Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar FőiskolaСторінка3/7
Дата конвертації18.12.2016
Розмір0.98 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7


5.Теми практичних занять / A gyakorlati órák témája
Назва теми / A téma címe

Кількість

Годин


Óraszám

1.

Специфіка художньої літератури.

2

2.

Різновиди літературно-художніх образів.

Система образів художнього твору.

2

3.

Мова художнього твору.

2

4.

Художньо-мовленнєва організація літературного твору

(тропи, стилістичні фігури, фоніка).

2

5.

Віршування. Теоретичні питання.

2

6.

Основи віршування.

2

7-8.

Композиція художнього твору. Сюжет і фабула.


4

9.

Родовий і жанровий поділ літературних творів.

2

10.

Особливості епічних творів.

2

11.

Особливості драматичних творів.

2

12.

Особливості ліричних творів.

2

13.

Літературний розвиток.

2

14.

Розвиток художніх методів і літературних напрямків

2

15.

Аналіз художніх текстів

230


VІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття № 1

Специфіка художньої літератури

Теоретичні питання

1. Література як вид мистецтва.

2. Естетична природа словесного мистецтва.

3. Критерії художності літературного твору.

4. Основні функції літератури.

Завдання та рекомендації до самостійної роботи


 1. Опрацювати науково-критичну літературу, укласти тези, зробити виписки до запропонованих питань, підготуватися до обговорення питань в аудиторії.

 2. З'ясувати сутність і походження термінів (письмово), вміти їх застосовувати під час відповіді: образ, катарсис, мімезиз, наслідування, символізація.

 3. Прослідкувати зміни у зображенні головного об’єкта літератури – людини, людського життя в історичному контексті.

 4. Опрацювати статті (Вступ до літературознавства. Хрестоматія. – К., 1995):

  • Антонич Б.-І. Національне мистецтво. Спроба ідеалістичної системи мистецтва (С. 40-44);

  • Маланюк Є. Думки про мистецтво мистецтва (С. 29-31);

  • І. Франко. Із секретів поетичної творчості. (С. 18-19, 19-25).

 1. Проаналізувати образний лад художнього тексту (на вибір).

 2. Розкрити роль образності у мові.

 3. Підготуватися до термінологічного диктанту

Орієнтовний перелік тем доповідей

 1. Сутність художнього узагальнення.

 2. Народність художньої літератури.

 3. Суспільне призначення літератури.

Рекомендована література

 1. Літературознавчий словник-довідник. - К., 2006.

 2. Моклиця М. Основи літературознавства. – Тернопіль, 2002.

 3. Потебня А. А. Эстетика и поэтика. - М., 1976.

 4. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. – К., 2003.

 5. Франко І. Із секретів поетичної творчості. - К., 1967.


Практичне заняття № 2

Різновиди літературно-художніх образів.

Система образів художнього твору.


 1. Поняття образу, характеру, дійової особи, персонажа, героя.

 2. Проблема класифікації образів. Художній образ як єдність типового та індивідуального, об’єктивного та суб’єктивного. Поняття про архетип.

 3. Образ-тип як найвищий ступінь узагальнення, найповніше вираження авторського естетичного ідеалу. “Вічні” образи.

 4. Образи-персонажі: способи узагальнення та індивідуалізації.

 5. Образи-картини: пейзажі, зображення інтер’єрів, батальних картин тощо, їх роль у розкритті ідейного змісту твору.

 6. Образи-деталі, які допомагають створити цілісну картину світу або значний типовий образ. Образи-символи й образи-алегорії.

Завдання:

1. Визначити специфіку художніх образів у творі М.Коцюбинського “Intermezzo”Рекомендована література:

 1. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. – К., 2003. – С. 38- 54.

 2. Галич О. та ін. Теорія літератури. – к., 2001. – С.142-160.

 3. Моклиця М. Основи літературознавства. – Тернопіль, 2002.

 4. Введение в литературоведение / Под ред. Г.Поспелова и др. – М., 1988.

 5. Волинський П. Основи теорії літератури. – К., 1967. – С.89-108.

 6. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Гром’яка та ін. – К., 1997.

 7. Костенко А. Діалектика художнього образу.-К., 1986.

 8. Гинзбург Л. О литературном герое. – Л., 1979.

 9. Левидов А. Автор – образ - читатель. – Л., 1983.


Практичне заняття № 3

Мова художнього твору. Теоретичні питання

1. Поняття "художній текст".

2. Мова розмовна, літературна, мова художньої літератури.

3. Лексичне багатство художньої мови (синоніми, антоніми, омоніми, пароніми,

архаїзми, неологізми, діалектизми, жаргонізми, вульгаризми) (навести 3-4 приклади).

4. Походження і природа мовних художніх засобів (тропіка).

5. Порівняння.

6. Епітети.

7. Метафора як головний троп, її функції.

8. Метонімія та її види.

9. Алегорія. Символ. Перифраз. Гіпербола.

10. Смішне і засоби його відтворення.

11. Поетичний синтаксис.

12. Звукова організація художньої мови.Завдання та рекомендації до самостійної роботи

 1. Опрацювати науково-критичну літературу, укласти тези, зробити виписки до запропонованих питань, підготуватися до обговорення питань в аудиторії.

 2. Підібрати і виписати по 3-4 приклади з художніх творів до кожного пункту.

 3. Виписати у літературознавчий словник значення термінів, які розглядаються у теоретичному блоку питань.

 4. Опрацювати статті (Вступ до літературознавства. Хрестоматія. – К., 1995):

- Качуровський І. Фоніка. (С. 150-152).

 1. Визначити використані у поезії тропи, спробуйте обґрунтувати їхню доцільність, розкрити естетичну функцію (письмово):

А на воді в чиїсь руці

Гадюки пнуться… Сон. До дна.

Війнув, дихнув, сипнув пшона –

І заскакали горобці!..

– Тікай! – шепнуло в береги.

– Лягай… – хитнуло в смолки.

Спустила хмарка на луги

Мережані подолки. (П.Тичина)Рекомендована література

  1. Бандура О. Мова художнього твору - К., 1964.

  2. Бацій І. С. Краса і сила слова, - К., 1983.

  3. Качуровський І.Фоніка.- К., 1994.

  4. Ласий В. М., Пулинець О. О. Словник літературознавчих термінів. - 1971


Практичне заняття № 4

Художньо-мовленнєва організація літературного твору

(тропи, стилістичні фігури, фоніка)

  1. Поняття про тропи (епітет, метонімія, метафора, синекдоха, гіпербола, літота, перифраз, оксюморон, алегорія, символ, сарказм, іронія тощо.)

  2. Характеристика синтаксичних засобів увиразнення мовлення (стилістичні фігури): інверсія, асиндетон, полісиндетон, тавтологія, анафора, епіфора, риторичні запитання, звертання, оклики, анаколуф, еліпсис тощо.

  3. Звукова сфера художньої мови (фоніка): алітерація, асонанс, дисонанс, звукові повтори, милозвучність, ритм, рима.

  4. Засоби словотворчого увиразнення мовлення (неологізми, архаїзми, історизми, варваризми, діалектизми, жаргонізми тощо.)

ЗАВДАННЯ:

1.Знайти і пояснити роль і значення тропів у поезіях Лесі Українки

"Contra spem spero", В.Стуса "За літописом Самовидця", "У цьому полі синьому, як льон", Ліни Костенко "Осінній день…".

2.Підібрати поезії митців ІІ половини ХХ століття, де використовуються стилістичні фігури та поетична фоніка.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. – К.,2003.- С.218-316.

2.Галич О. та ін. Теорія літератури. - К.,2001. – С.169-238.

3.Моклиця М. Основи літературознавства. – Тернопіль, 2002.

4.Введение в литературоведение / Под ред. Г.Поспелова и др. – М.,1988. – С.294-352

5.Волинський П. Основи теорії літератури. – К.,1967. – С.130-186.

6.Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Гром`яка та ін. – К.,1997.
Практичне заняття № 5

Віршування. Теоретичні питання.

1. Походження і розвиток віршування.

2. Метрична (антична) система віршування, її основні стопи.

3. Народнопісенний вірш.

4. Силабічне віршування.

5. Силабо-тонічне віршування.

6. Римування.

7. Строфа та її види.Завдання та рекомендації до самостійної роботи

 1. Опрацювати науково-критичну літературу, укласти тези, зробити виписки до запропонованих питань, підготуватися до обговорення питань в аудиторії.

 2. Дати визначення поняттям (за словниками): хорей, ямб, дактиль, амфібрахій, анапест, анжамбеман, пірихій, спондей, цезура, клаузула, вільний вірш, білий вірш, верлібр( письмово).

 3. Опрацювати статті (Вступ до літературознавства. Хрестоматія. – К., 1995):

 • Потебня О. Із записок з теорії словесності. (С. 127-132);

 • Ковалевський В. Рима. Ритмічні засоби українського вірша (С.141-144);

 • Сидоренко Г. Від класичних нормативів до верлібру. (С.147-149);

 • Качуровський І. Метрика.(С.152-155).

 1. Підібрати і виписати по 2-3 приклади віршів, написаних різними розмірами (самостійно); різних видів рими та римування; різних видів строф; білого вірша; вільного вірша, верлібру. У зошитах представити ритмічні схеми поезій.

 2. Підготуватися до термінологічного диктанту.

Орієнтовні теми та питання доповідей

Використовуючи наукові видання, монографії, підготувати виступ на теми (У доповіді необхідно представити не лише наукову літературу з даного питання, але й основні видання художніх текстів – збірники, антології та ін. План виступу: витоки жанру, розвиток (основні етапи, приклади), розквіт, сучасний стан):

Сонет та його види

Поема як ліро-епічний жанр

Шевченківський вірш

Медитація як ліричний жанр

Західноєвропейська й українська балада.

Рекомендована література

1. Аристотель. Поетика. - К, 1967.

2. Вступ до літературознавства: Хрестоматія. - К., 1995

3. Качуровський І. Метрика. - К., 1994.

4. Качуровський І. Строфіка. – К., 1994.

5. Качуровський І. Фоніка. – К., 1994.

6. Літературознавчий словник-довідник. - К., 2006.

Практичне заняття № 6

Основи віршування.
1.Вірш і проза як різновиди художньої мови. Віршований рядок як головна ритмічна одиниця. Способи впорядкування мови: системи віршування.

2.Метрична (антична) система. Розміри (гекзаметр, елегійний дистих).

3.Силабічна система віршування. Тонічний вірш. Народнопісенна система віршування.

4.Силабо-тонічна система.

5.Поняття про стопу – основну ритмічну одиницю віршового рядка. Види стоп.

6.Рими, їх види. Поняття про внутрішню риму. Способи римування. Білий вірш.

7.Строфа, її ритмотворча і змістовно-мелодійна функція. Основні види строф.

Література

1.Введение в литературоведение / Г.Н.Поспелов, П.А.Николаев, И.Ф.Волков и др.- М.,1988.

2.Волинський П. Основи теорії літератури. – К.,1967.

3.Костенко Н. Українське віршування ХХ століття. – К.,1993.

4.Моклиця М. Основи літературознавства. Посібник для студентів. – Тернопіль: Підручники і посібники,2002.

5.Науменко Н. Вільний вірш у творчості Лесі Українки // Дивослово. – 2004. - №4. – С.6-8.

6.Неділько В. Елементи теорії літератури. Конспект лекцій. – К.,1994.

7.Сидоренко Г. Українське віршування від найдавніших часів до Шевченка. – К.,1972.

8.Ситченко А. До проблеми шкільного аналізу ліричного твору // Дивослово. – 2004. - №6. – С.19-20.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал