З в І т з методичної роботи пту №31 м. Полтава за 2015 – 2016 н рСкачати 350.44 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації22.12.2016
Розмір350.44 Kb.
  1   2   3

З в і т

з методичної роботи

ПТУ № 31

м. Полтава

за 2015 – 2016 н. р.
http://ponomarenkivska.edu.kh.ua/files2/images/2016_rk/hello_html_m3dbe6339.gif?size=11 http://www.playcast.ru/uploads/2014/12/25/11257724.png

З в і т

з м е т о д и ч н н о ї р о б о т и в П Т У № 31

м. П о л т а в а з а 2 0 1 5 – 2 0 1 6 н. р.
За минулий навчальний рік методичний кабінет ПТУ № 31 м. Полтава разом з педагогічними працівниками продовжував працювати над єдиною методичною проблемою «Від інноватики в освіті через майстерність педагога до формування особистості учня та кваліфікованого робітника».

Організаційним та об'єднуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методичний кабінет училища. Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно -методичної бази для викладачів та майстрів виробничого навчання, удосконалення їхньої професійної майстерності та самоосвіти. У своїй діяльності методичний кабінет ПТНЗ спрямовував свою роботу на виконання завдань головних законодавчих актів в освіті: Національної доктрини розвитку освіти України, ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про професійно-технічну освіту», Положення про методичну роботу в ПТНЗ, чинного законодавства України, що регламентує та регулює освітній процес.

Основним змістом методичної роботи в училищі є:

- Організаційно-методичне забезпечення програми розвитку навчального закладу;

- Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання;

- Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників через різноманітні форми методичної роботи;

- Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних та виробничих технологій;

- Пропаганда перспективного педагогічного досвіду навчання та виховання учнівської молоді;

- Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, вивчення нормативної та законодавчої бази;

- Атестація педагогічних працівників;

- Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.Сучасна дійсність ставить перед педагогом завдання поновлення і поповнення своїх знань по широкому колу питань, які в сукупності повинні стати змістом навчально-методичної роботи. Тому метою та завданням методичної роботи є:

•  поглиблення, переосмислення, переорієнтація, раніше набутих філософсько-педагогічних знань відповідно до концептуальних основ та принципів розвитку національної системи освіти, створення інноваційної освітньої системи;

•  вивчення теорії й методики навчання і виховання, психології, досягнень науки з певного фахового напрямку, оволодіння сучасною методологією;

• впровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;

•  організаційна, педагогічна та змістовна підтримка інноваційної діяльності педагогів;

•  створення умов для зародження, оцінювання та звикористання цінного педагогічного досвіду;

•  систематичне інформування педагогів про нові орієнтації щодо змісту й методики навчання й виховання, вивчення державно-нормативних документів про освіту;

•  виявлення та практичне використання сучасних способів діагностування учнівської успішності, виховання учнів;

•  вивчення стану навчальних досягнень учнів, рівня якості уміння, вихованості учнів, виявлення труднощів у роботі;

•  вивчення, узагальнення та пропаганда перспективного досвіду викладачів;

•  спонукання і сприяння виробленню у педагогів бажань і вмінь навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;

•  активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою роботою;

•  допомога у розробці навчальної документації , творчих проектів з певного фахового напряму;

•  організація та стимулювання громадсько–педагогічної діяльності педагогів.

Здійснюється методична робота у навчальному закладі згідно з єдиним планом, який складається на навчальний рік. Плани роботи педагогічної ради, інструктивно - методичних нарад узгоджені з планами роботи методичних комісій, з перспективним планом роботи педагогічного колективу навчального закладу.

Методична робота здійснюється через діяльність педагогічної ради та через діяльність методичних комісій.


П е д а г о г і ч н а р а д а.
Педагогічна рада училища визначає кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми, професійно - практичної, фізичної підготовки, виховної, методичної роботи. Засідання педагогічної ради проходять згідно плану роботи в установлені терміни. За 2015-2016 навчальний рік було проведено 5 планових засідань педагогічної ради, на них розглядалось ряд питань, що стосувались діяльності методичної роботи колективу, зокрема:http://ptu31p.at.ua/_nw/3/s71745597.jpg


серпень

1

Про підсумки роботи навчального закладу за минулий навчальний рік і завдання педагогічного колективу на 2015-2016н. р.

2

Про роботу педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою ««Застосування активних форм і методів навчання та виховання учнів з метою підготовки конкурентоспроможного робітника».
грудень

1

Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників у контексті підготовки до атестації.
січень

1

Формування компетентного учня на підґрунті сучасних передових педагогічних технологій.
березень

1

Творчий звіт педагогічних працівників, що атестуються.
червень

1

Про роботу методичних комісій на 2015-2016н.р.

2

Про стан викладання, якість знань учнів з професії «Перукар».

І н с т р у к т и в н о - м е т о д и ч н і

н а р а д и.

Щомісячно роводились інструктивно - методичні наради, на яких зазвичай вивчаються та обговорюються нормативні документи, доводяться конкретні пропозиції та методичні консультації щодо удосконалення навчально-виховного процесу. Розглядаються також питання виробничого навчання, виробничої практики, виховної роботи, конкурси професійної майстерності. В 2015-2016 н. р. інструктивно – методичними нарадами розглядались такі питання:http://ptu31p.at.ua/_nw/3/s66999130.jpg • Інструктаж по веденню плануючої звітної документації, журналів теоретичного і виробничого навчання;

 • Стан забезпечення бібліотеки підручниками;

 • Ознайомлення зі змінами до навчальних планів і програм;

 • Порядок атестації в 2015-2016 н.р. Курсова підготовка педагогічних працівників;

 • Порядок проведення внутріучилищних конкурсів фахової майстерності серед учнів та майстрів виробничого навчання;

 • Порядок виконання дипломних робіт відповідно до рекомендацій.

 • Рекомендації, щодо вивчення та оформлення педагогічного досвіду у рамках навчального закладу;

 • Підготовка та проведення Дня відкритих дверей.

 • Робота школи передового педагогічного досвіду «» під керівництвом викладача спецдисциплін Скіданової Т. О.;

 • Організація роботи з учнями, щодо їх участі в ЗНО 2016р.;

 • Порядок написання директорських контрольних робіт в І та ІІ семестрах (та аналіз їх результатів);

 • Результати внутріучилищного контролю ведення плануючої документації;

 • Організація та проведення традиційних педагогічних читань;

 • Робота Школи молодого педагога, робота наставників з молодими та малодосвідченими педагогами;

 • Взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками;

 • Підготовка та проведення виставки педагогічних надбань «Творчі сходинки»;

М е т о д и ч н і к о м і с і ї.

Наказом про організацію навчально-методичної роботи в навчальному закладі створені три методичні комісії.

• Методичну комісію з професії «Перукар», що працює над методичною проблемою: «Впровадження сучасних педагогічних технологій у навчальний процес», очолює викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Скіданова Т. О.;http://ngsdo.ru/preview/market/a6ca8ee9027ac5b25d2282c561a561b0_1431430926_657_488.pngописание: картинки по запросу парикмахер картинки

• Методичну комісію з професії «Кравець», що працює над методичною проблемою: «Вивчення та впровадження активних методів навчання з метою підготовки конкурентоспроможного робітника» очолює викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Полішко Ю. С.;

• Методична комісія суспільних дисциплін та виховної роботи, головою якої є викладач економіки та правознавства, спеціаліст Золотар А. В., впроваджує методичну проблему: «Застосування активних форм і методів виховання учнів з метою формування всебічно розвиненої особистості».http://www.lensmena.ru/wp-content/uploads/2016/01/%d0%a4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%b0.jpg

Діяльність методичних комісій зосереджена на розробці і схваленні робочої навчально-плануючої документації, внесенні коректив в робочі навчальні програми, виявленні прогалин знань, внесенні коректив і відомостей про нові досягнення техніки, технології, забезпеченні взаємозв’язку професійно – теоретичної та професійно - практичної підготовки учнів, оновленні та поповненні комплексно - методичного забезпечення предметів і професій, використанні інноваційних педагогічних та виробничих технологій.

В рамках роботи методичних комісій розглядаються і схвалюються переліки пробних кваліфікаційних робіт, тематика дипломних робіт, детальні програми практики. Надається допомога в організації та проведенні відкритих уроків, виховних заходів, тижнів з професій, предметних тижнів, олімпіад, виставок, конкурсів. На засіданнях відбувається знайомство та вивчення законодавчих та нормативних документів, обмін досвідом роботи.

Головами методичних комісій ведуться протоколи засідань та посеместрові звіти про навчально-виховну діяльність, в яких відображено методичну тему, над якою працювала методична комісія, шляхи її вирішення та результативність роботи: • хто і які впроваджує інноваційні технології;

 • чий досвід вивчався та впроваджувався;

 • ким і які розроблені методичні розробки, рекомендації, посібники;

 • участь у методичних заходах училищних;

 • підвищення кваліфікації;

 • результати атестації;

 • рівень навчальних досягнень учнів з предметів, тощо.

На основі таких звітів методичним кабінетом проводиться моніторинг діяльності членів методичних комісій за навчальний рік.

Ш к о л а м о л о д о г о п е д а г о г а т а

н а с т а в н и ц т в о.

Значна увага у навчальному закладі приділяється розвитку та удосконаленню педагогічної і професійної майстерності педагогічних працівників. З цією метою організовано Школу молодого педагога. У школі молодого педагога навчаються молоді викладачі і майстри виробничого навчання, які прийшли після закінчення навчальних закладів та ще не мають певних умінь та навиків з педагогіки, методики, психології. На заняттях Школи розглядаються проблеми професійної етики, вимоги до підготовки і проведення сучасного уроку, планування, ведення навчальної документації, надаються консультації досвідченими педагогами. Молоді педагоги відвідують уроки у наставників. Перед ними виступають досвідчені педагоги, діляться своїм досвідом роботи, дають поради та рекомендації.Наставники,

закріплені за молодими спеціалістами (2015 – 2016 н. р).П.І.П. молодого спеціаліста.

Посада молодого спеціаліста.

Дата прийняття на роботу.

Наставник.

1.

Лідова З. В.


Майстер в/н

01.09.2014 р.

Журавель А.О.,

ст. майстер.2.

Мізіна Ю.С.


Майстер в/н

28.08.2015 р.

Журавель А.О.,

ст. майстер.3.

Явтушенко М. М.


Майстер в/н

01.09.2015 р.

Король Ж. І.,

майстер в/н.4.

Даценко В. М.

Майстер в/н

01.09.2013р.

Скіданова Т. О., викладач.

5.

Марченко К. Ю.


Керівник гуртків

05.10.2015 р.

Коба Г. М.,

заступник директора з НВхР.А т е с т а ц і я п е д а г о г і ч н и х

п р а ц і в н и к і в.

Велика робота проводилась з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників: http://ptu31p.at.ua/_nw/3/s10870512.jpg

- в навчальному закладі була створена атестаційна комісія;

- в педколективі вивчалось «Типове положення про атестацію педпагагічних працівникв»;

- розглядались подані заяви та затвердження списків педпрацівників, що атестуються;

- проводилась індивідуальна робота з метою ознайомлення з вимогами, щодо оформлення атестаційних матеріалів;

- вивчалась педагогічна майстерність, відвідувались уроки та виховні заходи;

- проведені педагогічні читання на тему «Інноваційні педагогічні технології. Технологія вибору раціональних методів навчання», до організації та проведення яких були задіяні педпрацівники, які атестуються;

- був підсумований проведений об’єм роботи за міжатестаційний період та виконані портфоліо, впроваджуючи досвід Лубенського професійного ліцею;

- були оформлені атестаційні листи;

- на засіданнях методичних комісій був презентований досвід роботи;

- проведене засідання атестаційної комісії по атестації педагогічних працівників (22 березня 2016 р.)., на якому були прийняті такі рішення: • Усі педагогічні працівники відповідають займаним посадам;

 • Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня про підтвердження педагогічного звання «Майстер виробничого навчання ІІ категорі\» Харько О. М.;

 • Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня про підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» викладача Ігнатенко Л. В.;

 • Присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії вихователю Козленко Н. Л.; - Встановити 10 тарифний розряд майстрам виробничого навчання Репало А. П. та Кінь Н. П.;

- на березневому засіданні педагогічної ради були заслухані творчі звіти педагогічних працівників, що атестувались;

- виданий наказ «Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників у 2015 – 2016 н. р.».Список педагогічних працівників,

що атестувались в 2015 – 2016 н. р.
П. І. П. педагогічного працівника

Посада

Результати атестації

1.

Харько Олена Миколаївна

майстер

в/н


Підтверджно педагогічне звання "Майстер виробничого навчання ІІ категорії"

2.

Ігнатенко Любов Василівна

викладач

Підтверджено кваліфікаційну категорію "Спеціаліст вищої категорії"

3.

Кінь Наталія Петрівна

майстер

в/н


Встановлено 10 тарифний розряд

4.

Репало Альона Петрівна

майстер

в/н


.Встановлено 10 тарифний розряд

5.

Козленко Надія Леонідівна

вихователь

Присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст І категорії"

Із врахуванням результатів атестації якісний склад педагогічних працівників, що забезпечують навчально – виховний процес слідуючий:Якісний склад педагогічних працівників за рівнем освіти:

К у р с и п і д в и щ е н н я к в а л і ф і к а ц і ї.
За 2015 – 2016 н. р. курси підвищення кваліфікації пройшли:

з/п

П І П педагогічного працівника

Посада

Навчальний заклад

Курсова підготовка

1.

Коба Г. М.

Заступник директора з НВхР.

ПОІППО

Заступник директора ЗНЗ.

2.

Коба Г. М.

Заступник директора з НВхР.

ПОІППО

Навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

3.

Золотар А. В.

Викладач.

ПОІППО

Викладач історії та суспільних дисциплін.

4.

Козленко Н. Л.

Вихователь.

ПОІППО

Вихователь групи продовженого дня.

На засіданнях методичних комісій були заслухані звіти педагогічних працівників, які пройшли курсову підготовку.

На даний момент сформовані замовлення на курси підвищення кваліфікації педпрацівників на 2016 – 2017 н. р.


Замовлення щодо підвищення кваліфікації керівних, науково – педагогічних і педагогічних працівників освіти в Університеті менеджменту освіти НАПН УкраїниКатегорія, за якою пропонується підвищити кваліфікацію

П. І. П. працівника

Посада

1

Методисти ПТНЗ

Овсяннікова Л. І.

Методист


Підвищення кваліфікації

на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. ОстроградськогоВикладач загальноосвітнього предмета

Прізвище, ініціали

1

Психолог (спеціаліст)

Величко Т. С.

2

Керівник танцювального гуртка

(9 тарифний розряд)Добридень Н. І.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал