Затверджено на засіданні кафедри української мови, основ психології та педагогікиСкачати 460.91 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації30.11.2016
Розмір460.91 Kb.
1   2   3
Тема 5. Перцептивна детермінанта спілкування

1. Кількість годин: 2.

2. Обґрунтування теми. Проблема формування враження про певну особистість є дуже актуальною, оскільки адекватні образи сприймання й уявлення про інших людей, які склалися в індивіда, дають можливість діяти в певних обставинах доцільно та з максимальною ефективністю.

3. Мета заняття:

- загальна: розкрити особливості процесу розуміння й пізнання однієї людини іншою під час спілкування.

- конкретна: студент повинен

а) знати:

 • сутність поняття «соціальна перцепція»;

 • механізми соціальної перцепції;

 • визначення понять «ідентифікація», «емпатія», «рефлексія», «каузальна атрибуція», «стереотипізація»;

 • типи каузальної атрибуції;

б) уміти:

 • тлумачити поняття «соціальна перцепція»;

 • аналізувати перцептивну сторону спілкування;

 • розрізняти поняття «соціальна перцепція» та «стереотипізація»;

 • інтерпретувати механізми соціальної перцепції: ідентифікацію, рефлексію, каузальну атрибуцію;

 • розкривати особливості каузальної атрибуції.


4. Графологічна структура теми:

Процес соціальної перцепції за М. Р. Бітяновою:
Сприйняття зовнішнього вигляду й поведінки об’єкта спостереження


Створення уявлень про психологічні особливості й стан об’єкта спостереження


Створення уявлень про причини й наслідки поведінки
Створення стратегії власної поведінки

5. Матеріальне та методичне забезпечення теми.

1). Методичні вказівки.

2). Цільові завдання.

3). Підручники.6. Матеріали для практичного заняття (зміст заняття).

1. Поняття соціальної перцепції.

2. Механізми соціальної перцепції.

3. Стереотипізація та ії роль у процесі спілкування.

4. Особливості каузальної атрибуції.
7. Практичні навички з теми.


 1. Покажіть на прикладах перцептивну сторону спілкування.

 2. Опишіть механізми соціальної перцепції (ідентифікація, рефлексія, каузальна атрибуція).

 3. Що таке взаєморозуміння та як його досягти?

 4. Які факти, на ваш погляд, можуть свідчити про формування різних традицій спілкування людей у культурах різних народів?

 5. Чи обов’язковим має бути взаєморозуміння в процесі спілкування між його учасниками?

 6. У чому полягає процес розуміння іншої людини?

8. Термінологія (ключові слова): перцепція, ідентифікація, рефлексія, емпатія, стереотип, стереотипізація, каузальна атрибуція.

9. Запитання для контролю знань.

 1. Дайте визначення поняттю «соціальна перцепція».

 2. Які механізми соціальної перцепції вам відомі?

 3. Що означають поняття «ідентифікація», «емпатія», «рефлексія», «каузальна атрибуція», «стереотипізація»?

 4. Назвіть стереотипи сприймання, відомі вам.

 5. Що таке «каузальна атрибуція»?

 6. Охарактеризуйте особливості каузальної атрибуції.

10. Література.

Базова:


1. Андрєєва Г.М. Соцiальна психологiя / Г.М. Андрєєва. – М., 1989.

2. Анцупов А. Я. Конфликтология : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 1999.

3. Бандурка А. М. Конфликтология / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. – Харьков : Университет внутренних дел, 1997.

4. Бороздина Г. В. Психология делового общения: учебник / Г. В. Бороздина. – 2-е изд. – М. : ИНФРА, 2008. – 295 с.

5. Конфліктологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Герасіна Л. М., Панов М. І., Осипова Н. П. та ін. – Харків : Право, 2002.

6. Марков Г. Н. Справочник по конфликтологии, общению, менедж-менту / Г. Н. Марков. – СПб. : Альфа, 2000.

7. Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. : В 3 кн. – 4-е.изд. / Р. С. Немов . – М. : ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1 : Общие основы психологи. –688 с.

8. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : навчальний посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с.

9. Психология : учебник ; под. ред. А. А. Крылова. – М. : ПБОЮЛ М. А. Захаров, 2001. – 548 с.

10. Рогов Е. И. Психология общения / Е. И. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 2007. –335 с.

11. Сандомирский М. Е. Психология коммерции : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / М. Е. Сандомирский. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. –224 с.

12. Соціологія : короткий енциклопедичний словник / [уклад. Волович В. І., Тарасенко В. І., Захарченко М. В. та ін.; за заг. ред. Воловича В.І.] – К. : Укр. центр духовної культури, 1998.

13.  Соціологія : терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / [за заг. ред. В. М. Пічі]. – К. : Каравела, 2002.

14. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування : навчальний посібник / І. О. Трухін . К. : Центр навчальної літератури 2005. –336 с.

15. Філоненко М. М. Психологія спілкування : підручник / М. М. Філоненко. – К. : Центр навчальної літерату, 2008. –224 с.

16. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

17. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : ВД « Професіонал», 2007. – 464 с.

18. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения : учебник / Г. М. Шеламова. – 3-е изд., доп. – М. : Издательский цент «Академия», 2004. – 160 с.

Допоміжна:

1. Абрамова Г. С. Вступ до практичної психологiї / Г. С. Абрамова. – М., 1994.

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. – СПб. ; М. : Университетская книга, 1998.

3. . Варій М. Й. Психологія : навчальний посібник / М. Й. Варій. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.

4. Загальна психологія : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Либідь, 2005. – 464 с.

5. Крутоцкий В. А. Психология: учебник для учащихся пед. училищ / В. А. Крутоцкий. – М. : Просвещение, 1980. – 352 с.

6. Ковальчук М. С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Ковальчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко; за заг. ред. М. С. Корольчука. –К. : Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 272 с.

7. Максименко С. Д. Загальна психологія : навчальний посібник / С. Д. Максименко. – Вид. друге, перероб. та допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272с.

8. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка : навчальний посібник / Ю. Г. Шадських. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 320 с.

Тема 6. Соціальні групи

1. Кількість годин: 2.

2. Обґрунтування теми. Психологія і поведінка окремої людини як особистості істотно залежать від соціального середовища – складно влаштованого суспільства, в якому люди об'єднані один з одним в численні й різноманітні зв’язки, групи. Знання особливостей і законів соціольних груп – це можливість налагодити чи покращити стосунки з іншими людьми, задовольнити власні (вищі) потреби, швидше адаптуватися в нових для нас умовах, мати можливість самореалізуватися.

3. Мета заняття:

- загальна: вивчити основні теоретичні питання з теми, розвивати та удосконалювати навички спілкування, зокрема в умовах різних соціальних груп.

- конкретна: студент повинен

а) знати:


 • основні теоретичні поняття: міжособистісне спілкування, соціальна група, велика група, мала група, колектив, позиція, статус, лідер;

 • класифікацію соціальних груп;

 • структуру й композицію малої соціальної групи;

 • стилі лідерства;

 • способи дослідження міжособистісних відносин у групах і колективах;

б) уміти:

 • тлумачити основні теоретичні поняття з теми;

 • диференціювати поняття малої та великої соціальної групи;

 • розкрити сутність поняття «колектив»;

 • розібрати структуру й композицію малої групи;

 • інтерпретувати поняття «керівництво» й «лідерство»;

 • аналізувати стилі лідерства;

 • досліджувати міжособистісні відносини в групах і колективах.

4. Графологічна структура теми:

Соціальні групималі соціальні групи великі соціальні групи

- асоціації - класи

- кооперації - нації, народності

- колективи - конфесії

- вікові групи

- професійні групи5. Матеріальне та методичне забезпечення теми.

1). Методичні вказівки.

2). Цільові завдання.

3). Підручники.6. Матеріали для практичного заняття (зміст заняття).

1. Поняття про соціальні групи.

2. Класифікація соціальних груп.

3. Поняття малої соціальної групи.

4. Види малих груп. Колектив як мала соціальна група.

5. Основні відносини в колективі: моральність, відповідальність, колективізм, відкритість, контактність, організованість, інформованість.

6. Структура малої соціальної групи. Позиція, статус, внутрішня установка і роль.

7. Композиція малої групи і моральні ціннісні орієнтації. Психологічна сумісність.

8. Керівництво та лідерство в групі. Індивідуальна характеристика лідера.

9. Стилі лідерства: авторитарний, демократичний і ліберальний.

10. Міжособистісні відносини в групах і колективах.

11. Ефективність групової діяльності.7. Практичні навички з теми.

Теми для дискусій:

1. Психологічна характеристика розвиненого колективу.

2. Феноменологія лідерства.

3. Шляхи та засоби підвищення ефективності групової роботи.

8. Термінологія (ключові слова): міжособистісне спілкування, соціальна група, велика соціальна група, мала соціальна група, колектив, позиція, статус, лідер.

9. Запитання для контролю знань.

1. Що таке «соціальна група»?

2. Назвіть класифікацію груп.

3. Що таке «мала соціальна група»?

4. Що таке «велика соціальна група»?

5. Які основні відносини в колективі?

6. Назвіть елементи структури й композиції малої групи.

7. Які стилі лідерства Вам відомі?10. Література.

Базова:


1. Андрєєва Г. М. Соцiальна психологiя / Г. М. Андрєєва. – М., 1989.

2. Анцупов А. Я. Конфликтология : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 1999.

3. Бандурка А. М. Конфликтология / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. – Харьков : Университет внутренних дел, 1997.

4. Бороздина Г. В. Психология делового общения: учебник / Г. В. Бороздина. – 2-е изд. – М. : ИНФРА, 2008. – 295 с.

5. Конфліктологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Герасіна Л. М., Панов М. І., Осипова Н. П. та ін. – Харків : Право, 2002.

6. Марков Г. Н. Справочник по конфликтологии, общению, менедж-менту / Г. Н. Марков. – СПб. : Альфа, 2000.

7. Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. : В 3 кн. – 4-е.изд. / Р. С. Немов . – М. : ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1 : Общие основы психологи. –688 с.

8. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : навчальний посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с.

9. Психология : учебник ; под. ред. А. А. Крылова. – М. : ПБОЮЛ М. А. Захаров, 2001. – 548 с.

10. Рогов Е. И. Психология общения / Е. И. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 2007. –335 с.

11. Сандомирский М. Е. Психология коммерции : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / М. Е. Сандомирский. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. –224 с.

12. Соціологія : короткий енциклопедичний словник / [уклад. Волович В. І., Тарасенко В. І., Захарченко М. В. та ін.; за заг. ред. Воловича В.І.] – К. : Укр. центр духовної культури, 1998.

13.  Соціологія : терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / [за заг. ред. В. М. Пічі]. – К. : Каравела, 2002.

14. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування : навчальний посібник / І. О. Трухін . К. : Центр навчальної літератури 2005. –336 с.

15. Філоненко М. М. Психологія спілкування : підручник / М. М. Філоненко. – К. : Центр навчальної літерату, 2008. –224 с.

16. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

17. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : ВД « Професіонал», 2007. – 464 с.

18. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения : учебник / Г. М. Шеламова. – 3-е изд., доп. – М. : Издательский цент «Академия», 2004. – 160 с.

Допоміжна:

1. Абрамова Г. С. Вступ до практичної психологiї / Г. С. Абрамова. – М., 1994.

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. – СПб. ; М. : Университетская книга, 1998.

3. . Варій М. Й. Психологія : навчальний посібник / М. Й. Варій. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.

4. Загальна психологія : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Либідь, 2005. – 464 с.

5. Крутоцкий В. А. Психология: учебник для учащихся пед. училищ / В. А. Крутоцкий. – М. : Просвещение, 1980. – 352 с.

6. Ковальчук М. С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Ковальчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко; за заг. ред. М. С. Корольчука. –К. : Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 272 с.

7. Максименко С. Д. Загальна психологія : навчальний посібник / С. Д. Максименко. – Вид. друге, перероб. та допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272с.

8. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка : навчальний посібник / Ю. Г. Шадських. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 320 с.

Тема 7. Особистість у групі. Методи дослідження міжособистісних стосунків

1. Кількість годин: 2.

2. Обґрунтування теми. Об’єктивна й суб’єктивна значущість і непередбачуваність спілкування та міжособистісних стосунків обумовлюють увагу до цього явища кожної людини. Поглиблення розуміння закономірностей емоційних стосунків – одна з умов вирішення проблеми розвитку особистості, її виховання, а також соціально-демографічних проблем.

3. Мета заняття:

- загальна: вивчити основні теоретичні питання з теми; розвивати та удосконалювати навички спілкування, внести ясність у питання про те, чому виникають, як розвиваються і чому розпадаються настільки значущі для нас емоційні стосунки з іншими.

- конкретна: студент повинен

а) знати:


 • основні теоретичні поняття: міжособистісне спілкування, соціальна група, особистість, деіндивідуалізація, конформізм, психологічний клімат, соціометрія;

 • класифікацію соціальних груп;

 • методи дослідження міжособистісних стосунків у соціальних групах;

б) уміти:

 • тлумачити основні теоретичні поняття з теми;

 • охарактеризувати позитивний і негативний вплив групи на індивіда;

 • пояснювати явище деіндивідуалізації;

 • визначити сутність поняття «конформізм»;

 • ознайомити з поняттями «психологічного клімату в групі»;

 • окреслити методи дослідження міжособистісних стосунків у соціальних групах.

 1. Графологічна структура теми:

Взаємовплив

Особистість Група


5. Матеріальне та методичне забезпечення теми.

1). Методичні вказівки.

2). Цільові завдання.

3). Підручники.6. Матеріали для практичного заняття (зміст заняття).

1. Позитивний вплив групи на індивіда.

2. Негативний вплив групи на особистість.

3. Явище деіндивідуалізації.

4. Явище конформізму.

5. Сприйняття і розуміння людьми один одного.

6. Самопочуття особистості в групі.

7. Поняття психологічного клімату, його складові.

8. Методи дослідження міжособистісних стосунків: «Групові ролі», «Діагностика міжособистісних стосунків» Т. Лірі, «Ступінь ціннісно-орієнтаційної єдності групи», «Психологічний клімат», визначення індексу групової згуртованості Сішора, опитувальник міжособистісних відносин А.А. Рукавішнікова. Соціометрія.

7. Практичні навички з теми.

А) Дайте відповіді на запитання:

1. Який вплив на особистість має група?

2. У чому полягає загроза явища деіндивідуалізації для особистості?

3. За якими ознаками відбувається сприйняття і розуміння людьми один одного?

4. Від чого залежить самопочуття особистості в групі?

5. Назвіть складові психологічного клімату в групі.

6. Які методи дослідження міжособистісних стосунків є найбільш поширеними?

7. У чому суть соціометрії?

Б) Теми для дискусій:

1. Основні джерела особистісного розвитку індивіда в групі.

2. Соціально-психологічна інтерпретація основних фактів, що свідчать про негативний вплив групи на особистість.

3. Шляхи поліпшення точності і правильності міжособистісного сприйняття.

4. Способи поліпшення самопочуття особистості в групі.

5. Суперечливість впливу групи на особистість.

8. Термінологія (ключові слова): міжособистісне спілкування, соціальна група, особистість, деіндивідуалізація, конформізм, психологічний клімат, соціометрія.

9. Запитання для контролю знань.

1. Що таке «соціальна група»?

2. За якими ознаками визначають психологічний клімат групи?

3. Що таке «деіндивідуалізація»?

4. Що таке «конформізм»?

5. Які чинники свідчать про стосунки в колективі?

6. Які методи дослідження міжособистісних стосунків Вам відомі?

7. З якою метою застосовують соціометричний аналіз?10. Література.

Базова:


1. Андрєєва Г. М. Соцiальна психологiя / Г. М. Андрєєва. – М., 1989.

2. Анцупов А. Я. Конфликтология : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 1999.

3. Бандурка А. М. Конфликтология / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. – Харьков : Университет внутренних дел, 1997.

4. Бороздина Г. В. Психология делового общения: учебник / Г. В. Бороздина. – 2-е изд. – М. : ИНФРА, 2008. – 295 с.

5. Конфліктологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Герасіна Л. М., Панов М. І., Осипова Н. П. та ін. – Харків : Право, 2002.

6. Марков Г. Н. Справочник по конфликтологии, общению, менеджменту / Г. Н. Марков. – СПб. : Альфа, 2000.

7. Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. : В 3 кн. – 4-е.изд. / Р. С. Немов . – М. : ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1 : Общие основы психологи. –688 с.

8. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : навчальний посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с.

9. Психология : учебник ; под. ред. А. А. Крылова. – М. : ПБОЮЛ М. А. Захаров, 2001. – 548 с.

10. Рогов Е. И. Психология общения / Е. И. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 2007. –335 с.

11. Сандомирский М. Е. Психология коммерции : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / М. Е. Сандомирский. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. –224 с.

12. Соціологія : короткий енциклопедичний словник / [уклад. Волович В. І., Тарасенко В. І., Захарченко М. В. та ін.; за заг. ред. Воловича В. І.] – К. : Укр. центр духовної культури, 1998.

13.  Соціологія : терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / [за заг. ред. В. М. Пічі]. – К. : Каравела, 2002.

14. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування : навчальний посібник / І. О. Трухін . К. : Центр навчальної літератури 2005. –336 с.

15. Філоненко М. М. Психологія спілкування : підручник / М. М. Філоненко. – К. : Центр навчальної літерату, 2008. –224 с.

16. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

17. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : ВД « Професіонал», 2007. – 464 с.

18. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения : учебник / Г. М. Шеламова. – 3-е изд., доп. – М. : Издательский цент «Академия», 2004. – 160 с.

Допоміжна:

1. Абрамова Г. С. Вступ до практичної психологiї / Г. С. Абрамова. – М., 1994.

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. – СПб. ; М. : Университетская книга, 1998.

3. . Варій М. Й. Психологія : навчальний посібник / М. Й. Варій. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.

4. Загальна психологія : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Либідь, 2005. – 464 с.

5. Крутоцкий В. А. Психология: учебник для учащихся пед. училищ / В. А. Крутоцкий. – М. : Просвещение, 1980. – 352 с.

6. Ковальчук М. С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Ковальчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко; за заг. ред. М. С. Корольчука. –К. : Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 272 с.

7. Максименко С. Д. Загальна психологія : навчальний посібник / С. Д. Максименко. – Вид. друге, перероб. та допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272с.

8. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка : навчальний посібник / Ю. Г. Шадських. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 320 с.

Тема 8. Конфліктне спілкування

1. Кількість годин: 2.

2. Обґрунтування теми. Поняття «конфлікт» розуміється в дуже широкому плані та вживаєтся в різних значеннях. Конфлікт суттєво залежить від зовнішнього контексту, в якому він виникає та розвивається. Важливою складовою є соціально-психологічне середовище, що представлене різними соціальними групами з їх специфічною структурою, динамікою, нормами, цінностями, тому потрібно знати, як поводитися в різних конфліктних ситуаціях, як вирішувати конфлікт.

3. Мета заняття:

- загальна: надати знання студентам про особистісні передумови конфліктної поведінки та необхідності гнучкого застування різних стратегій і тактик у конфліктних ситуаціях.

- конкретна: студент повинен

а) знати:


 • сутність поняття «конфлікт»;

 • основні елементи конфлікту;

 • класифікацію та типологію конфліктів;

 • типи комунікативної поведінки у коніліктних ситуаціях;

б) уміти:

 • тлумачити поняття «конфлікт»

 • розглянути основні елементи конфлікту;

 • визначати типи комунікативної поведінки;

 • розглянути базові підстави класифікації та типології конфліктів

4. Графологічна структура теми:

Конфліктна ситуація + Інцидент -> Конфлікт

У сучасній психології вирізняють низку основних елементів конфлікту: • сторони (учасники, суб´єкти) конфлікту;
 • умови проходження конфлікту;
 • образи конфліктної ситуації;
 • можливі дії учасників конфлікту.

5. Матеріальне та методичне забезпечення теми.

1). Методичні вказівки.

2). Цільові завдання.

3). Підручники.6. Матеріали для практичного заняття (зміст заняття).

1. Психологічні знання про особистісні передумови конфліктної поведінки.

2. Основні елементи конфлікту.

3. Конфліктні ситуації.

4. Психологія конфліктів.

5. Динаміка розвитку конфліктів.

6. Стадії розвитку конфліктів

7. Стратегії поведінки в конфліктній ситуації

8. Маніпулятивна та актуалізаторські моделі спілкування.

7. Практичні навички з теми.

1. Які стратегії поведінки в конфлікті Ви знаєте? Визначте стратегію поведінки, яка Вам імпонує найбільше, і обгрунтуйте свою відповідь.

2. Наведіть приклад конфлікту, зазначивши всі його основні елементи та фази. Визначте, на якій фазі розвитку знаходиться описаний Вами конфлікт, тип конфлікту та варіанти його типології .

3. Виведіть основні психологічні причини та види конфліктів. Перерахуйте найбільш типові для вас конфліктогени спілкування та конфліктогени, на які Ви найбільш реагуєте. Прослідкуйте, чи є між ними зв’язок, і якщо є, то який.

4. Опишіть будь-який конфлікт, який був у Вашому житті, визначте в ньому елементи формули конфлікту та зобразіть карту конфлікту. Намагайтесь проаналізувати, які тактики поведінки використовуються учасниками конфлікту, і відповідно,чи можна вирішити конфлікт. Які методи для конструктивного вирішення Ви запропонуєте?

8. Термінологія (ключові слова): міжособистісне спілкування, соціальна група, особистість, деіндивідуалізація, конформізм, психологічний клімат, соціометрія.

9. Запитання для контролю знань.

1.Що складає основу будь-якого конфлікту?

2.Назвіть основні елементи конфлікту?

3.При яких обставинах можуть виникати конфліктогенні ситуації?

4.Дайте пояснення психологічного терміна «синтонна поведінка»?

5.Назвіть види конфліктів.

6.Охарактеризуйте динаміку розвитку конфлікту.

7.Охарактеризуйте стадії розвитку конфлікту.10. Література.

Базова:


1. Андрєєва Г. М. Соцiальна психологiя / Г. М. Андрєєва. – М., 1989.

2. Анцупов А. Я. Конфликтология : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 1999.

3. Бандурка А. М. Конфликтология / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. – Харьков : Университет внутренних дел, 1997.

4. Бороздина Г. В. Психология делового общения: учебник / Г. В. Бороздина. – 2-е изд. – М. : ИНФРА, 2008. – 295 с.

5. Конфліктологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Герасіна Л. М., Панов М. І., Осипова Н. П. та ін. – Харків : Право, 2002.

6. Марков Г. Н. Справочник по конфликтологии, общению, менедж-менту / Г. Н. Марков. – СПб. : Альфа, 2000.

7. Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. : В 3 кн. – 4-е.изд. / Р. С. Немов . – М. : ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1 : Общие основы психологи. –688 с.

8. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : навчальний посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с.

9. Психология : учебник ; под. ред. А. А. Крылова. – М. : ПБОЮЛ М. А. Захаров, 2001. – 548 с.

10. Рогов Е. И. Психология общения / Е. И. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 2007. –335 с.

11. Сандомирский М. Е. Психология коммерции : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / М. Е. Сандомирский. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. –224 с.

12. Соціологія : короткий енциклопедичний словник / [уклад. Волович В. І., Тарасенко В. І., Захарченко М. В. та ін.; за заг. ред. Воловича В.І.] – К. : Укр. центр духовної культури, 1998.

13.  Соціологія : терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / [за заг. ред. В. М. Пічі]. – К. : Каравела, 2002.

14. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування : навчальний посібник / І. О. Трухін . К. : Центр навчальної літератури 2005. –336 с.

15. Філоненко М. М. Психологія спілкування : підручник / М. М. Філоненко. – К. : Центр навчальної літерату, 2008. –224 с.

16. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

17. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : ВД « Професіонал», 2007. – 464 с.

18. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения : учебник / Г. М. Шеламова. – 3-е изд., доп. – М. : Издательский цент «Академия», 2004. – 160 с.

Допоміжна:

1. Абрамова Г. С. Вступ до практичної психологiї / Г. С. Абрамова. – М., 1994.

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. – СПб. ; М. : Университетская книга, 1998.

3. . Варій М. Й. Психологія : навчальний посібник / М. Й. Варій. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.

4. Загальна психологія : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Либідь, 2005. – 464 с.

5. Крутоцкий В. А. Психология: учебник для учащихся пед. училищ / В. А. Крутоцкий. – М. : Просвещение, 1980. – 352 с.

6. Ковальчук М. С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Ковальчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко; за заг. ред. М. С. Корольчука. –К. : Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 272 с.

7. Максименко С. Д. Загальна психологія : навчальний посібник / С. Д. Максименко. – Вид. друге, перероб. та допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272с.

8. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка : навчальний посібник / Ю. Г. Шадських. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 320 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал