, дарованих людині — мовою. Бажаємо успіхів!
Автори
3

1. МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ
1.
І. Прочитайте. Визначте тему і стиль кожного висловлювання,
назвіть його характерні ознаки. Мова народу твориться колективно, беруть участь у цьому великому процесі і сивий людський досвіді закохана юність, і бурхлива дитяча уява бо кого ж із нас не тішило,
яку мовотворчу обдарованість, винахідливість виявляють малюки, які серед них бувають геніальні лінгвісти (О.Гончар).
2. Мова чутливо відгукується на кожне нововведення вжитті суспільства (М.Ланова). 3. Кожна мова має свій шлях розвитку, на якому позначились історичні події, пережиті її народом. Усе це створює. національну психіку, що так виразно відбивається в мові (Б.Антоненко Давидович).
II. Поміркуйте, як суспільство впливає на розвиток мови. Чи відомі вам випадки втрати людиною здатності спілкуватися за допомогою мови внаслідок ізольованості від суспільства?
М о в а — явище суспільне. З одного боку, мову творить
і розвиває суспільство, з іншого — без мови не було б суспільства. І наука, і техніка, і релігія, й ідеологія, і
культура неможливі без мови, бо мова забезпечує всі без винятку процеси життя і діяльності людини.
Розвиток і функціонування мови значною мірою зумовлені станом суспільства. Умові відбиваються соціальна диференціація суспільства (класова, професійна, статева),
демографічні процеси (зміни чисельності населення,
міграція), рівень загальної освіти народу, розвиток науки тощо. Суспільство може цілеспрямовано впливати на розвиток мови. Свідомий вплив суспільства намову (урядові
4
визначати й аналізувати функції мовив суспільстві;
характеризувати ознаки самобутності української мови;
аргументовано доводити власну думку в мовознавчих дис
кусіях;
доречно використовувати різні види мовлення;
здійснювати пошукове дослідження за допомогою довідників
та мережі Інтернет.

5
заходи) називають мовною політикою. Від цієї політики залежить доля окремих мову багатомовному суспільстві.
Так, внаслідок онімечення у XVIII столітті зникли полабська і прусська мовив результаті асиміляції в СРСР
зникло понад 90 мова колонізація у США знищила чимало
індіанських мов.
Взаємозв’язок мови і суспільства розглядається і на таких рівнях, як мова і народ, мова й особа (індивід, мова й класи та соціальні групи людей.
Мова — загальнонародне явище. Народ — творець і носій мови. Одна особа безсила будь що змінити в мові, бо мова розвивається за своїми об’єктивними законами. Наприклад, Тарас Шевченко є основоположником української літературної мови. Однак це не означає, що він створив нову мову.
Навіть геніальна особистість нездатна змінити мову, а може лише виявити її приховані можливості, показати, як ефективно можна використати те, що в мові вже існує.
Мова не може бути класовою (коли кожен клас користується своєю мовою, бо треба було б виробити якусь третю мову, щоб класи могли спілкуватися між собою. Проте класовий підхід до використання мови беззаперечний. Так, українське панство, щоб відокремити себе від простого народу, використовувало для спілкування чужу мову на Західній Україні
то була здебільшого польська, а на Східній — російська.
Із суспільним розшаруванням (за різними ознаками)
пов’язана поява в мові професійних слів, арго, діалектизмів.
Отже, мова і суспільство перебувають у тісному взаємозв’язку. Вплив суспільства намову і мови на суспільство вивчає спеціальна лінгвістична дисципліна соці о лінгвісти к а.
Українська мова функціонує як національна мова українського народу в Україні і є державною мовою.
2.
І. Прочитайте речення. Підготуйте короткі коментарі до висловлювань. Доберіть ілюстрації дошкільної газети. Поки живе мова — житиме й народ як національність
(І.Огієнко). 2. Мову ревниво оберігають мовознавці — невтомні
творці граматики і словників (І.Вихованець). 3. Барвистість одвічна народної мови — це щось невимовне, прекрасне, казкове:
і ласка любові, й червона калина, і пісня досвітня в гаях —
солов’їна (П.Усенко). 4. Не пускайте слів попереду думок. Адже висловлюванням можна бездумно поранити чиєсь вразливе серце. Розумним словом можна підбадьорити, надихнути на
творчість, на добрий вчинок, на геройство (І.Вихованець). 5. Слово це найточніший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру. Вміти користуватися ним — велике мистецтво. Словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її. Тож оволодівайте цим взірцем так, щоб з під ваших рук виходила тільки краса (В.Сухо
млинський
). 6. Повнота слівце повнота світу (П.Мовчан).
7. Слово — прізвище думки тепер, а частіше — її псевдонім
(Л.Костенко). 8. Відтворити до кінця історію хоч би одного слова означає стати причетним до розкриття таємниці всієї
людської мови і мислення (В.Абаєв). 9. Слова, що виходять з рідної мови, стають ніби зліпками, що засвідчили те життя,
свідками якого вони були (А.Брагіна). 10. Новотвори — і свідомій несвідомі, аби щасливі — це ферменту мові, запорука її розвитку, цвіту й буяння (М.Рильський). 11. Словники — музеї слів, у них місце і для старого, і для нового слова знайдеться (С.Пушик).
II. Доберіть із художніх і публіцистичних творів по шість прикладів висловлювань промову і мовлення, запишіть їх.
3.
І. Прочитайте. Визначте тему кожного висловлювання. У яких життєвих ситуаціях ви могли б скористатися ними
1. Мово вкраїнська, звідки прилетіла, як тут зросла,
розцвіла й зарясніла Чи пила ти воду з Дніпра, чи купалася в його ласкавих водах, чи злетіла в небо Мово! Течеш ти вічно й вільно. Безжальний час невладний над тобою (За П.Загребель
ним
). 2. Живе наша мова — і наш голос звучить у вселенському хорі народів. Отже, живий наш дух, жива наша пісня, наша
історія, наша єдність і наша одність. Бо наша мова — це ми,
6
В.Лопата
. Великдень

7
українці, — добрий, чесний, працьовитий народ, що тисячоліттями живе на берегах Дніпра і Дністра, там, де була колиска індоєвропейських народів. 3. Пізнання мови — це пізнання народу, його єства, його душі, його витоків та історичних шляхів — усього того, чим народ цікавий для інших народів.
Адже народи, які окремі люди, виявляють інтересі повагу лише до того, хто являє собою особистість — своєрідну і неповторну. Годі розраховувати на пошану інших тому, хто немає поваги сам до себе (З кн. Мова і нація»).
ІІ. Розгляньте репродукцію картини Василя Лопати «Великдень»
на с. 6. Розкрийте її зміст, спираючись на подані висловлювання.
4.
Прочитайте. Визначте тему і стиль кожного висловлювання.
З якою музикою (естрадною, класичною, народною) асоціюється у вас українська мова На підтвердження своєї думки доберіть і запишіть уривки з поетичних та прозових художніх творів чи з фольклору. Геніальні композитори Моцарті Бетховен, Глинка і Чай ковський, Барток і Стравінський користувалися українськими мелодіями у своїй творчості, а це значить, що вони чули вібрацію найвищих небес нашої мови. 2. Українська мова небідна, не вульгарна. Вона має свою особливу музикальність.
Ця незбагненна душа нашої мови, як золотоносна річка, виблискує на хвилях народної пісні, переливається в душі нації,
творить почуттєву нерозривність українського серця й української землі (З тв. Д. Павличка).
5.
Розгляньте фотоілюстрації. Кого вина них упізнали Складіть діалог на тему Мова і пісня, використовуючи фотоілюстрації.
Розіграйте діалог в особах.

8
6.
Поміркуйте, чому письменниця Ірина Вільде вважала, що
«людина, яка не вміє мовчати, не вміє й говорити». Висловіть свою думку у формі письмового роздуму.
2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МОВИ
7.
Прочитайте, визначте основну думку поданих висловлювань.
Яка найважливіша функція мови Які ще функції, на вашу думку,
виконує мова. Мова видобувається з мислення, як метал із руди (О.Смир
ницький
). 2. Комунікативна функція — це локомотив історії мови (Б.Серебреников). 3. Мова — головне знаряддя соціалізації,
тобто перетворення біологічної істоти в соціальну, у члена певного суспільства. Мова бере участь утворенні людини (З кн. «Мова
і нація»
). 4. Людина має схильність спілкуватися з собі подібними, тому що в такому стані більше почуває себе людиною
(І.Кант). 5. Найбільша розкішна світі — це розкіш людського спілкування (А.де Сент Екзюпері).
8.
Поясніть, як вирозумієте вислови. Наведіть приклади певних життєвих ситуацій до кожного з них.
1. Мова — засіб мислення. 2. Мова — засіб інтелектуальної
діяльності людей. 3. Мова — засіб спілкування. 4. Мова засіб оволодіння суспільно історичним досвідом людства. Мова — засіб пізнання людиною краси.
9.
Прочитайте речення з певною інтонацією. Про яку функцію мови йдеться. Ну й вірші (захоплено з осудом. 2. Оце так сюрприз захоплено з розчаруванням. 3. Яка красуня (зачудовано;
зневажливо).
Мова виконує кілька функцій (від лат. functio
обов’язок, коло діяльності, призначення, життєво важливих для суспільства, окремих групі кожної людини. Головними є комунікативна і мис л ет в о р ч а, а ряд
інших експресивна, пізнавальна, ідентифікаційна, номінативна, естетична тощо)
є похідними від них.
Комунікативна функція (від лат. communicatio
спілкування) — функція спілкування.
Мова й створена для того, щоб спілкуватися, а спілкування можливе лише в суспільстві.

9
Щоправда, існують також інші засоби спілкування,
наприклад, жести й міміка. У театрі пантоміми та на балетній виставі глядачам цілком зрозумілі діалоги дійових осіб і перебіг подій. Однак у щоденному людському спілкуванні жести й міміка є лише допоміжними, супровідними щодо звукової мови засобами. Допоміжними певною мірою можуть бути і музика, і живопис. Але вони у кожної людини викликають свої враження, почуття, думки. А спілкуючись за допомогою мови, всі люди приблизно однаково розуміють висловлене. Тому мову вважають найважливішим засобом людського спілкування. До того ж комунікативну функцію виконує не тільки звукове мовлення, ай написані чи надруковані тексти.
Мислетворча функція мови — функція формування й формулювання думки. Мислення (думка) не тільки виражається словом, ай реалізується в ньому. Невипадково один із найвидатніших мовознавців XIX століття Вільгельм
Гумбольдт назвав мову органом, який творить думку».
Обидві функції дуже тісно пов’язані між собою для того,
щоб спілкуватися, потрібно мислити й уміти передавати свої думки за допомогою мовних засобів. Мислячи, людина пізнає світ, нагромаджує (акумулює)
знання про нього. Мова зберігає всі інтелектуальні здобутки народу, фіксує досвід предків. Таку словнику відображено результати розумової діяльності людства, класифіковано й систематизовано весь навколишній світ. Засобами мови передається досвід попередніх поколінь, що засвідчують,
наприклад, усталені звороти — фразеологізми, приказки і
прислів’я: Не знаючи броду — не лізь у воду; Сім разів
відміряй, а один відріж
тощо. Засвоюючи мову, людина засвоює знання просвіт. Добре володіння мовою спрощує шлях пізнання, оберігає людину від зайвих помилок.
10.
Зверніться до рубрики До джерел знань наприкінці розділу.
Знайдіть матеріал про функції мови у книзі Мова і нація, зробіть повідомлення на уроці.
11.
Прочитайте текст. Поясніть, яку функцію мови мав на увазі
давньогрецький філософ Сократ, сказавши «Заговори, щоб я тебе
побачив
».
Е к с преси в на функція полягає втому, що мова є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини. Вона дає можливість перетворити внутрішнє, суб’єктивне у зовнішнє, об’єктивне, доступне для сприйняття. Кожна люди
на — це цілий неповторний світ, сфокусований у її свідомості,
у сферах інтелекту, емоції, волі. Але цей світ прихований від
інших людей, і тільки мова дає можливість розкрити його для
інших. Чим досконаліше володієш мовою, тим виразніше,
повніше, яскравіше постаєш перед людьми як особистість
(Із кн. Мова і нація»).
12.
І. Прочитайте текст. Визначте його тему, стиль, сформулюйте основну думку. Чи згодні виз поглядом автора, висловленим у виділеному речені? Аргументуйте свою відповідь, наводьте приклади, факти.
П із навальна (або когнітивна, гносеологічна) функція мови полягає в кумуляції, накопиченні досвіду людства, упізнанні нового, раніше невідомого. Мова є засобом пізнання світу. Людина, на відміну від тварини, користується не тільки
індивідуальним досвідом, ай усім тим, чого досягли, що відкрили, втілили вжиття її попередники та сучасники, тобто суспільним досвідом. Вона має два види пам’яті: емоційну і
логічну. Людині ніколи не треба починати пізнання світу
«з нуля. Досвід суспільства зафіксовано в мові, в її словниках, граматиці, фразеології, а за наявності письма — також у текстах. Пізнаючи мову, людина пізнає світу баченні саме
цієї мовної спільноти
. Межі моєї мови означають межі мого світу писав Л. Вітгенштейн (В.Іванишин).
ІІ. Визначте межі свого світу. Чи вважаєте ви себе цікавим співрозмовником, яскравою особистістю Як працюєте над собою?
Порівняйте поезії. Яка з них викликала у вас більшу насолоду
Чому?
13.
Прочитайте текст. Визначте тему, сформулюйте основну думку. Пригадайте засоби милозвучності української мови. Знайдіть
їх у тексті.
Е с те ти ч на функція мови полягає втому, що мова є знаряддям і матеріалом створення культурних цінностей. Фольклор, художня література, театр, пісня існують завдяки мові.
10
Осте сте бі бобу візники люди трамваї люди автомобілі
М. Семенко
Бабуся трава, жовтокоса й тиха,
Глянула з під снігу — а в небі сонце,
Глянула вдруге — жайворон в’ється,
Молоточками дзвонить в синю тарілку
— Еге ж, виходьте, мої травенята,
Березень!
А. Малишко
У художньому творі головне призначення мови — образотворен ня. За допомогою мовних образів митець спілкується з читачем,
слухачем. У художньому творі, особливо поетичному, часто спостерігаємо відхилення від звичних норм, стандартів. Саме ці
відхилення роблять текст художнім, визначають його жанр. Але щоб відчувати, якою мірою допустимі відхилення, треба добре знати мовні норми. Мова має поетичну природу, навіть окреме слово — це малий твір мистецтва (Г. Глінц). Крім того, мові
властиві закони евфонії, милозвучності. Це, а також досконала організація мовного матеріалу, може бути джерелом естетичної
насолоди, що найвиразніше проявляється при сприйнятті
ораторського та художнього мовлення (В.Іванишин).
14.
І. Прочитайте текст. Визначте тему, сформулюйте основну думку. Наведіть власні аргументи на підтвердження основної думки.
К у л ь тур о н ос на функція мови постійно і виразно проявляється передусім у використанні носіями цієї мови через мову відбувається засвоєння кожною людиною культури свого народу й духовних цінностей від покоління до покоління. Чим повніше, повнокровніше функціонує в суспільстві мова, тим надійніший цей духовний зв’язок поколінь, тим багатша духовність кожного наступного з них.
Пропагуючи свою мову в світі, ми пропагуємо свою власну культуру, її надбання. Згадаймо, яке враження на Європу справили виступ співачки Руслани на конкурсі Євробачення, гастролі українського хору Кошиця, які відкрили світові цілий материк оригінальної і багатющої культури, аз нею — і наш народ.
Культуроносна функція мови реалізується й на особистісному рівні. Людина, пізнаючи мову свого народу, долучається до джерел неповторної духовності нації, з часом стає її носієм і
навіть творцем (В.Іванишин).
ІІ. Виконайте завдання до тексту) Поясніть правопис нн в іменниках) Випишіть прикметники і прислівники вищого і найвищого ступенів, виконайте словотвірний розбір) Доберіть синоніми до слова творець.
4) Дослідіть, якими синтаксичними конструкціями ускладнені
речення тексту. Схарактеризуйте ці конструкції як члени речення) Підготуйте повідомлення проте, як культуроносна функція мови реалізується нарівні особистості. Наводьте переконливі
аргументи.
15.
За вивченим матеріалом складіть і запишіть діалогу формі
запитань і відповідей на тему Функції мови.
11

12
3. МОВА І ДЕРЖАВА. УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ПРО МОВУ
16.
Прочитайте Статтю 10 Конституції України. Які обов’язки покладає на себе держава стосовно функціонування української мови?
Стаття 10.
Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мовив усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і
захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
17.
Прочитайте. Прокоментуйте останній абзац тексту. Чому українська мова в Україні потребувала захисту Наведіть приклади того, як держава захищає національну мову в Росії, у Франції
та в інших країнах.
Мова виражає єдність держави. У національній державі ототожнюються держава, нація і мова. Кожна держава постійно тримає в полі зору мовні проблеми суспільства. Одним із найвищих виявів самоутвердження нації є державний статус її мови, який законодавчо забезпечує її функціонування в усіх без винятку сферах суспільного життя. Цей статус має
бути закріплений в Основному законі держави — Конституції.
Державною мовою буває переважно мова корінного населення країни. Від 1 січня 1990 року формально набув чинності
Закон Промовив УРСР, який утверджує державність української мови. Цей закон прийнято через необхідність захисту української мови, яка виявилася відтиснутою на периферію суспільного функціонування в найбільш важливих сферах життя (Я.Радевич Винницький).
18.
І. Прочитайте текст. Як вирозумієте думку, висловлену в останньому реченні?
Державність української мови має бути реалізована в галузі народної освіти, діяльності державних та адміністративних органів, у сфері виробництва, науки й техніки, культури й мистецтва, транспортуй засобів масової інформації.
Водночас держава повинна забезпечити можливість вивчення
рідної мови на всіх рівнях освіти — від дитячих дошкільних закладів до останнього курсу вузу й аспірантури. Держава повинна дбати проте, щоб не виникла невідповідність між декларуванням державності мови і реалізацією цього статусу.
ІІ. Проведіть спостереження у вашому місті чи селі з’ясуйте, у яких із названих у тексті сфер державна влада забезпечила виконання Закону Промовив УРСР, а в якій — ні. З’ясуйте причини невиконання Закону. Які заходи щодо його виконання ви пропонуєте Сформулюйте свої пропозиції письмово.
19.
Прочитайте текст. Поміркуйте над словами італійського професора. Чому так важливо для українців, щоб молоде покоління знало й шанувало рідну мову Як вирозумієте словосполучення
материнська мова
?
Італійський професор Р. Піккіо на запитання журналіста
«Чи виживуть українці як нація, чи зникнуть з кону історії?»
відповів: Питання втому, чи ваші діти знатимуть, вивчатимуть рідну мову, культуру, історію. Ширше — це питання прав людини взагалі, це те, чого у вас ще повною мірою немає,
право кожного народу на материнську мову, літературу, культуру (З кн. «Пам’ятки України»).
20.
Зверніться до підручника з правознавства. Розкажіть, як трактується Закон Промовив УРСР з погляду прав кожного громадянина України. Поясніть особливості функціонування Закону в галузі освіти, наукового та офіційно ділового стилів у різних регіонах України.
21.
І. Ознайомтеся зі статтею. Визначте основну думку. Що ви можете додати до сказаного З чим ви незгодні Випишіть ключові слова статті.
Уже давно і для всіх стала аксіомою теза проте, що мова то головна ознака нації, то інтегруючий чинник держави,
підвалина
духовності нації. Українською мовою вийшла у світ найдревніша конституція Пилипа Орлика, нею писали свої твори безсмертні Тарас
Шевченко і Леся Українка, на її основі було створено перший у світі словник комп’ютерної термінології.
З любов’ю і великою шаною ставляться до української мови свідомі громадяни держави нашої, бо, справді, гідна подиву животворна сила нашої мови, її здатність відновлюватися після, здавалося б, повної руйнації. Українська мова, яка впродовж століть жила в імперському світі забороні принижень, не тільки вистояла, зберігши свою неповторність, ай одержала в демократичному світі визнання, статус державної.
Сьогодні українська мова успішно розширює сферу свого функціонування, зростає увага до культури усного й писемного мовлення. Стає престижним розмовляти гарною, добірною
13

14
українською мовою, приходить розуміння того, що добре знання державної мови — важлива професіограма людей різних спеціальностей (За В. Горбачуком).
ІІ. Виконайте завдання до тексту) Визначте стиль тексту. Знайдіть лексику на підтвердження вашої думки) На прикладах речень із тексту розкажіть, які розділові знаки ставляться всередині речення) Поясніть значення виділених слів. Розкажіть однокласникам,
до яких словників ви зверталися.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал