З експортного контролю України Правові засадиPdf просмотр
Сторінка6/21
Дата конвертації10.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


41
вибухові матеріали – різноманітні і численні природні і штучні сполучення або реакції (під впливом зовнішнього удару, тертя, нагрівання, вибуху іншої речовини). Термін вибухові матеріали об’єднує в собі два терміни – „вибухові речовини” та „засоби
ініціювання”: вибухові речовини – це хімічні сполуки чи суміші, здатні під впливом зовнішнього
імпульсу до самопоширення з великою швидкістю хімічної реакції із утворенням газоподібних продуктів та виділенням тепла. До них належить амоніти, амонали, тротил, вибухові напівпродукти утилізації – порохи тощо. засоби ініціювання – зовнішні джерела імпульсу для здійснення вибуху
(електродетонатори, капсуль-детонатори, вогнепровідний та детонаційний шнури тощо)
(наказ МВС України від 21.08.04 № 622).
Крім зазначених вище озброєння та військової техніки, боєприпасів та їх складових частин, вибухових речовин, комплектуючих виробів до виробів військового призначення, слід також віднести таку продукцію, як навчальна зброя, макети, тренажери, імітатори різних видів озброєнь та військової техніки; прилади і комплектуючі вироби, навчальну зброю
(макети, тренажери - імітатори різних видів озброєнь); системи зв’язку й управління військами, озброєнням і військовою технікою; інженерно-технічні споруди та устаткування для бойового застосування озброєння та військової техніки; спеціальне устаткування і технології для ремонту, модернізації або утилізації зброї і техніки; спеціально призначені для військового кінцевого використання системи забезпечення життєдіяльності особового складу збройних сил та спеціального призначення; технічну документацію (нормативно-технічну, конструкторську, проектну, технологічну, експлуатаційну, програмну, інструктивно- методичну) на створення, виробництво, експлуатацію, бойове застосування, модернізацію, ремонт і утилізацію виробів військового призначення; нормативно-технічну інформацію, винаходи, промислові зразки та іншу інтелектуальну продукцію військового призначення; спеціальне програмно-математичне забезпечення систем автоматизованого управління військами, озброєнням і технікою, науково-дослідними і дослідно-конструкторськими роботами військового призначення.
Під терміном „
послуги військового призначення” розуміється надання іноземним юридичним чи фізичним особам в Україні або за її межами послуг, у тому числі посередницьких (брокерських), у сфері розроблення, виробництва, будівництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, демілітаризації, знищення, збуту, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання або використання виробів чи технологій військового призначення, а також надання зазначеним юридичним особам іноземної держави чи її представникам або
іноземцям послуг з фінансування таких робіт. О
кремі складові цього терміну мають таке значення: послуга – трудова діяльність, результати якої є корисний ефект, особлива споживча вартість. Особливістю послуги є збіг у часі і просторі процесів виробництва, реалізації і споживання їх споживчої вартості; розроблення – усі стадії робіт до серійного виробництва, зокрема такі, як проектування, проектне дослідження, аналіз проектних варіантів, проектні концепції, складання та випробування прототипів, дослідних значків, схеми дослідного виробництва, технічна документація, процес передачі технічної документації виробництву, конструктивне виконання конфігурації, конструктивне виконання складання, компонування, макетування; виробництво – усі виробничі стадії, зокрема такі, як розроблення, проектування та конструювання виробу, відпрацювання виробничого процесу виготовлення, інтеграція, складання (установка), перевірка, контроль за виробництвом, випробовування, заходи щодо забезпечення якості;


42
будівництво – виконання будівельних робіт з метою створення інженерно-технічних споруд та інших об’єктів, призначених для обслуговування, експлуатації, демілітаризації, знищення або зберігання виробів військового призначення; складання – створення виробів військового призначення шляхом складання їх із складових частин відповідно до технічної документації на такі вироби; випробування – проведення випробувань виробів військового призначення з метою визначення їх відповідності до вимог нормативно – технічної та експлуатаційної документації на такі вироби; ремонт – відновлення технічного стану виробів військового призначення до стану, придатного до їх подальшого використання за призначенням; технічне обслуговування - проведення робіт з обслуговування виробів військового призначення з метою підтримки їх технічного стану на рівні, який забезпечує їх подальше використання за призначенням. Цім терміном також охоплюється гарантійне та авторське супроводження виробів військового призначення; модифікація – стосується виробів та технологій, які в результаті модифікації набувають специфічних властивостей для певного застосування; модернізація – стосується виробів та технологій, які в результаті модернізації набувають поліпшених специфічних властивостей, що роблять їх, за певними характеристиками, кращими, ніж їх немодернізовані аналоги; експлуатація – використання виробів та технологій за призначенням; використання – це експлуатація, монтаж (крім установки на місці), технічне обслуговування (перевірка), ремонт, капітальний ремонт та відновлення. управління – вплив на об’єкти управління, завдяки якому забезпечується можливість
їх функціонування або їх використання за призначенням; демілітаризація – приведення виробів та технологій військового призначення до стану, який повністю виключає їх використання за військовим призначенням, викладеним у нормативно - технічній документації на такі вироби. Як правило, демілітаризація здійснюється шляхом відповідних доробок (модифікацій) виробів та технологій військового призначення, які забезпечують виключення з них спеціально призначених для військового використання компонентів; спеціально призначений - стосується обладнання, окремих частин, компонентів або
„програмного забезпечення”, які в результаті „розробки” мають унікальні властивості, завдяки яким вони призначаються для досягнення певних наперед визначених цілей.
Наприклад, одиниця обладнання, що „спеціально призначене” для використання в ракеті, тільки тоді вважатиметься такою, якщо вона не має ніяких інших функцій або використання.
Так само одиниця виробничого обладнання, що „спеціально призначене” для виробництва певного типу компонента, тільки тоді буде вважатися такою, якщо вона не може виробляти
інші типи компонентів; знищення – приведення виробів та технологій у стан, який повністю виключає їх будь-яке використання; збут – передача виробів чи технологій від одного суб’єкта іншому з відповідним переходом права власності на ці товари; зберігання – знаходження товарів на спеціально пристосованих для цього або інших об’єктах; виявлення – здійснення комплексу заходів, завдяки яким забезпечується виявлення конкретного виробу, об’єкта, речовини, сполуки тощо;


43
ідентифікація – передбачає встановлення відповідності конкретних товарів, які є об’єктами ідентифікації, об’єктам (товарам), що визначені у завданні на здійснення
ідентифікації; придбання – отримання виробів чи технології від одного суб’єкта іншим з відповідним переходом права власності на товар або права користування ним; фінансування – надання іноземним юридичним чи фізичним особам в Україні або за
її межами фінансових послуг у сфері розроблення, виробництва, будівництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, демілітаризації, знищення, збуту, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання або використання виробів чи технології військового призначення.
Під терміном „технології військового призначення” розуміється спеціальна
інформація в будь-якій формі (за винятком загальнодоступної інформації), що необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення та надання послуг військового призначення. Ця інформація може надаватися у формі технічних даних або технічної допомоги: технічні дані – проекти, плани, креслення, схеми, діаграми, моделі, формули, специфікації, програмне забезпечення, посібники та інструкції, розміщені на папері або на
інших, у тому числі й електронних носіях інформації; технічна допомога – проведення інструктажів, надання консультацій, здійснення заходів з метою підвищення кваліфікації, навчання, практичного освоєння методів роботи.
1.10.2.б. Технологія
Термін “технологія” означає спеціальну інформацію у будь-якій формі (за винятком загальнодоступної інформації, у тому числі інформації з фундаментальних наукових досліджень), що необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів чи надання відповідних послуг. Ця інформація може надаватися у формі „технічних даних” або „технічної допомоги”. Під „загальнодоступної інформацією” та „інформацією з фундаментальних наукових досліджень” розуміється: загальнодоступна інформація – це інформація доступна для її подальшого поширення без обмежень. Слід відзначити, що обмеження, які випливають з авторського права, не виключають відповідну технологію із “загальнодоступних”; фундаментальні наукові дослідження – експериментальні або теоретичні роботи, які проводяться переважно з метою одержання нових знань про фундаментальні принципи явищ та фактів, що спостерігаються, а не для досягнення визначеної практичної мети або завдання.
Передача (розкриття) технологій може здійснюватися шляхом передачі в Україні чи за її межами у будь-якій формі (будь-яким засобом) технологій іноземному суб’єкту господарської чи іншої діяльності, іноземцю чи особі без громадянства.
Технічні дані можуть передаватися як на відповідних матеріальних носіях
інформації (папір, гнучкий диск, компакт-диск, магнітна стрічка тощо), тобто матеріальними засобами, так і нематеріальними засобами (телефон, факс, електронна пошта, сервери, локальні мережі, „Internet” тощо).
Технічна допомога звичайно передається нематеріальними засобами (включаючи усну передачу, візуальне і мовне навчання під час проведення інструктажів, конференцій, зустрічей, дискусій, наукових обмінів, консультацій, візуальних інспекцій, демонстрацій, лекцій, семінарів тощо).
До терміну „технології” слід також віднести і різновид технології, якій має назву
„базові технології”. До „базових технології” відносяться технології, які визначають


44
принцип роботи і використання техніки, та елементи технологій, без яких військова техніка не може бути створена і використана.
1.10.2.с. Товари подвійного використання
Термін „товари подвійного використання” поряд з визначеним терміном „товари військового призначення” є одним з найважливіших термінів у галузі експортного контролю.
Термін „товари подвійного використання” означає окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально не призначені для військового використання, а також роботи і послуги, пов'язані з ними, які, крім цивільного призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних та токсинних препаратів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
Слід особливо підкреслити суттєву різницю саме між визначеннями термінів „товари військового призначення” та „товари подвійного використання”, тому що перші є товарами, що спеціально призначені для військового використання, а інші – товарами цивільного призначення, які спеціально не призначені для військового використання.
До товарів подвійного використання належать такі групи товарів: товари, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки; товари, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї; товари, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї; товари, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї.
Крім зазначених вище товарів подвійного використання, до таких товарів (за процедурою здійснення державного експортного контролю) слід віднести і будь-які інші
“товари, не внесені до списків” (такі товари визначені статтею 10 Закону), а саме: щодо яких є дані про наміри або можливість їх використання у державах, що є їх кінцевими споживачами, для розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації або для розповсюдження зброї масового знищення чи засобів її доставки; які ввозяться на територію України з наданням міжнародного імпортного сертифіката на вимогу держави-експортера; експорт або тимчасове вивезення яких за межі України здійснюється до держав, стосовно яких резолюціями Ради безпеки ООН, інших міжнародних організацій, членом яких
є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання таких товарів.
Відмінною особливістю товарів подвійного використання є те, що такі товари
“спеціально не призначені для військового використання”, але які, крім цивільного призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв. До таких товарів віднесені (у тому числі) окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних та токсинних препаратів.


45
Окремі складові терміну „товари подвійного використання” мають таке значення: цивільне призначення – використання товарів подвійного використання чи інших товарів (крім товарів військового призначення), виготовлених за “цивільними” стандартами, нормативно-технічними документами з цивільною метою; вироби подвійного використання – техніка подвійного використання та спеціально призначені для такої техніки комплектуючі вироби; обладнання – окремі види техніки, інструментальне оснащення, шаблони, стенди, оправки, форми, штампи, пристрої для регулювання, контрольно-випробувальне обладнання,
інше обладнання та їх компоненти, спеціально призначені або модифіковані для “розробки” або для однієї чи більше стадій “виробництва” товарів; розроблення – усі стадії робіт до серійного виробництва, зокрема такі, як проектування, проектне дослідження, аналіз проектних варіантів, проектні концепції, складання та випробування прототипів, дослідних значків, схеми дослідного виробництва, технічна документація, процес передачі технічної документації виробництву, конструктивне виконання конфігурації, конструктивне виконання складання, компонування, макетування; виробництво – усі виробничі стадії, зокрема такі, як розроблення, проектування та конструювання виробу, відпрацювання виробничого процесу виготовлення, інтеграція, складання (установка), перевірка, контроль за виробництвом, випробування, заходи щодо забезпечення якості; використання – експлуатація, монтаж (виключаючи установку на місці), технічне обслуговування (перевірка), ремонт, капітальний ремонт та відновлення; зброя масового знищення – ядерна, хімічна, біологічна, бактеріологічна та токсинна зброя; засоби доставки зброї масового знищення – для цілей експортного контролю визначені як закінчені ракетні системи (включаючи балістичні ракети, ракети-носії космічних апаратів та дослідницькі ракети) та атмосферні безпілотні літальні апарати
(включаючи крилаті ракети, радіокеровані літаки-мішені та радіокеровані розвідувальні літаки), що мають дальність понад 300 км або більше; ядерний вибуховий пристрій – будь-який вибуховий пристрій, здатний виділяти ядерну енергію незалежно від мети, з якою він може бути використаний; послуги (у тому числі роботи) подвійного використання – надання іноземним юридичним чи фізичним особам в Україні або за її межами послуг у сфері розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, збуту, зберігання, придбання або використання виробів, обладнання, матеріалів або технологій подвійного використання (у тому числі програмного забезпечення); програма – послідовність команд для виконання або перетворення у форму, яка підлягає виконанню електронним комп’ютером; програмне забезпечення – набір однієї або більше “програм” або “мікропрограм”, зафіксованих на будь-якому матеріальному носії; технологія подвійного використання - спеціальна інформація у будь-якій формі, необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів, обладнання чи матеріалів подвійного використання, чи надання відповідних послуг відносно цих товарів.
Ця інформація може надаватися у формі „технічних даних” або „технічної допомоги” визначення яких наведено вище.


46 1.10.3. Кінцеві споживачі
Термін „кінцеві споживачі” означає суб’єктів підприємницької діяльності України, державні органи України, Збройні Сили України та інші військові формування, правоохоронні органи, іноземних суб’єктів господарської та іншої діяльності, які безпосередньо є споживачами товарів, відповідно імпортованих в Україну або експортованих з України.
Деякі з термінів, що охоплюються терміном „кінцеві споживачі”, застосовуються в такому значенні: споживачі - суб'єкти підприємницької діяльності України, державні органи
України, Збройні Сили України та інші військові формування, правоохоронні органи,
іноземні суб'єкти господарської та іншої діяльності; споживання – отримання суб'єктами підприємницької діяльності України, державними органами України, Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, правоохоронними органами, іноземними суб'єктами господарської та іншої діяльності товарів військового призначення, товарів подвійного використання та інших товарів, до яких застосовуються процедури державного експортного контролю, відповідно
імпортованих в Україну або експортованих з України, та користування такими товарами.
1.10.4. Військове кінцеве використання
Термін „військове кінцеве використання” означає використання будь-яких товарів з метою розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, зберігання, виявлення,
ідентифікації, придбання виробів військового призначення, у тому числі: використання виробничого, випробувального або технологічного обладнання та його компонентів; використання будь-яких складових частин зазначених товарів, а також обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій чи надання будь-яких послуг; включення таких товарів до складу виробів військового призначення.
Особливістю терміна “військове кінцеве використання” є те, що ним охоплюються будь-які товари, що призначені для використання з метою “розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання виробів військового призначення”. Серед таких товарів особливо відзначені виробниче, випробувальне або технологічне обладнання та його компоненти; складові частини зазначених товарів, обладнання, матеріали, програмне забезпечення і технології, включення таких товарів до виробів військового призначення, а також будь-які послуги щодо товарів військового призначення. Таке тлумачення цього терміна пов’язано з тим, що військове використання товарів є одним із найважливіших об’єктів експортного контролю, завдяки чому забезпечується державний експортний контроль у випадках національних чи міжнародних обмежень на експорт товарів військового призначення, товарів подвійного використання та
інших товарів, щодо яких застосовуються процедури державного експортного контролю з метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, засобів її доставки та звичайних озброєнь (звичайних видів товарів військового призначення). Саме цей термін застосовується законодавцем у статті 10 Закону з метою визначення додаткових обов’язків суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності у випадку експорту будь-яких товарів до держав, стосовно яких резолюціями РБ ООН, інших міжнародних організацій, членом яких є
Україна, чи національним законодавством встановлене повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення.


47 1.10.5. Суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів
Термін „суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів” означає зареєстрованого у Держекспортконтролі суб’єкта підприємницької діяльності України, який має намір здійснювати або здійснює міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку
(брокерську) діяльність.
Термін „суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів” закріплює загальні вимоги до суб’єктів, які здійснюють міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання, а саме: а) суб’єкт має бути зареєстрований в установленому законом порядку та внесений до
єдиного реєстру суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів. Реєстрація суб’єкта здійснюється Держекспортконтролем за результатами попередньої експертизи товарів.
Реєстрація в Держекспортконтролі суб'єкта підприємницької діяльності України як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів є необхідною передумовою для наступного розгляду матеріалів до заяв такого суб'єкта щодо одержання ним відповідних дозволів чи висновків Держекспортконтролю на право здійснення міжнародних передач. З моменту реєстрації суб’єкт отримує відповідний статус, що визначає його повноваження.; б) суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів визначений суб’єкт підприємницької діяльності України. Тим самим до суб’єктів застосовані вимоги особистого характеру: діяльність суб’єкта підприємницької діяльності, що належним чином зареєстрований на території України та здійснює діяльність у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг з метою отримання прибутку; суб’єкт підприємницької діяльності має намір здійснювати чи здійснює міжнародну передачу товарів військового призначення та подвійного використання. У цьому випадку чинним законодавством України чітко встановлена вимога щодо активного волевиявлення суб’єктів до здійснення міжнародної передачі товарів військового призначення та подвійного використання або наявність внутрішнього переконання, направленого на організацію і проведення операцій з міжнародної передачі товарів; в) додатково до переліку діяльності суб’єктів, що відносить їх до вищезазначеної категорії, віднесено і посередницьку (брокерську) діяльність.
1.10.6. Дозвіл та висновок
Термін „дозвіл” означає документ, виданий Держекспортконтролем, який надає суб'єкту право на експорт чи імпорт товарів.
Термін „висновок” означає документ, виданий Держекспортконтролем, який надає суб'єкту право на тимчасове ввезення або вивезення товарів чи їх транзит, проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про міжнародні передачі товарів військового призначення або про експорт товарів подвійного використання та інших товарів до держав, стосовно яких установлено часткове ембарго на поставки таких товарів.
Дозвіл чи висновок Держекспортконтролю - це документ установленого зразка, що є підставою для прийняття до митного оформлення товару, але зазначений документ не звільняє суб’єкта від подання митному органу інших документів чи виконання суб’єктом
інших процедур, пов’язаних із здійсненням конкретної міжнародної передачі товарів.
Дозвіл чи висновок можуть бути „разовими”, „генеральними” або „відкритими”: разовий дозвіл чи висновок – дозвіл чи висновок, який надається суб’єкту для проведення відповідних переговорів або здійснення конкретної міжнародної передачі товарів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал