Здорова молодь – щаслива україна 7листопада 2011 рокуСторінка4/11
Дата конвертації19.12.2016
Розмір1.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Література:

1. Бех І. Д. Особистісно орієнтований виховний процес – сходження до людяності/ І. Д. Бех// розвиток педагогічної та психологічної науки в Україні 1992 – 2002: зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України. – Харків: «ОВС», 2002. – Ч.1. – 69-83с.

2. Биковська О. В. Позашкільна освіта: теоретико-методичні основи : моногр./ О. В. Биковська – К.: ІОЦ АЛКОН, 2008. – 336 с.

3. Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в креативному позашкільному навчально-виховному мікросоціумі. З досвіду роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю./ Укл. Л. М. Бондар, Н. В. Перепилиця [за ред.. тихенко Л. В. ] – Суми: Нота-бене. – 2008. – 68с.

Заріцька Ірина Валеріївна

НПУ імені М. П. Драгоманова

Інститут соціальної роботи та управління

Науковий керівник:

доктор філософських наук, професор Ярошенко А.О.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ
Ситуація в країні повною гостротою відображається на здоров’ї серед підлітків. Щорічно збільшуються хвороби дихальної та ендокринної систем, порушення харчування, обміну речовин і зниження імунітету тощо.

Ще більше зростає вплив таких ризик-факторів, як широке використання тютюну та алкоголю,наркоманія та токсикоманія [2].

Дану проблему розкривали у своїх працях сучасні вчені Г. Апанасенко, Т. Бойченко, Б. Бутенко, Д Ізуткін, П. Лисицин, В. Петленко, Я. Сущенко та ін.

В сучасних умовах родина повністю не виконує свої функції, які направлені на формування навичок здорового способу життя у молодого покоління [4].

Мета нашої статі полягає у розкритті проблеми формування у підлітків мотивації вести здоровий спосіб життя.

Здоровий спосіб життя(ЗСЖ) - це спосіб життєдіяльності, спрямований на збереження і покращення здоров'я людей. Він забезпечує досягнення високого рівня психічного і фізичного розвитку, високу працездатність і реалізацію генетичного запрограмованого довголіття.

До сприятливих чинників оздоровлення, що є складовими ЗСЖ (стилю і устрою життя), належать такі: активна рухова активність; оптимальний режим дня; збалансоване харчування; дотримання правил особистої гігієни; відсутність шкідливих звичок; позитивні емоції.

Існуюча сьогодні в нашій країні система шкільного навчання не формує необхідної мотивації до ЗСЖ і „знання" школярів про ЗСЖ, на жаль, не стали їх переконанням. Основною причиною цього, є те, що рекомендації по ЗСЖ нав'язуються дітям частіше всього в навчально-категоричній формі, яка не викликає у них позитивних емоційних реакцій. Крім того, самі дорослі рідко дотримуються вказаних порад у повсякденному житті, а діти це добре бачать.

Якщо підлітків з негативним ставленням до здорового способу життя, або нерозумінням його потреби (мотиви) не вдається спонукати до нього, то певний час таких учнів залучають до оздоровчої діяльності шляхом стимулювання. Серед них: похвала, висока оцінка, подяка батькам, замітка в стінгазеті, зауваження тощо [5].

Формування у підлітків знань, умінь, навичок, переконань і потреби у ЗСЖ проходить ряд етапів:

1 етап. Формування у вихованців: а) уяви про здоров'я (масу тіла, стан шкіри, волосся, виразу обличчя), привабливого образу здорової людини; б) поняття про здоров'я на основі порівняльних образів здорової і хворої людини, відмінних особливостей функціонування органів і систем здорових і хворих осіб.

2 етап. Формування установки-очікування (на основі створення почуття тривоги за станом свого здоров'я) та установки-готовності - на основі глибокого усвідомлення школярами необхідності зміцнення стану свого здоров'я.

3 етап. Формування у підлітків мотиву зміцнення здоров'я на основі усвідомлення його значимості, на що спрямовувалося озброєння їх необхідними знаннями.

4 етап. Формування у школярів знань, умінь, навичок, необхідних для самостійного успішного дотримання вимог здорового способу життя, які б сприяли формуванню цілеспрямованої діяльності щодо ведення такого способу життя.

5 етап. На основі отриманих знань виховання в учнів переконання про цінність і необхідність здорового способу життя. Основним педагогічним засобом стимулювання успішності оздоровчої діяльності кожного підлітка є оцінювання їхніх досягнень у різних видах оздоровчої діяльності з урахуванням росту особистісних рекордів у порівнянні з попередніми результатами та постановка конкретних і посильних завдань [3].

6 етап. Виховання у підлітків інтересу на основі знань та позитивних емоцій від успішної діяльності з певних компонентів ЗСЖ [1].

7 етап. Виховання у підлітків звичок (навичок) ЗСЖ (на основі переважно автоматизованого виконання дій з окремих видів діяльності) досягається багаторазовим, успішним, самостійним виконанням учнями цих дій у стандартних умовах; регулярний контроль рівня здоров'я (перевірка, оцінка, ведення обліку.

Отже, валеологія, фізкультура, безпека життєдіяльності повинна стати пріоритетними дисциплінами в школі і вчителі цих дисциплін як основні пропагандисти валеологічних знань серед учнів і їх батьків повинні вміти: визначати вплив несприятливих чинників довкілля на здоров'я школярів і давати рекомендації для їх усунення; сприяти вихованню у дітей звичок, а згодом і потреб до ЗСЖ; формувати у школярів навички прийняття самостійних рішень щодо підтримання і зміцнення свого здоров'я.


Література:

1.Гендін А.М., Ільїн О.І. Методологічніоснови дослідження стану факторів розвитку фізичної культури і здорового способу життя учнів загальноосвітніх шкіл. - К., 1997. - 65 с.

2. Ільїн В.С. Проблема формування мотивації у школярів. - К., 1999. -128 с.

3.Коростелев Н.В. Воспитание здоровых школьников. - М.: Просвещение, 1986.-175 с.

4. Лисицин Ю.П. Здоровий способ жизни. - М., 1993. -166 с.

5. Мартиненко А.В., Валентик Ю.В. Формирование здорового образа жизни молодежи. - М.: Медицина, 1998.- 192 с.


Какун Вікторія Олександрівна

НПУ імені М. П. Драгоманова

Інститут соціальної роботи та управління

Науковий керівник:

доктор філософських наук, професор

Ярошенко А.О.


ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Робота присвячена актуальним проблемам формування здорового способу життя студентської молоді в теорії і практиці освіти. Визначено умови формування здорового способу життя студентів в освітньому процесі вузу.

В даний час нові життєві реалії вимагають нового погляду на освіту, особливо на вищу. Саме вищі учбові заклади України мають унікальну можливість надавати знання, які можуть позитивно та активно впливати на здоров’я молоді, її поведінку та стиль життя. Сьогодні на здоров`я молоді більш помітно впливають чинники, дія яких раніше була значно меншою: урбанізація, комп’ютеризація, зниження фізичного і підвищення нервово-психологічного навантаження, інформаційні перевантаження – усі ці складові нашої доби, звичайно, різною мірою, але відбиваються на здоров`ї молоді [1].

Досить гостро постає нагальна необхідність прийняття конкретних, практичних рішень та дій, що змінили б ситуацію на краще і дали б можливість управляти здоров`ям молоді. Першочерговим за значущістю, на нашу думку, і одним з ефективних шляхів покращання стану здоров`я молоді є створення умов для формування здорового способу життя через навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах, як однієї із складових формування майбутніх фахівців. Пропаганда здорового способу життя на науковому й практичному рівнях, що ведеться сьогодні, в основному, не сприймається молоддю. Можна говорити про певний вакуум, який необхідно заповнити значущими орієнтирами [3]. Тому ВНЗ повинен виступати ініціатором і організатором цілеспрямованої і ефективної роботи по збереженню, реабілітації і примноженню здоров’я студентів.

Сприяння поліпшенню здоров'я студентів та роль вищих навчальних закладів у формуванні здорового способу життя.

За оцінками фахівців ВООЗ, здоров’я на 50- 55 % залежить від способу життя, на 20 % - від спадковості, на 20-25 % - від стану навколишнього середовища (екології) і на 8 – 12 % - від роботи системи охорони здоров’я і рівня медичного обслуговування. Проблема збереження здоров’я студентів має соціально-економічний аспект, оскільки здоров’я – одна з обов’язкових умов повноцінного виконання людиною своїх соціальних, у тому числі професійних функцій. У зв’язку з цим на систему освіти в цілому і ВНЗ, зокрема, крім спеціальних завдань, лягає і завдання збереження фізичного, психічного і соціального здоров’я студентів [2].

Процес формування ЗСЖ студентів є стійкою системою уявлень про себе як суб’єкта діяльності, сформованої в процесі професійної освіти і містить ціннісні установки до ведення здорового способу життя, гармонізації особистості студента із собою, суспільством і природою. Основними складовими ЗСЖ є: культура навчальної праці з елементами її наукової організації; організація режиму харчування, сну, перебування на свіжому повітрі, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, організація індивідуального доцільного режиму рухової активності; змістовне дозвілля, що має розвиваючий вплив на особистість; подолання згубних звичок (алкоголь, куріння, токсикоманія та ін.), культура сексуальної поведінки; культура міжособистісного спілкування і поведінки в колективі; культура самоуправління і самоорганізації [2]. Усі ці елементи ЗСЖ проектуються на особистість студента, його життєві, плани, цілі, запити, поведінку.

Головними умови ефективного формування здорового способу життя студентів в освітньому процесі вузу, а саме:формування ціннісного ставлення студентів до здоров’я, усвідомлення необхідності здорового способу життя як пріоритетної мети життєдіяльності;створення гуманістично-спрямованого освітнього середовища, заснованого на принципах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, здійснення психолого-педагогічної, формування мотиваційного компонента освітнього процесу з орієнтацією особистості на реалізацію своїх досягнень у різних сферах людської діяльності (навчальної, професійної, побутової) [3].

При формуванні ЗСЖ студентів у ВНЗ важливо приділити увагу таким основним питанням: задоволенню потреби студента щодо освітніх компонентах формування здорового способу життя; забезпечення можливості підвищення потенціалу занять на тлі формування переконаності в їх практичній, професійній цінності; забезпечення таких методичних умов проведення занять, при яких студент може отримати максимальний ефект без негативних наслідків [3].

Отже, для сучасних вищих навчальних закладів особливе соціальне, значення має проблема формування у студентської молоді культури збереження власного здоров’я та ведення здорового способу життя у процесі професійної підготовки під час навчання. Формування здорового способу життя студентів в освітньому просторі вищого навчального закладу є визначальною основою всебічного та гармонійного розвитку особистості, її способу життя та життєвої позиції.

Література:

1.Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: інформаційно-аналітичні матеріали / кол. авторів: В.А. Головенко та О.О.Яременко (керівники) та ін. .– К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003, – 191 с.

2. Гиголаева Т.В. Формирование у студентов педагогического вуза готовности к реализации здорового образа жизни: дис.. канд. пед. наук: 13.00.02 /Татьяна Валерьевна Гиголаева. – Шуя, 2006. – 200 с.

3. Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя дітей та молоді. Серія «Формування здорового способу життя молоді». Книга 12. / Під редакцією О. Яременка – К.: УІСД, 2004, – 355 с.


Клачко Наталія Петрівна

НПУ ім.М.П.Драгоманова

Інститут соціальної роботи та управління

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент

Костюшко Г.О.

ТРЕНІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА РОБОТИ ПО ФОРМУВАННЮ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Найбільша цінність для людини завжди і буде її здоров'я. В усьому світі проблема здоров'я є актуальною і займає одне з перших місць, яке вливає на подальший розвиток та становить небезпеку існування людства. Сучасний стан розвитку нашого українського суспільства характеризується низькою негативних явищ, а саме демографічною кризою, зниженням середньої тривалості життя, погіршенням психічного стану здоров'я населення, збільшення шкідливих звичок серед дітей та молоді. Сьогодні не можна говорити, що тільки медицина може впливати на збереження здоров'я населення. Адже жоден соціальний інститут суспільства наодинці неспроможний якісно вплинути на підвищення стану здоров’я дітей, створити умови для формування здорового способу життя школярів.

Питання здоров'я та здорового способу життя давно вже стало об’єктом дослідження різних науковців з багатьох наукових дисциплін. Проблема здоров'я та основних його аспектів активно розроблялася відомими філософами (Cущенко Н.), культурологами (Казначеєв В., Климова В., Скуміний В., Спірний Є) та психологами (Фролов I., Леві В., Маслоу А.).

Сучасні дослідження розкривають багатовекторність наукових пошуків з питання здорового способу життя. Зокрема, науковці висвітлюють психологічні аспекти формування здорового способу життя, а саме Н. Романова, О. Вакуленко. Аспекти формування культури здоров'я та здорового способу життя учнів розкриваються у роботах В. Горащука, А. Дубогай, С. Кириленко, С. Лапаєнко, С. Свириденко, С. Тищенко, Н. Хамської, В. Шахненко. Особливості професійної діяльності соціального педагога з дітьми по формуванню здорового способу житя становлять фундаментальні роботи А. Капської, І. Звєрєвої, Л. Лавриненко, В. Оржеховської, С. Харченка.

Просвітницька робота проводиться практично всіма навчальними закладами України, які займаються профілактикою негативних явищ та пропагують здоровий спосіб життя серед різної вікової аудиторії. До цієї роботи залучено багато спеціалістів серед, яких педагоги, психологи, медики, соціальні педагоги та волонтери різних громадських організацій [3].

Для того, щоб ця робота мала результат і сприяла покращенню ситуації, яка вже склалася потрібно використовувати ефективні методи та форми роботи для популяризації ЗСЖ. Серед таких є проведення тренінгових занять на дану тематику. Сам термін «тренінг» походить від англійського «to train, training» має ряд значень: навчання, тренування, дресирування, виховання тощо [5]. Насправді вже досить давно практикуються заняття з невеликими групами учасників. Значний внесок у розвитку цієї форми роботи зробила школа групової динаміки К.Левіна, який працював саме над цією темою. На сучасному етапі триває розвиток групової взаємодії, про це свідчить просвітницька програма «Рівний - рівному», саме сьогодні у багатьох школах має місце застосування тренінгових занять «Рівний-рівному» та занять в треніговій формі за різними напрямками, які базуються на методах і прийомах «Рівний - рівному» [2].

Тренінг характеризується, як планомірний процес, призначений для формування умінь та навичок і перевірки ставлення до проблеми, ідей, форма розширення досвіду. Сприяє інтенсивності навчання, результат якого досягається завдяки власній активності роботі його учасників. Важливе значення в даній формі роботи відіграє сама тренінгова група, що спеціально створена, учасники якої за допомогою ведучого (тренера), включається в інтенсивне спілкування, спрямоване на досягнення визначеної мети та вирішення поставлених завдань. У ролі тренера можуть бути учні, студенти, волонтери, а їхні учасники бути також одного віку, що в свою чергу сприяє встановлення довіри та порозуміння між ними «на рівних». Бо тренер є таким самим учасником тренінгової групи, але він водночас є каталізатором усіх процесів, що відбуваються в групі, «водієм» на шляху до досягнення поставленої мети на тренінгу. Звісно щоб виконувати таку роль йому потрібно володіти інформацією щодо означеної теми, володіти методикою проведення тренінгових занять та постійно розвивати та покращувати свій тренерський потенціал [4].

Варто відзначити, що тренінг – це не урок, не лекція, не диспут і не терапія. А своєрідний комплекс різноманітних видів вправ (рольові, ділові, дискусії, «мозковий штурм», психотехнічні і релаксаційні вправи, вправи з малюванням, рухливі вправи тощо). Всі ці характеристики цієї форми роботи дозволяють більш ефективно використовувати для досягнення цілей проведення тренінгів саме здорового способу життя. Серед основних цілей виділяють такі, як підвищення здатності учасників до позитивного ставлення до своїх можливостей досягти доброго здоров'я, вести здоровий спосіб життя, розвиток відповідальної поведінки, формування навичок здорового способу життя, розширення можливостей альтернативної громадської освіти щодо здоров'я, зміна поглядів на конкретні питання здоров'я та пошуків шляхів їх вирішення [1].

Під час тренінгу створюється неформальне спілкування, яке дозволяє безліч варіантів розвитку та розв’язання проблем через обмін думками та досвідом кожного учасника, щодо проблемного питання. Людина відкрита На відміну традиційних, тренінгові форми навчання повністю охоплюють ввесь потенціал людини: рівень та обсяг її компетентності (професійної, соціальної, емоційної та інтелектуальної).

Засвоєння інформації під час тренінгу відбувається майже у двічі краще учасниками ніж при слуханні лекції, тому він не тільки виступає у ролі пасивного слухача, а активний діяч, який розповідає сам про прочитане, почуте, бачене і односно робить це, під час зайняття. Чим більший ступінь активності та взаємодії самих учасників, тим міцніше засвоюється інформація та набуваються навички й уміння [1].

Отже, основним механізмом, завдяки якого тренінг є більш ефективним ніж традиційні форми навчання, є використання інтерактивних вправ, спрямованих на зміни старих стереотипів, набуття нових знань та навичок, створення умов "суспільства в мініатюрі", що відображає зовнішній світ і дозволяє програвати реалістичні ситуації в штучно створеній взаємодії.

Можна зробити висновок про те, що перспективою розвитку подальшої просвітницької серед населення є розробка тренінгових занять, навчання та підготовка компетентних тренерів, створення тренінгових студій по формуванню здорового способу життя при навчальних закладах освіти України та впровадження тренінгового навчання по методу «Рівний-рівному», який вже має свої результати. І тільки в поєднанні всіх зусиль та застосування сучасних програм дозволить вирішити багато проблем, що склалися у сучасному суспільстві.

Література:

1. Бевз Г.М. Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді. томографія/Держ. Ін.- проблем сім'ї дітей та молоді.-К, 2005 – 172 с.

2. Вирішувати нам – відповідати нам: Посібник/ Н.О.Лещук, З.А.Сивогракова, Ж.В. Савич.- К.:Наш час, 2008 - 271 с.

3. Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, Центр здорового способу життя, Наталія Романова, Наукові статті, www.mzz.com.ua, Київ 2008-2009.

4. Маніта В.О. Тренінгові заняття у системі виховної роботи педагога-організатора//Соціальний працівник.– К.,2006.- №22.- 12-24 с.

5.Мельник Ю. Клім С. Енергія тренінгу.- К.: Главник, 2008.- 144 с.


Ковальова Анастасія Сергіївна

НПУ імені М.П. Драгоманова

Інститут соціальної роботи та управління

Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук, доцент Мирошніченко Н. О.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ НА ФОРМУВАННЯ

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
У нашому сьогоденні нагальними проблемами суспільства на жаль стають викривлені, спотворені моделі поведінки людей. Алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, ВІЛ/ СНІД – все це болючі місця нашого суспільства. Дані проблеми вимагають свого вирішення, яке має ґрунтуватись на зміні моделі поведінки наших громадян. Ефективним же інструментом такої зміни виступає соціальна реклама.

Соціальна реклама – це особливий вид поширюваної некомерційної інформації, орієнтованої на залучення уваги до найактуальніших проблем суспільства та спрямованої на розповсюдження загальнолюдських цінностей. [2]. Передові позиції з виготовлення соціальної реклами на сьогоднішній день належать Великобританії. Але і там існує ще достатньо проблем при її створенні. Адже одне лише слово не працює, як не працює і окреме зображення. Тільки складна комбінація цих елементів (слово – зображення) може дати потрібний ефект.

У соціальній рекламі застосовується велика кількість форм і прийомів. Це і мелодрама, і тестимоніал, і реклама шокуюча та гумористична. Все частіше соціальна реклама втручається в наше життя, керуючи ним на свідомому та підсвідомому рівнях.

Сучасна соціальна реклама використовує доволі широкий спектр носіїв. Це телебачення, радіо, Інтернет, друковані засоби масової інформації (газети, журнали тощо), зовнішні та внутрішні рекламоносії (окремі спеціальні конструкції, щити, екрани, розташовані просто неба, на фасадах будинків чи всередині приміщень), транспортні засоби. Беззаперечним лідером щодо розміщення української соціальної реклами є телебачення (85 %), друге місце посідає реклама, розміщена на вуличних щитах (43 %). При цьому найбільш поширеною соціальна реклама є, насамперед, в АР Крим, західному та східному регіонах України, дещо менше – в центральному та північному регіонах [1].

В Україні, соціальна реклама, яка пропагує здоровий спосіб життя називається «реклама певного способу життя». Вона формує уявлення не про продукт, а про конкретну соціальну проблему, про шляхи її вирішення, про соціально-корисну або соціально-небезпечну поведінку. Закономірно, така реклама містить конкретну мотивацію до здійснення бажаної соціально-корисної дії. Проведення емпіричного дослідження виявило необхідність використання соціальної реклами в місцях масового скупчення людей (метро, парки, стадіони). Серед опитаних 50 людей, які становлять 100% , 76 % звертає на соціальну рекламу увагу, але деякі факти піддає під сумнів, що свідчить про те, що соціальна реклама змушує задуматися та аналізувати проблему, виходячи із статистичних даних, та своїх власних міркувань, 22 % респондентів не замислюються над тим, що їм пропонують для роздумів, і 2 % вбачають в соціальній рекламі певну комерційну основу, тому і не вважають її соціальною.

Таким чином, проаналізувавши отримані показники, а також побажання, які були висловленні респондентами, ми розробили певні критерії ефективності впливу соціальної реклами, для того, щоб донести інформацію певній категорії: точність і образність; кількість (мається на увазі не разова, а "масова атака"); наближеність до конкретної цільової групи (через мову, стиль тощо); доступність, чіткість, лаконічність (простота, зрозумілість повідомлення); емоційність (позитивні моменти, почуття гумору, добра); нетрадиційний підхід; образність, ефект "попадання" (реклама сприймається як "своя"; така, що "зачепила"); елементи абсурду (для запам’ятовування); правдивість, реалістичність, здатність викликати емоції [1].

Ефективною соціальною рекламою може стати позитивна реклама (тобто не "проти", а "за" – у тому числі й за відсутність чогось), яка спирається на соціально-схвальні норми та дії, на традиційні цінності та стереотипи, яка не провокує протиріч між різними соціальними групами та сприяє збереженню національних традицій, культурної та природної спадщини, формує не негайну та тимчасову дію, а стійку і часто пролонговану соціально-значиму поведінку. Дієвою соціальною рекламою можна назвати рекламу, вплив якої досяг мети та виконав завдання на індивідуальному, груповому та суспільному рівнях. Результатом впливу соціальної реклами на всіх рівнях можна вважати набуття людиною, групою людей та населенням у цілому необхідних знань, підвищення рівня поінформованості відносно проблеми формування здорового способу життя, зміна ставлення і стилю поведінки щодо змісту існуючої соціальної проблеми.

Література:

1. Громадська думка: Дослідження. Аналіз. Висновки: Випуск 1. – К., 2005. – 84 с.

2. Ковальчук А.М. Психологічні аспекти оцінки соціальної молодіжної реклами [Текст] / А.М.Ковальчук // Журнал практического психолога. – 2001. - №7. – 108 – 113с.

3. Колядюк Р. Соціальна реклама – інструмент впливу на масову свідомість та стиль життя у суспільстві // Теорія і практика соціальної реклами в Україні: Тези доповідей наукової конференції. – К., 2004. – 44–45с.

4. Тимошенко (Стрелковська) А.Л. Соціальна реклама в Україні: аналіз впливу на формування позитивно спрямованої поведінки молоді // Український соціум. Науковий журнал. – К., 2006. – №2 (13). - 69-77с.

5. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций [Текст] /Р.Харрис. – СПб.,

2002. – 284с.

Ковальчук Д. В

НПУ ім. М.П. Драгоманова

Інститут соціології, психології та управління

Науковий керівник:

кандидат психологічних наук, професор Ставицька С.О.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал