Загальноосвітня санаторна школа-інтернат – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з відповідним профілем для дітей, що потребують тривалого лікуванняСкачати 238.81 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір238.81 Kb.
«Здоров`язберігаючі технології»

Миколаївська загальноосвітня санаторна

школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 7
Загальноосвітня санаторна школа-інтернат – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з відповідним профілем для дітей, що потребують тривалого лікування.

Чеглікова Світлана Олександрівна-вчитель початкових класів

« Турбота про здоров’я – це найважливіша справа вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя , світосприймання, розумовий розвиток, міцність знань, віра у свої сили.»

В.О.Сухомлинський

Вступ

Характерною ознакою новітнього часу є безперервна динаміка змін в економіці, політиці, науці. Здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді. Турботу викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої.

Вступаючи до школи, 85% дітей мають ті чи інші порушення соматичного та психічного характеру, зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні захворювання.

Здоров’я людини має розглядатися сьогодні як цілісна система, компонентами якої є фізична, соціальна, психічна та духовна складові. На сучасному етапі більше уваги треба приділяти психічній складовій здоров’я, бо саме вона визначає розвиток людини як особистості, забезпечує її душевне благополуччя, є основою самопізнання, самореалізації, самоутвердження особистості.

Мета сучасної школи-інтернату - підготовка дітей до життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної мети в умовах школи-інтернату можливе за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки, побудованої на законах ноосферної освіти та екологізації навчально-виховного процесу. Сьогодні НООСФЕРУ розуміють як середовище та епоху єднання індивідуального і колективного інтелекту та духовності, нової якості мислення і свідомості (за Н.В. Масловою).

Поняття “здоров’язберігаючі технології” об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу інтернатного типу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Сутність здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій постає в комплексній оцінці умов виховання і навчання в умовах школи-інтернату, які дозволяють зберігати наявний стан учнів, формувати більш високий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної “вартості”, поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища.
Знання, володіння і застосування здоров’язберігаючих технологій є важливою складовою професійної компетентності сучасного педагога. Володіючи сучасними педагогічними знаннями, плануючи й організовуючи свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу, учителі та вихователі Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №7 у тісному взаємозв’язку з учнями, батьками, медичними працівниками, практичним психологом, соціальним педагогом та соціальними працівниками, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я дітей, створили здоров’язберігаюче освітнє середовище, центром якого є – Школа сприяння здоров’ю.


Основні завдання:

1. Створення психолого-педагогічних і організаційно-педагогічних умов, які забезпечують психічне здоров’я і комфорт учнів за допомогою гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу на основі неосферної педагогіки та екологізації навчання; фізкультурно-спортивної активності; обґрунтованої відповідності навчального навантаження обсягові інформації, психофізичним можливостям її засвоєння; переведення традиційної інформаційно-об'ємної системи навчання на систему, яка навчає учнів самостійно здобувати знання, вільно мислити, застосовувати отриману інформацію на практиці.

2. Реалізація наукової організації навчальної праці, харчування та відпочинку учнів.

3. Створення максимально можливих санітарно-гігієнічних умов.

4. Включення учнів до свідомої діяльності з формування культури здорового способу життя, забезпечення цього процесу навчально-методичними посібниками.

5. Створення в навчальному закладі системи управління та моніторингу здоров’язберігаючої технології.

6. Формування культури здорового способу життя учнів як у навчальний, так і позаурочний час.

7. Створення системи підготовки кадрів, соціальної і фінансової підтримки ідеї здоров’язберігаючої технології; агітації і пропаганди; об'єднання зусиль усіх підрозділів навчального закладу, закладів медицини та фізичної культури.

8.  Забезпечення програмного і навчально-методичного обладнання з проблем здоров’язберігаючої технології.

9.  Забезпечення психологічного і медичного супроводу освіти.

10.Створення довершеної системи оздоровлення учнів в умовах школи-інтернату.

11.Створення оптимальних умов для функціонування лікувальної фізичної культури; забезпечення можливостей для впровадження сучасних інноваційних форм і методів роботи.

12.Створення інформаційно-комп’ютерного забезпечення оздоровчої системи.

13.Відкриття в навчальному закладі консультативно-оздоровчих центрів здорового способу життя для учнів, батьків і вчителів.

14.Введення в навчальний процес гуманітарних курсів "Основи здоров’я", "Етика".

15.Створення умов для дослідницько-експериментальної і науково-пошукової роботи з питань моделювання й апробації здоров’язберігаючих освітніх технологій.

П'ятий рік колектив школи-інтернату №7 працює над проблемною темою : Соціальна адаптація та поетапна підготовка дітей до життя в соціумі в умовах гуманізації навчально-виховного та оздоровчого процесів.

Розширення та поглиблення соціалізації відбувається у наступних сферах : діяльність,спілкування,самопізнання.Соціалізація дитини розглядається нами як засвоєння соціальних функцій і якостей ,які будуть необхідні дитині в майбутньому.Гуманізація навчально-виховного процесу виявляється у його спрямованості на всебічну підтримку активності дитини, на створення умов для збереження всіх сфер здоров'я,для пробудження і розвитку творчих сил, здібностей, обдарованості.

Комплексна програма «Здоров’я», що запроваджується в нашому колективі, складається з таких компонентів:

 • управлінський аспект;

 • валеологічна освіта;

 • екологічна освіта;

 • фізичне виховання;

 • шкільна медична служба;

 • служба харчування;

 • служба здоров'я персоналу школи;

 • шкільна психологічна служба;

 • соціальні служби;

 • інклюзивне навчання;

 • участь батьків та громадськості.

У діяльності загальноосвітнього закладу зі збереження та зміцнення здоров'я учнів повноцінно та ефективно в єдиній системі реалізуються здоров'язберігаючі та здоров’яформуючі технології.

Велику увагу в інтернаті приділяємо виховання культури здоров'я - виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров'я, формування уявлень про здоров'я як цінність, посилення мотивації на ведення здорового способу життя, підвищення відповідальності за особисте здоров'я, здоров’я родини.

Принципи навчання, що віддзеркалюють найважливіші та нагальні потреби суспільства, відповідають цілям здоров’язберігаючих освітніх технологій.

Серед специфічних принципів виокремлюємо: принцип свідомості; принцип "Не зашкодь!"; принцип поступовості; принцип доступності; принцип індивідуалізації; принцип циклічності; принцип оздоровчої спрямованості; принцип комплексного міждисциплінарного підходу до навчання школярів; принцип активного навчання; принцип формування відповідальності учнів на своє здоров’я та здоров’я оточуючих; принцип зв’язку теорії з практикою.

Мета нашої діяльності - сформувати в учнів необхідні знання, вміння та навички здорового способу життя, навчити їх використовувати отримані знання в повсякденному житті, досягти стабільності та автоматизму при дотриманні правил збереження здоров’я,

досягти виконання цих правил відповідно до вимог їх практичною застосування;

забезпечити варіативне дотримання правил здорового способу життя залежно від конкретних практичних умов.

Реальне пізнання вихованцями довкілля відбувається за допомогою відчуттів, сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, уяви, мовлення. Умовою розвитку психічної складової здоров’я є розвиток різноманітних емоцій та почуттів учнів, їх уміння контролювати і керувати ними, набуття навичок зменшення шкідливого впливу чинників, які спричиняють стрес. Ця робота уможливлює оптимальне пристосування людини до змін соціального середовища – в родині, школі, суспільстві.

Основна роль у здоров’язберігаючій діяльності загальноосвітнього закладу відводиться грамотній організації навчально-виховного процесу. Колектив школи працює за моделлю здоров’язберігаючого середовища, найбільш значимими компонентами якого є:

створення комфортних умов навчання, виховання розвитку (розклад уроків, перерв, режимні моменти, позаурочна діяльність);

використання оздоровчих методик, які регулюють рухову активність, і прийомів реабілітації розумової і фізичної працездатності.

Формування ціннісної мотивації особистості до здорового способу життя, виховання здорової людини - процес досить складний і суперечливий. На нього впливають умови розвитку держави, громадська думка, тобто найчастіше ті чинники, що не залежать від школи. Орієнтація і стан сімейного виховання не завжди допомагають нам у цій роботі. Збільшення кількості проблемних родин, зайнятість батьків, звідси - несумлінне виконання виховних функцій. До того ж, за результатами соціологічних досліджень, багато дітей саме в родині здобувають перший негативний життєвий досвід., Тому слід не один рік працювати над тим, щоб кожна дитина усвідомила той факт, що стан здоров’я і творчих можливостей людини майже на 70 % залежить від неї самої, від рівня і стилю її життя, від її власної культури здоров’я і тільки на 30 % - від чинників зовнішнього середовища, а також те, що здоров’я є основною життєвою цінністю людини.

Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров'я дітей та підлітків потребує пильної уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Однак особливе місце та відповідальність з оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров’язберігаючим, і в цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоров’я сучасних школярів, а про майбутнє України.

Слід більш докладно зупинитись на групі психолого-педагогічних технологій. Серед них ми у своїй роботі використовуємо такі:

1.Організаційно-педагогічні технології, що виділяють структуру навчально-виховного процесу, який регламентований санітарними нормами і сприяють попередженню станів тривожності, перевтоми, гіподинамії та інших дезадапційних станів.

2.Навчально-виховні технології, що включають програми турботи про здоров’я і формування культури здоров’я всіх учасників освітнього процесу, заохочення їх до здорового способу життя, попередження згубних звичок, проведення організаційно-виховної роботи з учнями після уроків.

3.Соціально-адаптаційні й особистісно розвиваючі технології, що забезпечують формування й зміцнення психологічного здоров’я вихованців школи-інтернату, підвищення ресурсів психологічної адаптації особистості. Сюди ми відносимо різноманітні соціально-психологічні тренінги, програми соціальної та сімейної педагогіки, до участі у яких заохочуємо учнів, педагогів, батьків.

4.Лікувально-оздоровчі технології, що складають самостійні медико-педагогічні сфери знань, санітарно-просвітницьку роботу, компенсаторно-нейтралізуючу діяльність ( наприклад: проведення фізкультхвилинок і динамічних пауз, емоційні розрядки та «хвилинки спокою», пальчикову гімнастику, дихальні вправи, кольоротерапію, звукотерапію тощо.

На рівні школи-інтернату з використанням здоров’язберігаючих технологій постають і вирішуються такі завдання:

 • створення оптимальних санітарно-гігієнічних, екологічних та інших умов для освітнього процесу;

 • забезпечення організації освітнього процесу, попередження формуванняв учнів дезадапційних станів;

 • забезпечення учнів під час їх перебування у школі-інтернаті повноцінним харчуванням відповідно до медико-гігієнічних запитів;

 • включення в навчально-виховний процес форм і видів діяльності, що дозволяють цілеспрямовано підготувати учнів до здійснення збереження і зміцнення свого здоров’я, формувати в них культуру здоров’я, спонукати до ведення здорового способу життя;

 • забезпечення підготовки всього педагогічного колективу з питань здоров’я, підготовки всіх працівників до входження в роботу школи-інтернату здоров’язберігаючих освітніх технологій;

 • проведення тематичної роботи з батьками учнів, спрямованої на формування в їх родинах умов здорового способу життя, профілактику згубних звичок.Для успішного створення здоров’язберігаючого освітнього середовища в нашому закладі навчально-виховна робота здійснюється за такими напрямками:

1.Створення оптимальних зовнішньо-середовищних, санітарно-гігієнічних умов.

2.Раціональна організація навчання і відпочинку.

3.Збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я.

5.Пропагування здорового способу життя.

6.Упровадження новітніх здоров’язберігаючих, здоров’язміцнюючих, здоров’яформуючих педагогічних технологій.

7.Освіта на основі життєвих навичок.

8.Застосування профілактичних, просвітницьких програм і проектів.

9.Налагодження співпраці з відповідними громадськими організаціями та державними установами.

Досвід роботи свідчить, що діяльність Школи збереження здоров’я сприяє формуванню культури здоров’я, зменшенню захворюваності учнів, підвищення рівня їх фізичної та розумової працездатності, успішності та якості знань, розвитку партнерських взаємозв’язків у мікро- та макросоціумі.

Рольова гра на уроці української мови, 3кл. Біоадекватний урок з основ здоров’я, 3кл.Шкільний проект «За здоровий спосіб життя» Урок під відкритим небом, 4кл.


Педагог
МОДЕЛЬ ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю


Родина
Партнерство


Нова філософія освіти:

Шкільна програма

«ЗДОРОВ’Я”:
Суб’єкт – суб’єкт


Профілактичні програми на основі життєвих навичок

Санітарно-просвітницька діяльність

Виховні заходи, бесіди, свята з проблем здоров’я

Система

виховної роботиздоров’яформ.

технологіїздоров’язберіг.

технологіїекологізація

освіти


валеологізація

освіти


ос.-орієнтоване навч. І вихов.

участь

громадськостізалучення родин

соціальна допомога

психологічна служба

валеологічна

освіта


фізична підготовка

шкільна медична служба

служба харчування

УЧЕНЬ:

-здоров’я;

-інтелект;

-мораль;


Формування

здорового

способу життя

Виховання

культури


здоров’яПроектна діяльність

КТС,

«Дні здоров’я”Робота різновікових клубів

Волонтерство, акція «Серце до серця»

Участь у програмі

«Рівний рівному»
Територія виховання культури здоров’я

в умовах школи-інтернату


Методична

рада

Рада школи

Кабінет психолога

Кабінет ЛФК

МЕДБЛОК

Логопедичний кабінет

Педагогічна

рада

Загальношкільна

програма

«Здоров’я”

Навчальні майстерні

Спортивна зала

Ігрові майданчики

Ідальня

Ігрові кімнати

Спальні кімнати

Побутові кімнати

Навчальні кабінети

Кабінет ОБЖ

Бібліотека


Модель впливу факторів середовища


 • Учень-особистість

  • Здоров’я фізичне

  • Здоров’я психічне

  • Здоров’я соціальне

  • Здоров’я духовне

  • Здоров’я емоційне

  Навчальний колектив (клас)

  • Соціально-психологічний клімат

  • Санітарно-гігієнічні умови

  • Особистісно орієнтоване середовище

  • Безпека навчального середовища

  Навчальний заклад (школа-інтернат)

  • Система навчання і виховання

  • Санітарно-гігієнічний стан

  • Психогігієнічне оздоблення

  • Шкільна комплексна програма «Здоров’я”

  Зовнішньо-шкільне середовище

  • Держава

  • Соціум

  • Родина

  • ЗМІ

  • Екологічна ситуація регіону
  на формування здоров’я школярівЗавдання Школи сприяння здоров'ю

Залучення до розбудови Школи здоров’я фахівців з питань здоров’я і здорового способу життя: провідних спеціалістів-валеологів, психологів, медичних та соціальних працівників, науковців.

Підвищення престижу здоров’я і здорового способу життя серед учителів, батьків, широкої громадськості.

Вивчення історичного досвіду, національних традицій щодо збереження здоров’я.Формування в учнів досвіду поведінки, спрямованої на здоровий спосіб життя, укріплення й зміцнення здоров’я; сприяння передачі знань самими учнями іншим особам за принципом “рівний - рівному».

Формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я та навичок здорового способу життя; проведення постійного моніторингу стану інтегрального здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

Впровадження особистісно-орієнтованого навчання здоров’я школярів 1 – 11 класів у навчально-виховний процес на змістовому, структурному й технологічному рівнях.Впровадження режиму пошуку здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих інноваційних технологій навчання здоров’я в педагогічну діяльність; здійснення постійного самоаналізу результатів роботи.


Система виховної роботи

Здоров'язберігаючі технології


у виховній роботі

Дослідженнями доведено, що ефективність формування здорового способу життя вимагає активного залучення учнів до здоров’язберігаючого виховного процесу, формування в них активної позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров’я. Формування ціннісної мотивації особистості до здорового способу життя, виховання здорової людини – процес досить складний і суперечливий. На нього впливають умови розвитку держави, громадська думка, тобто найчастіше ті чинники, що не залежать від школи. Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров’я дітей та підлітків потребує пильної уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Однак особливе місце та відповідальність з оздоровчій діяльності відводиться виховній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зробити виховний процес здоров’язберігаючим, і в цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоров’я сучасних школярів, а про майбутнє України.

Така система виховної роботи передбачає включення учнів до свідомої діяльності з формування культури здорового способу життя. Це лекторій для учнів, усні журнали, радіопередачі, виховні години, диспут-клуби, конкурси-захисти плакатів, конкурси антиреклам, малюнків, захисти рефератів. У школі-інтернаті випускаються стіннівки, створюються стенди, постійно випускається сан бюлетень з профілактики захворювань, проводяться тижні здоровя.

Учась у програмі «Рівний – рівному» оцінююється нами як соціально-педагогічне явище. Навчання здорового способу життя за методом «рівний – рівному» - це суспільно-корисна діяльність молоді, яка полягає в передаванні знань, умінь і навичок здорового способу життя, що сприяє запобіганню тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ\СНІДу, ХПСШ та іншим негативним явищам.

Педагогічним колективом школи накопичено досвід роботи щодо попередження шкідливих звичок. Із цією метою використовується зміст навчальних предметів, різні форми роз’яснювальної роботи: бесіди та лекції на виховних годинах, класні збори, диспути із запрошенням кваліфікованих спеціалістів (лікарів, психологів, працівників правоохоронних органів.

Наприкінці кожного навчального року проводиться традиційна загальношкільна конференція батьків, дітей та педагогів «Ми і наші діти: обираємо здоровий спосіб життя.»

Організацію здорового відпочинку дітей сьогодні взяла на себе школа-інтернат. Причому сплановано цей відпочинок так, щоб кожний учень знайшов собі цікаве і змістовне заняття. Тому пропонуються вечори відпочинку, засідання клубів за інтересами, дебати, змагання ерудитів, «круглі столи» активних читачів, шкільні вистави та багато інших цікавих заходів.

Багато уваги приділяється у школі-інтернаті відпочинку на свіжому повітрі. У кожного вихователя накопичено досвід цікавих і корисних прогулянок: ігри, мандрівки, міні-екскурсії, змагання, фенологічні спостереження, конкурси, дихальні вправи, біоенергетичні вправи, комунікативні та сюжетно-рольові ігри тощо.

«Країна Барвінкова»

Клуб «Країна Барвінкова» працює в інтернаті з і 996 року. Поряд з іншими формами роботи - клубна займає почесне місце. Наш клуб має статут, який затверджено на одному із засідань, емблему клубу, девіз.

А працюємо ми так: в травні обговорюється тема занять на наступний рік.

Тому кожен клас знає, яку тему слід вивчити особливо глибоко. Для прикладу візьмемо 2009/2010 н.р. Ми вирішили звернутися до теми «Здорові діти - здорова нація»

Вся робота в клубі була підпорядкована досягненню мети:

 • поглибити знання дітей про здоров я, розширити уявлення про те, що від здоров я кожного залежить майбутнє нації, всієї України; спонукати до ведення активного способу життя, берегти і зміцнювати здоров я;

 • формувати у дітей усвідомлення цінності свого життя та здоров'я, стереотипи безпечної поведінки;

 • навчати дітей правильно поводити себе в екстремальних ситуаціях (уміти захистити себе і допомогти товаришеві);

 • ознайомити учнів з видами небезпеки на вулиці, з правилами безпечної поведінки в лісі, на воді (влітку та взимку);

 • розвивати вміння оцінювати небезпек}', шукати шляхи виходу з неї;

 • закріпити правила поведінки з незнайомими людьми;

 • виховувати звички, які допоможуть зміцнити здоров'я, почуття власної гідності, поваги до людей, любові до життя, милосердя.

На протязі року працювали над темами:

"Стихійні лиха" КВК між 4-ми класами

"Не роби людині того, чого не бажаєш собі"(дитина і конфлікт)
"Краплина обережності - океан безпеки" (безпечний відпочинок на воді)

"Абетка дорожньої мудрості"

(правила пішоходів)

"Давня казка про головне" (про поведінку вдома)

"Незвичайна пригода" (отруйні та корисні в природі)

А тепер конкретно про засідання.

До кожного з них проводиться велика попередня пізнавально-виховна робота в усіх класах: бесіди, розповіді дорослих;збирається історичний матеріал; вивчаються вірші, прислів я відповідно до теми заняття.

Таким чином, всі члени клубу приходять на засідання не просто глядачами, а підготовленими до роботи учасниками, що доводить співбесіда з учнями після основної частини. Кожне засідання - неповторне і самобутнє, творче і неординарне. Тому залишає незабутнє враження і дитячих душах.

Зростатимуть здорові діти - буде здорова нація, буде міцна і багата держава, в якій всі люди будуть щасливими.

День Здоров'я в школі-інтернаті –

наша традиція

Впроваджуючи Державний стандарт початкової освіти розуміємо,що навчання екології має бути активним,цікавим,раціональним,максимально наближеним до життя.Тому педагогічним колективом початкової школи було вирішено провести наукову конференцію учнів 4 класів на тему: «Сьогодення Миколаївського зоопарку».

Мета конференції:

Системазувати знання учнів про взаємозв'язок у природі,розширити знання з теми,познайомити з умовами проживання тварин.Розвивати вміння аналізувати,порівнювати,робити висновки,здобувати інформацію.Розвивати мову учасників,навички виступу перед однокласниками,розвивати пізнавальний інтерес.Виховувати любов та бережливе ставлення до природи,нове світосприйняття про взаємозв’язок людини і природи.

Задачі:

Познайомити учнів з рідкісними тваринами,які проживають у Миколаївському зоопарку.Розкрити причини скорочення їх чисельності. Дослідити їх умови проживання в неволі.Розвити систему знань з екологічних проблем та шляхи їх вирішування;вміння самостійно підбирати матеріал на задану тему.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал