Завдання на «задовільно» Завдання на «добре» Завдання наСкачати 112.49 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір112.49 Kb.
ТипКонспектЗавдання на «задовільно»


Завдання на «добре»

Завдання на «відмінно»

Рейтинг – 100 балів

1

Конспект лекцій

Конспект лекцій

Конспект лекцій

30

2

Реферат-дослідження (групове завдання на 2-3 студ.)10

2
Реферат-дослідження зі списком проблемних запитань (групове завдання)

Реферат-дослідження зі списком проблемних запитань (групове завдання)

15

3Виступ за темою реферату на занятті (лекційному чи практичному)

10

4Педагогічна задача

5

5

Колоквіум

40100 балів
ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
Словничок педагогічної термінології

Портрет видатного діяча вищої технічної школи (виступ)


Портрет видатного педагога (виступ)


Участь у науковій конференції ВНТУ


Пошук і переклад іншомовних наукових педагогічних джерел


…….


 1. РЕФЕРАТ-ДОСЛІДЖЕННЯ ЗІ СПИСКОМ ПРОБЛЕМНИХ ЗАПИТАНЬ

(групове завдання, яке може бути виконане як самостійно, так і групою з 2-3 студентів, теми див. у «Теми рефератів»)

Вимоги до реферату:

 • стислість (обсяг реферату до 5 сторінок);

 • наявність структури (плану);

 • використання кількох науково-педагогічних джерел (в тому числі: наукових статей останніх років вітчизняних авторів, іншомовних авторських джерел (статті монографії, посібники));

 • висвітлення різних точок зору на проблему;

Формулювання запитань для педагогічної дискусії.

Уявіть себе в ролі викладача, який має провести навчальну дискусію зі студентами на тему реферату. Вам потрібно створити список запитань на обрану тему. Список має бути логічно побудований і містити не менше 10 запитань.Зверніть увагу! Потрібно сформулювати не ПИтання, а ЗАпитання.

Приклад.

Не «Стилі педагогічного спілкування», а наприклад, «Чи є демократичний стиль педагогічного спілкування своєрідним міксом авторитарного та ліберального стилів?» Таке запитання проблемне, воно стимулює мислення, продукує, поглиблює знання. А ось з’ясувальне запитання: «Які існують стилі педагогічного спілкування?» Таке запитання потребує лише репродукції знань. Якість виконаного завдання визначається кількістю саме проблемних запитань. Відповіді на запитання давати не треба, лише сформулювати запитання!Теми рефератів-досліджень

    1. Зміст освіти як педагогічна категорія.

    2. Філософія освіти ХХІ ст.: проблеми та перспективи.

    3. Парадигми університетської освіти (культурно-ціннісна; академічна; професійна; технократична; гуманістична).

    4. Поняття про мотивацію. Мотивація навчальної діяльності студентів.

    5. Сучасні підходи до навчання у ВНЗ. Гуманістичний підхід

    6. Сучасні підходи до навчання у ВНЗ Інноваційний підхід.

    7. Сучасні підходи до навчання у ВНЗ. Особистісно орієнтований та індивідуальний підходи.

    8. Сучасні підходи до навчання у ВНЗ. Компетентнісний підхід.

    9. Сучасні підходи до навчання у ВНЗ. Аксіологічний підхід.

    10. Психолого-педагогічний зміст понять такту та вимогливості викладача ВНЗ.

    11. Закономірності навчання у вищій школі (дидактичні та психологічні).

    12. Зв’язок навчання і виховання як педагогічна закономірність.

    13. Принципи навчання у вищій школі. Принципи наочності, систематичності і послідовності, свідомості і міцності знань.

    14. Принципи навчання у вищій школі. Принцип проблемності навчання.

    15. Принципи навчання у вищій школі. Принципи професійної спрямованості та врахування індивідуальних особливостей студентів.

    16. Принципи навчання у вищій школі. Принципи самостійності й активності.

    17. Технологія навчання як педагогічна категорія.

    18. Методи навчання у вищій школі. Класифікації методів навчання.

    19. Інтерактивність як психолого-педагогічна категорія. Інтерактивні методи навчання у вищій школі.

    20. Лекція як форма організації та метод навчання у вищій школі. Сучасні види лекцій.

    21. Лекція як метод навчання у вищій школі. Сучасні проблеми лекційного викладання.

    22. Гра, дискусія як методи (технології) навчання.

    23. «Навчання у малих групах співробітництва» як технологія навчання.

    24. Дидактичні принципи застосування контролю і оцінки досягнень студентів.

    25. Принципи і методи оцінювання досягнень студентів.

    26. Дистанційне навчання в системі вищої школи. Дидактичні принципи, технології, проблеми його застосування.

    27. Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи студентів (принципи організації, методики, фактори ефективності).

    28. Поняття про особистість, її структуру. Фактори розвитку особистості.

    29. Мета виховання як педагогічна категорія. Мета виховання в сучасній українській вищій школі.

    30. Самовиховання як фактор розвитку особистості. Психолого-педагогічні засади самовиховання студентів.

    31. Психосоціальна характеристика студентського віку.

    32. Поняття про педагогічну діяльність. Викладач як організатор педагогічного процесу.

    33. Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача ВНЗ.

    34. Динамізм особистості як здібність до педагогічної діяльності.

    35. Емоційна стабільність як здібність до педагогічної діяльності.

    36. Оптимістичне прогнозування як здібність до педагогічної діяльності.

    37. Поняття про педагогічну майстерність викладача вищої школи.

    38. Невербальні засоби педагогічного спілкування.

    39. Самоактуалізація як ознака педагога вищої школи.

    40. Персоналії української педагогіки та психології. Психолого-педагогічна спадщина Г. Ващенка, А. Макаренка, В. Роменця.

    41. Персоналії української педагогіки та психології. Психолого-педагогічна спадщина В. Сухомлинського, Г. Костюка.

    42. Педагогічний самоменеджмент. Його мета, складові компоненти, інструментарій.

    43. Мотивація діяльності викладача ВНЗ.

    44. Двобічність навчального процесу: викладання – учіння. Роль викладача в навчальному процесі в сучасній вищій школі.

    45. Педагогічне спілкування, його функції.

    46. Конфлікти у педагогічному спілкуванні. Рекомендації майбутнім викладачам щодо педагогічного спілкування.

    47. Стилі педагогічного спілкування: авторитарний, ліберальний, демократичний. Порівняльний аналіз.

    48. Студентська група як виховний колектив.

    49. Підготовка магістрів технічних напрямів у вищих навчальних закладах України та зарубіжних країн.

    50. Зарубіжна та вітчизняна практика педагогічної підготовки магістрів технічних університетів

Виступ за темою реферату на занятті (лекційному чи практичному).

На основі реферату скласти доповідь (як змістовий елемент навчальної лекції) на 3-5 хв. У виступі використати 1-2 запитання до слухачів зі складеного списку запитань. 1. СЛОВНИЧОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (групові завдання)

Укласти словничок з 10-15 педагогічних терміні з точним посиланням на джерело. Використати 4-5 джерел. 1. ПЕДАГОГІЧНА ЗАДАЧА (створення й розв’язання)

Розробити 1 гіпотетичну педагогічну ситуацію навчально-виховного процесу ВНЗ (відповідно до теми реферати чи теми лекції або практичного заняття). Перетворити її у педагогічну задачу (побачити суперечність, проаналізувати, сформулювати мету, варіанти рішення, обґрунтувати оптимальне рішення, спираючись на педагогічні закономірності й принципи).

Обсяг роботи – 1 сторінка. Виконувати завдання можна одноосібно або групою, об’єднавши у роботі педагогічні задачі на одну тему (обсяг залишається незмінним: 1 студент – 1 задача, група 4 студентів – робота, що складається з 4 задач. Зверніть увагу, групою легше досягнути якісного результату й легше працювати (творити), якщо, звичайно, це не ситуація «один працює – 4 підписуються» (:Педагогічна діяльність складається з педагогічних ситуацій. Педагогічна ситуація — це фрагмент педагогічної діяльності, що містить суперечності між досягнутим і бажаним рівнями навчання та вихованості студентів та групи, що їх враховує педагог, добираючи способи впливу, стимулюючи розвиток особистості.

Педагог усвідомлює педагогічні ситуації і формулює для себе завдання:

 • стратегічні (формування особистості),

 • тактичні (методика навчання, контролю та оцінки знань, активізація пізнавальної діяльності, формування знань-переконань),

 • ситуативні (як відреагувати на репліку, дію студента, групи).

Педагогічна майстерність полягає в умінні перетворити ситуацію на педагогічну задачу. Ситуація стає задачею в умовах цілеспрямованості педагогічної діяльності (ситуація + мета = задача). Ситуація може не стати педагогічною задачею, якщо викладач її не помічає або ігнорує.

Що таке педагогічна задача?

Н. Кузьміна: «Суперечність, що вимагає переведення системи (навчально-виховного процесу) з даного стану у якісно новий (педагогічна задача, яка виникає за тих умов, коли можливе не лише одне вирішення і потрібно знайти кращий спосіб для досягнення бажаного результату)

Н. Тарасевич: «Виявлення суперечностей в навчально-виховному процесі, які враховує вчитель, стимулюючи розвиток особистості (це педагогічна мета, задана в певних умовах)»

Г. Балл «Система, обов’язковими компонентами якої є: а) предмет задачі, що знаходиться у вихідному стані; б) модель, яка відображає стан предмета, що вимагається умовою задачі».

Задача може мати кілька розв'язків, позитивний ефект яких буде залежати від установок, знань педагога, його здібностей, володіння технікою.

Етапи розв’язання педагогічної задачі.

 • аналіз ситуації в цілісному процесі педагогічної діяльності: характеристики вихованців, вихователів, їхніх стосунків, усвідомлення мотивів вчинків, специфіки умов, особливостей взаємин; постановка педагогічної задачі;

 • конструювання розвитку ситуації, проектування варіантів рішення і вибору й обґрунтування оптимального для даних умов (що робити, як, якими засобами) у вигляді певної конструктивної схеми;

 • здійснення плану рішення задачі на практиці, включає організацію взаємодії, регулювання і коригування перебігу педагогічного процесу;

 • аналіз результатів рішення. 1. «ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ВЧЕНОГО–ПЕДАГОГА ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ: УКРАЇНИ, СВІТУ, СУЧАСНОСТІ,І МИНУЛОГО» (ВИСТУП). 1. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ВИДАТНОГО ПЕДАГОГА УКРАЇНИ, СВІТУ, СУЧАСНОСТІ,І МИНУЛОГО» (ВИСТУП).

У дослідженні слід представити 1) коротко: біографію вченого, сферу його наукових інтересів, наукові досягнення; 2) докладніше: особливості його педагогічної культури, рівень лекторської майстерності, культура мовлення, стиль спілкування зі студентами, особистісні якості.

Для орієнтиру

Видатні діячі вищої технічної освіти Росії й України ХІХ- поч . ХХ ст.

В. Л. Кірпічов

П. М. Леонтовський

Д. С. Зернов

О. М. Терпигорєв

С. Г. Войслов

Л. М. Фортунато

Н. П. Петров

А. М. Крилов

І. О. Вишнеградський

М. Є. Жуковський

Н. Д. Пільчиков

С. П. Корольов

М. І. Коновалов

А. Д. Сахаров

С. Н. Сучков

І. В. Вернадський

С. П. Тимошенко

І. І. Сікорський

О. М. Динник

В. П. Гриневецький

М. О. Павлов

В. С. Щегляєв

О. П. Котельніков

І. В. Аристов

Я. І. Грдина

А. П. Гавриленко

Л. Д. Шевяков

Ф. Ю. Левінсон-Лессинг

П. К. Соболевський

Обсяг роботи – 2-3 сторінки. Обов’язковим є посилання на джерела інформації, їх має бути кілька.

 1. УЧАСТЬ У НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ

Див. «Теми рефератів», окремий список тем «Конференція. Теми досліджень»

 1. ПОШУК І ПЕРЕКЛАД ІНШОМОВНИХ НАУКОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал