“затверджую” Декан економічного факультету А. Д. ДіброваСкачати 272.22 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації22.12.2016
Розмір272.22 Kb.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра економічної теорії
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Декан економічного факультету
________________ А.Д. Діброва
“______”_______________2015 р.

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО
на засіданні кафедри економічної теорії Протокол № 11 від 14.05. 2015 р. Завідувач кафедри
_________________ ММ. Рудий
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ
ВИРІВНЮВАЛЬНИЙ ЛІТНІЙ СЕМЕСТР 2015-2016 Н.Р.
напрям підготовки Облік і аудит – 6.030509 економічний факультет Розробник к.е.н., доцент кафедри економічної теорії Болгарова Н.К. Київ – 2015 р.

2

Опис навчальної дисципліни
“Політична економія
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Галузь знань
0305 Економіка та підприємництво Напрям підготовки
6.030509 Облік і аудит
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Характеристика навчальної дисципліни
Вид Нормативна Загальна кількість годин
165 Кількість кредитів ECTS
5,5 Кількість змістових модулів
4 Курсова робота курсова робота Форма контролю Екзамен
Показники навчальної дисципліни для вивчення її студентами у
вирівнювальному літньому семестрі 2015-2016 н.р. Рік підготовки
1(1) Семестр
1 Лекційні заняття Семінарські заняття Самостійна робота Курсовий проект
4


3

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: засвоєння майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем , пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.
Завдання: набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цінна послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських система також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- категоріальний апарат та методологію дослідження
- особливості розвитку та становлення економічних відносин між людьми у процесі господарської діяльності
- взаємодію економічних суб’єктів у процесі створення матеріальних благ при обмежених ресурсах
- діалектичні методи економічного аналізу при дослідженні елементів ринкового механізму.
вміти:
- обґрунтовувати можливості застосування теоретичних моделей економічного розвитку в практичній діяльності
- аналізувати проблеми, пов’язані з розвитком грошово-кредитних відносин, фіскальної політики та державного регулювання в умовах ринкової економіки
- оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Засади розвитку суспільного виробництва
Тема лекційного заняття1. Предметі метод політичної економії. Зародження економіко- теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку політекономії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії. Розвиток економічної думки в Україні. Предмет політичної економії і його тлумачення різними школами. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія. Економічне мислення, його види та роль у розумінні економічного життя суспільства. Економічні закони, принципи і категорії. Система економічних законів. Методологічні аспекти пізнання, механізму дії та використання економічних законів. Методи пізнання економічних процесів і явищ. Загальні та спеціальні методи наукового пізнання та їх використання. Функції економічної теорії. Місце політекономії в системі економічних наук. Економічна теорія та економічна політика. Економічна теорія як основа економічної політики. Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної політики.
Тема лекційного заняття 2. Виробництво матеріальних благі послуг. Продукті характер
праці. Виробничі можливості суспільства. Ресурси виробництва та їх види. Використання економічних ресурсів. Абсолютна та її відносна обмеженість (рідкісність) ресурсів. Межа економічних можливостей. Продукт виробництва. Необхідний і додатковий продукт. Матеріальне та нематеріальне виробництво, їх сутність і взаємозв'язок. Суспільний поділ праці. Класифікатор видів економічної діяльності. Галузі та структура економіки. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники. Модель Витрати- випуск та міжгалузевий баланс економіки.
Тема лекційного заняття 3. Економічні потреби та інтереси.
Економічні потреби суспільства, їх суть та класифікація. Безмежність потреб. Піраміда Маслоу. Закон зростання потреб та механізм його дії. Проблеми використання закону зростання потребу процесі виробництва матеріальних благ.

4 Економічні та неекономічні блага. Економічні інтереси сутність, суб'єкти, класифікація. Суперечності інтересів економічних суб'єктів та форми їх розв'язання. Інтереси і потреби діалектика взаємозв'язку. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу.
Тема лекційного заняття 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна
система та закони її розвитку.
Теорії періодизації економічного розвитку суспільства формаційний, цивілізаційний та системний підходи. Економічна система, її сутність та основні структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. Структура економічних відносин. Типи економічних систем. Традиційна економіка. Економічна система вільного капіталізму. Командно-адміністративна система. Система змішаної економіки.
Тема лекційного заняття 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товарі
гроші.
Форми організації суспільного виробництва натуральне і товарне. Еволюція товарного виробництва. Товарне виробництво, умови та причини його виникнення. Товарне виробництво як основа ринкової економіки та його роль в економічному розвитку суспільства. Товарна форма виробленого продукту та послуг. Вартість і споживна вартість. Відмінність товару від продукту. Вартість як економічна категорія. Величина вартості і фактори, які на неї впливають. Суперечності між споживною вартістю товару і вартістю. Теорії вартості та їх різновиди. Закон вартості, суть, механізм його дії та функції. Особливості дії закону вартості в сучасних умовах. Виникнення, суть і функції грошей. Теорії грошей. Історичний підхід у розгляді функцій грошей. Види грошей. Обіг готівкових та безготівкових грошей. Сучасні види грошей. Історичний досвід України в створенні національної грошової одиниці. Грошовий обіг і його закони. К. Маркс та сучасні економісти про закони грошового обігу. Грошовий мультиплікатор. Грошова система та її елементи. Основні типи грошових систем.
Змістовний модуль 2. Капітал в ринковій економіці
Тема лекційного заняття 1. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця
і заробітна плата.
Капітал як фактор виробництва. Кругооборот і оборот капіталу (фондів) як процес індивідуального відтворення. Стадії кругообігу і функціональні форми промислового капіталу. Фонди та їх структура. Основний капітал (фонди) і механізм його відтворення. Оборотний капітал (фонди. Фонди обігу. Оборотні засоби. Нагромадження капіталу сутність та показники ефективності. Фінансування і кредитування. Інвестиційна діяльність. Види та джерела формування інвестицій. Класифікація інвестицій. Інвестиційна політика України. Заробітна плата сутність, форми та системи заробітної плати. Дохід від кооперативно- колективної та індивідуальної трудової діяльності. Підприємницький дохід. Доходи від власності та рентні доходи. Сімейні доходи, їх структура та використання. Заощадження як необхідний елементу структурі сімейних доходів. Номінальні та реальні доходи. Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень та якість життя населення. Необхідність та сутність системи соціального захисту населення. Основні елементи механізму соціального захисту. Диференціація доходів та її межі. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині. Роль держави у забезпеченні соціального захисту в умовах переходу до ринкової економіки.
Тема лекційного заняття 2. Витрати виробництва і прибуток. Витрати виробництва. Постійні та змінні витрати. Витратив короткому та довгому періоді. Граничні витрати. Валові витрати. Собівартість продукції, її види та структура. Шляхи зниження собівартості. Валовий доход. Прибуток як економічна категорія. Економічний прибуток, бухгалтерський прибуток. Показники прибутковості діяльності фірми. Рентабельність та її види.
Тема лекційного заняття 3. Ринок сутність і функції. Моделі ринку. Конкуренція і
ціноутворення. Об'єктивні передумови виникнення ринку. Поняття ринку альтернативні теорії. Риси, структура та функції ринку. Види ринків. Класифікації ринків за різними ознаками. Функції ринку. Характерні ознаки сучасної ринкової економіки в Україні. Сутність попиту і фактори, що його визначають. Закон попиту. Винятки дії закону попиту. Крива попиту. Зв'язок між попитом і ціною. Зміщення кривої попиту під впливом дії нецінових факторів.

5 Пропозиція змісті фактори, що на неї впливають. Закон пропозиції. Крива пропозиції та її властивості. Зв'язок між пропозицією і ціною. Нецінові фактори зміни пропозиції. Зміщення кривої пропозиції під впливом дії нецінових факторів. Особливості формування і зміни кривих пропозицій в перехідних економічних системах. Ринкова рівновага. Утворення рівноважної ціни та рівноважного обсягу виробництва. Фактори, які впливають на зміну ринкової рівноваги. Сутність ціни. Механізм формування і функції ціни. Види цін. Концепція ціноутворення по
Маршаллу. Виробнича ціна. Трансфертна ціна. Оптова ціна. Роздрібна ціна. Ціни вільного ринку. Ціни монопольного ринку. Регульовані ціни. Закупівельні ціни. Національні ціни. Світові ціни. Тарифи. Шляхи та проблеми переходу від адміністративного довільного ціноутворення. Суть та особливості регулювання цін в країнах ринкової економіки. Особливості вдосконалення ціноутворення в Україні. Конкуренція, її суть і функції в ринковій економіці. Форми конкуренції. Типи конкурентної поведінки. Види економічної конкуренції. Позаринкові форми зв’язку, форми неконкурентних зв’язків Методи конкурентної боротьби. Позитивній негативні наслідки конкуренції. Конкуренція і моделі ринків. Монополія та її форми суть монополії, найпростіші форми монополії (пули, аути тощо галузева та природна монополії білатеральна монополія власне монополія монополістичні формування у командно-адміністративній економіці картелі, синдикати, трести та концерни. Монополія та типи монополізації. Види монополій. Монопольна влада. Критерії та межі монополізації економіки. Недоліки надмірної монополізації економіки. Економічні наслідки монополій. Ринок монополістичної конкуренції. Особливості монополістичної конкуренції.
Олігополістичний ринок. Суть олігополії. Олігополія і конкуренція. Олігополія та економічна ефективність. Антимонопольна політика і антимонопольне законодавство. Світовий досвід створення антимонопольного законодавства. Проведення антимонопольної практики. Антимонопольна політика в Україні. Поняття і суть ринкової інфраструктури, її основні елементи. Функції інфраструктури. Банки, їх види та функції. Структура банків за ознакою форм власності і за функціональним призначенням. Банківські операції. Небанківські фінансові установи страхові компанії, пенсійні фонди тощо. Банківська система України. Товарна біржа, її види і функції. Біржа реального товару. Ф’ючерсна біржа. Біржові угоди касові, строкові, спекулятивні. Фондова біржа. Механізм біржової торгівлі цінними паперами. Брокерські фірми. Курс акцій. Дивіденди. Біржові індекси. Акції. Облігації. Казначейські зобов'язання та ощадні сертифікати. Ринок цінних паперів. Фондова біржа та її функції. Валютна біржа. Українська Міжбанківська валютна біржа України. Біржа праці та її функції. Служба зайнятості в Україні. Шляхи та проблеми створення ринкової інфраструктури в Україні.

Змістовний модуль 3. Теоретичні основи підприємництва
Тема лекційного заняття 1. Домогосподарство в системі економічних відносин.
Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин. Модель кругообігу ресурсів, товарів і доходів. Сектор домогосподарств. Двоїста роль домогосподарств в економіці. Домогосподарство як постачальник ресурсів. Доходи домогосподарств. Витрати домогосподарств та їх структура. Розподіл доходів після оподаткування на споживання і заощадження. Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій. Поняття власності. Економічний зміст власності та право власності. Об’єкти та суб’єкти власності. Місце власності в системі виробничих відносин. Різноманітність форм власності. Економічні форми реалізації власності. Еволюція відносин власності та її об’єктивні основи. Співвідношення державної та інших форм власності. Роздержавлення і приватизація, їх форми, методи та принципи. Система відносин власності в економіці України.
Тема лекційного заняття 2. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток.
Суть, функції та принципи підприємництва. Умови розвитку підприємництва. Об’єкти та суб’єкти підприємництва. Види підприємництва. Форми організації підприємницької діяльності. Фірма (підприємство) – організаційна форма підприємництва. Джерела формування майна підприємств. Організаційна структура підприємства. Види підприємств та їх об’єднання.

6 Формування валового доходу і прибутку. Порівняльна характеристика показників прибутковості підприємств різних організаційно-правових форм господарювання в Україні та світі.
Тема лекційного заняття 3. Особливості аграрного виробництва і функціонування
капіталу. Аграрна сфера виробництва та її особливості. Сутність аграрних відносин. Форми господарювання у сільському господарстві фермерські, кооперативні, державні, змішані. Ринок землі. Попиті пропозиція на землю. Ціна землі. Орендні відносини в Україні. Особливості аграрної реформи на сучасному етапі господарювання. Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс. Механізм реалізації аграрних відносин в сучасних умовах. Державна політика регулювання та підтримки сільськогосподарського виробника. Сфера обігу в ринковій економіці. Виникнення сфери товарного обігу в процесі еволюції товарно-грошових відносин. Сутність, функції та місце сфери обігу у ринковій економіці. Сфера обігу як сфера функціонування торговельно-мінових та кредитних відносин, торговельного та позичкового капіталу. Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов. Особливості сфери функціонування торговельного капіталу та його функціональна структура. Сучасні форми торговельного підприємництва. Позичковий капітал як відокремлена частина грошових функціональних форм промислового і торговельного капіталу. Сутність та джерела позичкового капіталу. Позичковий проценті його джерела. Норма позичкового проценту та його динаміка. Роль процентної ставки. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту. Роль і функції кредиту в сучасній ринковій економіці.
Тема лекційного заняття 4. Суспільне відтворення. Суспільний продукті його основні
форми. Процес суспільного виробництва та його складові елементи предмети праці, засоби праці, праця. Основні фактори економічної діяльності праця, земля, капітал, підприємницькі здібності, інформація, наука, екологія. Результати економічної діяльності. Сукупний суспільний продукт. Кінцевий суспільний продукт. Національний доход. Валовий національний продукт. Валовий внутрішній продукт. Національне багатство. Економічна діяльність і проблеми збереження навколишнього середовища. Відтворення сутність, види та складові. Крива виробничих можливостей. Об’єктивні умови процесу розширеного відтворення на основі інновацій та інвестицій.
Змістовний модуль 4. Загальні аспекти світового господарства
Тема лекційного заняття 1. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили
та їх регулювання державою.
Економічний розвиток. Сучасний підхід сталого розвитку країн світу. Економічне зростання як відображення процесу розширеного відтворення. Типи економічного зростання. Моделі і теорії економічного зростання. Економічний і соціальний прогрес, їх взаємозв’язок. Критерії економічного і соціального прогресу та його рушійні сили. Циклічність суспільного відтворення. Види циклів. Фази економічних циклів. Національні та світові економічні цикли. Економічні кризи. Зовнішні та внутрішні фактори циклічного розвитку економіки. Теорії економічних циклів. Особливості розвитку економіки України. Зайнятість суть і форми. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, виробничий потенціалі ефективність виробництва. Зайнятість та відтворення сукупної робочої сили. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Причини неповної зайнятості. Види і форми безробіття. Фактори розширеного відтворення робочої сили. Роль держави у відтворенні робочої сили. Закон зростання кваліфікації та професійної підготовки робочої сили.
Тема лекційного заняття 2. Господарський механізму системі суспільного відтворення.
Держава та її економічні функції.
Господарський механізм, його суть і елементи. Особливості господарського механізму ринкової економіки. Господарський механізм система управління економікою. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми. Планування і прогнозування економічного розвитку. Фінансова система і фінансова політика в державі. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси. Фіскальна політика. Способи балансування державного бюджету. Фіскальні методи регулювання виробництва.

7 Механізм грошово-кредитного регулювання. Вплив грошово-кредитної політики на рівень суспільного виробництва. Удосконалення механізму господарювання в Україні.
Тема лекційного заняття 3.Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних
економік.
Економічна система капіталізму вільної конкуренції суть і основні ознаки. Економічні відносини та відносини власності за умов капіталізму вільної конкуренції. Економічна система монополістичного капіталізму. Концентрація та централізація виробництва і капіталу. Виникнення монополій. Тенденції монополізації економіки в Україні.
Фінансово-монополістичний капіталі його сутність. Фінансово-монополістичні групи. Фінансова олігархія. Державно-монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної системи. Теорія і практика економічної системи соціалізму. Директивне планування і централізоване управління. Державна власність та її межі. Планове ціноутворення. Суспільні фонди споживання. Загальна криза і розпад світової системи соціалізму. Суть і ознаки змішаної економічної системи. Приватний акціонерний та державний сектори економіки. Перехідні економічні системи, їх зміст та основні риси. Формування інституційних та економічних умов переходу до нової системи господарювання. Концепції різноманітності форм переходу різних країн до ринкової економіки.
Тема лекційного заняття 4.Сутність і структура світового господарства. Форми
міжнародних економічних відносин.
Сутність та етапи становлення світового господарства. Структура, основні риси та закономірності його розвитку. Інтернаціоналізація господарського життя. Інтеграційні процеси на сучасному етапі. Основні форми міжнародних економічних відносин та види інтеграційних формувань. Міжнародна економічна інтеграція. Інтеграційні зв'язки й механізм міжнародного співробітництва. Головні інтеграційні угрупування світу. Процеси інтеграції у Європі та її форми. Роль транснаціональних корпорацій в інтернаціоналізації суспільного виробництва. Місце Європейського економічного співтовариства у світовій економіці. Перспективи інтеграції економіки України у світову економічну систему. Міжнародна торгівля та її економічні основи. Міжнародний поділ праці, його принципи і форми. Міжнародна спеціалізація і кооперація виробництва. Особливості поділу праці в сучасних умовах. Теорії міжнародної торгівлі. Митні та немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі. Всесвітній ринок товарів та послуг. Структура світового ринку. Основні тенденції розвитку світового ринку. Методи конкурентної боротьби на світовому ринку. Міжнародні торговельні організації. Сутність і форми міжнародного руху капіталів, його масштаби, динаміка та географія. Причини, форми вивозу капіталу. Особливості вивозу капіталу на нинішньому етапі розвитку світового господарства. Наслідки вивозу капіталу. Прямі та портфельні інвестиції. Міжнародні кредити. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Змісті структура світової валютної системи. Валютні ринки. Конвертованість національних валют. Фіксований і плаваючий валютний курс. Платіжний баланс та його регулювання. Міжнародні валютно-фінансові організації. Міжнародна міграція робочої сили. Сутність і причини міжнародної міграції робочої сили. Основні напрями міграції. Утворення міжнародного ринку робочої сили. Інші форми міжнародних економічних відносин. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Тема лекційного заняття 5. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на
економічний розвиток.
Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем. Глобальні проблеми і шляхи їх розв'язання людством. Паливно-енергетична та сировинна залежність. Екологічна криза та форми її прояву. Демографічні проблеми світу та шляхи їх вирішення. Проблема та шляхи скорочення зон зубожіння, голоду і хворобу світі. Проблеми роззброєння та мирного використання атому. Необхідність і форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем та розвитку світового господарства.8
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістовних модулів і тем Кількість годин денна форма заочна форма усього утому числі усього утому числі л п с.р. л п с.р.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Змістовний модуль 1. Засади розвитку суспільного виробництва
Тема 1. Предметі метод політичної економії
9 1
2 6
10 1
1 8 Тема 2. Виробництво матеріальних благі послуг. Продукті характер праці
10 2
2 6
9 1
8 Тема 3. Економічні потреби та інтереси
10 2
2 6
9 1
8 Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку.
10 2
2 6
8 8 Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товарі гроші.
9 2
1 6
8 8
Разом за змістовним модулем 1
48
9
9
30
44
3
1
40
Змістовний модуль 2. Капітал в ринковій економіці
Тема 1. Капітал процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.
10 2
2 6
10 1
1 8 Тема 2. Витрати виробництва і прибуток.
10 2
2 6
9 1
8 Тема 3. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.
10 2
2 6
9 1
8
Разом за змістовним модулем 2
30
6
6
18
28
3
1
24
Змістовний модуль 3. Теоретичні основи підприємництва
Тема 1. Домогосподарство в системі економічних відносин.
7 2
1 4
12 1
1 10 Тема 2. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток.
12 4
2 6
11 1
10 Тема 3. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, проценті рента.
12 4
2 6
11 1
10 Тема 4. Суспільне відтворення. Суспільний продукті його основні форми 4
2 6
11 11
Разом за змістовним модулем 3
43
14
7
22
45
3
1
41
Змістовний модуль 4. Загальні аспекти світового господарства
Тема 1. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.
10 4
2 4
10 1
1 8 Тема 2. Господарський механізму системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції.
10 4
2 4
9 1
8 Тема 3. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.
10 4
2 4
9 1
8 Тема 4. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.
7 2
1 4
10 10 Тема 5. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток.
7 2
1 4
10 10
Разом за змістовним модулем 4
44
16
8
20
48
3
1
44
Усього годин
165
45
30
90
165
12
4
149

9

5. Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Предметі метод політичної економії
1 2 Виробництво матеріальних благі послуг. Продукті характер праці
2 3 Економічні потреби та інтереси
2 4
Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку.
2 5 Товарна форма організації суспільного виробництва. Товарі гроші.
2 6 Капітал процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.
2 7 Витрати виробництва і прибуток.
2 8 Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.
2 9 Домогосподарство в системі економічних відносин.
2 10 Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток.
4 11 Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, проценті рента.
4 12 Суспільне відтворення. Суспільний продукті його основні форми.
4 13 Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.
4 14 Господарський механізму системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції.
4 15 Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.
4 16 Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.
2 17 Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток.
2 Разом
45


10
7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентів
Питання до іспиту з політичної економії
1.
Виникнення та розвиток політичної економії Предмет політичної економії та її функції Економічні поняття, категорії і закони Методи дослідження економічних явищі процесів Поняття виробництва та його фактори. Продуктивні сили. Характеристика суспільного продукту та його основні форми. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв'язок. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники. Виробничий потенціал суспільства і межа виробничих можливостей. Економічні потреби суспільства, їхня суть та структура. Економічні інтереси сутність, суб'єкти, класифікація. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку. Економічна система, її сутність, цілій основні структурні елементи. Типи економічних систем. Форми організації суспільного виробництва натуральна і товарна. Товарі його властивості. Альтернативні теорії вартості. Закон вартості, його сутність та функції. Виникнення, сутність і функції грошей Грошовий обіг та його закони. Інфляція Грошова система та її типи Капітал як матеріальна основа індивідуального відтворення Кругообіг і оборот капіталу (фондів) на підприємстві Заробітна плата сутність, форми та системи заробітної плати Соціальні аспекти економічних відносин Витрати виробництва, їх сутність і види Собівартість продукції, її види та структура Прибуток як перетворена форма додаткової вартості. Норма і маса прибутку Теорії прибутку Суть ринку, його риси та структура Ринковий механізм та його основні елементи Ціна в ринковій економіці Конкуренція і монополія Поняття і суть ринкової інфраструктури, її основні елементи Банки та їх місце в ринковій інфраструктурі. Біржі, їх види та функції Економічна сутність домогосподарств та їхні функції. Доходи домогосподарств. Витрати на споживання та заощадження домогосподарств. Сутність власності та її роль в економічному житті суспільства. Багатоманітність форм власності в змішаній економіці. Підприємництво сутність, умови розвитку та функції. Підприємство як первинна ланка економіки. Продукт підприємства і складові його вартості. Валовий дохід і прибуток. Аграрна сфера виробництва та її особливості. Рентні відносини. Агропромислова інтеграція та її форми. Торговельний капіталі торговельний прибуток. Позичковий капіталі позичковий процент. Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу. Сутність суспільного відтворення. Суспільний продукті національне багатство. Суть проблеми реалізації суспільного продукту. Теорія реалізації Ф. Кене. Теорія відтворення К. Маркса.
57.
Кейнсіанство і монетаризм як подальший розвиток теорії суспільного відтворення.

11 Суть і типи економічного зростання. Моделі і теорії економічного зростання. Циклічність суспільного відтворення. Зайнятість, її форми й соціально-економічні наслідки безробіття. Державне регулювання зайнятості і відтворення робочої сили. Господарський механізм, його сутність, функції та структура Фінансова система і фінансова політика в державі. Теорії державного регулювання економіки Сучасні моделі соціально-орієнтованої (регульованої) ринкової економіки Основні напрямки державного регулювання економіки Процес зародження капіталістичної формації. Капіталізм вільної конкуренції Становлення і розвиток монополістичного капіталізму
70.
Державно-монополістичний капіталізмі становлення економіки змішаного типу Деякі моделі соціально-орієнтованої економіки та їх особливості Перехідна економіка, її ознаки і моделі Світове господарство сутність та структура Інтернаціоналізація господарських відносин і глобалізація світової економіки Міжнародна торгівля і її економічні основи Рух міжнародного капіталу і його форми Міжнародна міграція робочої сили Міжнародні валютно-фінансові відносини Сутність, причини виникнення та класифікація глобальних проблем Шляхи розв’язання глобальних проблем Міжнародне співробітництво з подолання загроз планетарного масштабу Україна та її внесок у розв’язанні глобальних проблем


Тести
1. Які сутності характеризують предмет економічної теорії
а) продуктивні сили б) засоби виробництва в) земля, капітал г) виробничі відносини, економічні категорії та закони д) рідкісні або обмежені ресурси.
2. Основним методом дослідження економічної теорії є метода) індукції і дедукції б) аналізу і синтезу в) системного аналізу г) динамічних рядів д) наукової абстракції.
3. Яке з наведених положень найточніше
а) економічні закони виражають сутність процесів і явищ б) економічні закони – це закони розвитку відносин виробництва, розподілу, обміну і споживання в) економічні закони – це внутрішньо необхідні, сталі, причинно-наслідкові зв’язки в економічних процесах і явищах.
4. Власність як економічна категорія
а) власність – це благо б) власність – це добробут в) суспільна форма привласнення матеріальних благі, перш за все, засобів виробництва г) це право володіння, розпорядження і користування матеріальними благами д) це засоби виробництва, предмети споживання, послуги.
5. Назвіть основні форми власності
а) державна б) приватна в) акціонерна г) індивідуальна д) колективна е) суспільна є) народу.

12
6. Нові об’єкти власності в економіці постіндустріальної епохи
а) засоби та предмети праці. б) наукові відкриття в) інтелект г) земля, капітал д) інформація е) предмети споживання.
7. До яких сучасних напрямків економічної думки належать ці економісти
1.
А.Маршалл; А. неокласичний синтез
2.
Дж.М. Кейнс; Б.
інституціоналізм;
3. П. Самуельсон; В. неокласичний напрям
4. Т. Веблен. Г. кейнсіанство.
8. Встановіть відповідність між методами пізнання та їхніми значеннями
1 Наукова абстракція А. перехід від окремого до загального
2 Синтез Б. перехід від загального до окремого
3 Індукція Впізнання явищ шляхом поєднання проаналізованих елементів
4 Дедукція. Г. зосередження дослідження на головному, відкидаючи другорядне.
9. Які головні рушійні сили економічного розвитку
а) суперечності, прибуток, ризик б) гарантія успіху, конкуренція, ділова творчість людини в) стимули г) монополія та олігополія д) потреби, інтереси.
10. Чи можливе існування приватної власності бездержавної в сучасному суспільстві
а) можливе б) ні, оскільки держава виникла на основі майнової диференціації в) бездержавної власності неможливе функціонування держави г) без держави неможливо регулювати відносини власності.
11. Визначте форми грошей
а) металеві г) паперові б) товарні д) державні в) кредитні е) приватні.
12. Товарне виробництва - це
а) виробництво матеріальних благ для бартерних операцій б) виробництво продукції для задоволення потреб сім’ї; в) виробництво матеріальних благ для задоволення суспільних потреб через ринок.
13. Дайте характеристику вартості товару
а) здатність товару задовольняти певні потреби людини б) здатність товару обмінюватись на інші товари у певних пропорціях в) уречевлена в товарі суспільна праця, що проявляється через обмін г) корисність речі, її цінність.
14. Назвіть основну причину виникнення товарного виробництва
а) суспільний поділ праці б) економічна відособленість товаровиробників на основі приватної форми власності на засоби виробництва в) ринкова форма зв’язку між виробниками і споживачами г) конкурентна боротьба між товаровиробниками.
15. Сутність закону вартості
а) здійснює диференціацію товаровиробників б) стихійно регулює виробництво введе до зміни цін г) об’єктивно обумовлює необхідність виробництва і обміну товарів на основі суспільно-необхідних затрат праці д) стихійно розміщує продуктивні сили по території країни.13
16. Встановіть відповідність між властивостями товару та їхніми характеристиками
1. Споживча вартість А. Уречевлена в товарах і послугах суспільно-необхідна праця та відносини між суб’єктами господарювання
2. Вартість Б. Здатність товару обмінюватись на інші товари в певних пропорціях
3. Мінова вартість. В. Здатність товару задовольняти певну потребу людини.
17. Коли гроші виступають в ролі засобу платежу
а) купівля товару за наявні гроші б) купівля коштовностей в) купівля товарів в кредит, виплата заробітної плати г) оплата комунальних послуг.
18. Які складові елементи ринкового механізму саморегулювання
а) праця д) відповідальність б) ринкова ціна е) конкуренція в) пропозиція є) попит г) економічні закони ж) державне регулювання.
19. Сутність грошей
а) засіб стихійного обліку суспільної праці товаровиробників б) предмет домовленості між людьми в) умовність, яка немає власної вартості г) символ, за яким держава закріплює функцію грошей д) товар, який виконує функцію особливого еквівалента.
20. Яка форма грошей є основною
а) паперові гроші б) товарні гроші в) металеві гроші г) кредитні гроші д) векселя.
21. Який метод стабілізації грошового обігу полягає в обміні старих грошових знаків на нові за
певним співвідношенням з адекватним перерахунком ціні доходів
а) дефляція г) девальвація б) нуліфікація д) ревалоризація (реставрація в) деномінація е) уніфікація.
22. Що таке конвертованість грошей
а) вільний продаж грошей б) вільна купівля товарів в) гарантована здатність національної грошової одиниці обмінюватись на гроші інших країн г) купівля-продаж валюти.
23. Хто є некоронованим королем ринкової економіки
а) товаровиробник б) продавець в) власник товару г) споживач д) посередник.
24. Що таке попит
а) товари і послуги на ринку б) гроші фізичних та юридичних осіб в) платоспроможна потреба тобто оплачена по всій масі товарів г) матеріальні блага.
25. Що таке пропозиція
а) вироблені товари і послуги б) гроші товаровиробників в) вироблені товари і представлені на ринок г) товари в цеху готової продукції.
26. Яка конкуренція формує ціну виробництва
а) внутрігалузева б) вільна

14 в) монополістична г) міжгалузева д) предметна.
27. Що лежить в основі ціни
а) затрати факторів виробництва б) якість товару в) психологічні фактори г) суспільно-необхідні затрати праці д) попиті пропозиція.
28. Яка ціна для фермера є основною
а) закупівельна б) закладна в) ринкова г) світова д) ціна підтримки е) цільова ціна.
29. Сутність світової ціни
а) це вільні ціни б) це цінив міждержавній торгівлі в) цінив основних місцях світової торгівлі на великі товаропотоки без всякої дискримінації г) ціни на товари на основі контрактів між державами.
30. Які ціни називаються регульованими
а) ті, що встановлює держава б) ті, що встановлює індивід в) ті, що встановлює фірма г) ті, що встановлює ринок д) ті, що відхиляються вгору або вниз від суспільно-необхідних витрат праці, попиту і пропозиції, граничної корисності
8. Методи навчання
Форми та методи навчання – лекції, практичні заняття згідно програми курсу.
9. Форми контролю
Форми організації контролю знань, система оцінювання – контроль знань здійснюється шляхом виконання студентами практичних робіт, виступів з доповідями, складання модульних контрольних робіт за модульно-рейтинговою системою. Поточний контроль знань студентів здійснюється на практичних заняттях і полягає в проведенні попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль включає модульну форму підсумкового контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять і його результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки. Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену в обсязі навчального матеріалу і в терміни, встановлені навчальним планом.

10. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова атестація
(екзамен)
Загальна кількість балів Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 20 20 20 20 20 30 30 40 20 20 20 20 20 15 15 15 15 20 20 0-100 0-100 0-100 0-100 0-30 0-100

15
Примітки. Відповідно до Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України, затвердженого ректором університету 03.04.2009 р, рейтинг студента з навчальної роботи
R
НР
стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою
,
(
7
,
0
)
(
)
(
)
2
(
)
2
(
)
1
(
)
1
(
ШТР
ДР
дис
OM
n
OM
n
OM
OM
OM
OM
НР
R
R
К
K
R
K
R
K
R
R

де R
(1)
ЗМ
, … R
(n)
ЗМ
− рейтингові оцінки змістових модулів за бальною шкалою n − кількість змістових модулів
К
(1)
ЗМ
, … К
(n)
ЗМ
− кількість кредитів ЕСТ, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля
К
ДИС
= К
(1)
ЗМ
+ … + К
(n)
ЗМ
− кількість кредитів ЕСТ, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі
R
ДР
− рейтинг з додаткової роботи
R
ШТР
− рейтинг штрафний. Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К
(1)
ЗМ
= … = К
(n)
ЗМ
. Тоді вона буде мати вигляд
R
НР
= 0,7 · (R
(1)
ЗМ
+ ... + R
(n)
ЗМ
) + R
ДР
- R
ШТР
. n
Рейтинг з додаткової роботи R
ДР
додається до R
НР
і не може перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри за виконання робіт, які непередбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.
Рейтинг штрафний R
ШТР
не перевищує 5 балів і віднімається від R
НР
. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.

Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента відбувається згідно положення Про екзамени та заліки у НУБіП України від 20.02.2015 р. протокол № 6 за табл. 1.
Оцінка
національна
Оцінка
ЄКТС
Визначення оцінки
ЄКТС
Рейтинг
студента,
бали
Відмінно
А
ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
90 – 100
Добре
В
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками
82-89
С
ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
74-81
Задовільно
D
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків
64-73
Е
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні вимоги
60-63
Незадовільно
FX
НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)
35-59
F
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота
01-34
Для визначення рейтингу студента із засвоєння дисципліни R
ДИС
(до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації R
АТ
(до 30 балів) додається до рейтингу студента з навчальної роботи R
НР
. (до 70 балів R
ДИС
= R
НР +
R
АТ

16

11. Методичне забезпечення
1. Гойчук О.І. Економічна теорія Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів У рівня акредитації О.І. Гойчук, Т.І.Побережець, Н.К.Болгарова, М.П.Талавиря. – Ніжин Видавець ПП Лисенко ММ, 2011. – 476 с.
2. Економічна теорія Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / ТІ. Побережець, Н.К. Болгарова, М.П. Талавиря, О.В. Пащенко. – Ніжин ПП Лисенко ММ, 2010. – 475 с.
3. Орехівський ГА. Ринкова діяльність : Навч. посіб. для студ./ Г.А.Орехівський. – К НУБіП, 2009.
– 143 с.
4. Орехівський ГА. Політекономія Навч.посіб. / Г.А.Орехівський. – К Каравела, 2008. – с
12. Рекомендована література
Основна
1.
Андрусь О.І. Економічна теорія практикум. Інтерактивні методи в модульному навчанні Навч. посіб./ О.І.Андрусь. – К КНТ, 2008. – с.
2.
Башнянин Г.І., Шевчук ЄС. Політична економія. Навчальний посібник / за ред. д.е.н.,проф..
Г.І.Башнянина і к.е.н., доц. Є.С.Шевчука. – 2-ге вид, переробл. і доп. – Львів Магнолія плюс, Новий світ – 2000», 2004. – с.
3.
Білецька А.В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка Навч.пос. 2-ге вид. перероб. та допов. / А.В.Білецька, О.В.Білецький, В.І.Савич. – К Центр учбової літератури, 2009. – с.
4.
Гальчинський АС. Основи економічної теорії Підручник / А.С.Гальчинський, П.С.Єщенко,
Ю.І.Палкін. – К Вища школа, 2007 – 471 с.
5.
Гойчук О.І. Економічна теорія Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів У рівня акредитації О.І. Гойчук, Т.І.Побережець, Н.К.Болгарова, М.П.Талавиря. – Ніжин Видавець ПП Лисенко ММ, 2011. – 476 с. Економічна теорія Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / ТІ. Побережець, Н.К. Болгарова, М.П. Талавиря, О.В. Пащенко. – Ніжин ПП Лисенко ММ, 2010. – 475 с. Економічна теорія Політекономія Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 7-ме вид, стереотипне. – К Знання-Прес, 2008. – 719 с. Економічна енциклопедія Утрьох томах / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К Видав. центр Академія. – Т. – 2001. – 848 с. Історія економічної думки Навч. посібник / За ред. Л.Я.Корнійчук, А.М.Поручник, Н.О.
Титаренко та ін. – К Фенікс, 2003. – 415 с. Історія економічних учень Підручник У 2 ч. / За ред.. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид, випр. і доп. – К Знання, 2006.- Ч. 1. – 582 с, Ч. – 575 с.
11.
Костюк В.С. Економічна теорія Навч. посібник. / В.С.Костюк, А.М.Андрущенко, І.П.Борейко – К Центр учбової літератури, 2009. – с.
12.
Мазур О.Є. Основи економіки. Теорія і практика О.Є.Мазур. – Навч. посіб. – К Лібра, 2008. –
288 с.
13.
Мазуренко В.І. Світові фінансові кризи та національна економічна безпека теорія і методологія монографія / В.І. Мазуренко. − К Київ. нац. унт ім. Т. Шевченка, 2007. – 511 с.
14.
Орехівський ГА. Ринкова діяльність : Навч. посіб. для студ./ Г.А.Орехівський. – К НУБіП, 2009.
– 143 с.
15.
Орехівський ГА. Політекономія Навч.посіб. / Г.А.Орехівський. – К Каравела, 2008. – с.
16.
Орехівський ГА. Тестово-словниковий практикум з економічної теорії Навч. посіб./ ГА.
Орехівський . – К Каравела, 2007. – 216 с. Політична економія Підручник / За ред. Ніколенко Ю.П. – К Центр учбової літератури,
2009. – с.
Допоміжна
1.Борейко В.І. Інновації як основа економічного зростання / В.І. Борейко. // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №9. – С. 42-48.
2. Бородюк В.М. Форми власності в системі політичних і економічних відносин / В.М. Бородюк,
Г.С. Фролова. // Економічна теорія. − 2009. − №4. – С. 24-30.
3. Буковинський С.А. Шляхи подолання фінансової кризи в Україні / С.А. Буковинський,
Т.Є. Унковська, О.Л. Яременко. // Економічна теорія. − 2009. − №2. − С. 47-61.

17 4. Вдовиченко А.М. Фінансові ресурси населення та їх вплив на інноваційні процеси в Україні /
А.М. Вдовиченко. // Актуальні проблеми економіки. − 2009. − №1. − С. 207-217.
5. Воронін О.О. Визначення виду функціональної залежності між ефективністю виробництва і його чинниками. / О.О. Воронін. // Економічна теорія. − 2007. − №3. – С. 21-34.
6. Гальчинський АС. Трансринкові трансформації / АС. Гальчинський. // Економічна теорія. − 2007.
− №1. − С. 3-12.
7. Даниленко А.І. Грошово-кредитний ринок України кризові уроки та короткострокові перспективи
/ А.І. Даниленко, НМ. Шелудько // Економіка і прогнозування. − 2010. – №1. − С. 9-19.
8. Дідківська Т.В. Особливості суверенітету монетарної політики в умовах глобалізації /
Т.В. Дідківська. // Економічна теорія. − 2009. − №1. − С. 91-101.
9. Довбняк Т.Ф. Циклічність української економіки в 2000 - 2008 роках / Т.Ф. Довбняк. // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1. – С. 65-72.
10. Євтушевський В.А. Корпоративні структури − головний організаційний та фінансово- економічний ресурс інноваційної моделі економічного зростання / В.А. Євтушевський. // Економічна теорія. − 2009. − №1. − С. 114-118.
11.
Жулавський А.Ю. Домогосподарство в системі еколого-економічних відносин
/
А.Ю. Жулавський, О.О. Каленська. // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. –
2009. – №2. – С. 59-63.
12. Зінченко ЯВ. Інтеракції та інтеракційні витрати у процесі внутрішньофірмової взаємодії / ЯВ. Зінченко // Економічна теорія. – 2009 – №4. − С. 40-43.
13. Савчук В.С. Конкурентна політика держави в умовах глобалізаційних викликів / В.С. Савчук. // Економічна теорія. − 2010. − №2. − С. 110-114.
14. Скібіна С.О. Динаміка, тенденції й системність формування доходів домашніх господарств в умовах трансформації економіки в Україні / С.О. Скібіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. –
№11. – С. 190-199
13. Інформаційні ресурси Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського // http://www.nbuv.gov.ua Офіційна Інтернет-сторінка Верховної Ради України http://www.portal.rada.gov.ua Офіційна Інтернет-сторінка Міністерства економіки України // http://www.me.gov.ua Офіційна Інтернет-сторінка Міністерства фінансів України // http://www.minfin.gov.ua Офіційна Інтернет-сторінка Національного банку України http://www.bank.gov.ua Офіційна
Інтернет-сторінка Державного комітету статистики України http://www.ukrstat.gov.ua Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки бакалавра галузі знань 0306 Менеджменті адміністрування напряму 6.030601 Менеджмент. – К КНТЕУ, 2010. – с. 68-
82.

18
Орієнтовні теми курсових робіт
1.
Економічні закони суспільного розвитку Система економічних відносин Продуктивні сили розвитку суспільства Наукові категорії політичної економії Ефективність суспільного виробництва Основні фактори суспільного виробництва Гроші як економічна категорія Грошова система держави Монополістичні тенденції економіки Біржі та біржова діяльність Ринок земельних ресурсів Інвестиційна діяльність в країні Агропромислова інтеграція Рівень життя та державна політика регулювання доходів Методи державного регулювання Податки та податкова система Глобалізація як сучасний рівень інтернаціоналізації світової економіки Продовольча безпека як глобальна проблема Глобальні проблеми сучасності Міжнародна міграція робочої сили Антиінфляційна політика держави Міжнародні організації Заробітна плата як основне джерело доходів населення Фінансова система держави


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал