Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar FőiskolaСторінка4/7
Дата конвертації18.12.2016
Розмір0.98 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7

Практичне заняття № 7-8

Композиція художнього твору. Сюжет і фабула.

 1. Проблема поділу твору на змістові та формальні елементи.

 2. Характеристика змістових елементів: теми, ідеї, проблематики, пафосу.

 3. Поняття про художній конфлікт, мотив

 4. Сюжет і фабула, їх розмежування та основні ознаки. Функції і типи сюжетів. Основні елементи сюжету.

 5. Позафабульні (позасюжетні) чинники композиції: ліричний відступ, авторський відступ, вставні епізоди, пейзаж, портрет, інтер’єр тощо. Поняття про художнє обрамлення.

Завдання:

  1. Визначити основні елементи композиції новели В.Стефаника "Новина".

  2. Визначити основні елементи композиції роману Панаса Мирного й Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

  3. Визначити основні елементи композиції п’єси І.Котляревського «Наталка Полтавка».

  4. Визначити основні елементи композиції повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

Рекомендована література:

 1. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. – К., 2003. – С. 146- 207.

 2. Галич О. та ін. Теорія літератури. – к., 2001. – С.124-169.

 3. Моклиця М. Основи літературознавства. – Тернопіль, 2002. – С.67-80.

 4. Введение в литературоведение / Под ред. Г.Поспелова и др. – М., 1988. – С.197-215.

 5. Нитченко Д. Елементи теорії літератури. – Полтава, 1993. – С.11-14.

 6. Волинський П. Основи теорії літератури. – К., 1967. – С.108-129.

 7. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Гром’яка та ін.-К.,1997.


Практичне заняття № 9

Родовий і жанровий поділ літературних творів
1.Поняття про рід і жанр у застосуванні до літературних творів. Історичний характер родів і жанрів.

2.Проблема розмежування епічних жанрів. Поняття про жанрові різновиди.

3. Жанрові різновиди лірики за тематикою.

4.Драматичні твори в їх історичному розвитку.

5.Види мішаної форми: балада, ліро-епічна поема, драматична поема тощо.

ЛІТЕРАТУРА:

1.Введение в литературоведение / Г.Н.Поспелов, П.А.Николаев, И.Ф.Волков и др. – М.,1988.

2.Волинський П. Основи теорії літератури. – К.,1967.

3.Моклиця М. Основи літературознавства. Посібник для студентів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002.

4.Неділько В. Елементи теорії літератури. Конспект лекцій. – К.,1994.

5.Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. – К.,2003.

6.Галич О. Теорія літератури. Підручник. – К.,2001.

Практичне заняття № 10

Тема. Особливості епічних творівТеоретичні питання

 1. Сюжет та його різновиди

 2. Поняття про конфлікт.

 3. Система персонажів, засоби їх змалювання

 4. Компонування твору (композиція).

 5. Автор в епічному творі.

Завдання та рекомендації до самостійної роботи

 1. Зробити копії схем-таблиць літературних родів і жанрів. (Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. – К., 1001).

 2. Опрацювати науково-критичну літературу, укласти тези, зробити виписки до запропонованих питань, підготуватися до обговорення питань в аудиторії.

 3. Виписати у літературознавчий словник значення термінів, які розглядаються у теоретичному блоку питань.

 4. Опрацювати статті (Вступ до літературознавства. Хрестоматія. – К., 1995):

  • Бахтін М. Епос і роман. (С. 241-244);

  • Ортега-і-Гассет Х. Думки про роман. (С.235-241);

  • Гегель Г. Лекції з естетики. (С. 202-208).

 1. Прочитати і проаналізувати новелу Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном", з’ясувати такі питання:

- З’ясувати фольклорну основу назви новели.

- Пояснити присвяту.

- Визначити фабули, пов’язані з образами оповідача-студента, Софії, Марфи, Михайла. (Переказ фабул викласти письмово у робочих зошитах).

- Спробувати визначити головного героя твору, пояснити специфіку

- У чому композиційні особливості новели "Три зозулі з поклоном"?

- Які проблеми порушено в новелі?

- Визначити наскрізну деталь у творі та її значення.


 1. Написати відгук на новелу Г.Тютюнника (на вибір).

 2. Підготуватися до термінологічного диктанту.

Рекомендована література

 1. Аристотель. Поетика. – К., 1967.

 2. Буало Н. Поэтическое искусство. – К., 1959.

 3. Волинський П. К. Основи літературознавства - К., 1967.

 4. Літературознавчий словник-довідник. — К., 2006.

 5. Моклиця М. Основи літературознавства. – Тернопіль, 2002.

 6. Хализев В. Драма как род литературы. – М., 1986.


Практичне заняття № 11

Тема. Особливості драматичних творів.Теоретичні питання

1.Значення конфлікту у драматичному творі.

2. Розвиток дії.

3. Форми поведінки персонажів.

4. Особливості мови персонажів.

5. Художня умовність у драматичному творі.Завдання та рекомендації до самостійної роботи

 1. Опрацювати науково-критичну літературу, укласти тези, зробити виписки до запропонованих питань, підготуватися до обговорення питань в аудиторії.

 2. Виписати у літературознавчий словник значення термінів, які розглядаються у теоретичному блоку питань.

 3. Опрацювати статті (Вступ до літературознавства. Хрестоматія. – К., 1995):

- Леся Українка. Європейська соціальна драма. (С. 221-223);

- Вороний М. Театральне мистецтво і український театр. (С. 223-231);

- Вороний М. Драма живих символів. (С. 231-235 ).


 1. Прочитати і проаналізувати п'єсу М. Куліша "Мина Мазайло", з’ясувати такі питання:

 • Жанр твору (за визначенням М.Куліша, Л.Курбаса, літературознавців).

 • Чи є у творі позитивні герої?

 • Яке ідейне навантаження персонажів? Довести, що образи Мазала, Мини, тьоті Моті – яскраві приклади літературних типів.

 • Визначити конфлікт твору.

 • Яку роль у творі відіграє дзеркало? Чи доцільною є гра майже всіх персонажів перед ним і перед самими собою?

 • Охарактеризувати структуру ремарок. Яку роль вони виконують у творі?

 • Проаналізувати фінал.

Рекомендована література

 1. Волинський П. К. Основи літературознавства.. — К., 1967

 2. Літературознавчий словник-довідник. - К., - 2006.

 3. Аристотель. Поетика. – К., І 967.

 4. Моклиця М. Основи літературознавства. – Тернопіль, 2002.

 5. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. – К., 2003.


Практичне заняття № 12

Тема. Особливості ліричних творів.Теоретичні питання

1. Предмет і зміст лірики.

2. Ліричний герой і автор. Форма вираження авторської свідомості в ліриці.

3. Класифікація типів ліричних творів. Жанровий поділ лірики.

4. Лірична медитація та її види.

5. Експресивність ліричної мови.Завдання та рекомендації до самостійної роботи

 1. Опрацювати науково-критичну літературу, укласти тези, зробити виписки до запропонованих питань, підготуватися до обговорення питань в аудиторії.

 2. Підібрати для аналізу ліричні твори різних жанрів (за вибором).

 3. Зробити аналіз однієї поезії (письмово) за наведеною схемою: І. Короткі відомості про автора (передовсім ті, що допоможуть краще зрозуміти специфіку твору). ІІ. Історія написання і видання твору (у разі потреби). ІІІ. Жанр твору (пейзажна, громадянська, інтимна (родинна), релігійна лірика тощо. ІV. Провідний мотив твору. V. Композиція твору (в ліричному творі сюжет відсутній, натомість увага зосереджується на певному почутті; виділяють такі композиційні етапи почуття: а) вихідний момент у розвитку почуття; б) розвиток почуття; в) кульмінація (можлива); г) резюме, або авторський висновок). VІ. Ключові образи твору (найчастіше визначальним у ліриці є образ ліричного героя – це умовна дійова особа, думки й почуття якої розкриваються у ліричному творі). VІІ. Мовні засоби, які сприяють емоційному наснаженню твору (йдеться про лексику, тропи, фігури, фоніку). VІІІ. Версифікація твору (рими, спосіб римування, віршовий розмір, вид строфи), її роль у розкритті провідного мотиву. ІХ. Підсумок.

 4. Виписати у літературознавчий словник значення термінів, які розглядаються у теоретичному блоку питань.

 5. Підготуватися до термінологічного диктанту.

Рекомендована література

  1. Волинський П. К. Основи літературознавства. - К., 1967.

  2. Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів, 1971.

  3. Моклиця М. Основи літературознавства. – Тернопіль, 2002.

  4. Франко І. Я. Із секретів поетичної творчості. - К., 1967.

  5. Фролова К. П. Аналіз художнього твору. - К., 1975.


Практичне заняття № 13

Тема. Літературний розвиток.Питання для опрацювання

 1. Поняття про літературний процес, його складові.

 2. Традиції і новаторства як рушійна сила літературного розвитку.

 3. Генезис мови художньої літератури, зміна жанрів, методів, стилів.

 4. Літературні напрямки і течії.

 5. Бароко, класицизм, сентименталізм як художні напрями.

 6. Романтизм і реалізм як художні методи і напрями.

 7. Модернізм. Символізм. Акмеїзм. Футуризм. Імажинізм. Експресіонізм. Імпресіонізм.

8. Сюрреалізм. Екзистенціалізм. Соціальний реалізм.

Завдання для самостійної роботи та форми звітності

 1. Записати у зошит приклади до літературних течій і напрямків, які розглядаються у теоретичному блоку питань.

 2. Проаналізуйте на вибір один із рекомендованих творів, визначивши, елементи якої естетики в ньому представлені (співіснують):

 3. Назвіть, де і коли літературний напрям зароджується і розвивається, представників, що дотримувалися творчих принципів цих напрямків у світовій та українській літературі.

 4. Виписати у літературознавчий словник значення термінів: метод, стиль, течія, напрямок, бароко, класицизм, сентименталізм, романтизм, модернізм.


Рекомендована література

1. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст.. – Львів, 1996.

2. Гундорова Т. Дискурсія модернізму в українській літературі. – К., 1997.

3.Ігнатенко М. Генезис сучасного художнього мислення. – К., 1986

4. Калениченко Н.А. Українська література XIX ст..: Напрями, течії. К, 1997.

5. Наливайко Д. С. Искусство: направлення, течения, стили. – К.. 1985.

6. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1996.

7. Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль, 1993.


Практичне заняття № 14

Розвиток художніх методів і літературних напрямків


 1. Поняття про художній метод, літературний метод, літературний напрям, літературну течію.

 2. Художній метод як категорія історична. Історично зумовлені зміни художніх методів і літературних напрямів.

 3. Розвиток художніх методів і літературних напрямів в епохи Відродження і Просвітительства.

 4. Бароко. Характерні риси барокових творів.

 5. Класицизм як художній метод і літературний напрям. Риси класицизму в українській літературі.

 6. Сентименталізм, його характерні риси. Сентименталізм в українській літературі.

 7. Романтизм як тип художнього світосприйняття. Український романтизм: хронологічні межі, національні риси, митці-романтики.

 8. Реалізм як художній метод і літературний напрям. Етапи розвитку реалізму.

 9. Модернізм і його художні методи (символізм, імпресіонізм, футуризм, сюрреалізм). Інші явища модернізму (конструктивізм, «потік свідомості», примітивізм, театр абсурду).

 10. Постмодернізм. Проблеми постмодернізму в сучасній літературознавчій науці. Дискурс українського літературного постмодернізму

Література

 1. Введение в литературоведение / Г.Н. Поспелов, П.А. Николаев, И.Ф. Волков и др.- М.,1988.

 2. Волинський П. Основи теорії літератури.-К., 1967.

 3. Галич О. Теорія літератури. – К., 2001.

 4. Лімборський І. «Чутливе серце» і «незіпсована природа» як моделі художнього мислення. Сентименталізм і руссоїзм в українській літературі // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. - № 7. - С. 12-20.

 5. Лексикон загального і порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001.

 6. Моклиця М. Основи літературознавства. Посібник для студентів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002.

 7. Наєнко М. Українське літературознавство: школи, напрями, тенденції. – К., 1997.

 8. Неділько В. Елементи теорії літератури. Конспект лекцій.- К., 1994.

 9. Павличко С. Теорія літератури. – К., 2002.

 10. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. – К., 2004.


Практичне заняття № 15

Аналіз художніх текстів
Зробити аналіз прозового, поетичного й драматичного творів (за вибором студентів) за поданими схемами.
Схема аналізу художнього поетичного твору:

 1. Загальна характеристика історичної доби та суспільних умов, географічних особливостей та мовних норм епохи, в яку жили і творили митці досліджуваних творів.

 2. Позатекстові фактори образу автора (світогляд, факти біографії, конкретні соціально-історичні умови творчості, суспільна ідеологія, індивідуально-психологічні особливості творчої особистості письменників, „модель читача”).

 3. Текстові фактори образу автора (авторський стиль та безпосередньо „модель автора” зокрема у конкретному творі й у фоні усієї його творчості).

 4. Загальна характеристика стилю, виду лірики, жанру, запропонованих для аналізу текстів.

 5. Первинне читання та сприйняття (усвідомлення) текстів.

 6. Словникова робота – лінгвістичний коментар лексем, що потребують пояснення.

 7. Назва твору (алегорична, символічна, метафорична, сюжетна, влучна (чи ні), образна (чи ні), та ін.).

 8. Тема поезії та провідні мотиви.

 9. Ідея. Композиція (якщо є).

 10. Ліричний герой.

 11. Образи, символи (якщо є) твору.

 12. Сюжетні лінії (якщо є).

 13. Настрій (мінор, мажор).

 14. Складання партитури.

 15. Засоби звукової архітектоніки: ритм, метр, віршовий розмір, засоби милозвучності, алітерація, асонанс тощо.

 16. Аналіз тропів.

 17. Авторські розділові знаки. Авторські неологізми.

 18. Спільне та відмінне у досліджуваних творах.

 19. Вплив яких відомих авторів відчувається у даних творах.

 20. Відгуки критиків та інших діячів мистецтв.

 21. Всі можливі інтерпретації творів.


Схема аналізу художнього прозового та драматичного твору:


 1. Загальна характеристика історичної доби та суспільних умов, географічних особливостей та мовних норм епохи, в яку жили і творили митці.

 2. Позатекстові фактори образу автора.

 3. Текстові фактори образу автора.

 4. Загальна характеристика стилю, жанру запропонованого для аналізу текстів.

 5. Первинне читання та сприйняття (усвідомлення) текстів (якщо твори невеликі за обсягом. В інших випадках – попереднє читання текстів учнями вдома).

 6. Словникова робота – лінгвістичний коментар лексем, що потребують пояснення.

 7. Назва твору (алегорична, символічна, метафорична, сюжетна, влучна (чи ні), образна (чи ні), та ін.).

 8. Тема. Ідея. Художній конфлікт (соціальний, побутовий, психологічний).

 9. Проблематика твору. Правда та художній вимисел.

 10. Композиція (експозиція, зав'язка конфлікту, розвиток дії, кульмінація, розв'язка конфлікту).

 11. Аналіз художніх образів.

 12. Вихідна точка зображення подій.

 13. Тематичні поля та ключові слова.

 14. Семантика кольору.

 15. Мовні засоби на позначення образу автора, героя та читача у тексті.

 16. Мова автора як своєрідність його індивідуального почерку; описи та ліричні відступи. Засоби звукової архітектоніки: ритм, метр, засоби милозвучності, алітерація. Аналіз тропів. Авторські розділові знаки. Авторські неологізми.

 17. Вплив яких відомих авторів відчувається в даному творі.

 18. Відгуки критиків та інших діячів мистецтв.

 19. Екранізації та сценічні постановки (якщо є). Чим авторський задум відрізняється від режисерського втілення.

 20. Спільне та відмінне у досліджуваних творах.

 21. Всі можливі інтерпретації твору.


7. Самостійна робота / Önálló munka

Назва теми / A téma címe

Кількість

Годин


Óraszám

1.

Вступ до літературознавства – галузь літературознавчої науки

2

2.

Специфіка художньої літератури як виду мистецтва

2

3.

Література – мистецтво слова.

2

4.

Специфіка художньої літератури як виду мистецтва

2

5.

Літературно-художній образ.

6

6.

Генологія. Родовий і жанровий поділ літературних творів.

4

7.

Епос.

4

8.

Лірика.

4

9.

Драма.

4

10.

Суміжні змістоформи.

4

11.

Цілісність літературного твору

4

12.

Змістові прояви художньої форми.

4

13.

Формальні проявники змісту.

4

14.

Художня мова.

4

15.

Основи версифікації.

4

16.

Строфіка.

2

17.

Закономірності розвитку літератури.

4


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота № 1.

Тема. Вступ до літературознавства – галузь літературознавчої наукиПитання для опрацювання

І. Літературознавство – провідна філологічна наука:

а) літературознавство і лінгвістика;

б) зв’язок літературознавства з іншими науками.
Галузі літературознавства:

а) основні галузі літературознавства (історія літератури, теорія літератури, літературна критика);

б) допоміжні галузі літературознавства (текстологія, історіографія, бібліографія, палеографія та ін.).
Самостійна робота № 2

Тема. Література як форма суспільної свідомості

Предмет, мета, завдання курсу «Вступ до літературознавства» як навчальної дисципліни філологічного факультету. Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни (історія літератури, теорія літератури, літературна критика; текстологія і порівняльне літературознавство; літературна та літературознавча бібліографія, літературознавча історіографія, евристика, палеографія, археографія, герменевтика, психологія творчості тощо). Методологія літературознавства. Взаємозв’язок літературознавства з іншими науками.

Шляхи розвитку теоретико-літературної думки. Місце визначних давньогрецьких філософів Платона і Аристотеля у розв’язанні основних питань літератури. Боротьба за ясність і чистоту мови в поемі М. Буало “Поетичне мистецтво”. Матеріалістичне розуміння мистецтва французьким філософом Д. Дідро (праці “Краса”, “Про драматичну літературу”). Обґрунтування теорії реалізму у працях німецького просвітителя Ф.Лессінга. Літературознавча, критична і публіцистична спадщина І.Франка.

Жанри історії літератури. Жанри теорії літератури. Жанри літературознавчої критики.
Самостійна робота № 3

Тема. Література – мистецтво слова.

Види мистецтва, їх походження, класифікації. Література як вид мистецтва. Cпільне та відмінне у науковому і літературно-мистецькому пізнанні та зображенні. Функції літератури.Завдання для самостійної роботи та форми звітності

З'ясувати сутність і походження понять: «освіта», «наука», «філологічна освіта», «філологія», «філологічна підготовка», «філолог», «теорія літератури», «літературознавство», «літературна критика», «бібліографія літературна», «текстологія», «історіографія» та інші терміни, що ви вже з ними зустрілись у процесі вивчення курсу «Вступ до літературознавства» (за тлумачним, літературознавчим, лінгвістичним словниками і довідниками).Рекомендована література

 1. Бандура О. Теорія літератури. – К., 1969

 2. Довідник з теорії літератури. – К., 2001.

 3. Лесин В. Літературознавчі терміни. — К.,1985.

 4. Літературознавчий словник-довідник, — К.,1997.

 5. Нитченко Д. Елементи теорії літератури. — Полтава, 1993.

 6. Ткаченко А. Мистецтво слова. –К., 1998.Самостійна робота № 4

Тема. Специфіка художньої літератури як виду мистецтваПитання для опрацювання

1. Мистецтво як засіб відображення дійсності.

Спільні й відмінні риси у зображенні дійсності мистецтвом і наукою.

а) образ і поняття;

б) види образності.

2. Види мистецтв (часові, просторові, синтетичні), їх характеристика. Походження мистецтва і його різновидів:

а) особливості первісної творчості;

б) розвиток мистецтв.

3. Види літературно-художньої творчості (фольклор, поезія, проза).

Завдання для самостійної роботи та форми звітності

• Підготувати повідомлення (на 3-5 хв.) з таких тем: «Сутність художнього узагальнення», «Народність художньої літератури», «Суспільне призначення літератури».

• Визначити основні терміни. З'ясувати їх сутність і походження, вміти їх застосовувати під час відповіді.

• Вміти розкрити сутність загальномистецьких .законів (мімезис, катарсис).

• Підготувати запитання до «Бліц-конкурсу» (за темою завдання).

• Опрацювати науково-критичну літературу, укласти тези, зробити виписки до запропонованих питань. • І. Франко «Із секретів поетичної творчості» // Вступ до літературознавства: Хрестоматія. - К., 1995. – С. 18-19, 19-25

 • Бахтін М. Форми часу й хронотопу в романі // Вступ до літературознавства: Хрестоматія. - К., 1995. – С.78-82

Рекомендована література

 1. Довідник з теорії літератури. – К., 2001

 2. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрест. У 3 кн. – К., 1996.

 3. Кузьменко В. Словник літературознавчих термінів. — К.,1997.

 4. Літературознавчий словник-довідник, — К.,1997.

 5. Наєнко М. Українське літературознавство: Школи. Напрями. Тенденції. – К., 1997.

 6. Нитченко Д. Елементи теорії літератури. — Полтава, 1993.

 7. Українська літературна енциклопедія в 3 т. — К., 1988-1995.


Самостійна робота № 5

Літературно-художній образ.

Образотворчі, пізнавально-естетичні та моделюючі можливості слова як основного засобу літературної творчості.  Сутність художнього образу. Структура літературно-художнього образу. Види літературно-художніх образів. Співвідношення понять: літературний герой (і антигерой), тип, прототип, характер, персонаж, образ, дійова особа, ліричний герой, ліричний персонаж, “образ автора”, “власне автор”, письменник.


Самостійна робота № 6

Генологія. Родовий і жанровий поділ літературних творів.

Сутність генології, її предмет і завдання. Витоки генології. Родовий поділ літератури. Аристотель, Платон, Гегель, сучасні дослідники про поділ літератури на роди. Критерії поділу літератури на роди. Нестійкість меж між літературними родами. Заперечення доцільності родового поділу літератури.

Вид і жанр як змістовна форма розвитку літератури.


Самостійна робота № 7 Епос.

Визначальні особливості епічних творів. Проблеми класифікації епосу. Видові та жанрові модифікації епосу.

Походження та еволюція роману. Основні жанрові модифікації роману. Спільне та відмінне між романом, епопеєю та повістю.

Новела в її історичному розвитку (від найдавніших часів до ХХ ст.). Характеристика основних жанрових модифікацій новели. Художньо-символічний зміст і екзистенційний сенс категорії трагічного (на матеріалі новелістики В.Стефаника, О.Кобилянської).

 


Самостійна робота № 8 Лірика.

Визначальні особливості ліричних творів. Параметри класифікації лірики. Видові та жанрові модифікації лірики.Самостійна робота № 9 Драма.

Визначальні особливості драматичних творів. Параметри класифікації драми. Видові та жанрові модифікації драми.Самостійна робота № 10 Суміжні змістоформи.

Сутність ліро-епосу. Основні видові та жанрові модифікації ліро-епосу.

Сутність ліро-драми. Основні видові та жанрові модифікації ліро-драми.

Сутність епо-драми. Основні видові та жанрові модифікації епо-драми.

 

Терміни до залікового кредиту ЗА ТЕМАМИ 1 – 10:

Літературознавство; історія літератури, теорія літератури, літературна критика, текстологія, компаративістика; літературна та літературознавча бібліографія, літературознавча історіографія, евристика, палеографія, археографія, герменевтика, психологія творчості; мистецтво, література, типізація, образ, літературний герой (і антигерой), тип, прототип, характер, персонаж, образ, дійова особа, ліричний герой, ліричний персонаж, “образ автора”, “власне автор”, письменник; генологія, рід, вид, жанр, епос, лірика, драма.


Контрольні питання ЗА ТЕМАМИ 1 – 10:

 1. Допоміжні літературознавчі дисципліни.

 2. Драма. Види, жанри (різновиди).

 3. Драматична поема як зразок суміжної  змістоформи, її  найважливіші ознаки.

 4. Еволюція роману. Його відмінність від епопеї та повісті.

 5. Епос. Види, жанри (різновиди).

 6. Жанр (різновид) як окреме, конкретне вираження виду.

 7. Життєва та художня правда. Вимисел і домисел в процесі типізації, їх значення і мистецька необхідність. Приклади.

 8. Лірика. Параметри структурування.

 9. Література – мистецтво слова. Функції літератури.

 10. Літературно-мистецький образ, види художніх образів.

 11. Літературознавство як наука. Його об’єкт і завдання.

 12. Основні літературознавчі дисципліни.

 13. Параметри класифікації видів мистецтва. Предмет художньої літератури.

 14. Роди, види, жанри художньої літератури. Загальна характеристика.

 15. Художнє і наукове пізнання.Поетика літературного творуПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал