Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar FőiskolaСторінка5/7
Дата конвертації18.12.2016
Розмір0.98 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7
Тема 11Цілісність літературного твору

Поняття поетики. Його виникнення, застосування від давнини до сучасності. Макро-, мікро- та історична поетика. Формозмістова єдність літературного твору.

 

Тема 12Змістові прояви художньої форми.

Основні рівні художнього змісту. Традиційне розуміння чинників змісту (тема/тематика, проблема/проблематика, ідея тощо). Більш розширене тлумачення змісту (тенденція, пафос, родовий і жанровий зміст, фабула, конфлікт, характери, обставини тощо).

 

Тема 13Формальні проявники змісту.

Естетична єдність усіх чинників форми твору (стиль). Структура і елементи внутрішньої форми художнього твору. Зовнішня форма художнього твору.

Тема 14Художня мова.

Художньо-мовленнєва організація літературного твору. Засоби словотворчого увиразнення мовлення. Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення. Засоби контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення (тропи). Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури). Звукова організація художньої мови (фоніка).

Просторічна, наукова, розмовна, публіцистична, діалектна, соціолектна, літературна мова. Роль письменника в розвитку національної мови.

 

Терміни до ТЕМ 11 - 14.

Формозміст; тема (тематика), проблема (проблематика), ідея, тенденція, пафос, конфлікт, колізія; фабула, мотив, сюжет, композиція;  експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка; ліричний відступ, інтер’єр, портрет, пейзаж, вставний епізод; тропи.

 

Контрольні питання до ТЕМ 11 - 14. 1. Гіпербола та літота, їх ідейно-стильові функції. Приклади.

 2. Екскурс в історію питання та сучасне тлумачення сюжету і фабули.

 3. Змістові чинники художньої форми.

 4. Іронія і сарказм. Приклади.

 5. Композиція художнього твору, її загальні закономірності, особливості композиції епічних, ліричних і драматичних творів.

 6. Лексико-морфологічна виразність художньої мови.

 7. Метафора та її види. Приклади.

 8. Метонімія та її види. Приклади.

 9. Поняття ідеї художнього твору. Приклади.

 10. Поняття про позасюжетні елементи художнього твору. Їх функції. Приклади.

 11. Суміжні змістоформи літератури.

 12. Тематика літературного твору. Приклади.

 13. Формальні чинники художнього змісту.

 14. Формозмістова єдність літературного твору.

 15. Фігури поетичного синтаксису.

Віршування.
Самостійна робота № 15

Основи версифікації.

Інтонаційне звучання художнього тексту. Ритм. Версифікаційні системи  (мелодійне віршування; квантитативна, квалітативна версифікація). Межисистемні форми віршування.

Рима як одиниця фоніки, ритміки і строфіки, її різновиди. Способи римування.

Проблеми вітчизняної версифікації. Українська силабіка та її особливості. Еволюція вітчизняного віршування. Сучасне версифікаційне розмаїття.


Самостійна робота № 16

Строфіка.

Загальні відомості про строфу.

Найпростіші строфи. Канонізовані строфи. 

Самостійна робота 17

Закономірності розвитку літератури.
Поняття про літературний процес. Виникнення й еволюція літературних напрямів, течій, угруповань, шкіл тощо. Проблеми періодизації літературного процесу. Взаємодія традицій і новацій у мистецтві. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу.
Тема. Літературний процес

Питання для опрацювання

 1. Сутність і значення літературного процесу.

 2. Художні взаємовпливи. Загальна характеристика.

 3. Види внутрішніх факторів розвитку літературного процесу.

 4. Міжнаціональна та внутрішньонаціональна художня взаємодія.

 

Терміни до ТЕМ 15 - 17

Версифікація, ритм, рима, стопа, строфа; літературний процес, стиль, літературний напрям, літературна течія, школа.

 

Контрольні питання до ТЕМ 15 - 17


 1. Верлібр. Приклади.

 2. Вірші та проза. Приклади.

 3. Літературна течія, школа.

 4. Літературний напрям і тип художньої творчості.

 5. Межисистемні форми віршування. Приклади.

 6. Поняття літературного напряму.

 7. Поняття літературного процесу.

 8. Поняття про строфу. Найпоширеніші види строф. Приклади.

 9. Рима, її роль у вірші. Класифікація рим.

 10. Світогляд митця і художня творчість.

 11. Силабо-тонічна система віршування. Стопа, її основні види у силабо-тонічному  віршуванні. Приклади.

 12. Системи віршування. Антична і силабічна системи. Приклади.

 13. Складна строфіка: октава, терцини, рондель, сонет, строфа “Енеїди”.

 14. Стиль і стилетворчі фактори.

 15. Тонічна система віршування.


Завдання для самостійної роботи та форми звітності

• Скласти логічні схеми:

- «Внутрішні фактори розвитку літературного процесу» - І варіант;

- «Літературні школи» - ІІ варіант;

- «Літературні течії» - ІІІ варіант;

- «Літературні напрями» - IV варіант.

• Визначити ключові слова теми заняття. Розкрити їх сутність і походження.

• Підготувати по 5 тестових завдань.

Рекомендована література


 1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.. – Львів, 1996

 2. Гундорова Т. Дискурсія модернізму в українській літературі. – К., 1997.

 3. Ігнатенко М. А. Генезис сучасного художнього мислення. – К; 1986.

 4. Калениченко Н. А. Українська література ХІХ ст.: Напрямки, течії. – К., 1977.

 5. Историко-литературный процесс. – Л., 1974.

 6. Наливайко Д. С. Направления, течения, стили. – К., 1991.

 7. Нитченко Д. Елементи теорії літератури. — Полтава, 1993.

 8. Павличко С. Теорія літератури: Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 2002


Завдання й методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вступ до літературознавства»

Завдання № 1. Підготувати доповідь на тему «Категорія жанру в історії світової літератури» за таким планом (орієнтовно):

 1. Визначення терміну «жанр літературний».

 2. Головні принципи, за якими відбувається розподіл літератури на жанри (естетична тональність, приналежність певному літературному роду, тощо).

 3. Закономірності розвитку літературних жанрів в історичній перспективі.

 4. Основні протиріччя і проблеми, пов’язані з жанровим розподілом літератури (розпад жанру в модернізмі тощо).

Література:  Аристотель. Об искусстве поэзии. - М., 1957.

 1. Буало  Н. Поэтическое искусство. - М., 1957.

 2. Лихачев Д. С. Отношение литературных жанров между собой // Поэтика древнерусской литературы. - М., 1979.

 3. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. - К., 1985.

 4. Чернец Л. Литературные жанры. - М., 1982.

 5. Литературная энциклопедия терминов и понятий /Под ред. Николюкина А. - М., 2001.

 6. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. - К., 2001.

 7. Поспелов Г., Николаев И., Волков И. и др. Введение в литературоведение. – М., 1988.

 8. Моклиця М. Основи літературознавства. - Тернопіль, 2002.

Завдання № 2. Написати реферат на тему «Жанри доби Відродження» за таким орієнтовним планом:  Еволюція гуманістичної концепції в різні періоди доби Відродження.  

 1. Лірика епохи Відродження (Ф. Петрарка).

 2. Новела та її різновиди (Д. Боккаччо).

 3. Поема та її форми в національних літературах (М. Боярдо, Л. Аріосто, Т. Фоленго, Л. Камоенс).

 4. Епічні жанри.

Література:

1. Андреев М. Л., Хлодовский Р. И. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. - М., 1988.

2. Веселовский А. Н. Избранные статьи. - Л., 1939.

3. Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. - М., 1961.

4. Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. - М., 1967.

5. Данте и всемирная литература. -  М., 1967.

6. Хлодовский Р. И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. - М., 1974.

7. Виппер Ю. Б. Поэзия Плеяды. - М., 1976.

8. Типология и периодизация эпохи Возрождения. - М., 1978.

9. Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. - М., 1978.

10. Лосев А. В. Эстетика Возрождения. - М., 1978.

11. Николай Кузанский. Сочинения. - М., 1979 - 1980. – Т. 1 – 2.


Завдання № 3. Підготувати усну характеристику ренесансного реалізму як визначного літературного напряму епохи Відродження за таким орієнтовним планом:  


 1. Естетичні принципи реалізму епохи Відродження (реалістичний спосіб мислення, гуманістична позиція, оптимістичність, використання казково-фантастичних елементів, гіперболізація тощо).

 2. Реалістична проза доби Відродження (новели Д. Боккаччо, романи Ф. Рабле, Е. Роттердамського, Т. Мора, Сервантеса).  

 3. Лірика (сонети Ф. Петрарки, В. Шекспіра).  

 4. Драма (трагедії, історичні хроніки, комедії В. Шекспіра).  


Література:

1. Ауэрбах Э. Мимесис. - М., 1976.

2. Андреев М. Л., Хлодовский Р. И. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. - М., 1988.

3. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. - К., 1985.

4. Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. - М., 1961.

5. Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. - М., 1967.

6. Данте и всемирная литература. - М., 1967.

7. Хлодовский Р. И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. - М., 1974.

8. Литературная энциклопедия терминов и понятий /Под ред. Николюкина А. - М., 2001.

9. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. - К., 2001.


Завдання № 4. Підготувати усну характеристику жанрів середньовічної європейської літератури на прикладі видатних її художніх зразків.

Орієнтовний план:   • Героїчний епос (французький, іспанський, німецький, південнослов’янський).  

 • Церковна (клерикальна) література.  

 • Куртуазна (лицарська) література: лірика і роман.

Література:

1. Гаспаров М. Л. Поэзия вагантов. - М., 1975.

2. Ярхо Б. И. Песнь о Роланде. - М., 1934.

3. Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. - М., 1960.

4. Смирнов А. А. Песнь о Сиде: Староиспанский героический эпос. - М.-Л., 1959.

5. Грифцов Б. Роман средневековый // Грифцов Б. Теория романа. - М., 1927.

6. Михайлов А. Д. Легенда о Тристане и Изольде. - М., 1976.

7. Михайлов А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. - М., 1976.


Завдання № 5. Підготувати доповідь на тему «Класицизм як художній стиль», спираючись на його зразки і досягнення у різних видах мистецтва.

Орієнтовний план:   1. Естетична теорія  класицизму:  поняття  про  ідеал  прекрасного.    

 2. Культ  розуму  в  мистецтві: живопис, архітектура, театр, література.  

 3. Строга  нормативність  усієї  естетичної  системи.    

 4. Принципи  раціоналістичної  упорядкованості  й  гармонії.  

Література:

1. Виппер Ю. Б. Формирование классицизма во французской поэзии начала XVII в. - М., 1967.

2. Обломиевский Д. Д. Французский классицизм. - М., 1969.

3. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. - М., 1980.

4. Наливайко Д. Класицизм // Всесвіт. - 1979. - № 1.

5. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. - К., 1985.

6. Андреев А. Место искусства в познании мира. - М., 1980.

7. Литературная энциклопедия терминов и понятий /Под ред. Николюкина А. - М., 2001.

8. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. - К., 2001.

9. Поспелов Г., Николаев И., Волков И. и др. Введение в литературоведение. - М., 1988.

10. Моклиця М. Основи літературознавства. - Тернопіль, 2002.
Завдання № 6. Підготувати усну характеристику Античності як художньої доби за таким орієнтовним планом: 


 1. Ідейна основа давньогрецької культури.  

 2. Культурна дієвість античної демократії.

 3. Шляхи вдосконалення людини та історичні зміни уявлень еллінів про ідеальні людські якості.  

 4. Види давньогрецького мистецтва.  

 5. Провідні жанри античної літератури (гомерівський епос і епічні жанри, ліричні і драматичні жанри, історичні твори).

Література:

1. Античная культура: Словарь-справочник. - М., 1995.

2. Брунов Н. И. Парфенон и Эрехтейон. - М., 1986.

3. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции. - М., 1988.

4. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. - М., 1996. – Кн. 1.

5. Древние цивилизации. - М., 1989.

6. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. - М., 1983.

7. Кун М. Легенди та міфи Стародавньої Греції. - К., 1992.

8. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М., 1990.

9. Аристотель и античная литература. - М., 1978.

10. Античные мыслители об искусстве. - М., 1938.

11. Аристотель. Сочинения: В 4 т. - М., 1984.

12. Литературная энциклопедия терминов и понятий /Под ред. Николюкина А. - М., 2001.

13. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. - К., 2001.

14. Поспелов Г., Николаев И., Волков И. и др. Введение в литературоведение. - М., 1988.

15. Моклиця М. Основи літературознавства. - Тернопіль, 2002.Завдання № 7. Підготувати реферат на тему «Поняття про літературний напрям. Зміна літературних напрямів в історії розвитку світової літератури» за таким орієнтовним планом:  

 1. Літературний напрям і літературний метод.  

 2. Літературний напрям і літературна школа, угруповання.  

 3. Літературний напрям як міжнародне явище і як національно-історична модель.

 4. Боротьба та зміна літературних напрямків як уособлення закономірностей літературного процесу.  

Література:

1. Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. - Л., 1979.

2. Гачев Г. Ускоренное развитие литературы. - М., 1964.

3. Поспелов Г. Н. Проблемы исторического развития литературы. - М., 1972.

4. Волков И. Ф. Творческие методы и художественные системы. - М., 1978.

5. Маркевич Г. Основные проблемы науки о литературе. - М., 1981.

6. Бушмин А. Преемственность в развитии литературы. – Л.,1978.

7. Литературная энциклопедия терминов и понятий /Под ред. Николюкина А. - М., 2001.

8. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. - К., 2001.

9. Поспелов Г., Николаев И., Волков И. и др. Введение в литературоведение. - М., 1988.

10. Моклиця М. Основи літературознавства. - Тернопіль, 2002.
Завдання № 8. Підготувати доповідь на тему «Історична динаміка літературних стилів» за таким орієнтовним планом:  


 1. Розуміння стиля в античній естетиці та поетиці.  

 2. Стиль та літературний метод: риси відмінності.  

 3. Стиль в широкому та вузькому значенні.  

 4. Поняття індивідуального стиля та історичного стиля епохи, напрямку.

 5. Історична зміна літературних стилів.


Література:

1. Античные теории языка и стиля.- М.-Л., 1936.

2. Гегель Г. Манера, стиль и оригинальность // Эстетика. - М., 1968. – Т. 1.

3. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. - М.-Л., 1930.

4. Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. - М., 1961.

5. Виноградов В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1963.

6. Тимофеев Л. И. Современная литература. Метод, стиль, поэтика. - М., 1964.

7. Соколов А. Н. Теория стиля. - М., 1968.

8. Поспелов Г. Н. Проблемы литературного стиля. - М., 1970.

9. Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. - М., 1970.

10. Чичерин А. В. Очерки по истории русского литературного стиля. - М., 1977.

11. Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика. - Мюнхен, 1993. 12. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. - К., 1985.

13. Соколов А. Теория стиля. - М., 1968.

14. Литературная энциклопедия терминов и понятий /Под ред. Николюкина А. - М., 2001.

15. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. - К., 2001.

16. Поспелов Г., Николаев И., Волков И. и др. Введение в литературоведение. - М., 1988.

17. Моклиця М. Основи літературознавства. - Тернопіль, 2002.
Завдання № 9. Підготувати усну порівняльну характеристику на тему «Бароко і класицизм як художні стилі».

Визначити і порівняти вказані стилі за наступними ознаками:  вплив на мистецтво;  філософські засади;  концепція світу і людини;  проблема ідеалу, ставлення до релігії, Античності, Ренесансу;  естетичні засади, нормативна естетика;  специфіка жанрової системи;  особливості композиційної будови.  Література:

1.  Виноградов В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. - М., 1963.

2. Виппер Ю. Поэзия барокко и классицизма // Европейская поэзия XVII века. - М., 1977.

3. Наливайко Д. Класицизм // Всесвіт. - 1979. - № 1.

4. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. - К., 1985.

5. Соколов А. Теория стиля. - М., 1968.

6. Томашевский Б. Стилистика. - Л., 1983.

7. Ренессанс. Барокко. Классицизм. - М., 1966.

8. Литературная энциклопедия терминов и понятий /Под ред. Николюкина А. - М., 2001.

9. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. - К., 2001.

10. Поспелов Г., Николаев И., Волков И. и др. Введение в литературоведение. - М., 1988.

11. Моклиця М. Основи літературознавства. - Тернопіль, 2002.


Завдання № 10. Підготувати усну доповідь на тему «Сентименталізм, просвітницький реалізм як провідні художні стилі епохи Просвітництва».

Визначити і порівняти вказані стилі за наступними ознаками:  вплив на мистецтво;  філософські засади;  концепція світу і людини;  проблема ідеалу;  естетичні засади, нормативна естетика;  ставлення до новаторства;  баланс між зовнішнім та внутрішнім;  специфіка та засоби зображення людини;  специфіка жанрової системи;  особливості композиційної будови;  провідні стилістичні засоби та прийоми.  


Література:

1. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили - К., 1985.

2. Соколов А. Теория стиля. - М., 1968. 3. Томашевский Б. Стилистика. - Л., 1983. 4. Проблемы Просвещения в мировой литературе. - М., 1970. 5. Тронская М. Л. Немецкий сентиментально-юмористический роман эпохи Просвещения. - Л., 1965. 6. Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения. - М., 1966. 7. Сучков Б. Исторические судьбы реализма. - М., 1973. 8. Николаев П. А. Реализм как творческий метод. Историко-теоретические очерки. - М., 1975. 9. Ауэрбах Э. Мимесис. - М., 1976. 10. Андреев Ю. А. Движение реализма. - Л., 1978. 11. Литературная энциклопедия терминов и понятий /Под ред. Николюкина А. - М., 2001. 12. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. - К., 2001. 13. Поспелов Г., Николаев И., Волков И. и др. Введение в литературоведение. - М., 1988. 14. Моклиця М. Основи літературознавства. - Тернопіль, 2002.
Завдання № 11. Підготувати доповідь з теми «Романтизм і реалізм як найвідоміші художні напрями літератури і мистецтва». Визначити і порівняти вказані напрями за наступними ознаками:  вплив на мистецтво;  філософські засади;  концепція світу і людини;  проблема ідеалу;  естетичні засади, нормативна естетика;  ставлення до новаторства;  баланс між зовнішнім та внутрішнім;  специфіка та засоби зображення людини;  специфіка жанрової системи;  особливості композиційної будови;  розмаїття тематики;  провідні стилістичні засоби та прийоми.  
Література: 1. Сучков Б. Исторические судьбы реализма - М., 1973. 2. Николаев П. А. Реализм как творческий метод. Историко-теоретические очерки. - М., 1975. 3. Ауэрбах Э. Мимесис. - М., 1976. 4. Андреев Ю. А. Движение реализма. - Л., 1978. 5. Ванслов В. В. Эстетика романтизма. - М., 1966. 6. Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. - М., 1976. 7. Реизов Б. Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. - Л., 1958. 8. Реизов Б. Г. Между классицизмом и романтизмом. - Л., 1962. 9. Дьяконова Н. Я. Лондонские романтики и проблема английского романтизма. - Л., 1970. 10. Европейский романтизм. - М., 1973. 11. Литературная энциклопедия терминов и понятий /Под ред. Николюкина А. - М., 2001. 12. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. - К., 2001. 13. Поспелов Г., Николаев И., Волков И. и др. Введение в литературоведение. - М., 1988. 14. Моклиця М. Основи літературознавства. - Тернопіль, 2002.

Завдання № 12. Підготувати письмову літературознавчу довідку на тему «Поняття про художній метод» за таким орієнтовним планом:


 1. Категорія метода в естетиці та літературознавстві.  

 2. Метод і стиль.  

 3. Історія розвитку поняття творчий метод.  

 4. Типологія методів.

Література:

1. Борев Ю. Метод в системе эстетики // Вопросы литературы. - 1961. - № 2. 2. Храпченко М. Мировоззрение и творчество // Проблемы теории литературы. - М., 1958. 3. Творческий метод: Сб. статей. - М., 1960. 4. Тимофеев Л. И. Современная литература. Метод, стиль, поэтика. - М., 1964. 5. Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. - М., 1966. 6. Волков И. Ф. Творческие методы и художественные системы. - М., 1978. 7. Литературная энциклопедия терминов и понятий /Под ред. Николюкина А. - М., 2001. 8. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. - К., 2001. 9. Поспелов Г., Николаев И., Волков И. и др. Введение в литературоведение. - М., 1988. 10. Моклиця М. Основи літературознавства. - Тернопіль, 2002.Завдання № 13. Написати реферат на тему «Натуралізм як художній стиль» за таким орієнтовним планом:  історія виникнення;  вплив на мистецтво;  філософські засади;  концепція світу і людини;  проблема ідеалу;  естетичні засади, нормативна естетика;  баланс між зовнішнім та внутрішнім;  специфіка та засоби зображення людини;  специфіка жанрової системи;  особливості композиційної будови;  розмаїття тематики;  провідні стилістичні засоби та прийоми.  

Література: 1. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. - К., 1985. 2. Соколов А. Теория стиля. - М., 1968. 3. Томашевский Б. Стилистика. - Л., 1983. 4. История французской литературы. - М.-Л., 1959. – Т. 3. 5. История немецкой литературы. - М., 1968. – Т. 4. 6. Русская литература конца XIX – начала XX в. Девяностые годы. - М., 1969. 7. Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. - М., 1966. 8. Литературная энциклопедия терминов и понятий /Под ред. Николюкина А. - М., 2001. 9. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. - К., 2001. 10. Поспелов Г., Николаев И., Волков И. и др. Введение в литературоведение. - М., 1988. 11. Моклиця М. Основи літературознавства. - Тернопіль, 2002.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал