Закон україни «Про освіту»Сторінка1/6
Дата конвертації30.04.2017
Розмір0.99 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про освіту»


Освіта – основа інтелектуального, духовного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорука розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої суспільної цінності, розвиток її розумових і творчих здібностей, професійних знань і компетентностей, забезпечення її успішної соціалізації у постійно змінюваних умовах життєдіяльності на основі загальнолюдських цінностей та норм і вимог, встановлених Конституцією і законами України, сприяння розвитку громадян готових до свідомого суспільного вибору, діяльності в умовах громадянського суспільства заради примноження інтелектуального і культурного потенціалу українського народу і забезпечення сталого людського розвитку в Україні.

Своєї мети освіта досягає, всіляко взаємодіючи з культурою, як сферою, де виробляються громадянські компетенції та створюється підґрунтя для ціложиттєвого навчання.


Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

  1. Цей Закон забезпечує регулювання правових відносин, що виникають у процесі реалізації конституційного права громадян України на освіту, повноважень держави у сфері освіти, прав і обов’язків фізичних і юридичних осіб, що беруть участь в реалізації цього права.

  2. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, установлених законом;

безоплатна освіта – освіта, здобуття якої здійснюється без внесення здобувачем плати у будь-якій формі відповідно до державного стандарту і оплачується за рахунок видатків Державного або місцевих бюджетів;

здобувачі освіти - діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, які навчаються у навчальних закладах усіх рівнів освіти, за будь-якою формою здобуття і видом освіти;

компетентність/компетентності – динамічна комбінація знань, розумінь, поглядів, цінностей, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та/або подальшу навчальну діяльність і є навчальним результатом на певному рівні освіти;

навчання впродовж життя – будь-яке навчання, що здійснюється з метою удосконалення знань, вмінь, навичок, необхідних для забезпечення розвитку особистості, зокрема, її продуктивної зайнятості;

навчальний заклад – юридична особа публічного або приватного права, що здійснює освітню діяльність відповідно до свого статуту;

освітня кваліфікація – офіційне підтвердження успішного завершення освітньої програми у формі документа;

освітня послуга – діяльність юридичної або фізичної особи, метою якої є всебічний розвиток особистості, набуття загальнокультурної і професійної компетентності та підвищення кваліфікації засобами освіти;

освітня програма - єдиний комплекс або послідовність освітніх заходів, спланованих і організованих для досягнення заздалегідь поставлених цілей навчання або конкретних освітніх завдань протягом безперервного (тривалого) періоду часу. Це зміст освіти відповідного рівня та професійної спрямованості.

професійна кваліфікація – відповідно підтверджена сукупність індивідуальних здібностей особи, її професійних знань та вмінь, необхідних для виконання завдань у рамках певного виду трудової діяльності;

професійні стандарти – показники компетентності в певних професіях (сферах професійної діяльності), що знаходять відображення у відповідному нормативному документі з визначенням вимог до кваліфікацій працівників за різними кваліфікаційними рівнями;

результат навчання – сукупність, знань, розумінь, ставлень, цінностей, умінь, зразків поведінки, інших компетентностей, які опановує та здатна продемонструвати особа після успішного завершення освітньої програми або окремих її частин (модулів, предметів, дисциплін, курсів тощо);

рівень освіти (освітній рівень) – структурна одиниця (ступінь, щабель) в упорядкованому наборі категорій, що класифікує освітні програми відповідно до градації навчального досвіду, а також навичок та компетентностей, які надає освітня програма, та складності і спеціалізації їх змісту від основного до складного;

система освіти – сукупність закладів, установ і організацій, основним завданням яких є забезпечення реалізації права на освіту та надання освітніх послуг, органів управління освітою та установ, що забезпечують наукове, науково-методичне і ресурсне забезпечення освіти відповідно до законів та інших нормативно-правових актів.
Стаття 2. Законодавство України про освіту

1. Законодавство України про освіту базується на Конституції України і складається з цього Закону, інших актів законодавства України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Навчальний заклад має право вирішувати питання, не врегульовані актами законодавства України, в межах своїх автономних прав, визначених цим Законом та статутом відповідного навчального закладу.

3. Підзаконні нормативно-правові акти не можуть звужувати зміст та обсяг конституційного права на освіту, а також автономних прав навчальних закладів, академічних свобод учасників освітнього процесу та наукової діяльності, визначених цим Законом.


Стаття 3. Право на освіту

1. Кожен має право на освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на рівність умов доступу до освіти та знань, право на безоплатну освіту у випадках, визначених Конституцією, цим та іншими спеціальними законами.

2. Право на освіту гарантується незалежно від незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин.

3. Реалізація права на освіту здійснюється через навчальні заклади та установи системи освіти.

4. Держава здійснює соціальний захист осіб, що навчаються, незалежно від форм їхнього навчання і типів навчальних закладів, де вони навчаються.

5. Особа має право здобути і кожну кваліфікацію професійної (професійно-технічної) освіти, і кожен ступінь вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету один раз окрім випадків, визначених у цьому законі та Законі України «Про вищу освіту». Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету для здобуття певного ступеню професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, мають право повторно безоплатно здобувати цей ступінь професійної (професійно-технічної) та вищої освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету витрачених на їхнє навчання коштів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5. Іноземці, особи без громадянства здобувають освіту в закладах освіти України відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

6. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту згідно із Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового захисту», має рівне з громадянами України право на освіту.


Стаття 4. Право на рівність умов доступу до освіти

1. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти.

2. Не вважається порушенням права на рівність умов доступу до освіти встановлення відповідно до закону особливих критеріїв доступу до дошкільної, середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, зумовлених специфікою освітніх програм; необхідністю створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами.
Стаття 5. Право на безоплатне здобуття освіти

Право на безоплатне здобуття освіти забезпечується:

для дошкільної і середньої освіти – за рахунок формування та фінансування мережі закладів, достатньої для забезпечення потреб в освіті усіх громадян України, іноземних громадяни та осіб без громадянства, які мешкають на території Украни;

для позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти - за рахунок фінансування освіти з державного чи місцевих бюджетів у закладах освіти незалежно від форми власності у порядку, встановленому законом.


Стаття 6. Забезпечення доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами

Діяльність держави щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами спрямовується на створення умов для забезпечення їхніх прав і потреб в отриманні освіти з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів, а також на виявлення та усунення факторів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню їхніх потреб у сфері освіти.


Стаття 7. Державна політика у сфері освіти

1. Держава Україна визнає освіту та культуру одними з головних державних пріоритетів соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. Фінансове та інституційне забезпечення державою освіти і культури є інвестицією у сталий розвиток суспільства.

2. Державна політика у сфері освіти визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України і здійснюється органами виконавчої влади. Розробка та реалізація державної політики у сфері освіти здійснюється на основі наукових досліджень, прогнозів та статистичних даних з урахуванням індикаторів розвитку освіти світового співтовариства та країн Європейського Союзу.

3. Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є прогноз розвитку освіти України, стратегія розвитку освіти України, стратегія розвитку культури України, державні цільові програми у сфері освіти, регіональні та місцеві цільові програми у сфері освіти, плани діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти, навчальних закладів державної і комунальної форм власності. Органи влади та навчальні заклади забезпечують відкритий доступ до цих документів шляхом їх оприлюднення на своїх офіційних сайтах.


Стаття 8. Засади освітньої діяльності

Засадами освітньої діяльності є:

забезпечення якості освіти;

забезпечення рівного доступу до освіти відповідно до законів України, включаючи позитивні дії його його забезпечення;

науковий характер освіти;

єдність і наступність системи освіти;

прозорість і публічність прийняття та реалізації управлінських рішень;

відповідальність та підзвітність органів управління освітою на навчальних закладів перед громадянами;

інституційне відокремлення здійснення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності навчальних закладів;

інтеграція з ринком праці;

інтеграція з культурним розвитком;

свобода у виборі форм здобуття і видів освіти;

академічна доброчесність;

академічна свобода;

фінансова, академічна та адміністративна автономія навчальних закладів у межах, визначених законодавством;

гуманізм;

єдність навчання, виховання та розвитку;

невтручання політичних партій та релігійних організацій в освітній процес;

державно-громадське партнерство;

сприяння навчанню впродовж життя;

інтеграція у міжнародне освітнє та наукове середовище.
Стаття 9. Мова освіти

1. Мовою навчання у закладах освіти України є державна мова.

2. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах. Це право реалізується через мережу навчальних закладів, класів (груп), що створюються відповідно до законодавства.

3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, у першу чергу - англійської мови, у державних і комунальних закладах освіти шляхом:

визначення у державних стандартах освіти обсягу та вимог до рівня володіння мовою міжнародного спілкування як складової переліку нормативних компетентностей на кожному рівні освіти;

забезпечення за кошти державного і місцевого бюджетів оволодіння та підвищення рівня володіння мовою міжнародного спілкування для педагогічних і науково-педагогічних працівників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

використання мови міжнародного спілкування у освітньому процесі.

4. Навчальні заклади, відповідно до освітньої програми, можуть здійснювати навчальний процес кількома мовами (державною мовою, мовами національних меншин, іншими мовами), викладати одну чи кілька дисциплін англійською та/або іншими мовами, забезпечивши при цьому знання громадянами України, що навчаються, відповідних дисциплін державною мовою.

5. Особливості застосування мов навчання на певному рівні освіти визначаються відповідним законом.

Розділ IІ. Система освіти

Стаття 10. Структура освіти

Структура освіти включає:

дошкільну освіту;

середню освіту;

позашкільну освіту;

професійну (професійно-технічну) освіту;

вищу освіту;

післядипломну освіту;

самоосвіту;

освіта дорослих.


Стаття 11. Види та форми здобуття освіти

1. Особа реалізує своє право на освіту впродовж життя шляхом формального, неформального та інформального видів освіти. Держава підтримує, визнає та заохочує всі ці види освіти. Навчальні заклади можуть пропонувати різні форми здобуття освіти: очну, заочну, змішану, вечірню, дуальну, дистанційну, мережеву, індивідуальну, екстернатну, педагогічний патронат, сімейну відповідно до їхніх організаційних можливостей та побажань здобувачів освіти. Якщо здобувачі освіти є неповнолітніми дітьми, вибір форми здобуття освіти здійснюється їхніми батьками чи особами, які їх замінюють. Положення про форми здобуття освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.

2. Формальна освіта здійснюється за освітніми програмами відповідно до визначених Законами України та іншими нормативними актами рівнів освіти, галузей знань і спеціальностей. Формальна освіта здобувається у закладах освіти, що мають ліцензію на здійснення освітньої діяльності.

Формальна освіта передбачає досягнення визначених державними стандартами результатів навчання певного рівня освіти та здобуття за освітніми програмами визнаних державою кваліфікацій, що дають право доступу до наступного рівня освіти. Здобуті результати навчання та кваліфікації підтверджуються відповідним документом про освіту.

3. Неформальна освіта - організована освіта з метою здобуття нових знань, умінь та інших компетентностей, що не передбачає здобуття визнаних державою кваліфікацій за рівнями освіти та отримання документа про освіту, встановленого законодавством України.

4. Інформальна освіта (самоосвіта) – це неофіційна, самоорганізована або спонтанна освіта, що відбувається під час цілеспрямованої або нецілеспрямованої позанавчальної щоденної діяльності, пов’язаної з роботою, родиною тощо та не передбачає інституціолізованих форм.

5. Кваліфікації, здобуті шляхом неформальної та інформальної освіти, можуть бути підтверджені та визнані у системі формальної освіти у випадках і порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.
Стаття 12. Дошкільна освіта

1. Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини шляхом її виховання, навчання, розвитку її розумових та творчих здібностей, сприяння гармонійній соціалізації та піклування про її здоров'я, безпеку. Дошкільна освіта здобувається у навчальному закладі, в сім’ї або за участю педагогічних працівників чи фізичних осіб, які здійснюють освітню діяльність, та у інші визначені спеціальним законом способи. Дошкільна освіта передбачає підготовку до наступного рівня освіти – середньої освіти.

2. Провідна роль у дошкільній освіті належить батькам або іншим особам, які займаються доглядом, вихованням і навчанням дитини. Дошкільна освіта ґрунтується на принципі її наступності з родинним вихованням та початковою освітою.

3. Держава сприяє батькам в організації дошкільної освіти через формування і розвиток мережі навчальних закладів, заснування і утримання яких покладено на органи місцевого самоврядування, шляхом розробки та реалізації програм розвитку дошкільної освіти, підготовки педагогічних прцівників та запровадження освітніх програм для батьків.

4. Батьки самостійно обирають способи, якими реалізують право на дошкільну освіту. Вони мають забезпечувати догляд дитини, її розвиток, виховання і навчання.

5. Держава здійснює контроль за доглядом, розвитком, вихованням і навчанням дітей дошкільного віку.

6. Дошкільна освіта у навчальний рік, що передує початку отримання дитиною повної загальної середньої освіти, є обов’язковою.

7. Держава гарантує право на отримання дошкільної освіти дітьми віком від 3 років.

8. Держава створює умови для розвитку мережі закладів піклування та освітнього розвитку дітей до досягнення ними віку 3 років.
Стаття 13. Середня освіта

1. Повна загальна середня освіта передбачає завершення трьох рівнів освіти:

початкової освіти тривалістю 4 роки;

базової середньої освіти тривалістю 5 років;

повної середньої освіти тривалістю 3 роки.

Держава гарантує усім громадянам право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою.

2. Повна загальна середня освіта здобувається у навчальних закладах, а також у будь-яких формах, визначених законодавством

3. Навчальні досягнення випускників по завершенню базової та повної загальної середньої освіти повинні обов’язково підтверджуватися державною підсумковою атестацією у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

4. Повна середня освіта розпочинається у віці 6-7 років. Діти, яким виповнилося 7 років на початок навчального року, мають розпочинати навчання у закладі початкової освіти цього навчального року.

5. Метою початкової освіти є різнобічний розвиток і соціалізація дитини відповідно до її вікових особливостей, розвиток її критичного, творчого мислення, навчальних навичок, духовне і моральне виховання особистості.

Початкова освіта передбачає підготовку до наступного рівня освіти – базової середньої освіти.

5. Метою базової середньої освіти є всебічний розвиток та соціалізація дитини. Базова середня освіта передбачає здобуття базових знань, формування ключових і предметних компетентностей з основ наук і культури, розвиток критичного і творчого мислення, навичок осмисленого читання, сприйняття та самостійної інтерпретації текстів, засвоєння етичних норм та громадянських компетентностей, фізичний і естетичний розвиток, особистісне і соціальне самовизначення.

Базова середня освіта передбачає підготовку до наступного рівня освіти – профільної середньої освіти.

6. Повна середня освіта передбачає засвоєння особою визначеного суспільними потребами обсягу знань, вдосконалення навичок критичного і системного мислення, до свідомого життєвого вибору та самореалізації, професійної діяльності та громадянської активності, забезпечення готовності до продовження навчання на наступному рівні освіти.

Повна середня освіта передбачає два напрями профілізації: загальноосвітній та професійний.

Загальноосвітній напрям передбачає профільну середню освіту на основі поєднання визначеного Державним стандартом змісту повної загальної середньої освіти та поглибленого предметного навчання з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів й орієнтацію на продовження навчання на наступному рівні освіти.

Професійний напрям передбачає профільну середню освіту на основі поєднання визначеного Державним стандартом змісту повної загальної середньої освіти та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей та потреб учнів й орієнтацію на ринок праці.

7. Здобуття повної загальної середньої освіти можливе шляхом навчання:

за загальноосвітнім напрямом профілізації середньої освіти – в закладах загальної середньої освіти, які спроможні поєднати здобуття повної середньої освіти, зміст якої визначеної державним стандартом, та поглибленої загальноосвітньої підготовки; профільна освіта наукового, мистецького, спортивного спрямування забезпечується також мережею шкіл-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, в яких навчання і перебування є безкоштовним. Заклади позашкільної освіти та міжшкільні навчально-виробничі комбінати можуть залучатися до забезпечення профільної підготовки;

за професійним напрямом профілізації середньої освіти – в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (професійних ліцеях і коледжах, центрах професійної підготовки, технікумах, професійних училищах), які спроможні поєднати здобуття повної середньої освіти, зміст якої визначеної державним стандартом, та професійної підготовки.
Стаття 14. Позашкільна освіта

1. Позашкільна освіта забезпечує навчання, виховання, розвиток та соціалізацію дітей і молоді закладами позашкільної освіти, спрямовується на розвиток здібностей і талантів дітей та молоді, здобуття первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для подальшої самореалізації та професійної діяльності. Метою позашкільної освіти є розвиток здібностей і талантів дітей та молоді в сфері освіти, науки, культури, спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

2. Позашкільна освіта є наскрізною, доповнювальною на рівнях дошкільної, початкової, базової середньої, профільної середньої освіти. Компетентності, набуті за програмами позашкільної освіти можуть враховуються та визнаватися на відповідному рівні освіти.

3. Позашкільна освіта надається закладами позашкільної освіти різних типів, форм власності та підпорядкування або в інших закладах освіти, організаціях, установах на всіх рівнях освіти. Позашкільна освіта здійснюються закладами середньої освіти, музичними, мистецькими і спортивними школами, сім'єю, громадськими організаціями, клубами, об’єднаннями, іншими юридичними і фізичними особами, які мають відповідну відповідну ліцензію.

4. Державні (національні) заклади позашкільної освіти створюються центральними органами виконавчої влади та фінансуються за кошти державного бюджету, інші заклади позашкільної освіти створюються органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних та інших кадрів кадрів.

5. Державні (національні) заклади позашкільної освіти крім освітньої діяльності, забезпечують проведення всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми за різними напрямами позашкільної освіти.

6. Для здійснення освітньої діяльності органи влади, місцевого самоврядування та засновники можуть надавати у користування закладам позашкільної освіти спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безкоштовно або на пільгових умовах.

7. Фінансування позашкільної освіти здійснюється за кошти державного і місцевого бюджетів, батьків дітей або їх законних представників, з інших джерел, не заборонених законодавством.


Стаття 15. Професійна (професійно-технічна) освіта

1. Професійна (професійно-технічна) освіта спрямована на формування і розвиток професійних та загальних знань, умінь і навичок, інших компетентностей осіб, необхідних для трудової діяльності за певною професією (групою професій) чи спеціальністю, що завершується здобуттям певної освітньої та/або професійної кваліфікації.

2. Професійна (професійно-технічна) освіта здобувається на основі повної загальної середньої освіти або базової середньої освіти. Здобуття професійної (професійно-технічної) освіти на основі базової середньої освіти відбувається з одночасним здобуттям повної середньої освіти та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту.

3. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців за кошти державного та місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними особами. Навчання особи у закладі професійної (професійно-технічної) освіти може оплачувати підприємство, установа, організація на підставі тристоронньої угоди про навчання та подальше працевлаштування. Якщо таке навчання відбувається на основі базової середньої освіти, держава фінансує частину витрат, потрібну для здобуття особою повної середньої освіти.

4. Професійна (професійно-технічна) освіта включає:

первинну професійну освіту;

базову професійну освіту;

спеціалізовану професійну освіту.

5. Особа, яка отримала певну кваліфікацію професійної (професійно-технічної) освіти, може продовжити навчання на наступних рівнях освіти, у тому числі за скороченою програмою підготовки, у випадках та в порядку, визначених спеціальними законами.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал