Загальні рекомендації щодо написання студентських наукових робітСкачати 314.81 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір314.81 Kb.
ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО НАПИСАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Увага: прохання дотримуватися наведеної у цих рекомендаціях термінології та наведених зразків оформлення!

Рекомендований обсяг: курсова робота 3 курс - 30-40 cтop., курсова робота 4 курс - 50-60 cтop., дипломна / магістерська робота - 85-90 cтop.

Наукова робота студента повинна складатися з таких структурних частин: вступу, двох / трьох і більше розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел, списку джерел ілюстративного матеріалу та, за потреби, списку лексикографічних джерел.

За необхідності можна також навести перелік умовних скорочень, використаних у роботі, який розташовують після змісту перед вступом. Зауваження: умовні скорочення можна використовувати тільки у тексті роботи, а не у змісті, де правильним буде наведення повної форми.

Обов'язковою частиною роботи є анотація, яка не є структурною частиною праці, не фіксується у змісті, а розташовується з нової сторінки після титульного аркуша перед змістом. Анотацію наводять українською та англійською мовами (використовують слова «Анотація» та «Summary» відповідно), де вказують мету роботи, матеріал, наукову теорію(ї), що слугувала(и) теоретичною базою дослідження, а також основні результати в найбільш узагальненій формі. Увага: 1. Український та англійський варіанти анотації повинні бути ідентичними! 2. Заголовки розділів, пунктів, підпунктів повинні бути ідентичними у змісті, вступі та тексті роботи!

З нової сторінки посередині у роботі розміщуються тільки заголовки структурних частин роботи жирним шрифтом: вступ, перелік умовних скорочень, розділи, загальні висновки, додатки, список використаних джерел, список джерел ілюстративного матеріалу, список лексикографічних джерел. Заголовки пунктів та підпунктів - у підбір до тексту, тобто не посередині, без крапки в кінці заголовка. Відстань між заголовком розділу та текстом повинна дорівнювати 3 інтервалам.

Наукову роботу друкують шрифтом Times New Roman; розмір кегля -14; міжрядковий інтервал- 1,5; до 30 рядків на сторінку, залишаючи поля таких розмірів: праве- 15 мм; ліве- 25 мм; нижнє-25 мм; верхнє-25 мм.


До загального обсягу роботи не входять: список використаних джерел, список джерел ілюстративного матеріалу та додатки, а також таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Увага: всі сторінки зазначених елементів підлягають суцільній нумерації.
Нумерація: нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами!

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який підлягає загальній нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на yciх наступних - номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Номер розділу ставлять після слова «Розділ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки), таблиці необхідно подавати безпосередньо після згадування про них у тексті роботи або на наступній сторінці. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації та її назву розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розмішують напис «Таблиця» із зазначенням ЇЇ номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Якщо в розділі роботи одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж, табл. 1.2».

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розмішують над таблицею та друкують симетрично до тексту. Назву та слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву наводять жирним шрифтом.

Висота рядків повинна бути не меншою від 8 мм. Увага: графу з порядковими номерами рядків до таблиці вносити не треба!!!

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини та розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головну, в другому - боковик.

Коли текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінювати лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те саме», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не можна. Якщо цифрові або інші дані в якомусь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

У посиланнях, на таблиці та ілюстрації необхідно використовувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.2».

Формули и роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) -перша формула третього розділу.

Примітки до тексту і таблиць, в яких наводять довідкові та пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ...

2. ...


Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.
Посилання оформлюють у квадратних дужках [], а пунктуаційні знаки стоять після них, напр.:

Formal linguistics is embodied most notably by the work of Noam Chomsky [25, c. 3].

25 - це порядковий номер цитованої або використаної літератури у списку використаних джерел відповідно. - .

с. 3 - цитована сторінка у вказаному джерелі.
Вступ повинен містити таку інформацію:

 • тема дослідження

 • актуальність

 • мета

 • завдання

 • об'єкт - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране

для вивчення

 • предмет - міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. Саме на предмет спрямована увага дослідника. Предмет дослідження визначає тему роботи, яка виноситься на титульний аркуш як її назва

 • матеріал дослідження - при цьому обов'язково вказати загальну кількість одиниць аналізу та обсяг джерел ілюстративного матеріалу у кількості сторінок та слововживань. Наприклад:

Матеріалом дослідження слугував корпус з 1 600 діалогових текстових фрагментів. Цей корпус отримано методом суцільної вибірки з текстів 5 творів сучасної англійської художньої літератури (Arthur Hailey, .... ) загальним обсягом 3 750 сторінок (1 млн. 125 тис. слововживань).

 • Методи дослідження - широким використанням характеризуються такі методи лінгвістичного аналізу: дескриптивно-емпіричний метод, який слугує виявленню та опису формальних характеристик досліджуваних одиниць; метод кількісних підрахунків — для встановлення частотних характеристик досліджуваних одиниць; метод позиційного аналізу - для визначення положення досліджуваної одиниці стосовно інших одиниць або структурних частин тексту; метод структурного моделювання - для встановлення синтаксичних моделей конструкцій, компонентом яких виступають досліджувані одиниці; метод контекстуальної інтерпретації, що уможливлює дослідження особливостей фактичного функціонування досліджуваних одиниць в окремих мовленнєвих ситуаціях.

 • наукова новизна одержаних результатів

 • теоретичне значення дослідження

 • практичне значення отриманих результатів

 • особистий внесок студента у розв'язання поставленої проблеми

 • апробація роботи (із наведенням повних даних про конференції - назва, місце та час проведення; вказати усі бібліографічні дані надрукованих тез / статей)

 • структура роботи


Основна частина:

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу передує передмова з коротким описом обраного напрямку, вказівкою на мету відповідного розділу, обґрунтуванням застосованих методів дослідження (пункти відповідно 1.0., 2.0., 3.0. Вступні зауваження).Увага !!! Не можна розділяти пункт на підпункти таким чином:

1.2.__________________

1.2.1._______________

1.3.___________________

У наведеному прикладі у пункті 1.2. виділено підпункт 1.2.1. за відсутності підпункту 1.2.2. Правильно буде так: 1.2. .

1.2.1.__________

1.2.2.__________

1.3.___________


У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць. У розділах основної частини подають

 • огляд літератури за темою дослідження;

 • експериментальну частину;

 • аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи основні здобутки науковців у своїй галузі науки, студент повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. Увага: Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини роботи.
Висновки:

У висновках до розділів детально викладають наукові та практичні результати проведеного дослідження, підкреслюючи якісні й кількісні показники здобутих результатів. У загальних висновках ту ж саму інформацію викладають у більш стислій формі, наголошуючи на найважливіших досягненнях, а також обґрунтовують їх достовірність, надають рекомендації щодо fit використання та вказують на перспективні напрямки подальшого вивчення того чи іншого феномену.
Додатки:

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкують слово «Додаток ____» і велику літеру, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою роботи друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ».

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 - перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці та формул л, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А. 1) - перша формула додатка А.
Список використаних джерел, список джерел ілюстративного матеріалу та *список лексикографічних джерел:
Список використаних джерел є переліком книг та періодичних видань, а також їх частин, які слугували основою теоретичного дослідження. Спочатку наводять джерела українською та російською мовами, потім - іншими іноземними в алфавітному порядку або у порядку цитування в тексті роботи. Текст роботи повинен містити посилання на усі без винятку джерела списку. Не можна включати до списку джерела, посилань на які у тексті роботи немає.

Список джерел ілюстративного матеріалу є переліком використаних для виконання практичної частини роботи бібліографічних джерел, з яких зібрано матеріал дослідження. Це можуть бути художні книги, періодичні видання (статті з них) у різних стилях англійської мови. Будь-яка ілюстрація результатів дослідження, тобто, усі приклади у тексті роботи повинні мати посилання на відповідні джерела цього списку !!!

*Список лексикографічних джерел не є обов'язковим. Його виділяють окремим списком та включають у зміст за умови, якщо відповідні словники слугували основою теоретичної та / або практичної частин(и) дослідження. В іншому разі, особливо у випадку використання невеликої кількості словників (до трьох), відповідні словники включають у загальний Список використаних джерел.

Для спрощення процедури оформлення посилань у тексті роботи Список джерел Ілюстративного матеріалу та Список лексикографічних джерел можуть продовжувати нумерацію Списку використаних джерел, але починатися з нового аркуша (див. зразок).

Оформлення бібліографічного опису джерел, які використовуються у роботі, повинно здійснюватися згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)».


У бібліографічному описі форма запису ПІБ автора Петров Микола Іванович або Микола Іванович Петров, або Петров М.І., або М.І. Петров повинна копіювати форму запису на обкладинці або титульному аркуші відповідного джерела.
Зразки оформлення окремих частин роботи наведені далі.
Примітки:

1) знак «/» розділяє наведені у зразках елементи для вибору одного необхідного за потребою;

2) знак «*» позначає необов'язковий елемент;

3) «велике тире» - це комбінація клавіш Ctrl, Alt та -

4) якщо немає комісії по захисту курсової роботи, то таку роботу підписує завідувач кафедри.

Зразок оформлення змісту

ЗМІСТ

*ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ................................................5

ВСТУП.....................................................,............................................6
РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ..................

1.0. Вступні зауваження...............................................................

1.1. Визначення мовленнєвого акту.....................................................

1.2.__________________.............................................................................

1.2.1.__________................................................................

1.2.2._____________.................................................................................

Висновки до розділу 1.....................................................................


РОЗДІЛ 2

___________________________________________________

2.0. Вступні зауваження..............................................................

2.1.____________________...........................................

2.2.__________________.............................................................

Висновки до розділу 2....................................................................


РОЗДІЛ З

3.0. Вступні зауваження................................................................

3.1._______________________......................................................................

3.2._______________________.......................................................................

Висновки до розділу 3......................................................................
ВИСНОВКИ..............................................................

ДОДАТКИ...............................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..............................................

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ..............................

*СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ......................................
Зразок оформлення початку розділу

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ....

1.0. Вступні зауваження

Розділ присвячено висвітленню теоретичних засад вивчення_______________________________________________________________
1.1. Поняття "..." в логіці та лінгвістиці
Зразок оформлення додатків та таблиць у них або тексті роботи -укр. м.
ДОДАТКИ
Додаток А

Таблиця А.1

Глосарій лінгвістичних термінів

Linguistic Term

Translation

Definition

Discourse

Дискурс

n.: The use of languagein speech and writing inorder to producemeaning; language thatis studied, usually inorder to see how thedifferent parts of a textare connected


Зразок перенесення на іншу сторінку:

Продовж. табл. А. 1

Linguistic Term

Translation

Definition

Semantics

Семантика

n: The meaning or the interpretation of a word, sentence, or other language form


Зразок оформлення додатків та таблиць у них або тексті роботи - англ. м.
SUPPLEMENTS
Supplement A

Table .4.1

Glossary of Linguistic Terms


Linguistic Term

Translation

Definition

Discourse

Дискурс

n.: The use of languagein speech and writing inorder to producemeaning; language thatis studied, usually inorder to see how thedifferent parts of a textare connected


Зразок перенесення на іншу сторінку:

Contin. of Table A. 1

Linguistic Term

Translation

Definition

Semantics

Семантика

n: The meaning or the interpretation of a word, sentence, or other language formЗразок оформлення рисунку

Рис. 1.1. Частотні характеристики


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Алпатов В. М. Предварительные итоги лингвистики XX века / В. М. Алпатов // Вестник Московского университета. Серия 9 : Филология. — 1995. — № 5. — С. 84—92.

2. Арутюнова Н. Д. Аномалии и язык / Н. Д. Арутюнова // Вопросы языкознания. — 1987. — № 3. — С. 3—19.


З нового аркуша (нумерація продовжується):

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

3. Goffman E. Replies and Responces / Е. Goffman // Language in Society. — 1976. Vol. 3. — № 5. — P. 257—313.

4………………………………..

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ
бібліографічного опису в списку

джерел, який на водять у науковій праці

http://www.ukrbook.net/bib_zap.htm#knygy

http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm

Бюлетень ВАК.№ 3, 2008 р.:
Xарактеристика джерела Приклад оформлення

Книги:

Один автор

1. Василій Великий Гомілії / Васшіій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — {Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V от. ; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — III с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3. Матгах Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. —- К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006

— 311с — (Ювеліри України ; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. /1. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005, — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип. І).

2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про прав» на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. виш. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализироваиное проектированиє: как предотвратить зівтр;шший кризис сегодня. Создание будуїцего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Зддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 сЧотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук A. A.J. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. II. Рогач, М. М Сердюк. — К. : Виша освіта, 2006.

— 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).П’ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-є изд.].__ Х. ; Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді . навч.-метод, посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / ГГ. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідне., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К.: Грані-Т, 2007. — 119 с — (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О Шевчук]. — К.: Грамота, 2007. — 638, [1]с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук, праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007,—310 с.

Багатотомний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. 1. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007 — 573,11] с.

2. Межгосударственньїе стандартьі: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В, Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 1—2005—277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимьі путн Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006— .— (Сочинения : в 8 кя. / А. Дарова ; кн. 4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права ; Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — X Право, 2002— .—

Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т, (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.].— 2006— 721, ріс

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.І /В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КГН", 2006. — 125 с.Матеріали конференцій, з’їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X. : Харк держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєвз, 2000. — 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік міжвуз. наук.-лракт. конф. / Держкомстат

України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

3. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, ЗО червня 2000 р. інформ бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спеїншп : 10 років А УБ).

4. Оцінка й обгруніування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 p., Київ, Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000.

— С. 559—956, ХШ, [2] с. — (Ресурс 2000).

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук, праць / наук. ред. В. І Моссаковський, — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999.—215 с.

6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

1 Шиляев Б. А. Расчетьі параметров радиационного повреждеиия материалов нейтрошми источника ННЦ ХФТИ/ANL USA c подкритической сборкой, управляемой ускорителем злектронов / Шиляев Б. А., Воєводин В. Н — X. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украйни, Над. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т"; ХФТИ 2006-4).

2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних ві,!(ходів гамма-мегодами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [ 1] с. — (Препринт / НАН України,Ін-т пробл безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

1 Социологическое; исследование малых групп населення / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финшісовая академия - М, 2002. - 110 С, - Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

2 Разумовский, В. А. Управление маркетинговими исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. - М, 2002. - 210 с.

- Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.Словники

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — X. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.

2. Тимошенко 3. 1. Болонський процес в дії : словник-довідник основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. 1. Тимошенко, О І. Тимошенко. — К : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

3. Українсько-німецькиіі тематичний словник [уклад. Н Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с

4. Європейський Сою? : словник-довідник / [ред-утюряд. М. Марченко]. — 2-і-е лиц, оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи


 1. Україна : екол.-геоґр. атлас ; присвяч. всесвіт, дню науки в ім'я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол. С. С. Куруленко та ін. | ; Рада по вивч. Продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін]. —К.: Варта, 2006. — 217, [1] с.

 2. Анатомія пам'яті : атлас схем і рлеунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті: посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецькнй. — 2-ге вид., розшир, та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005 — 218с.

 3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — X. : Ранок, 2005. 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальиий кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с, — (Бібліотека офіційних видань) Медична статистика статистика : Мї. нормат. док. / упоряд. та голов. ред, В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливеиерго України. Інструкція).

Стандарти

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. —■ (Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — IV, 231 с. ~ (Національний стандарт України). Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаігкування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, ЮТ): ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

1. Межгосударственньїе стандарти : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия").

Т.5. —2007. —264 с.

Т. 6.—2007—277 с.

2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — 2003—160 с.

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми кн., 2003].—Не.

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И П, Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005 —228 с.

Бібліографічні показчики

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського

державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О , Потлань О. С]. — Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11с. — (Серія: Бібліографічні довідки ; вип. 2).Дисертації

1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. - К., 2005.-276 с.Автореферати дисертацій

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад, — Тернопіль, 2007. — 20,[I]c.

2. Нгуен Ші Даніг. Моделювання і прогнозування макроекономічннх показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05. П.Об „Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології"" / Нгуен Ші Данг. — К„ 2007. — 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИЗ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированьіьіх цеталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл 30.03.83, Бюл. № 12.Патенти

1. Пат. 2187888 Российекая Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопе]«дающее усіройство / Чугаева В.И.; заявигель и патентообладатель Воронеж, науч.-иселед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (II ч.).Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С Быков, А Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. —2007. —№ 1. — С. 39—61,

4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти і Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А Чепелевська, Р. О. Моісеенко, Г. 1. Баторшина [та ін] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України — 2007. — № 1.—С. 25 —29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр„ письменства) : статті / Микола Зеро». — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологий взрьшной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В Калайтан // Современное состояние ИСПОЛЬЗОВанИЯ импульсных ИстОЧНИКОВ энергии В

промьішленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — X., 2007. — С. 33.

9. Чорний Д. Міське самоврядування тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — X., 2007. —Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуев. — 80 Min/ 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон, опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000,— Назва з контейнера.2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон, опт, диск (CD-ROM) : кольор. ; \2 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001)- — Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А, О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, 1. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал