Законів України «Про вищу освіту»Pdf просмотр
Сторінка3/5
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.64 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5
П о с а д а
Зага
л
ьний
обся
г

нав
анта
ж
е
ння,
го
д
Навчальне
навантаження,
год.
Наукова
робота,
год.
Методична
робота,
год.
Організаційна
робота,
год.
Професорсько-
викладацький склад
1548
600
400
400
148
* Можливий перерозподіл між науковою та методичною роботою +,
-
100 годин.

7.3. Обов'язковим
є підвищення кваліфікації викладачів
(рекомендовано 1 раз на 5 років). Викладачі вищого навчального закладу

23 підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових, освітньо-наукових установах, державних службах, провідних підприємствах відповідного профілю. Зміст підвищення кваліфікації має відповідати профілю діяльності викладача.
7.4. Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві виражений в облікових (академічних та астрономічних) годинах, визначає навчальне навантаження викладача.
Види навчальних занять, що входять в обов'язковий обсяг навчального навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюються кафедрою.
При визначенні індивідуальних планів роботи професорсько- викладацького складу завідувач кафедри повинен враховувати особливості кожного виду роботи і забезпечувати оптимальне використання творчого потенціалу кожного викладача. Читання лекцій повинно плануватися тільки професорам, доцентам і старшим викладачам. Залучення до лекційних занять асистентів можливе лише з дозволу ректорату на поточний навчальний рік з обов’язковою подачею документа про закінчення школи молодого лектора.
Бажано планувати лекторові проведення практичних, семінарських та лабораторних занять хоча б з однією навчальною групою лекційного потоку.
7.6. У випадках виробничої необхідності викладач може бути залучений до проведення навчальних занять понад обов'язкового обсягу навчального навантаження, визначеного індивідуальним робочим планом, в межах свого робочого часу.
Зміни в обов'язковому навчальному навантаженні викладача вносяться в його індивідуальний план роботи.
7.7. Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та інших видів робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому вищим навчальним закладом, з урахуванням особливостей напрямів, спеціальності та форм навчання. Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленого графіка робочого часу.
Забороняється відволікати викладачів від проведення навчальних занять та контрольних заходів, передбачених розкладом.
7.8. Планування роботи викладача здійснюється за індивідуальними планами, складеними у відповідності з планами навчальної та навчально- методичної і науково-дослідної роботи кафедри.
Індивідуальні плани складаються всіма викладачами (штатними, сумісниками, працюючими з погодинною оплатою), розглядаються і затверджуються на засіданні кафедри.
7.9. На період відряджень, хвороби, перебування на підвищенні кваліфікації тощо викладач звільняється від виконання всіх видів робіт, передбачених індивідуальним робочим планом. Встановлене йому на цей період навчальне навантаження виконується іншими викладачами кафедри в межах 36-годинного робочого тижня та максимального навчального навантаження за рахунок зменшення їм обсягу методичної, наукової та

24 організаційної роботи або шляхом залучення у визначеному порядку викладачів з погодинною оплатою праці. Після виходу викладача на роботу на період, що залишився до завершення навчального року, йому визначається відповідне навчальне навантаження та обсяг методичної, наукової й організаційної роботи в межах 36-годинного робочого тижня.
Хід виконання індивідуальних планів викладачів повинен періодично перевірятися шляхом обговорення на засіданнях кафедри з критичною оцінкою якості виконання кожного виду робіт, вимогою особистого пояснення кожним виконавцем причин низької якості, несвоєчасності виконання або невиконання роботи, передбаченої планом.
Облік навчальної роботи викладачів здійснюється за фактичними витратами часу. Наприкінці навчального року завідувач кафедри зобов'язаний оцінити якість виконання індивідуального плану роботи кожним викладачем і зробити відповідний запис у розділі "Висновки завідувача кафедри про виконання індивідуального плану".
При підведенні підсумків навчального року на засіданні кафедри питання про виконання індивідуальних планів професорсько-викладацьким складом є одним з головних.
До 1 липня "Звіт про виконання навчального навантаження науково- педагогічними працівниками кафедри за навчальний рік" подається до навчального відділу університету.
8.

АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.
Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та
інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.
Атестація здобувачів вищої освіти відбувається шляхом складання державного екзамену або (і) захисту дипломного (кваліфікаційного) проекту
(роботи) відповідно до освітньо-професійної програми на відкритому засіданні екзаменаційної комісії за участю не менше половини членів комісії при обов’язковій присутності голови комісії.
8.1. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ (ПОЛОЖЕННЯ)
Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється екзаменаційною комісією (далі - ЕК) на завершальному етапі навчання на певному освітньо- кваліфікаційному рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньо- кваліфікаційної характеристики.
Присвоєння кваліфікації освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснює державна кваліфікаційна комісія, інших освітньо- кваліфікаційних рівнів - екзаменаційна комісія.
Екзаменаційна комісія створюється як єдина для очної (денної) та заочної форм навчання з кожного напряму і спеціальності.

25
Екзаменаційна комісія оцінює науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, видання державного документа про освіту
(кваліфікацію), опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо- професійної підготовки фахівців у вищому навчальному закладі.
Екзаменаційна комісія організовується щорічно і діє протягом календарного року. До складу комісії входять голова і члени комісії. Голова комісії призначається рішенням Вченої ради університету, за пропозицію декана факультету з числа провідних наукових, науково-педагогічних працівників і фахівців виробництва.
До складу екзаменаційної комісії входять: ректор університету або проректор з навчальної чи наукової роботи, декан факультету або його заступник, завідувачі кафедр, професори, доценти (викладачі) профілюючих кафедр, провідні спеціалісти виробництва та працівники науково-дослідних
інститутів.
Робота екзаменаційних комісій проводиться у терміни, передбачені графіком навчального процесу. Розклад засідань екзаменаційної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується першим проректором на підставі подання декана (директора інституту) і доводиться до загального відома не пізніше, ніж за місяць до початку захисту державних екзаменів.
На одному засіданні ЕК можна планувати не більше 12 захистів бакалаврських випускних робіт, дипломних проектів (робіт), магістерських робіт. При усній формі проведення державного кваліфікаційного іспиту на одному засіданні ЕК проводиться атестація не більше 15 студентів.
Тривалість проведення державних кваліфікаційних іспитів і захисту випускних робіт не повинна перевищувати 6 годин на день.
Крім дипломних проектів (робіт), які плануються до захисту на даному засіданні ЕК, до екзаменаційної комісії деканатом подаються такі документи:
– зведена відомість про виконання студентами навчального плану і отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практики. При наявності декількох семестрових екзаменаційних оцінок з однієї дисципліни до зведеної відомості заноситься підсумкова (середня зважена відносно розподілу по семестрах навчальних годин дисципліни) оцінка з округленням її до найближчого цілого значення;
– завірена залікова книжка студента;
– відгук керівника (наукового керівника);
– рецензія на дипломний проект (роботу);
– інші матеріали, що свідчать про наукову і практичну цінність роботи - друковані статті за темою проекту (роботи), документи, які вказують на практичне застосування проекту (роботи), макети, зразки матеріалів, виробів тощо.
Здобувачу, який захистив дипломний проект (роботу), склав державні кваліфікаційні іспити відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням екзаменаційної комісії присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та кваліфікація, видається державний

26 документ про вищу освіту (кваліфікацію).
Здобувачу, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" за національною шкалою та А за шкалою ЕСТS не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань — оцінки "добре" за національною шкалою та В,С за шкалою ЕСТS, склав державні екзамени з оцінками "відмінно" за національною шкалою та А за шкалою ЕСТS, захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою "відмінно" за національною шкалою та А за шкалою ЕСТS, а також виявив себе в науковій
(творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри, видається документ з відзнакою про вищу освіту (кваліфікацію).
Додатковою вимогою для отримання диплома з відзнакою випускниками освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр є наявність диплома з відзнакою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за відповідним напрямом підготовки (за винятком спеціальностей галузі знань
„Специфічні категорії").
Здобувач, який при складанні державного кваліфікаційного іспиту або захисті дипломного проекту (роботи) отримав незадовільну оцінку (FХ, F), відраховується з вищого навчального закладу як такий, що виконав навчальний план, але не пройшов атестації і йому видається академічна довідка.
У випадках, коли захист дипломного проекту (роботи) визнається незадовільним, екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект (роботу) з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою
(цикловою комісією).
Здобувач, який не склав державного кваліфікаційного іспиту або не захистив дипломний проект (роботу), допускається до повторного складання державних екзаменів чи захисту дипломного проекту (роботи) на компенсаційній основі протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу.
Перелік дисциплін, що виносяться на державні кваліфікаційні іспити, для осіб, які не склали ці екзамени, визначається ОПП та навчальним планом, який діяв в рік закінчення здобувачем теоретичного навчання.
Після закінчення роботи екзаменаційної комісії голова комісії складає звіт на ім’я ректора і подає його до навчального відділу університету.
У звіті голови комісії дається аналіз рівня підготовки випускників зі спеціальності, якості виконання атестаційних робіт, відповідність тематики та змісту робіт сучасним вимогам, характеристика знань здобувача, виявлених під час захисту, недоліки в підготовці з окремих дисциплін
(питань), висловлюються рекомендації щодо поліпшення навчального процесу.
Звіт голови ЕК зі спеціальності (напряму) обговорюється на засіданні випускової кафедри і Вченої ради факультету.
Діяльність Екзаменаційної комісії регламентується Положенням про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної (кваліфікаційної)

27 комісії у вищих навчальних закладах України.
9.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ
1.
Загальна частина
1.1.
Дистанційне навчання за індивідуальним графіком надається з метою створення можливостей для навчання студентів, які з поважних причин не можуть відвідувати всі заняття.
1.2.
Дистанційне навчання за індивідуальним графіком передбачає можливість вибіркового відвідування занять та самостійного опрацювання студентом за дистанційною формою навчання матеріалу навчальних програм з відповідних дисциплін.
1.3. Дистанційне навчання за індивідуальним графіком передбачає проведення додаткових консультацій викладача із студентом, щодо виконання індивідуального навчального плану за дистанційною формою навчання;
1.4. Дозвіл на дистанційне навчання за індивідуальним графіком надається ректором університету відповідним наказом за поданням декана факультету, погодженим проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи;
1.5. Дистанційне навчання за індивідуальним графіком діє протягом навчального семестру і може бути анульований за заявою студента або за порушення умов індивідуального графіку за поданням декана факультету.
1.6. Організовує навчальний процес за дистанційним навчанням з
індивідуальним графіком декан факультету, забезпечують змістовну складову та якість навчального процесу - завідувачі кафедр та викладачі, закріплені за відповідними дисциплінами.
2.
Навчання за дистанційною формою з індивідуальним графіком
2.1.
Дистанційне навчання за індивідуальним графіком надається студентам денної форми навчання, які навчаються на старших курсах (4, 5,
6, як виняток 3) і мають середній бал 2-х останніх сесій не нижче – 4,4 для економічних та юридичних спеціальностей і 4,2 для технологічних спеціальностей.
Дистанційне навчання за індивідуальним графіком може бути надане:

матерям для догляду за дитиною віком до 3-х років;

студентам випускних курсів, які поєднують навчання з роботою за
фахом;

студентам, які від’їжджають на виробничу практику на термін, що
перевищує передбачений навчальним планом;

студентам, які приймають участь в міжнародних академічних
програмах, за погодженням відділу зовнішньої діяльності;

студентам випускних курсів усіх спеціальностей за наявності
клопотання підприємства стосовно розподілу та працевлаштування
студента;

в інших випадках при наданні відповідних документів.
2.2.
Для переходу на дистанційне навчання за індивідуальним графіком студент подає в деканат факультету заяву на ім’я ректора університету, де

28 вказує причину переходу на індивідуальний графік та надає відповідні документи. Студенти, які поєднують навчання з роботою за фахом, подають копію наказу про зарахування на відповідну посаду, витяг із трудової книжки, завірений у встановленому порядку, або копію трудового договору чи угоди.
Декан розглядає заяву студента та надані підтверджуючі документи і з урахуванням середнього балу успішності приймає рішення щодо погодження надання індивідуального графіку відвідування занять.
Після видачі наказу про надання студенту індивідуального графіку відвідування занять, деканат готує і затверджує проректором з навчальної роботи індивідуальний графік вивчення дисциплін, передбачених робочим навчальним планом у даному семестрі.
Заяви про перехід на індивідуальний графік студенти подають у відповідний деканат не пізніше першого тижня після початку семестру. В період, який передує підготовці наказу про надання студенту
індивідуального графіку, студент зобов’язаний відвідувати заняття згідно з розкладом.
З моменту переводу на індивідуальний графік відвідування занять, студент навчається за дистанційною формою навчання.
2.3.
Контроль за вивченням і освоєнням навчальної програми кожної дисципліни проводиться шляхом складання (здачі) окремих модулів викладачу, який веде заняття у групі.
2.4.
Обсяг знань та дата модульного контролю визначається викладачем і відображається у робочій навчальній програмі дисципліни, у графіку навчального процесу та розкладі занять.
2.5.
Студент, який знаходиться на індивідуальному графіку відвідування занять, приймає участь у семестрових атестаціях та екзаменаційній сесії на загальних підставах.
2.6.
Результати атестацій, модульних та семестрових контролів викладачем заносяться в заліково-екзаменаційну відомість групи, оцінка та дата здачі дублюється у журналі викладача.
2.7.
У випадку невиконання термінів графіку або незадовільних результатів атестації з 2-х і більше дисциплін деканат зобов’язаний проінформувати про це навчально-методичний відділ університету та підготувати наказ про скасування індивідуального графіку відвідування занять студентом.
10.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ
ГРАФІКОМ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
1.
Загальна частина
1.1.
Дистанційне навчання за індивідуальним графіком надається з метою створення можливостей для навчання студентів, які не можуть відвідувати заняття з поважних причин;
1.2.
Дистанційне навчання за індивідуальним графіком передбачає можливість вибіркового відвідування занять та самостійного опрацювання студентом за дистанційною формою навчання матеріалу навчальних програм з відповідних дисциплін;

29 1.3. Дистанційне навчання за індивідуальним графіком передбачає проведення додаткових консультацій викладача із студентом, щодо виконання індивідуального навчального плану за дистанційною формою навчання;
1.4. Дозвіл на дистанційне навчання за індивідуальним графіком надається ректором університету відповідним наказом за поданням директора інституту заочного навчання, погодженим проректором з науково- педагогічної та навчальної роботи;
1.5.
Дистанційне навчання за індивідуальним графіком діє протягом навчального року і може бути анульований за заявою студента або за порушення умов індивідуального графіку за поданням директора ІЗО.
1.6.
Організовує навчальний процес за дистанційним навчанням з
індивідуальним графіком інститут заочної освіти. Забезпечують змістовну складову та якість навчального процесу декан факультету, завідувачі кафедр та викладачі, закріплені за відповідними дисциплінами.
2.
Навчання за дистанційною формою з індивідуальним графіком
2.1.
Навчання за дистанційною формою навчання з індивідуальним графіком надається студентам заочної форми навчання в таких випадках:

матерям для догляду за дитиною віком до 3-х років з документальним
підтвердженням;

студентам, які працюють за спеціальністю на підставі клопотання
підприємства з наданням копії наказу (рішення) про прийняття на
роботу та витягу з трудової книжки;

виробничої необхідності, яка підтверджується листом-клопотанням
підприємства.

за станом здоров’я, підтвердженим відповідною довідкою;

довгострокових відряджень на період сесії, підтверджених
відповідними документами;

студентам-іноземцям в зв’язку з обмеженими термінами перебування
на території України;

у випадку навчання студентів у некомплектних групах.
2.2.
Для переходу на дистанційне навчання за індивідуальним графіком студент подає до інституту заочної освіти заяву на ім'я ректора університету, де вказує причину переходу на індивідуальний графік навчання та надає відповідні документи;
2.3. За наявності обґрунтованих підстав, рішення про перехід студентів на дистанційне навчання за індивідуальним графіком ухвалюється колегіально на засіданні ради факультету та готується за підписом декана відповідний наказ.
2.4.
Заяви про перехід на дистанційне навчання за індивідуальним графіком навчання студенти подають не пізніше першого тижня від початку навчально-екзаменаційної сесії. В період підготовки наказу про надання
індивідуального графіку, студент відвідує індивідуальні консультації щодо вивчення дисциплін за дистанційною системою на базі платформи Moodle;
2.5. Заяву та наказ на дистанційне навчання за індивідуальним графіком

30 навчання погоджує відповідний декан денної форми навчання.
2.6. Після видання наказу про надання дистанційної форми навчання за
індивідуальним графіком, студенту видається затверджений директором
інституту заочної освіти та профільним деканом індивідуальний навчальний план вивчення дисциплін, передбачених робочим навчальним планом на даному курсі;
2.7.
Поточний контроль освоєння навчальної програми кожної дисципліни проводиться шляхом підсумкового виконання або комп’ютерного тестування самостійної роботи комісією у складі провідних викладачів кафедр за участю представника інституту заочної освіти;
2.8.
Форма підсумкового контролю знань для студентів, які перебувають на дистанційному навчанні за індивідуальним графіком визначається відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Сумському
НАУ»;
2.9. Результати підсумкового контролю заносяться в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента;
2.10. У випадку невиконання термінів графіку або незадовільних результатів атестації з 3-х і більше дисциплін директор інституту заочної освіти зобов'язаний підготувати подання на відрахування даного студента в установленому порядку (ст. 46 Закону України про вищу освіту).
11.

КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ
1.
Загальна частина
1.1. Курсові проекти (роботи) виконуються з метою:
- закріплення, поглиблення і узагальнення теоретичних знань та практичних навичок, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання;
- систематизації та узагальнення навчального матеріалу;
- набуття навичок самостійної роботи з навчальною і науковою літературою, нормативною документацією, комп’ютерною, електронно- обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використання сучасних інформаційних засобів та технологій;
- виявлення наукових здібностей студентів і залучення їх до дослідницької роботи.
1.2. Курсові проекти (роботи) виконуються з дисциплін, передбачених навчальним планом, вони є завершальним етапом вивчення дисципліни; за своїм змістом мають відображати теоретичні, аналітичні та практичні знання студентів, носити навчально-дослідницький характер.
1.3. Курсові проекти (роботи) виконуються у терміни, передбачені графіком навчального процесу, але не пізніше як за два тижні до захисту.
Терміни виконання курсових проектів (робіт) доводяться до студентів на початку семестру.
1.4. У випадку порушення термінів здачі робіт без поважних причин на кафедру курсовий проект (робота) на перевірку не приймається, такий студент не допускається до захисту і отримує академічну заборгованість.
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється аналогічно до інших

31 форм підсумкового контролю. В інших випадках (поважні причини) студент має право на продовження сесії.
2.
Тематика курсових проектів (робіт)
2.1. Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху.
2.2. Тематика курсових проектів (робіт):
- формується на початку навчального року;
- затверджується на засіданні кафедри і поновлюється щорічно, доповнюється з урахуванням змін, що відбуваються в законодавстві та діяльності підприємств;
- повинна відповідати навчальним завданням профілюючої дисципліни, пов’язуватися з практичними потребами та перспективними потребами певної галузі науки і виробництва, бути актуальною і тісно пов’язаною з вирішенням практичних фахових завдань.
2.3
Студентам надається можливість подавати власні пропозиції щодо тематики курсових проектів (робіт) на розгляд відповідної кафедри. Після того, як розгляд пропозицій студентів і затвердження тем відбулися, студенти можуть вибирати теми лише зі списку, затвердженого кафедрою.
2.4
. Виконання декількох курсових проектів (робіт) на однакову тему не допускається. Враховуючи специфіку окремих дисциплін, одна й та ж тема курсового проекту (роботи) для групи студентів повинна мати різні вихідні дані для розрахунку, варіанти, завдання, напрямки роботи тощо.
2.5. Кількість тем (або індивідуальних завдань для однакових тем) не може бути меншою кількості студентів у групі.
2.6. Тема курсового проекту (роботи), закріплена у завданні і видана студенту, реєструється у окремому журналі.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал