Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту»Скачати 80.03 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір80.03 Kb.
ТипЗакон
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. В основу організації виховної роботи зі студентами Державного вищого навчального закладу «Маріупольський будівельний коледж» (далі – Коледж) покладено Конституцію України, закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», положення Загальної декларації прав людини, Державну національну програму «Освіта (Україна XXI ст.)», Програму правової освіти населення України, Державну програму розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Концепцію національного виховання студентської молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.07.2009 р. за № 636. 1. ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Зміст виховної діяльності ґрунтується на визнанні цінності студента як особи, його прав на свободу, на розвиток і прояв його здібностей і індивідуальності, при забезпеченні організаційної, мотиваційної, вольової, психологічної єдності всіх учасників виховного процесу як колективу однодумців.

  2. Зміст виховання студентів у Коледжі обумовлений віковими особливостями студентів, специфікою молодіжної субкультури, цілями і задачами основних і додаткових освітніх програм, особливостями сучасної соціокультурної ситуації в Україні і будується з урахуванням специфіки студентів, що навчаються в ньому.

  3. Виховання студентів визначається значущими для студента особистими і суспільними проблемами, досвід вирішення яких він отримує на основі професійної освіти. 1. МЕТА I ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ
  1. Мета виховної роботи – це створення умов для підготовки конкурентоздатних фахівців, розвиток творчої активності студентів, здібності їх до самостійного вирішення виникаючих проблем і безперервного самовдосконалення.

  2. Завдання виховної роботи:

 • створення умов для розвитку особи і реалізації її творчої активності;

 • вдосконалення системи патріотичного виховання, формування громадянської позиції студентів;

 • формування здорового способу життя та екологічної культури;

 • розвиток відносин співпраці студентів і викладачів;

 • розвиток творчої діяльності студентів у контексті майбутньої професії;

 • розвиток студентського самоврядування.

  1. Система заходів з виховання студентів базується на основних положеннях Концепції національної системи виховання з урахуванням органічного взаємозв’язку процесу навчання та виховання. Розроблені концептуальні засади виховання студентів Коледжу охоплюють головну мету, цілі i завдання виховної роботи, ідейне підґрунтя, основні напрямки i засоби досягнення мети; визначають, які соціально-етичні й духовні риси необхідно прищеплювати студентської молоді.

  2. Головною метою виховання є формування цілісної i гармонійно розвиненої особистості з високою національною самосвідомістю. Така особистість — це насамперед громадянин української держави, її патріот, гуманіст, для якого пріоритетом є загальнолюдські й загальнодержавні цінності, це людина з високою фаховою підготовкою й широким світоглядом, розвинутим інтелектом, належним рівнем загальної, політичної та правової культури.

 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Виховна діяльність проводиться за такими напрямами:   1. Національно-патріотичне виховання - формування національної свідомості і відповідальності за долю України, виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.) виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.

  2. Інтелектуально-духовне виховання - розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності реалізовувати особистісний життєвий вибір і професійну кар’єру на основі здібностей і знань, умінь і навичок, виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію, формування особистісного світогляду як узагальненого світосприймання.

  3. Громадянсько-правове виховання - прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина, виховання поваги до Конституції, Законів України, державних символів України, виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством, формування політичної та правової культури особистості, залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.

  4. Морально-етичне виховання - формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни, формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань, становлення, етики, міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.

  5. Екологічне виховання - формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури, володіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування, виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство, виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

  6. Художньо-естетичне виховання - розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності формування у молоді, естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури, вироблення умінь примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.  

  7. Трудове виховання - формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці формування почуття господаря та господарської відповідальності, розвиток умінь самостійно та ефективно працювати, формування готовності до праці в умовах ринкової економіки.

  8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя - виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя, формування знань і навичок фізичної культури в житті людини, забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів, фізичне, духовне та психічне загартування, формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань, створення умов для активного відпочинку студентів.  
 1. ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ
  1. Принцип народності. Суть якого полягає у наповненні виховного процесу національним змістом, що передбачає формування свідомого громадянина, а також тісний зв'язок з історичним минулим свого народу, а також його традиціями.    

  2. Принцип природовідповідальності, який передбачає врахування багаторічної й цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей студентів, їх національних та релігійних особливостей.    

  3. Принцип гуманізації. Який полягає у створенні умов для формування кращих якостей і здібностей молодої людини, передбачає гуманізацію взаємин між викладачами і студентами, а також взаємоповагу міжособистісного спілкування.    

  4. Принцип демократизації, суть якого полягає у сприйнятті особистості студента, як основної суспільної цінності, забезпечення його громадських прав та свобод.    

  5. Принцип поєднання адміністрації з ініціативою та самодіяльністю студентства, розвиток навичок позитивного мислення.    

  6. Принцип безперервності і наступності, який вимагає систему заходів, які би були спрямовані на формування свідомості студента у певній послідовності.    

  7. Принцип професійної спрямованості виховання, який орієнтований на майбутню професійну діяльність студентів.    

  8. Принцип диференціації виховного процесу, який передбачає врахування рівнів фізичного, психічного, соціального, духовного інтелектуального розвитку та розкриття творчої індивідуальності студентів.    

  9. Принцип цілеспрямованості, який зорієнтований на підпорядкування усіх виховних заходів загальній меті формування висококваліфікованого спеціаліста.     

  10. Принцип єдності виховних впливів усіх учасників виховного процесу, який реалізується у постійній взаємодії та взаємообміну.    

  11. Принцип синергії, який обумовлює націленість виховної системи на саморозвиток особистості шляхом поєднання виховання із самовихованням, на їх безперервність і відкритість до змін.  1. МЕТОДИ ТА ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
  1. Цілісний процес формування особистості, виховання здійснюється за допомогою різноманітних методів, як загальних, які використовуються в усіх напрямках виховання, так i часткових, застосування яких практикується переважно в одному із напрямків - правовому, економічному, естетичному тощо.

  2. У практиці виховної роботи застосовуються:     

  1. Виховна робота у ДВНЗ «МБК» здійснюється, як під час навчального процесу, так i у вільний від навчання час. 

  2. Форми виховної роботи

 • латентне,  непряме  виховання  в  процесі  навчання  (лекції, семінарські, практичні заняття тощо) сприяє  вихованню національної самосвідомості, формуванню професійних якостей,  вихованню професійної політичної, естетичної та екологічної культури, вихованню позитивних якостей i рис;

 • озааудиторна виховна робота спрямована на подальший розвиток творчих здібностей, формування якостей необхідних майбутньому фахівцеві. 

  1. Форми організації виховної роботи можуть бути наступними   

 • форми масової виховної роботи, які передбачають широку участь студентів у святкуванні державних національних та релігійних свят, а також заходів пов'язаних з існуванням та діяльністю навчального закладу (творчих вечорів, олімпіад, фестивалів);

 • групові форми виховної роботи такі як круглі столи, диспути, клуби, гуртки за інтересами, акції милосердя, екскурсії, походи. Групові форми передбачають також роботу із студентським активом  курсу,   академічної групи, сприяють  вихованню організаторських здібностей студентів;

 • індивідуальна виховна робота зумовлена індивідуальними особливостями студентів, здійснюється вона у двох напрямках:  корекція відхилень у свідомості i поведінці окремих студентів,  спонукання студентів до раціонального використання вільного часу з метою всебічного розвитку своєї особистості, заняття фізкультурою, художньою i технічною творчістю;

 • самовиховання   особистості,   яка   базується   на   свідомо рефлексивній потребі у самовдосконаленні та саморозвитку.    
 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Організація виховного процесу в структурних підрозділах Коледжу потребує постійного вдосконалення, пошуку і приведення в дію нових форм впливу на студентів, відпрацювання нових методик. Разом з тим, потрібно активізувати традиційні види діяльності, збереження досягнень минулого. Виховання повинно носити творчий характер, орієнтуючись на проблеми  пов’язані із специфікою структурного навчального підрозділу.

  2. Випускники Коледжу мають бути не просто знаючими спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими із демократичним світобаченням, здатними примножити історичні надбання українського народу і його вклад  в розвиток світової цивілізації.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал