Завдання викладання дисципліни



Скачати 359.41 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.02.2017
Розмір359.41 Kb.
  1   2
АНОТАЦІЯ
Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного економічного світогляду, національної свідомості і гідності у розумінні важливих актуальних проблем розвитку української економіки .

Завдання викладання дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних та практичних умінь для розуміння сучасних проблем розвитку національної економіки і застосування ефективних механізмів їх розв’язання.

Після вивчення цієї дисципліни студенти повинні знати:



 • предмет і метод економічної теорії,

 • основні проблеми організації економіки

 • засади розвитку ринкової економіки, механізм її регулювання,

 • сутність, структуру і механізми функціонування національного господарства

 • причини циклічних коливань в економіці, безробіття та їх усунення,

 • механізм формування економічної політики держави

вміти:

 • оцінити найоптимальнішу модель розвитку національної економіки, в основі якої повинна лежати економічна безпека нації;

 • проаналізувати шляхи розвитку національної економіки;

 • визначити основні ринкові та неринкові механізми перетворень вітчизняної економіки.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ




Теми змістових модулів

Кіль-кість годин

Аудиторне навантаження

Самостійна робота

лекції

практичні

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.



Предмет і метод економічної теорії

17

4

4

9



Проблеми організації економіки

17

4

4

9



Ринкова економіка

15

3

3

9



Ринковий механізм

15

3

3

9



Підприємництво та економіка підприємства

17

4

4

9

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.



Національне господарство та основні макроекономічні показники його результативності

18

4

4

10



циклічні коливання та макроекономічна нестабільність

18

4

4

10



економічна політика держави

18

4

4

10



Україна і світова економіка

18

4

4

10




Разом

153

34

34

85

ЗМІСТ ПРЕДМЕТА
т е м а 1. предмет і метод економічної теорії
Предмет, методологія, закони і категорії економічної теорії. Місце економічної теорії у системі наук. Наукова систематизація М. Туган-Барановського. Пастки на шляху економічного пізнання.

Економічна теорія та економічна політика. Позитивна і нормативна функції економічної теорії. Цілі економічної політики, особливості їх реалізації в економіці України.

Виникнення та головні етапи розвитку економічної науки. Школа меркантилізму. Класична школа політичної економії. Соціалістичні ідеї у політичній економії. Історична школа політичної економії. Маржиналізм. Неокласична традиція у економічній теорії. Кейнсіанство. Економічні теорії неолібералізму. Інституціоналізм.

Видатні українські вчені-економісти, їх внесок у розвиток економічної науки. Економічні погляди С. Десницького. “Економічна система” М. Балудянського. Економічні погляди М. Зібера. Космосогенна теорія економічного розвитку С. Подолинського. Економічні погляди І. Франка. Наукові новаторства М. Туган-Барановського. Наукові відкриття економіста-математика Є. Слуцького. Українська школа фізичної економії. Розвиток економічної теорії в Україні в роки незалежності.


т е м а 2. Проблеми організації економіки
Економічні потреби суспільства. Класифікація економічних потреб. Економічний закон зростання потреб. Економічні інтереси. Суб’єкти та класифікація економічних інтересів.

Економічні ресурси та їх види. Фактори (чинники) виробництва та їх види. Ефективність виробництва, її зміст, економічні та соціальні показники.

Національна економіка та економічна система. Типи економічних систем. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі. Економічні системи товарної економіки.
Т е м а 3. Товарне виробництво
Суспільні форми організації виробництва. Натуральне і товарне виробництво, їх зміст та основні риси. Ґенеза товарної форми виробництва.

Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості. Альтернативні теорії вартості. Ціна та функції.

Гроші та їх функції. Еволюція грошей. Сучасні гроші. Грошова система. Грошовий обіг і його закони.
Т е м а 4. Ринкова економіка
Ринкова економіка, її сутність ознаки та принципи.

Модель кругообігу ресурсів, продуктів і доходів. Економічні суб’єкти ринкової економіки – домогосподарства, фірми і держава.

Суть, умови виникнення та функції ринку. розв’язання ринком головних (фундаментальних) проблем економіки. Ринок ресурсів виробництва і розподіл доходів.

Інфраструктура ринку, її значення та головні елементи. Фондові і товарні біржі. Банки та інші фінансово-кредитні посередники. Стан і проблеми формування ринкової інфраструктури в Україні. Біржі та їх діяльність в Україні.

Становлення і проблеми формування соціальної ринкової системи господарювання в Україні.

Попит і його чинники. Закон попиту. Ефект доходу і ефект заміщення. Крива попиту та її переміщення.

Пропозиція та її чинники. Закон пропозиції. Крива пропозиції та її переміщення.

Ринкова рівновага і механізм її забезпечення. Умови адекватного функціонування ринкового механізму. Наслідки запровадження державою мінімальних і максимальних і максимальних цін на деякі види економічних благ. Ринковий механізм в умовах перехідної економіки України.

Еластичність попиту та пропозиції за ціною і чинники, що її визначають.
т е м а 5. Підприємництво та економіка підприємства
Зміст підприємництва та його ознаки. Підприємництво як соціально-економічне явище і як процес. Функції, принципи та умови підприємництва. Підприємницьке середовище. Суб’єкт та об’єкт підприємницької діяльності. Моделі підприємництва. Особливості підприємництва в сучасних умовах.

Сутність підприємства (фірми) в сучасних умовах. Ознаки, функції та мотиви створення підприємства. Класифікація підприємств за формою власності, за масштабами діяльності, за сферами діяльності, за формою мобілізації капіталу і ступенем відповідальності учасників. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Індивідуальне підприємництво. Господарські товариства. Об’єднання підприємств. Форми кооперування у підприємництві.

Матеріально-речові та соціально економічні умови сучасного виробництва. Засоби підприємства та їх рух. Основні і оборотні засоби. Відтворення засобів підприємства в процесі виробництва. Ефективність використання засобів виробництва.

Витрати виробництва. Економічні і бухгалтерські витрати. Внутрішні (неявні) та зовнішні (явні) витрати. Постійні та змінні витрати в короткостроковому та довгостроковому періоді. Загальні, середні та граничні витрати. Закон спадної віддачі. Собівартість продукції та її структура. Заробітна плата як особистий елемент витрат.

Прибуток підприємства і фактори, що його визначають. Бухгалтерський прибуток. Економічний прибуток. Нормальний прибуток. Граничний прибуток. Норма прибутку. Рентабельність. Розподіл прибутку.

Сутність менеджменту та його принципи. Сучасні моделі менеджменту. Методи та функції управління підприємством. Організаційні структури управління підприємством. Сутність, мета, типи та функції маркетингу. Цілі маркетингу. Маркетингові дослідження і сегментація ринку. Поняття та життєвий цикл товару. Цінова політика. Управління збутом та торгівлею.



т е м а 6. Національне господарство та основні макроекономічні показники його результативності
Національне господарство і його матеріальна основа. Необхідність визначення стану та тенденції національної економіки. Система національних рахунків. Валовий внутрішній продукт. Методи розрахунку величини ВВП. Динаміка реального ВВП, її обсяги та темпи. Дефлятори ВВП. Економічне зростання та його різновиди. Економічне зростання в Україні.

Національний ринок як чинник формування і функціонування національного господарства. Структура національного ринку. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага та її значення. Структурні особливості розвинутих ринкових систем та їх саморегулююча здатність. Економічна роль держави.


т е м а 7. циклічні коливання та макроекономічна нестабільність
Економічні коливання та їх причини. Фази та види ділового циклу. Екстернальні та інтернальні теорії економічних коливань. Теорія економічної кон’юнктури М. Туган-Барановського, її значення для світової економічної науки. Сучасні економічні кризи та їх особливості.

Безробіття, його форми. Соціальні та економічні втрати від безробіття. Сучасні методи боротьби з безробіттям. Безробіття та його динаміка у незалежній Україні. Формування ринку праці в Україні. Зайнятість населення, його структура і динаміка в економіці України. Найважливіші напрями реалізації політики зайнятості населення в Україні на сучасному етапі.

Інфляція, її види та типи. Причини виникнення та методи боротьби з інфляцією. Економічні і соціальні наслідки гіперінфляції в Україні.
т е м а 8. економічна політика держави
Державне регулювання ринкової економіки: функції та методи. Сучасні напрями економічної політики в Україні.

Гроші та банківська система країни. Кредитно-грошова (монетарна) політика держави та її інструментарій.

Фінанси та фінансова система країни. Сутність, структура і функції бюджетної системи. Фіскальна політика. Економічний зміст податкової системи. Податкова політика.
т е м а 9. Україна і світова економіка

економічні основи світового господарства. основні форми міжнародних економічних відносин. Чинники розвитку міжнародного поділу праці.

Міжнародна торгівля і ефективність національної економіки. Теорії міжнародної торгівлі. Зовнішньоторговельна політика.

Міжнародна валютна система: валютний курс, валютний ринок, валютна політика.

Платіжний баланс країни і взаємозв’язок рахунків платіжного балансу.



Зовнішньоекономічні проблеми та інтеграція України у світову економіку.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ занять
т е м а 1. предмет і метод економічної теорії


 1. Предмет, методологія, закони і категорії економічної теорії.

 2. Економічна теорія та економічна політика.

 3. Виникнення та головні етапи розвитку економічної науки.

 4. Видатні українські вчені-економісти, їх внесок у розвиток економічної науки.


Теми рефератів


 1. Внесок українських вчених-економістів у розвиток світової економічної науки:

  1. Економічні погляди С. Десницького.

  2. „Економічна система” М. Балудянського.

  3. Микола Зібер – дослідник світової економіки та економічної думки.

  4. Космосогенна теорія економічного розвитку Сергія Подолинського.

  5. Економічні погляди Івана Франка.

  6. Наукові новаторства Михайла Туган-Барановського.

  7. Економіст-математик Євген Слуцький; його наукові відкриття.

  8. Українська школа фізичної економії.

 2. Розвиток економічної теорії в Україні у роки її незалежності.


Література
Основна


 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – К.: Знання, 2006. – У 2-х т. – Т. 1. – С. 12-48.

 2. Ватаманюк З. Г. Вступ до економічної теорії: Курс лекцій. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 3-47.

 3. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Знання, 2008. – С. 14-36 с.

 4. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2008. – С. 13-37.

 5. Злупко С. М. Історія економічної теорії: Підручник. – К.: Знання, 2005. – С. 255-262, , 345-352, 482-497, 509-543, 548-57.

 6. Крупка М. І., Островерх П. І., Реверчук С. К. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Атіка, 2001. – С. 7-22.

 7. Макконнелл К., Брю С. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 1. Макроекономіка. 13-те вид. / Пер. з англ. – Львів: Просвіта, 1997. – С. 7-30.

 8. Макконнелл К., Брю С. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка. 13-те вид. / Пер. з англ. – Львів: Просвіта, 1999. – С. 7-30.

 9. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник. – М.: Норма, 2008. – С. 1-33.

 10. Туган-Барановський М. Основи політичної економії / Наук. ред., авт. передмови і вступ. статті С. М. Злупко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 44-84, 136-152.

 11. Truett L., Truett D. Economics. – St. Louis-Toronto-Santa Clara, 1987. – P. 5-8, 13-19, 22-30, 76-80.

 12. Reynolds Lloyd G. Economics: A general introduction. – Homewood, Illinois, 1988. – P. 3-6, 12-30.


Додаткова


 1. Воробйова Л. Формування наукових шкіл. Українська школа фізичної економії // Економіка України. – 2008. – № 5. – С. 66-76.

 2. Гальчинський А. Економічна наука: проблеми методологічного оновлення // Економіка України. – 2007. – № 3. – С. 4-13.

 3. Гринів Л. С. Екологічна економіка: Навч. посібник. – Львів: „Магнолія 2006”, 2010. – С. 135-182.

 4. Гриценко А. Економічна теорія в сучасному світі // Економіка України. – 2008. – № 10. – С. 40-54.

 5. Дієсперов В. Іван Франко й аграрна економіка // Економіка України. – 2006. – № 5. – С. 56-63.

 6. Довбенко М. Роль контрольованого експерименту в економічній науці // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 84-90.

 7. Злупко С. Економічна думка України (від давнини до сучасності): Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – С. 133-140, 164-172, 190-202, 299-312, 321-348, 351-376, 436-454.

 8. Єременко В. Економічна наука: проблеми логіки, методології, класифікації // Економіка України. – 2005. – № 12. – С. 52-64.

 9. Єщенко П. С. Економічна теорія й економічна політика в трансформаційному суспільстві // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 4.

 10. Злупко С. Іван Франко і економічна думка світу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 413 с.

 11. Злупко С. Проблеми формування і розвитку національної економіки в науковій творчості Івана Франка // Економіка України. – 2006. – № 7. – С. 55-63.

 12. Корнійчук Л., Шевчук В., Воробйова Л. Фізична економія. Українська школа // Економіка України. – 2006. – № 9. – С. 55-63.

 13. Малий І., Галабурда М. Економічна наука: проблеми усвідомлення методології // Економіка України. – 2006. – № 9. – С. 45-54.

 14. Ревун Б. Труднощі перекладу, або деякі лінгвістично-економічні аспекти аналізу іноземних підручників з економічної теорії // Економіка України. – 2008. – № 3. – С. 67-75.

 15. Тарасевич В. М. Про філософію і методологію фундаментальної економічної науки // Економічна теорія. – 2007. – № 1.

 16. Українська економічна думка: Хрестоматія / Упоряд. С. М. Злупко. – К.: Знання, 2007. – С.58-66, 79-96, 162-177, 188-207, 399-450, 478-517.

 17. Чухно А. А. Предмет економічної теорії // Економічна теорія. – 2009. – № 2.

 18. Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії // Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 13-28.

 19. Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії // Економіка України. – 2009. – № 5. – С. 15-27.


т е м а 2. Проблеми організації економіки


 1. Потреби та виробничі ресурси.

 2. Ефективність виробництва: зміст, економічні та соціальні показники.

 3. Економічна система. Типізація економічних систем.


Теми рефератів
1. Теорія потреб у дослідженнях видатних українських вчених економістів?

2. Проблеми формування інноваційної моделі розвитку економіки України.

3. Економічне зростання і сталий розвиток.

4. Тенденції розвитку економічних систем новітньої доби.



5. Національні моделі економічних систем.
Література
Основна


 1. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. К.: Вища школа, 2003. – С. 56-117; 157-183.

 2. Ватаманюк З. Г. Вступ до економічної теорії: Курс лекцій. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 49-88.

 3. Економічна теорія: макро- та мікроекономіка. Навч. посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2001. – С. 32-41; 46-62; 71-79; 192-209.

 4. Економічна теорія: Посібник / Під заг. Редакцією Воробйова Є. М. – Харків-Київ, 2003. – С. 92-109; 122-126; 139-149; 155-173; 211-224.

 5. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Б. Базилевича. – 5-те вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2006. – С. 48-59; 61-92; 95-113; 115-150; 153-182; 376-379.

 6. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навч. посібник / За ред. З. Г. Ватаманюка та О. З. Ватаманюка. – Львів: „Інтелект-Захід”, 2008. – С. 37-46;

 7. Єщенко П. С., Покін Ю. І. Сучасна економіка: навч. посібник. – К.: Вища школа, 2005. – С. 30-40; 41-51; 52-71.

 8. Макконелл К., Брю С. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 1. Макроекономіка. 13-те вид. / Пер. з анг. – Львів: Просвіта, 1997. С. 31-53; 193-204; 315-326.

 9. Макконелл К., Брю С. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка. 13-те вид. / Пер. з анг. – Львів: Просвіта, 1999. С. 31-53; 48-51; 175-189.

 10. Мочерний С. В. Економічна теорія: Навч. посібник. - 3-те вид. К., „Академія”, 2005.

 11. Основи економічної теорії: Підручник / за наук. ред. проф. В. Г. Федоренка – К.: Алерта, 2005. – С. 20-38; 39-49; 5 -87; 89-100; 101-116.


Додаткова


 1. Артьомова М. І. Інститут міри економічної цінності // Економічна теорія, 2007. - № 3. – С. 35-56.

 2. Архангельський Ю., Роздієвський О. Про ефективність приватизації в Україні // Економіка України, 2008. - № 9. – С. 86-92.

 3. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник. – К.: Знання, 2000. – 174 с.

 4. Бем-Баверк. Основы теории ценности хозяйственных благ. – М., 1992.

 5. Будкін В. Постсоціалістична трансформація власності // Економіка України, 2007. - № 2. – С. 39.

 6. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. метод. Посібник. – К.: Основи, 2001.

 7. Гошн О. Гроші в системі економічних відносн // Економіка України – 2002. - № 4. – С. 51-59.

 8. Гринів Л. С. Екологічна економіка: Навч. посібник. – Львів: „Магнолія-2006”, 2009. – 380 с.

 9. Економіка України: десять років реформ / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С. 9-17, 283-323.

 10. Злупко С. Новаторські теорії українських економістів: роль в розвитку світової економічної науки // Економіка України, 2002. - № 10. – С. 71-79.

 11. Злупко С. Новаторські теорії українських економістів: роль в розвитку світової економічної науки // Економіка України, 2002. - № 9. – С. 72-79.

 12. Корнійчук К. Л. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України, 2008. - № 3. – С. 84-92.

 13. Павлишенко М. Еквівалентний обмін ринкової економіки // Економіка України, 2007. - № 10. – С. 83.

 14. Пахович Н. Стан і проблеми економічної промисловості виробництва // Економіка України. – 2008. - № 8. – С. 73-82.

 15. Петрина М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку економіки України, 2008. - № 8. – С. 35.

 16. Розенфельд О. Тези до загальної теорії корисності й економічної поведінки // Економіка України, 2007. - № 10. – С. 52.

 17. Туган-Барановський М. Основи політичної економії / наук. ред., авт. передмови і вступ. статті С. М. Злупко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 85-112; 113-116; 126-135; 152-157; 302-335.

 18. Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навч. посібник. – К.: Знання, 2000. – 174 с.

 19. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. – К.: Логос, 2003.



Т е м а 3. Товарне виробництво


 1. Форми організації виробництва: натуральне і товарне виробництво.

 2. Товар і його властивості.

 3. Виникнення, сутність і функції грошей.


Теми рефератів


 1. Види цін і особливості ціноутворення в умовах ринкової економіки.

 2. Еволюція виникнення грошей в Україні.


Література
Основна


 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 кн. – 1 кн.: Вступ до аналітичної економії. Мікроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 723 с.

 2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 кн. – 1 кн.: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 437 с.

 3. Дзюбик С. Д., Ривак О. С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 491 с.

 4. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Г. Ватаманюка та О. З. Ватаманюка. – Львів: „Інтелект-Захід”, 2008. – 540 с.


Додаткова


 1. Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.

 2. Гринів Л. С., Кічурчак М. В. Національна економіка. Л, „Магнолія 2006”., 2009. – 462 с.

 3. Симоненко В. Держава і ринок: шляхи партнерства // Економіка Украъни. – 2007. - № 1. – С. 71-78.

 4. Стефанишин О. В. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки: навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана франка, 2009. – 306 с.

 5. Стефанишин О. В. Людський потенціал в економіці України: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 315 с.

 6. Чухно А., Юхименко П., Леопенко П. Сучасні економічні теорії: Підручник /За ред. А. А. Чухна. – К.: Знання, 2007. – 878 с.


т е м а 4. ринкова економіка


 1. ринкова економіка, її сутність, принципи та функції.

 2. Структура та інфраструктура ринку.

 3. Попит і його чинники. Закон попиту.

 4. Пропозиція та її чинники. Закон пропозиції.

 5. Ринкова рівновага і механізм її формування.


Теми рефератів


 1. Сучасні грошові системи.

 2. Особливості розвитку ринкових відносин в Україні.

 3. Інфраструктура сучасного ринку.

 4. Формування та функціонування сучасного ринку сільськогосподарської продукції.

 5. Банки: сутність, види, функції.

 6. Види ринків.

 7. Біржі та їх діяльність в Україні.


Література
Основна


 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2-х кн. – 1 кн.: Вступ до аналітичної економії. Мікроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 723 с.

 2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2-х кн. – 1 кн.: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 437 с.

 3. Дзюбик С. Д., Ривак О. С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 491 с.

 4. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Г. Ватаманюка та О. З. Ватаманюка. – Львів: „Інтелект-Захід”, 2008. – 540 с.


Додаткова


 1. Аптекар С., Жамайда О. Розвиток конкуренції в Україні // Економіка України. – 2000. - № 7. – С. 13-21.

 2. Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.

 3. Гринів Л. С., Кічурчак М. В. Національна економіка. Львів, „Магнолія 2006”., 2009. – 462 с.

 4. Попов В. Ознаки ринкової рівноваги в сучасній Україні // ЕУ. – 2008. – № 11. – С. 26-28.

 5. Симоненко В. Держава і ринок: шляхи партнерства // Економіка України. – 2007. - № 1. – С. 71-78.

 6. Стефанишин О. В. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки: навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана франка, 2009. – 306 с.

 7. Стефанишин О. В. Людський потенціал в економіці України: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 315 с.

 8. Тарнавська Н. Новітні прояви конкуренції в суспільстві, яке базується на знаннях // Економіка Укаїни. – № 2. – С. 4-17.

 9. Чухно А., Юхименко П., Леопенко П. Сучасні економічні теорії: Підручник /За ред. А. А. Чухна. – К.: Знання, 2007. – 878 с.


т е м а 5. Підприємництво та економіка підприємства


 1. Сутність підприємництва та його основи.

 2. Підприємництво (фірма) як суб’єкт ринкової економіки. Види та правові форми підприємництва.

 3. Засоби виробництва, їх структура і кругооборот.

 4. Витрати виробництва. Прибуток.

 5. Менеджмент і маркетинг у підприємницькій діяльності.


Теми рефератів


 1. Підприємництво і його значення в сучасній економіці.

 2. Проблеми розвитку підприємництва в Україні.

 3. Маркетингове планування в сучасних умовах.

 4. Роль менеджменту в забезпеченні ефективної діяльності фірми.

 5. Тенденції та особливості розвитку акціонерних товариств в Україні.

 6. Мале підприємництво і його державна підтримка в Україні і світі.

 7. Ризики у підприємницькій діяльності.

 8. Інноваційне підприємництво.


Література
Основна


 1. Борнов В. Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – С. 184-222; 360-364.

 2. Ватаманюк З. Г. Вступ до економічної теорії: Курс лекцій. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.

 3. Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка. Навч. посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернатива, 2001. – С. 424-438; 522-528; 528-532.

 4. Економічна теорія: Посібник / Під заг. редакцією Є. М. Воробйова– Харків-Київ, 2003. – С. 307-319; 333-348; 354-372; 383-391; 435-441.

 5. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред.. В. Д. Базилевича. – 5-те вид., стер. – К.: Знання- Прес, 2006. – С. 253-274, 277-295.

 6. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навч. посібник / За ред. З. Г. Ватаманюка та О. З. Ватаманюка. – Львів: „Інтелект-Захід”, 2008. – С. 142-163.

 7. Єлейко П. С., Палкін Ю. І. Сучасна економіка: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2005. С. 110-128; 130-140; 142-152.

 8. Макконелл К., Брю С. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 1. Макроекономіка. 13-те вид. / Пер. з анг. – Львів: Просвіта, 1997.

 9. Макконелл К., Брю С. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка. 13-те вид. / Пер. з анг. – Львів: Просвіта, 1999.

 10. Мочерний С. В. Економічна теорія: Навч. посібник. – 3-те вид. К., „Академія”, 2005.

 11. Основи економічної теорії: Підручник / за наук. ред. проф. В. Г. Федоренка – К.: Алерта, 2005. – С. 185-215; 216-230; 230-245.


Додаткова


 1. Бланк И. А. Управление непользованием капитала. – К.: Ника-Центр, 2000.

 2. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник. – К.: Знання, 2000. – 174 с.

 3. Варналій З. С. Основи підприємництва. – К.: Знання-Прес, 2006.

 4. Злупко С. М., Стефанишин О. В., Швайка Л. А. Підприємництво: основи, особливості, механізми. – Львів, 2003.

 5. Воронін О. Визначення показників економічної ефективності виробництва на основі модифікації ресурсного підходу // Економіка України. – 2007. - № 10. – С. 29.

 6. Джумагельцієва Г. До питання про способи управління об’єктами державної власності // Економіка України. – 2008. - № 2. – С. 74-79.

 7. Захарін С. Інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів // Економіка України. – 2007. - № 5. – С. 43.

 8. Кір´ян Т. Людський капітал в історії економічної думки // Економіка України, 2008. - № 8. – С. 73-82.

 9. Косік А. Ф., Гранковська Г. Е. Мікроекономіка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

 10. Кредісов А. Менеджмент у контексті розвитку економічної теорії // Економіка України. – 2008. - № 1. – С. 4-12.

 11. Павлишенко М. Роль закону єдності товарного і грошового обігу в утворенні прибутку // Економіка України, 2006. № 7. – С. 34.

 12. Ревенко А. П. Оплата праці у структурі виробництва // Економічна теорія. – 2007. - № 2. – С. 70-81.

 13. Шостак А. Маркетинг як інструмент експансії національного господарства в світовому економічному просторі //Економіка України. – 2007. - № 2. – С. 74.



т е м а 6. Національне господарство та основні макроекономічні показники його результативності


 1. ВВП в системі національних рахунків. Визначення величини та динаміки ВВП.

 2. Суть та типи економічного зростання. Економічне зростання в Україні.

 3. Національний ринок, його структура та рівновага. Саморегулююча здатність сучасних ринкових систем, економічна роль держави.



Теми рефератів


 1. Валовий внутрішній продукт, його структура та динаміка в Україні.

 2. Джерела та проблеми економічного зростання в Україні.

 3. Необхідність та шляхи формування екологічно збалансованої економіки в Україні.


Література
Основна


 1. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб. / За ред. С. Панчишина і П. Остоверха. – К.: Знання, 2006. У 2-х т. – Т. 1. С. 69-76, 2002-207, 212-216, 303-314, 407-418.

 2. Гринів Л. С., Кічурчак М. В. Національна економіка: Навч. посіб. – Львів: „Магнолія 2006”, 2008. – С. 87-96, 103-122, 332-342.

 3. Злупко С. М. Перехідна економіка: сучасна Україна: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – С. 136-150, 171-181.

 4. Макконелл К., Брю С. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 1. Макроекономіка. 13-е вид. / Пер. з англ. – Львів: Просвіта, 1997. – С. 151-177, 472-494.

 5. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2001. – С. 49-62, 141-149, 165-177.


Додаткова


 1. Злупко С. Проблеми формування і розвитку національної економіки в науковій творчості Івана Франка // Економіка України. – 2006. - № 7.

 2. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України. – 2008. – №3, № 4.

 3. Манків Г. Н. Макроекономіка / Пер. з анг. – К.: Основи, 2000. – С. 47-64.

 4. Петрина М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку економіки України // Економіка України. – 2006. – № 8.

 5. Савченко А. Г., Пухтаєвич Г. О., Тітьонко О. М. Макроекономіка: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – С. 148-166.


т е м а 7. циклічні коливання та макроекономічна нестабільність


 1. Економічні коливання та їхні причини.

 2. Безробіття, його форми. Формування ринку праці в Україні.

 3. Інфляція, її види та типи. Причини виникнення та методи боротьби з сучасною інфляцією.


Теми рефератів


 1. Світова фінансово-економічна криза та її вплив на національну економіку України.

 2. Зайнятість населення, її структура і динаміка в економіці України.

 3. Державне регулювання зайнятості і ринку праці в Україні.

 4. Інфляційні процеси в національній економіці України у 2000-2009 рр.


Література
Основна


 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – К.: Знання, 2006. – У 2-х т. – Т. 1. – С. 315-318, 543-571.

 2. Гринів Л. С., Кічурчак М. В. Національна економіка. – Львів: “Магнолія – 2006”, 2008. – С. 350-359.

 3. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Знання, 2008. – С. 222-226, 240-253.

 4. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2008. – С. 445-465.

 5. Макконнелл К., Брю С. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 1. Макроекономіка. 13-те вид. / Пер. з англ. – Львів: Просвіта, 1997. – С. 181-193.

 6. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник / За заг. ред. С. Буда-говської. – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2003. – С. 244-260.

 7. Розгортання фінансово-економічної кризи в Україні у 2009 році: негативні наслідки та засоби їх пом’якшення: Науково-аналітична доповідь / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. – К., 2009. – С. 92-100.

 8. Туган-Барановський М. Основи політичної економії / Наук. ред., авт. передмови і вступ. статті С. М. Злупко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 601-622.

 9. Truett L., Truett D. Economics. – St. Louis-Toronto-Santa Clara, 1987. – P. 110-120.

 10. Reynolds Lloyd G. Economics: A general introduction. – Homewood, Illinois, 1988. – P. 271-291, 323-342.


Додаткова


 1. Близнюк В. В. Ринок праці України та ризики його функціонування // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 1.

 2. Близнюк В. В. Тема 7. Людський капітал і ринок праці // Економічна теорія. – 2008. – № 2.

 3. Буковинський С. А., Унковська Т. Є., Яременко О. Л. Шляхи подолання фінансової кризи в Україні // Економічна теорія. – 2009. – № 2.

 4. Вовканич С., Копистянська Х., Риндзак О. Структура та особливості мотивації зайнятості // Економіка України. – 2002. – № 3. – С. 43-52.

 5. Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення // Економіка України. – 2008. – № 2. – С. 79-85.

 6. Дерев’янкін Т., Костюшко О. Циклічна динаміка ринкового господарства у трактуваннях вітчизняних вчених-економістів кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Економіка України. – 2006. – № 4. – С51-59.

 7. Закон України “Про зайнятість населення” від 01.03.1991 р. № 803/12 // Голос України. – 1991. – 22 березня або www.zakon.rada.gov.ua.

 8. Закон України “Про обов’язкове державне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 р. № 1533-14 // Голос України. – 2000. – 11 квітня або Урядовий кур’єр. – 2000. – 19 квітня або www.zakon.rada.gov.ua.

 9. Злупко С. М. Перехідна економіка: сучасна Україна. – К.: Знання, 2006. – С. 58-90.

 10. Пороховський О. А. Економічна криза як рубіж сучасного світового і національного розвитку // Економічна теорія. – 2009. – № 1.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року” від 05.07.2009 р. № 922 // www.zakon.rada.gov.ua.

 12. Стефанишин О. В. Людський потенціал економіки України: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 116-141, 157-173.


т е м а 8. економічна політика держави


 1. Економічна політика держави.

 2. Економічні функції держави в ринковій економіці.

 3. Банківська система країни. Монетарна політика.

 4. Фінансова система країни. Фіскальна політика.


Теми рефератів


 1. Фіскальна політика і її вплив на сукупність соціально-економічних процесів в Україні.

 2. Податки та їх види.

 3. Суспільні блага та їх послуги.

 4. Основні напрями антимонопольної діяльності в Україні. Законодавство України про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності.

 5. Політика доходів.

 6. Державна політика підтримки сільського господарства.


Рекомендована література
Основна


 1. Дзюбик С. Д., Ривак О. С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – С. 166-201, 256-286.

 2. Макконнелл К., Брю С. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 1. Макроекономіка. 13-е вид. / Пер. з англ. -Львів: Просвіта, 1997. – С.104-122, 315-393, С. 315-392.

 3. Микро-, макрозкономика. Практикум / Под общ. ред. Ю. А.Огибина. Д-64-СП6.: Литера Плюс, 1997. – С. 293-407, С. 313-326.

 4. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. Наук, редаг. перекладу Степана Панчишина. -К.: Основи, 1998. - С. 407-530, 233-295.

 5. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001. – С. 366-401.


Додаткова


 1. Гринів Л. С., Кічурчак М. В. Національна економіка: Навч. посібник. – Львів: „Магнолія 2006”. – 2009. – С. 250-275.

 2. Заблоцький Б. Ф. Національна економіка: Підручник. – Львів: Новий світ-2000. – 2009. – С. 365-377, 357-364.

 3. Злупко С. М. Економічна думка України: Навч. посібник. -Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. -С. 339-347, 365-375.

 4. Ривак О. С. Монетарна політика в перехідній економіці україни: Навчальний посібник. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 201. – 127 с.

 5. Українська економічна думка: Хрестоматія / Упоряд. С.М. Злупко, -К.: Знання, 1998. – С. 160-166, 187-205, 213-214, 250-258.


т е м а 9. Україна і світова економіка


 1. Економічні основи світової економіки.

 2. Міжнародна торгівля і ефективність національної економіки.

 3. Міжнародна валютна система.

 4. Платіжний баланс країни.

 5. Інтеграція України у світову економіку.


Теми рефератів


 1. Україна в світовому економічному просторі.

 2. Державна політика по залученню іноземних інвестицій в національну економіку.

 3. Зовнішньоекономічна політика та її компоненти.

 4. Зовнішня торгівля України, її динаміка та структура.

 5. Платіжний баланс України, його динаміка та структура.

 6. Глобальні проблеми сучасності.

 7. Співробітництво України з міжнародними організаціями.


Рекомендована література
Основна


 1. Дзюбик С. Д., Ривак О. С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – С. 447-490.

 2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 1. Макроекономіка. 13-е вид. / Пер. з англ. -Львів: Просвіта, 1997. – С. 499-608.

 3. Микро-, макрозкономика. Практикум /Под общ. ред. Ю.А.Огибина. Д-64-СП6.: Литера Плюс, 1997. – С. 408-435.



Додаткова


 1. Гринів Л. С., Кічурчак М. В. Національна економіка: Навч. посібник. – Львів: „Магнолія 2006”, 2009. – С. 285-291.



Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал