Затверджено Вченою радою двнз "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"Скачати 183.37 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір183.37 Kb.
ТипКонцепція

Затверджено Вченою радою ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

протокол № ____

від “___”______________20___ р.


Затверджено наказом Ректора ДВНЗ

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”


№_____ від “___” __________ 20__ р.


КОНЦЕПЦІЯ

розвитку дистанційного навчання у

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника”

на 2013-2018 роки

1. Загальні положення та визначення

Концепція розвитку дистанційного навчання у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (далі – Концепція) є системою положень, що визначають мету, завдання, напрямки та принципи організації роботи щодо впровадження та реалізації системи дистанційного навчання у даному навчальному закладі.

Потребу у розробці та прийнятті Концепції зумовлено суттєвими змінами у сфері освіти, спричиненими світовим процесом переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також впливом на сучасну освіту Болонського процесу.

Для досягнення значних освітніх результатів необхідно швидкими темпами розвивати дистанційну освіту, запровадження якої в Україні передбачено Національною програмою інформатизації, в результаті чого повинні відбутися наступні позитивні зміни: • поява нових можливостей для оновлення змісту навчання та методів викладання дисциплін і розповсюдження знань;

 • розширення доступу до всіх рівнів освіти, реалізації можливості її одержання для великої кількості молодих людей, включаючи тих, хто не може навчатись у вищих навчальних закладах за традиційними формами внаслідок браку фінансових або фізичних можливостей, професійної зайнятості, віддаленості від великих міст, престижних навчальних закладів тощо;

 • реалізації системи безперервної освіти "протягом всього життя", включаючи середню, довузівську, вищу та післядипломну;

 • індивідуалізації навчання при масовості освіти тощо.


ВИЗНАЧЕННЯ

Дистанційне навчання – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі актуальних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Дистанційна форма навчання – форма організації навчального процесу у закладах освіти, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній рівень.

Технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, які надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання.

Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання – система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості та гарантований результат з урахуванням особливостей учасників процесу дистанційного навчання.

Інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальної програми (дисципліни), а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів телекомунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернет.

Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти може здійснюватись за очною формою (складання іспитів, практичні, лабораторні роботи тощо). Кількісні та змістовні показники цієї частини залежать від напрямку підготовки (спеціальності) та етапу розвитку дистанційної освіти і визначатимуться нормативними документами Міністерства освіти і науки України.Технології дистанційного навчання можуть використовуватись не тільки в дистанційній освіті, а й в інших формах навчання: очній, заочній, екстернаті; крім того - в окремих дисциплінах або блоках дисциплін, що призначені для підвищення освітнього рівня чи кваліфікації окремих осіб та (або) груп слухачів.
ХАРАКТЕРНІ РИСИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Гнучкість: учні, студенти, слухачі, що одержують дистанційну освіту, в основному навчаються у зручний для себе час та у зручному місці.

Модульність: в основу програми дистанційної освіти покладається модульний принцип; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про окрему предметну область, що дозволяє з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам.

Паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності.

Велика аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації великої кількості учнів, студентів та слухачів, спілкування за допомогою телекомунікаційного зв'язку студентів між собою та з викладачами.

Економічність: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і розвиток комп'ютерного моделювання повинні призвести до зниження витрат на підготовку фахівців.

Технологічність: використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір.

Соціальна рівність: рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я і соціального статусу.

Інтернаціональність: можливість одержати освіту у навчальних закладах іноземних держав, не виїжджаючи зі своєї країни та надавати освітні послуги іноземним громадянам і співвітчизникам, що проживають за кордоном.

Нова роль викладача: дистанційна освіта розширює і оновлює роль викладача, робить його наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій.

Позитивний вплив на студента (учня, слухача): підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, що одержує дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення.

Якість: якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам.

ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

При розробці Концепції до уваги бралися чинні документи Міністерства освіти і науки України: • Конституція України;

 • Закон України “Про освіту”;

 • Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013 року № 466;

 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки від 9 січня 2007 року № 537-V;

 • Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні від 15 травня 2013 року № 386-р.

 • Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” від 9 січня 2007 року № 537-V;

 • Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти від 14.08.2013 №1176.

2. Мета створення та основні завдання системи дистанційного навчання у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Головною метою створення системи дистанційного навчання в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” є забезпечення загальнонаціонального доступу студентам (учням, слухачам) до освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж з метою отримання якісних знань, набуття умінь та навичок відповідно до обраної навчальної програми за місцем їх проживання або тимчасового перебування.

Основні завдання системи дистанційного навчання:

 • формування нормативно-правового, організаційного, навчально-методичного, інформаційно-телекомунікаційного, матеріально-технічного, кадрового, економічного та фінансового забезпечення, впровадження та розвиток як дистанційної освіти, так і дистанційного навчання;

 • розширення можливостей доступу різних категорій студентів (учнів, слухачів) до якісного навчання за відповідними програмами;

 • підвищення якості та ефективності навчального процесу шляхом застосування актуальних освітніх технологій;

 • створення додаткових можливостей для спілкування науково-педагогічних (педагогічних) працівників зі студентами (учнями, слухачами) та студентів (учнів, слухачів) між собою в рамках активного творчого засвоєння програми навчання;

 • забезпечення контролю якості освіти.

3. Сучасний стан системи дистанційного навчання у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Технологічне забезпечення системи дистанційного навчання в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” складають: університетська комп’ютерна мережа, яка об’єднує волоконно-оптичними лініями зв’язку усі навчальні корпуси університету (11 корпусів, понад 800 комп’ютерів, 15 серверів), а також забезпечує доступ до внутрішніх інформаційних ресурсів локальні мережі усіх студентських гуртожитків університету; сервери з навчальною оболонкою Відділу дистанційного навчання та моніторингу якості освіти; бібліотечний сайт університету.

З 2007 року в освітньому процесі активно використовується оболонка EduPRO, яка була розроблена фахівцями Центру дистанційного навчання та контролю знань. EduPRO – це платформа для електронного навчання (e-Learning) і електронної діяльності (e-Working), яка дозволяє створювати ефективні онлайн-курси та керувати процесом навчання. Дана система дистанційного навчання пройшла апробацію у ВНЗх України і запатентована.

Працівниками Центру дистанційного навчання та контролю знань виконано на належному рівні науково-дослідні роботи як внутрішньоуніверситетські, так і держбюджетні – “Розробка та дослідження теоретичних і методичних основ реалізації систем дистанційного навчання та контролю знань на основі інтелектуальних Інтернет-технологій”, “Розробка адаптивних систем нового покоління знань на основі інтелектуальних Інтернет-технологій”, “Розробка інтелектуальних систем дистанційного навчання з використанням адаптивних технологій”, “Розробка стандартів імпорту/експорту навчального матеріалу в адаптивних системах дистанційного навчання”. Разом з викладачами Інститут туризму успішно виконано міжнародну програму TEMPUS "Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму" (Білорусь, Україна, Грузія – WeNet, 15.01.2010-14.01.2013).

В університеті функціонує бібліотечний сайт наукової бібліотеки ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (lib.pu.if.ua), який постійно оновлюється та вдосконалюється.

11 травня 2012 року наказом ректора університету визнано чотири пілотні напрями підготовки для організації освітньої діяльності за дистанційною формою навчання “Туризм”, “Правознавство”, “Облік і аудит”, “Початкова освіта”.

У грудні 2013 року в університеті створено Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та дистанційної освіти, у складі якого є Відділ дистанційного навчання та моніторингу якості освіти.

Основні завдання та функції Відділу дистанційного навчання та моніторингу якості освіти 1. Проведення науково-дослідних робіт у сфері дистанційного навчання та їх впровадження у навчальний процес.

 2. Розширення можливостей доступу всіх категорій користувачів до якісного навчання за відповідними програмами.

 3. Забезпечення індивідуалізації навчального процесу у відповідності до потреб, особливостей і можливостей тих, хто навчається.

 4. Підвищення якості та ефективності навчального процесу шляхом застосування актуальних  освітніх технологій.

 5. Створення додаткових можливостей для спілкування педагогічних (науково-педагогічних) працівників з учнями (студентами, слухачами) та учнів (студентів, слухачів) між собою в рамках активного творчого засвоєння програми навчання.

 6. Участь у програмах і проектах, що спрямовані на входження системи дистанційного навчання України у світову освітню систему з урахуванням національних інтересів і здобутків вітчизняної освіти.

 7. Проведення науково-навчальних досліджень, семінарів, конференцій щодо розвитку технологій дистанційного навчання.

 8. Участь у розробці міжнародних стандартів на технології дистанційного навчання.

 9. Надання послуг, пов’язаних із здобуттям освіти за дистанційною формою або з використанням технологій дистанційного навчання, іноземним громадянам.

 10. Забезпечення та проведення тестового контролю знань (поточного, залікового, вступного).

 11. Забезпечення контролю якості освіти та моніторингу якості знань студентів університету, розробка спільно з структурними підрозділами університету єдиних критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості знань.

 12. Контроль якості навчання через проведення незалежного моніторингу якості знань студентів університету й фахових вступних випробувань.

 13. Аналіз стану проведення моніторингу якості знань студентів, змін її кількісних і якісних показників в інститутах та на факультетах університету, відповідності якості знань студентів державним стандартам за напрямами підготовки та спеціальностями.

Працівниками Відділу дистанційного навчання та контролю знань було проведено ряд навчальних семінарів та практичних занять для викладачів та розробників веб-ресурсів – “Перспективи використання новітніх технологій дистанційного навчання та контролю знань для підвищення якості освіти”, “Можливості системи дистанційного навчання та контролю знань”, “Методи розробки електронних курсів у системі дистанційного навчання”, “Організація та впровадження дистанційної форми навчання в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника””.

Фахівці університету приймають активну участь у міжнародних, національних та регіональних конференціях, виставках, присвячених системі дистанційного навчання як в Україні так і поза її межами.4. Принципи створення та функціонування системи дистанційного навчання в ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

При впровадженні та розвитку системи дистанційного навчання в університеті необхідно у повному обсязі використати накопичений досвід, інформаційно-комунікаційні ресурси та технології, досвід у здійсненні дистанційного навчання, існуючу спеціалізовану телекомунікаційну інфраструктуру та мережу відокремлених навчально-консультаційних центрів.

Розроблена система дистанційного навчання повинна реалізовувати наступні принципи:


 • неперервності – забезпечення та залучення в дистанційному навчанні всіх прийнятих рівнів освіти в Україні – початкової, загальної середньої, професійної, підготовки, вищої, додаткової, післядипломної;

 • врахування індивідуальних особливостей студентів (учнів, слухачів) у процесі розробки дистанційного курсу передбачає модулі, заздалегідь розраховані на індивідуальні особливості тих, хто навчається, за трьома рівнями: психофізіологічним, психологічним і соціально-психологічним, а також за рівнем їх базової підготовки до навчання дистанційно;

 • інтеграції – створення віртуальної електронної бібліотеки навчальних дистанційних курсів, бланків даних та баз знань із захистом відповідних авторських прав;

 • глобалізації – відкритість інформаційних ресурсів та організація навчальних процесів для всіх учасників системи дистанційної освіти з використанням телекомунікаційних мереж тощо.

5. Етапи заходів щодо створення і розвитку системи дистанційного навчання в ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

I етап (протягом 2013-2014 рр.)

1. Провести аналіз стану технічного, аудиторного, науково-методичного та кадрового забезпечення ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” і відповідних структурних підрозділів з питань можливості повноцінної реалізації дистанційного навчання.

2. Удосконалити організаційну структуру системи дистанційного навчання ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (відповідно до зображеної на рисунку 1), яка б об’єднувала усі складові дистанційного навчання і базувалася на наступних компонентах: • організаційно-управлінському;

 • нормативно-правовому;

 • навчально-методичному;

 • інформаційно-телекомунікаційному;


Ректорат
економічно-фінансовому.


Корпоративні та інші замовники

Відділ дистанційного навчання та моніторингу якості освіти

Експертна комісія з дистанційної навчання

Науково-методична рада

Відділ економіки та фінансування

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання

Слухачі освітніх програм

Студенти університету

Кафедри університету

Гуртожитки університету

Навчально-консультаційні

центри


Центр інформаційних технологій

Рис.1. Організаційна структура системи дистанційної освіти в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

2. Провести необхідні роботи з оновлення та підготовки бази технічних засобів, об’єктів і матеріальної бази Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання для якісних послуг у сфері дистанційної освіти.

4. Для організаційного забезпечення дистанційної форми навчання розробити та затвердити: • Положення про дистанційне навчання у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”;

 • Положення про навчально-методичну експертизу та сертифікацію веб-ресурсів навчальної програми (дисципліни) у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”;

 • Положення про створення, оновлення, використання, захист і зберігання веб-ресурсів навчальної програми (дисципліни) у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”;

 • Норми часу для обліку навчальної та методичної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників при організації дистанційного навчання;

 • Навчальні плани для обраних спеціальностей “Облік і аудит”, “Правознавство”, “Туризмознавство”, “Початкова освіта”.

5. Призначити експертну комісію з дистанційного навчання для проведення навчально-методичної експертизи та сертифікації веб-ресурсів.

6. Організувати створення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання, включаючи педагогічних, науково-педагогічних працівників, фахівців з інформаційних технологій, методистів, менеджерів тощо.

7. Розробити і затвердити в установленому порядку форму кваліфікаційних документів про перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання.

8. Розробити та наповнити систему дистанційного навчання EduPRO веб-ресурсами навчальних дисциплін обраних спеціальностей (100% наповнення для першого року навчання).

9. Розробити засади фінансування системи дистанційного навчання у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

10. Провести навчально-методичну експертизу та сертифікацію веб-ресурсів першого року навчання обраних спеціальностей.

11. Розробити та затвердити умови вступу студентів (слухачів) на дистанційну форму навчання у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

12. Формування контингенту студентів (учнів, слухачів), які навчатимуться за дистанційною формою навчання та їх працевлаштування (у разі потреби).

II етап (наступні роки)

1. Повномасштабне розгортання і впровадження дистанційної освіти як форми навчання, рівноцінної з очною, заочною

2. Розширення спеціальностей для дистанційного навчання.

3. Співпраця з вузами як України так і закордонними у сфері дистанційного навчання, обмін досвідом.

4. Підвищення якості, доступності та конкурентоспроможності дистанційної освіти на вітчизняному та світовому ринку праці й освітніх послуг; створення нових методів та надання нових можливостей для наукового пошуку і технологічного розвитку; підвищення ефективності наукових досліджень, створення умови для ефективного міжнародного наукового співробітництва; забезпечення доступу громадян до науково-освітніх ресурсів і створення умов для безперервного навчання протягом усього життя.

5. Постійний моніторинг якості розвитку дистанційного навчання в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.6. Соціальні групи, на які орієнтується система дистанційного навчання у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

У ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” система дистанційного навчання орієнтується на наступні категорії користувачів: • учні старших класів, бажаючі одержати додаткові знання паралельно з навчанням у школі;

 • особи, які готуються до вступу у вищі навчальні заклади;

 • молодь, яка не має можливості одержати високоякісні освітні послуги в традиційній системі освіти із-за обмеженості пропускної спроможності цієї системи, необхідності суміщення навчання з роботою, географічної віддаленості від обласних центрів і престижних навчальних закладів;

 • особи, які мають медичні обмеження для одержання регулярної освіти;

 • військовослужбовці, які звільняються зі Збройних Сил України і члени їхніх родин;

 • військовослужбовці строкової служби Збройних Сил України, МВС України та прикордонних військ України;

 • безробітні;

 • керівники державних органів управління різних рівнів;

 • студенти, які бажають одержати другу паралельну освіту;

 • особи, які бажають одержати післядипломну освіту;

 • особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

 • громадяни зарубіжних країн.

7. Фінансування системи дистанційного навчання у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Фінансове забезпечення дистанційного навчання у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” здійснюється за рахунок коштів: замовника освітніх послуг (фізичної або юридичної особи); грантів національних та міжнародних організацій; добровільних внесків і пожертв; інших надходжень, що не заборонені чинним законодавством.

Фінансові відносини між ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, що забезпечує дистанційне навчання, та іншими установами, організаціями, підприємствами, які є замовниками освітніх послуг, здійснюються відповідно до двосторонніх або багатосторонніх договорів.

8. Очікувані наслідки створення системи дистанційного навчання у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Система дистанційної освіти у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” забезпечить: • розширення кола споживачів освітніх послуг, у тому числі у важкодоступних, малонаселених регіонах, у районах, віддалених від наукових і культурних центрів;

 • підвищення якості навчання слухачів, студентів і школярів незалежно від їхнього місцезнаходження;

 • створення додаткових робочих місць;

 • створення спеціальних курсів дистанційного навчання, які спрямовані на підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів;

 • створення програм і курсів психологічної підтримки;

 • можливість одержання освіти за українськими програмами громадянам зарубіжних країн;

 • реалізацію системи безперервної освіти "освіта впродовж життя";

 • індивідуалізацію навчання при масовості освіти тощо.

Директор ННІПОДН М. М. НагорнякПогоджено:
В.о. проректора з науково-педагогічної роботи Г.Й. Михайлишин

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал