Затверджую: Директор Новотроїцької зош І-ІІІ ступенів №1 Г. Г. Кривоногова Проект роботи школи над науково-методичною проблемоюСкачати 172.8 Kb.
Дата конвертації01.06.2017
Розмір172.8 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Новотроїцької ЗОШ

І-ІІІ ступенів №1

Г.Г. Кривоногова

Проект

роботи школи над науково-методичною проблемою «Cоціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»

2013-2018 р.р.


Обговорено на засіданні

педагогічної ради

від «____» ________ 2013 р.
Проект

роботи школи над науково-методичною проблемою «Cоціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»

Керівник проекту: Таранущенко А.Д., заступник директора з навчально-виховної роботи Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Нормативна база проекту:

Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Концепція розвитку загальної середньої освіти, Концепція Школи життєтворчості, Положення про науково – методичну раду школи та інші нормативні документи МОНмолодьспорту України.Тип проекту:

практично-орієнтований, колективний, тривалий.Учасники проекту:

педагогічний колектив Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1Терміни реалізації проекту:

2013-2018 роки.Мета проекту:

роботу педагогічного колективу Новотроїцької ЗОШ І-ІІІ №1 спрямувати на реалізацію науково-методичної проблеми «Cоціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі», розробити систему діяльності методичної служби закладу з удосконалення професійної компетентності учителів.Завдання проекту:

 • Проаналізувати науково-теоретичну та методичну літературу з проблеми дослідження.

 • Виявити та схарактеризувати інноваційні засоби соціалізації особистості в сфері загальноосвітньої освіти, які впливають на ефективність формування соціальних компетентностей, необхідних для входження в соціум.

 • Розробити та апробувати форми і методи підготовки педагогічного працівника до здійснення соціалізації особистості в системі післядипломного навчання.

 • створити умови для розвитку творчого потенціалу учителів закладу з метою підвищення науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи молодого учителя, методичних об’єднань учителів-предметників, психолого – педагогічного семінару,наукових семінарів,педагогічних читань, конференцій, методичних тижнів, педагогічних рад;

 • організувати роботу педагогів з питання впровадження в практику нових прогресивних ідей, технологій навчання і виховання, досягнень сучасної педагогічної науки і техніки;

 • сприяти поширенню передового педагогічного досвіду працівників школи через організацію на базі закладу районних та обласних семінарів,участі у обласних конференціях та семінарах,публікації матеріалів у фахових виданнях.

Актуальність проекту:

Інноваційна школа – це школа, яка допомагає працівникам рухатись вперед, розвиватися. Головними завданнями освіти в Україні є виховання громадянина України, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманно почуття власної гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина, гордість за свою Батьківщину, здатність до саморозуміння і самовдосконалення, активної участі у соціальному житті країни. Тому завдання школи - забезпечити розбудову такого освітнього простору, у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом.

Це, у свою чергу, потребує від педагогів переглянути традиційні підходи до процесу соціалізації дитини та учнівської молоді з огляду на проблеми, які пов'язані з підготовкою спеціалістів до його здійснення та обумовлені не тільки суспільними викликами сьогодення, але й протиріччями в галузі освіти:

- між розвиненими професійними компетентностями педагога та все ж таки спрямуванням його професійної діяльності на «середнього» учня та недостатньо свідомого оцінювання результатів його діяльності в шкільні роки;

- між запровадженням системи профільного/допрофільного навчання та готовністю вчителів до інноваційного викладання предметів за програмою понад Державного стандарту та забезпечення ранньої професійної орієнтації, що призводить до несвідомого професійного вибору;

- між застосуванням діяльнісного підходу в організації позакласної та позаурочної виховної роботи (рольовий та проектний підхід) та рівнем правової свідомості учнів, сформованістю їхніх ціннісних ставлень, що призводить до випадків протиправної поведінки, випадків жорстокого ставлення підлітків та юнацтва один до одного, вчинення суїциду;

- між широким упровадженням державно-громадським управління навчальними закладами та реальною дією органів самоврядування в школі, що призводить все ж таки до авторитарного, однобокого вирішення проблемних питань без урахування позиції учасників навчально-виховного процесу, ресурсів місцевої громади, унаслідок чого зростає чисельність обґрунтованих скарг у державні органи влади, а також конфліктів між учителями та учнями, учителями та батьками.

Саме на подолання цих негативних явищ в освітньому просторі й пошук більш ефективних шляхів, форм і методів соціалізації особистості має бути направлена методична робота – один з важелів управління навчально – виховним процесом, спрямованим на виховання в учителів вимогливості до своєї праці, бажання знаходити раціональні методи навчання й виховання. Внутрішньошкільна методична робота спрямована на розвиток професійної компетентності, виявлення творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, роботу в нових умовах, залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Методична робота становить цілісну систему взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення професійного рівня всього педагогічного колективу. На розвиток ініціативи і творчості кожного учителя зокрема і загалом – на підвищення результативності навчально-виховного процесу, досягнення оптимальних результатів у навчанні та вихованні.

Форми та методи роботи:


 1. Педагогічні ради, інструктивно - методичні наради, наради при директорі, педагогічні читання та конференції.

 2. Відвідування уроків, позакласних заходів з метою дослідження впливу професійної компетенції вчителів на формування компетентного випускника школи.

 3. Діагностика, анкетування вчителів, учнів та їх батьків, моніторинг освітніх результатів та їх динаміка.

 4. Експертиза результатів моніторингу.

 5. Видання наказу про підсумки роботи педагогічного колективу школи над науково методичною проблемою.

Провідна ідея

Створення мотиваційного поля успішного навчання та виховання, спрямованого на плекання компетентної, конкурентноздатної особистості, яка вміє творчо вирішувати реальні життєві проблеми, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни, має життєві та життєтворчі знання. Необхідність розкриття здібностей кожного учня, виховання особистості, готової до життя у високотехнологічному, конкурентному світі.Об’єкт дослідження проблеми – сучасний освітній простір, спрямований на успішну соціалізацію особистості.

Предмет дослідження проблеми – підготовка педагогічних працівників до здійснення процесу соціалізації дітей та учнівської молоді в нових соціально-педагогічних умовах.

Основні напрямки:

пропонується розглядати відносно сфер соціалізації особистості, а саме:

- діяльність (навчальна, науково-дослідна, творча, технологічна (виробнича);

- спілкування (в колективі, на рівні референтної групи, культура спілкування);

- самосвідомість (правова, вміння робити свідомий життєвий вибір, громадянська позиція, ціннісні ставлення).

Передбачається, що успішна реалізація обласної науково-методичної проблеми вплине у соціальному середовищі на стан • духовного зубожіння молоді,

 • трудової зайнятості випускників шкіл,

 • підліткової злочинності,

 • правової освіти дорослих стосовно дотримання та захисту прав неповнолітніх.

В освітньому просторі будуть вирішенні питання, пов'язанні з

- підвищенням професійної майстерності педагогів щодо здійснення процесу соціалізації особистості,

- соціалізуючою спрямованістю педагогічних інновацій,

- поліпшенням міжособистісних стосунків між учасниками навчально-виховного процесу,

- правовою освітою неповнолітніх.

Очікувані результати

Системні перетворення педагогічної діяльності щодо створення позитивного іміджу закладу приведуть до: • підвищення професійної майстерності педагогів щодо здійснення процесу соціалізації особистості, соціалізуючої спрямованості педагогічних інновацій;

 • підвищення якісних показників навчальних досягнень учнів;

 • поліпшення міжособистісних стосунків між учасниками навчально-виховного процесу, правової освіти неповнолітніх ;

 • підготовки конкурентоспроможних випускників, здатних адаптуватися до змін у соціально – економічному середовищі, конкурувати на українському та європейському ринках праці.

Етапи роботи над методичним проектом щодо реалізації проблеми:

2013-2014 р.р.мотиваційно-настановчий, на якому відбувається усвідомлення соціально-педагогічних, процесу соціалізації особистості, з'ясування необхідності інноваційних змін, створення відповідних умов для їх упровадження.

Зміст роботи :

 • Теоретичне осмислення та обґрунтування проблеми, вивчення рекомендованої літератури.

 • Формування позитивної мотивації педагогів до реалізації нової мети навчання та виховання – розвитку інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах незалежної України.

 • Опрацювання відповідних нормативно – правових документів, створення «банку інформації» по даній проблемі.

 • Визначення показників, що характеризують творчий потенціал вчителів.

 • Розробка плану роботи над проблемною темою, визначення форм роботи, затвердження на засіданні педагогічної ради.

Основні завдання:

- здійснення аналізу наявних ресурсів щодо впливу на стан соціалізації, визначає напрями введення інноваційних змін;

- обговорення питання участі навчального закладу в дослідженні науково-методичної обласної проблеми на засіданнях органів самоврядування;

- організація роботи творчих груп педагогічних працівників та інших спеціалістів за темою дослідження;

- активізація роботи Ради навчального закладу, Опікунської ради, органів учнівського самоврядування;

- вивчення особливостей та потенційних можливостей виробничих, наукових, інформаційних установ, закладів соціокультурної сфери, сім'ї щодо створення належних соціально-педагогічних умов соціалізації особистості;

- налагодження діяльності шкільної профілактичної ради;

- зміцнення матеріально-технічної, навчально-дидактичної бази гурткової, секційної, клубної роботи в навчальному закладі;

- залучення дітей, учителів до проведення вхідної діагностики за методиками, визначеними районним методичним кабінетом, узагальнення результатів на рівні закладу, забезпечення зберігання діагностичних матеріалів до завершення реалізації науково-методичної проблеми;

- забезпечення участі педагогічних працівників у районних і обласних методичних заходах за тематикою дослідження;

- проведення вхідного моніторингу рівня готовності особистості до взаємодії з соціумом;

- здійснення аналізу експериментальної діяльності в школі на предмет впливу її результатів на рівень соціалізації дітей та школярів.


2014-2015 р.р.проектувальний, під час якого розробляється структура (модель) соціалізуючого освітнього простору, здійснюється встановлення соціального партнерства зі всіма його суб'єктами.

Зміст роботи :

 • Вивчення методичних основ методичної проблеми.

 • Оволодіння понятійним апаратом.

 • Проектування впровадження соціалізуючих методів навчання та виховання.

 • Підвищення рівня педагогічної майстерності через проведення методичних заходів, які б розширювали знання і практичний досвід вчителів;

 • Стимулювання творчості, демонстрація позитивних здобутків, створення атмосфери пошуку.


Основні завдання:

- спрямовування роботитворчої групи педагогічних працівників та інших спеціалістів за темою дослідження на розробку оригінальної структури (моделі) соціалізуючого освітнього простору;

- укладання угоди про спільну діяльність з усіма соціальними партнерами, які дали згоду бути суб'єктами освітнього соціалізуючого простору;

- активізація роботи з батьками дітей та учнів з урахуванням їх вікових особливостей соціалізації шляхом проведення спільних свят, екскурсій, дискусійних студій; залучення батьків до проведення гурткової роботи на громадських засадах; запровадження онлайн-конкурсу «Зірка громади»;

- організація роботи клубу «Людина професії», на засіданнях якого відбувається на лише зустріч з представниками різних професій, але й творчі змагання, виступи, екскурсії на виробництво;

- встановлення партнерства з усіма навчальними закладами;

- діяльність волонтерських загонів спрямовується на встановлення зв'язків з вуличними комітетами, у результаті чого батьки, вчителі, громадськість, діти залучаються до підготовки та участі Днів села (міста), свята вулиці, відродження клубів за місцем проживання, зокрема спортивних команд, «зелених патрулів» тощо;

- вивчення попиту на організацію (виробничої) практики старших підлітків, юнаків і дівчат шляхом виконання громадських робіт, участі в діяльності економічних товариств, шкільних лісництв, школи молодого фермера, позаштатних кореспондентів місцевих ЗМІ (за обов'язковим погодженням з батьками кожного учня);

- ініціювання створення при органах місцевого самоврядування та виконавчої влади Молодіжних рад, залучення до їх роботи старшокласників-лідерів;

- розгляд на засіданні педагогічної ради питання активної участі та відповідальності кожного педагогічного працівника за успіх розбудови оригінальної структури (моделі) освітнього соціалізуючого простору.

- представлення на Дні педагогічної ідеї оригінальної структури (моделі) освітнього соціалізуючого простору та внесення корективи, доповнення відповідно до наданих рекомендацій.

2015-2017 р.р.; – формувальний, який передбачає оновлення змісту освітньої діяльності навчального закладу, форм і методів взаємодії з іншими соціальними інститутами на основі розробленої структури (моделі) соціалізуючого освітнього простору.

Зміст роботи :


 • Самоосвіта та самовиховання учнів як одна з умов самореалізації та саморозвитку особистості.

 • Наукове обґрунтування досвіду роботи творчих вчителів, розробка його впровадження.

 • Корективи педагогічної діяльності.

 • Вивчення освітніх результатів учнів.
  Основні завдання:

 • продовження початих нововведень, забезпечуючи системний підхід до реалізації мети науково-методичної проблеми;

 • узагальнення, корекція та впровадження в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду з питання соціалізації навчання та виховання.

- поточне оцінювання заданих параметрів, що дозволить вчасно здійснити якісну корекцію та з'ясувати об'єкти, які варто розвивати особливо;

- визначення слабких сторін роботи, які не мають певного впливу на розв'язання проблеми та вчасно відмовитися від них або замінити на більш ефективні.


2017-2018 р.р. – результативно-оцінювальний, на якому здійснюється оцінка впливу компонентів соціалізуючого освітнього простору на рівень готовності особистості взаємодіяти з соціумом; стану підготовки педагогічних працівників до здійснення соціалізації дітей, підлітків і учнівської молоді.

Зміст роботи :

 • Аналіз педагогічної діяльності у спектрі науково - педагогічної проблеми.

 • Виявлення протиріч між результатами роботи школи і діяльністю вчителів.

 • Вивчення завдань і шляхів вирішення протиріч.

Основні завдання:

 • проведення вихідного діагностування та здійснення комплексної оцінки впливу обласної науково-методичної проблеми на стан соціалізації дітей та учнівської молоді у навчальному закладі, селищі;

 • проведення вихідного моніторингу рівня готовності особистості до взаємодії з соціумом;

 • здійснення самооцінки інноваційних змін;

 • проведення підсумкової науково-практичної конференції щодо результатів впровадження обласної науково-методичної проблеми з питання соціалізації особистості в сучасному освітньому середовищі.

СИСТЕМА РОБОТИ НАД НАУКОВО - МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ ШКОЛИ

 


Форми роботи

Методи роботи

Термін

Відповідальний

2013-2014 р.р.мотиваційно-настановчий

1.

Попередня діагностика. Анкетування педагогічного колективу. Вивчення реального рівня професійності учителів, творчих здібностей, особистісних потреб та інтересів.

 

анкетування 

травеньзаступник директора, психолог

2.

Засідання творчої групи (директор, заступники директора, психолог, голови ШМО)

лекція, доповіді, обробка даних анкетування

 

травень 

директор3.

Засідання методичної ради щодо визначення плану роботи над науково – методичною проблемою школи.

бесіда

 

травеньзаступники директора, члени МР

4

Педагогічна рада «Шляхи підвищення ефективності уроку у початковій школі» (дискусія).

доповіді, обмін досвідом

листопад
5.

Теоретичний семінар «Теоретико-методологічні засади процесу соціалізації дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

виступи

 

вересеньзаступник директора

керівник постійно-діючого семінару6.

Засідання ШМО «Методичне та теоретичне обґрунтування засад, форм і методів роботи з науково – методичної проблеми школи».

вивчення та аналіз документації, науково - методичної літератури  

листопад - грудень

заступники директора

7.

Складання переліку літератури з для самостійної роботи учителів.

робота з документацією, систематизація

жовтень

Заступник директора

8.

Самоосвіта учителів. Вивчення різноманітних джерел літератури, її науковий аналіз.

вивчення та аналіз документації, методичної літератури

вересень –

груденьзаступники директора, бібліотекар

9.

Круглий стіл вчителів проблемної групи з профільного навчання «Проектна діяльність у професійному становленні особистості старшокласників».

виступи

жовтень

заступники директора, психолог

10.

Педагогічні читання з тематики інноваційної діяльності «Гармонізація родинного та шкільного виховання на засадах педагогіки життєтворчості»
«Школа-центр духовного виховання».


бесіда, доповіді

листопад

голова МР

заступник директора з НВР11.

Засідання ШМО учителів початкових класів щодо опрацювання Методичних рекомендацій щодо впровадження Державних стандартів у початковій школі, музикотерапевтичної педагогіки «ПіснеЗнайка», по використанню комплектів «ПіснеЗнайка»..

виступи, обмін думками

вересень

директор, заступники директора, учителі початкових класів

12.

Засідання творчої групи вчителів початкових класів «Інтерактивні ігрові технології як засіб розвитку, саморозвитку, самореалізації особистості»

доповіді, анкетування

січень,директор, заступники директора, психолог

13.

Батьківські збори «Кроки до життєвого успіху».

 


доповіді

Вересень

жовтеньдиректор заступники директора

14.

Педагогічна рада «Формування загальнолюдських цінностей учнівської молоді як основа виховної системи Олександра Захаренка (толерантність, громадянська відповідальність і правова свідомість)»

доповіді, обмін досвідом

лютий

директор, заступники директора

15.

Продовження навчання з метою впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків


володіння ІКТ

протягом року

заступники директора,

учитель інформатики16

Семінар-практикум «Інноваційні процеси в початковій школі як шлях до якісної освіти»


Виступи

анкетування

обговорення


січень

заступник директора

керівник семінару17

Психолого-педагогічний семінар-практикум «Розвиток особистості обдарованого учня засобами соціально-педагогічного проектування в системі НВП».


Практичні вправи

обговоренняквітень

заступник директора

керівник семінару18

Круглий стіл за участю громадськості «Обираємо професію – обираємо життя» (профорієнтація).


виступи

квітень

заступник голови МР

 

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал