З діловодстваСкачати 408.83 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір408.83 Kb.
ТипПротокол
Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж

ім. А.Ю. Кримського»
Н. В. ЗІЛЮК


КУРСОВІ РОБОТИ

З ДІЛОВОДСТВА

(методичні вказівки для студентів

Спеціальності 5.02010501) «Діловодство»)

Володимир-Волинський

Укладач -Зілюк Н.В., викладач діловодства

Рецензенти: Просова Н.І., голова циклової предметної комісії викладачів діловодства та інформаційної діяльності.

У посібнику основна увага приділена структурі та методиці написання курсової роботи з діловодства. Приведена тематика курсових робіт та основна література, яка є необхідною при виконанні курсової роботи.

Рекомендовано для студентів спеціальності «Діловодство».

Рекомендовано до друку цикловою комісією викладачів діловодства та інформаційної діяльності


Протокол № ____від_______

ЗМІСТ

ВСТУП 4


Розділ 1. Загальні методичні вимоги 5

Розділ 2. Структура курсової роботи 9

Розділ 3. Загальні правила та вимоги до оформлення

курсової роботи 14

Розділ 4. Захист і оцінювання курсових робіт 16

Розділ 5. Тематика курсових робіт 18

ЛІТЕРАТУРА 31

ДОДАТКИ ...33Вступ
Вивчаючи діловодство у Володимир-Волинському педагогічному коледжі студенти спеціальності 5.020107 «Діловодство» мають не тільки оволодіти теоретичним матеріалом, формувати навички спостереження і аналізу, творчого осмислення виконаної роботи, розвивати професійні якості майбутнього секретаря (референта), а також розвинути науковий підхід у вирішенні практичних питань.

Курсова робота є формою навчально-дослідницької діяльності студента і має на меті отримання навичок проведення пошукових та прикладних досліджень.

Курсова робота виконується за визначеною і погодженою з керівником темою. Тематика курсових робіт повинна відповідати завданням підготовки студента до самостійної діяльності і мати тісний зв'язок з практичними потребами діяльності. Керівництво курсовими роботами здійснюється, як правило, викладачами циклової предметної комісії діловодства та інформаційної ДІЯЛЬНОСТІ.

Написання курсових робіт має на меті систематизувати, закріпити, розширити теоретичні та практичні знання зі спеціальності, виявити навички застосування цих знань при вирішенні конкретних наукових завдань. Майбутнім спеціалістам важливо розвивати навички самостійної роботи, опановувати методику дослідження та експериментувати, з'ясовувати підготовленість до самостійної роботи.

В даній роботі ми прагнули допомогти студентам не тільки у виборі напрямку та теми дослідження, але й зупинились на особливостях складання плану до курсових робіт.
РОЗДІЛ 1. Загальні методичні вимоги
У відповідності з п. 3.9.2 „Положення про організацію навчального процесу ВНЗ", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993р. №161 "...курсові роботи належать до індивідуальних завдань і виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома студентами".

Успішне виконання курсової роботи великою мірою залежить від вдало вибраної теми. Вона повинна відповідати інтересам студента, його можливостям проведення відповідних досліджень, а також наявності в його розпорядженні експериментальних методик. Особливу увагу необхідно звернути на актуальність теми, її наукове і практичне значення. При виборі теми важливо пам'ятати, що підготовка курсової роботи дозволяє глибше оволодіти навичками практичного застосування вивчених методів дослідження. Важливо пам'ятати, що пропонована тематика курсових робіт носить переважно узагальнений характер і часто вимагає певного уточнення назви. Таке уточнення відбувається при складанні конкретного плану і в процесі консультування з науковим керівником.

Після вибору теми наукової роботи студент одержує настановчу консультацію від наукового керівника, де уточнюється об'єкт, предмет, мета і завдання курсової роботи, який визначає основні етапи і терміни виконання роботи.

Тематика курсових робіт розробляється викладачами відповідних предметів, розглядаються і затверджують на засіданнях Ц(П)К на початку навчального року. Перелік

тем знаходиться в навчальних кабінетах і доступна для студентів.

Курсові роботи повинні відповідати наступним вимогам: актуальність тематики, відповідність її сучасному стану і перспективам розвитку освіти, методики викладання предмету; вивчення і критичний аналіз монографічної і періодичної літератури з теми роботи; вивчення і характеристика історії проблеми, що досліджується, її наукове трактування, а також узагальнення передового педагогічного досвіду; чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис і аналіз проведених автором; науковий виклад розглянутої мети у всіх її аспектах - психологічному, педагогічному і предметному - у взаємозв'язках; узагальнення результатів. Обґрунтування висновків і практичних рекомендацій.

Курсова робота може мати реферативний і дослідницький характер. У першому випадку робота має теоретичний характер і пишеться на основі аналізу і узагальнення науково-літературних джерел. Перш за все, слід пам'ятати, що реферат - це не конспект. Це значить, що не можна обмежуватися простим переказом змісту прочитаного. Студент повинен взяти з літератури основний матеріал, який стосується проблеми, що вивчається, дати оцінку вивченим роботам, висловити свій погляд на проблему, зв'язно, грамотно і логічно обґрунтувати вибрану тему, зробити наукові або методичні висновки. Реферативні дослідження обов'язково повинні містити в собі певні проблеми і конкретні завдання дослідження, опис методів, які використав автор, а також ті висновки, до яких він прийшов у результаті дослідження.
Зразок структури курсової роботи реферативного типу

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 Історія та теорія проблеми

РОЗДІЛ 2 Вирішення проблеми в сучасних умовах

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, її особливості, значущість з огляду на соціальні потреби суспільства та розвиток конкретної галузі науки або практичної діяльності, наводяться також значущі компоненти вступу, які викладені нижче у наших методичних рекомендаціях.

У розділі 1 наводяться основні теоретичні, експериментальні дослідження з теми, зазначається, хто з учених минулого вивчав дану проблему, які ідеї висловлював. Визначаються сутність (основний зміст) проблеми, основні чинники (фактори, обставини), що зумовлюють розвиток явища або процесу, який вивчається. Наводиться перелік основних змістових аспектів проблеми, які розглядаються вченими. Визначаються недостатньо досліджені питання, з'ясовуються причини їх слабкої розробленості.

У розділі 2 дається глибинний аналіз сучасного стану процесу або явища, тлумачення основних поглядів і позицій щодо проблеми. Особлива увага приділяється виявленню нових ідей та гіпотез, експериментальним даним, новим методикам, оригінальним підходам до вивчення проблеми. У цьому розділі подається аналіз практики. Висловлюються власні думки щодо перспектив розвитку проблеми.

У висновках подаються узагальнені умовиводи, ідеї, думки, оцінки, пропозиції науковця.

До списку використаних джерел включають публікації переважно останніх 5-10 років. Особливу цінність мають роботи останнього року.

У додатках наводяться допоміжні формули, таблиці, схеми, графіки, діаграми, зразки документів, якщо вони суттєво полегшують розуміння роботи.

У роботі, що має дослідницький характер, студент


повинен використовувати як науково-методичну

літературу, так і свої спостереження, результати експерименту (якщо він проводився), висунути власні гіпотези. Така робота повинна мати теоретичну частину (30-40% загального обсягу), аналіз і узагальнення наукових даних та висновки.РОЗДІЛ 2. Структура курсової роботи
Курсова робота повинна містити такі основні складові частини:

1) Титульний аркуш - це перша сторінка, на якій вказується, назва навчального закладу, в якому виконується робота, повна назва теми роботи, вказується з якого предмету, студента... курсу, групи, прізвище ім'я, по-батькові; прізвище, ініціали і звання керівника, місце і рік написання, (див. додаток 1). 1. Зміст - сторінка роботи, яка містить назву та
  номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та
  пунктів; заголовки змісту повинні точно повторювати
  заголовки в тексті і розміщуються один під одним (перелік
  умовних позначень при необхідності) {див. додаток 2).

 2. Вступ - розкриває сутність і стан наукової
  проблеми та значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обгрунтування необхідності проведення дослідження. Структурні компоненти вступу такі: обґрунтовується актуальність теми, її практична значущість; визначається об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилось; розкривається структура роботи, її основний зміст. Обов'язкова частина вступу - огляд літератури з теми, досягнення, в який включають найбільш цінні, актуальні роботи (10-15 джерел). Огляд повинен бути систематизований аналізом теоретичної, методичної й практичної новизни, значущості, переваг та недоліків робіт (див. додаток 3).

Об'єктом виступає та сторона дійсності, на яку спрямована дана наука. Часто об'єкт фіксується в самій назві науки, але в силу того. Що наука не в змозі вичерпно описати свій об'єкт, то вона обмежує сферу своїх інтересів.

Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.Предмет дослідження складає та сторона чи сторони, якими в ній представлений об'єкт науки,тобто предмет дослідження містить в межах об'єкта. Предмет не фіксує всіх сторін об'єкту, але може включати те, що виступає відсутнім в об'єкті.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження.

Виділення об'єкту та предмету курсової роботи дає можливість визначити мету дослідження.

Розрізняють фундаментальні та прикладні дослідження. Перші виразно орієнтовані на пошук загальних законів розвитку предмета, що вивчається, а другі - на способи використання на практиці того, що відкрито у фундаментальних дослідженнях. Мета будь-якого прикладного дослідження - безпосереднє розв'язання практичного завдання, більш чи менш швидке впровадження результатів для вдосконалення якихось аспектів матеріальної чи духовної діяльності суспільства.

Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення..», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Мета курсової роботи має формулюватись максимально лаконічно, але повно (власне формулюванню передують такі конструкції: «Мета роботи полягає в...», «метою курсової роботи передбачено», «цим визначається мета курсової роботи»).

На конкретні завдання у досягненні поставленої мети, що вирішуються автором, вказують одиниці на зразок «мета роботи передбачає розв'язання таких завдань», «мета дослідження визначає її основні

завдання». Формулювання завдань курсової роботи подається із нумерацією. Кожне положення зручніше починати зі слів: виявити, з'ясувати, описати, визначити, встановити, здійснити, сформулювати, висвітлити, показати.

Методи дослідження - перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховуючи їх потрібно не відірвано від змісту роботи, а коротко визначаючи що саме досліджувалося тим чи іншим методом. Наприклад:

Методи дослідження: теоретичний аналіз і систематизація науково-теоретичних та методичних джерел; організаційні методи (метод порівняння та поперечного зрізу); емпіричні методи (спостереження, бесіди); методи обробки і інтерпретації даних (кількісні та якісні із застосуванням методів математичної статистики).

4) Основна частина -~ проаналізований і


систематизований матеріал викладається відповідно до
змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів.

У теоретичній частині (першому розділі) висвітлюються наукові й теоретичні основи теми. Тут подається характеристика історії проблеми, що досліджується, психолого-педагогічні основи теми, подається опис і аналіз матеріалу, оцінка фактів і явищ, узагальнення і висновки з окремих теоретично обґрунтованих висвітлених питань.

У практичній частині (другому розділі) висвітлюються експериментальні дані, методичні положення, результати дослідження, методи і шляхи їх впроваджень.

Розташування розділів і підрозділів повинно забезпечити послідовність і взаємозв'язок викладу.

5) Висновки включають чітко сформульовані й

обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення по темі курсової роботи, які студент буде захищати як результат виконаної ним роботи (короткий виклад результатів досліджень).6) Список використаної літератури включає
ті джерела і праці, які згадувались або використовувались у
роботі; складається в алфавітному порядку відповідно до
прийнятих стандартів бібліографічного опису (див.
додаток 4).

Умовно, існуючі посилання на використані джерела можна поділити на три основних види:

- для обгрунтування положень теоретичного аналізу,
вибору методів дослідження необхідно вказати в тексті
роботи номер джерела із списку літератури у квадратних
дужках. Наприклад: [17].

- при непрямому цитуванні (переказі, викладенні


думок інших авторів своїми словами), що дає значну
економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні
думок автора, конкретним щодо оцінювання його
висновків і давати відповідне посилання на джерело.
Наприклад: [25].

 • при послідовному цитуванні після номеру джерела
  (через кому) вказується також номер сторінки, з якої дана
  цитата. Наприклад: [17, с. 125] означає, що дана цитата
  наведена на 125-ій сторінці джерела, яке описане в списку
  під номером 17.

 • при посиланні автора курсової роботи на думку
  ряду науковців подаються номери джерел і розділяються
  вертикально крапкою з комою. Наприклад: [2; 4; 7; 18; 24;
  33].

7) Додатки - це зразки навчально-виховних занять,
дидактичного матеріалу, дитячих і учнівських робіт, схем,
графіків, малюнків, первинних документів; практичні

рекомендації, розрахунки, графічний матеріал, схеми. Кількість і якість цих додатків свідчать про те, наскільки глибоко вивчив студент теоретичний і практичний матеріал теми.

Додатки розміщуються після списку використаних джерел. Кожний додаток повинен починатись з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток (великі літери української абетки А, Б, В, Г, Д, Е). За текстом курсової роботи обов'язково роблять посилання (див. додаток А). Додатки мають свою нумерацію.

РОЗДІЛ 3. Загальні правила та вимоги до оформлення курсової роботи
Аркуш формату А4, шрифт Тіmes Nev Roman 14, надрукований через 1,5 інтервалу.

Поля сторінок: верхнє - 20 мм, нижнє - 25 мм, праве - 15 мм, ліве-30 мм.

Вирівнювання тексту - по ширині без переносів.

Заголовки структурних частин: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ друкують великими літерами симетрично до тексту.

Назву розділів друкують маленькими літерами (перша велика) з абзацного виступу, абзацний виступ повинен бути однаковим і дорівнювати 10 мм. Для нумерації розділів (підрозділів) використовують арабські цифри. Вступ висновки, список літератури не нумерують.

Крапка в кінці заголовка не ставиться. Кожен розділ роботи починають з нової сторінки, а підрозділи в межах розділу продовжуються на тій же сторінці. Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 1 інтервали.

Зноски розміщують у нижній частині сторінки, їх не переносять на наступну сторінку.

Всі сторінки нумеруються, починаючи, з титульного аркуша і до останньої сторінки у правому верхньому куті. Цифри не пишуться на титульному листку і змісті; нумерація таблиць, рисунків повинна бути наскрізна.

Розмір таблиці не повинен перевищувати друкарське поле аркуша, таблиця повинна мати заголовок, нумерація таблиць здійснюється послідовно арабськими цифрами на кожну таблицю.

При посиланні в тексті слова „таблиця", „додаток" пишуться повністю.

Рисунки, діаграми, блок-схеми, графіки виконуються тільки чорними лініями, бажано використовувати для їх створення програми Microsoft Word, Microsoft Excel, Corel Draw.

Формули та їх розшифровки виконуються в редакторі формул Microsoft Eguation. Номери формул друкуються у круглих дужках по правому полю друку.

Список літератури наводиться в кінці тексту в алфавітному порядку за прізвищами авторів відповідно до прийнятих стандартів бібліографічного опису, він має містити 25 джерел (див. додаток 4).

Посилання на літературні джерела слід робити в квадратних дужках за допомогою двох цифр. Наприклад, [6, 82], де 6 - порядковий номер літературного джерела в списку використаної літератури, а 82 - сторінка, з якої взята інформація,

Текст викладають з одного боку стандартного аркуша, розбірливо.

Курсова робота подається викладачу для попередньої перевірки, захищається перед комісією. За результатами захисту виставляється оцінка в залікову книжку.РОЗДІЛ 4. Захист і оцінювання курсових робіт

До захисту допускаються студенти, які в повному обсязі виконали завдання курсової роботи і мають рецензію керівника, що є основою для оцінювання роботи.

Комісія із захисту курсової роботи у визначений термін заслуховує повідомлення студентів основних положень курсової роботи (на 8-10 хв.). після чого студент дає відповіді на запитання членів комісії (всього 20 хв. з розрахунку на одного студента).

Результати захисту обговорюється без присутності студентів, доводяться до їх відома після обговорення та виставляють оцінки у залікову книжку студента і журнал обліку роботи групи. Студент, який не захистив курсову роботу, допускається після її доопрацювання до повторного захисту згідно графіку ліквідації академічної заборгованості студентів.

При оцінюванні захисту курсових робіт враховуються якість виконаної роботи, ступінь самостійності роботи студента і проявлена ним ініціатива; зв'язність викладу і грамотність; оформлення роботи; відгук рецензента (керівника роботи).

Оцінку "відмінно" отримує студент, робота якого оформлена правильно; повністю висвітлює зміст матеріалу з установленого питання або проблеми; у роботі містяться елементи наукового пошуку в теоретичному аспекті на основі опрацювання достатньої кількості наукової літератури; практичний результат обраної теми свідчить про вміння студента систематизувати зібраний матеріал, робити висновки про позитивні і негативні моменти; студент вільно володіє спеціальними термінами, не робить граматичних помилок.


Оцінку "добре" отримує студент за курсову роботу, в якій виконані усі вказані вимоги, але є незначні недоліки методичного або стилістичного характеру, відповіді на запитання даються по суті, але не в деталях; недостатньо аргументовані висновки.

Оцінку "задовільно" отримує студент, курсова робота якого розкриває теоретичні питання недостатньо повно, містить мало документів наукового дослідження, аналіз зроблено поверхово; висновки аргументовано недостатньо переконливо, робота оформлена неохайно.

Оцінку "незадовільно" виставляють студенту, якщо курсова робота виконана не в повному обсязі та з відхиленнями від завдання; оформлена без врахування встановлених вимог; мають місце суттєві помилки, які тягнуть за собою переробку курсової роботи; студент слабо володіє мовою викладу матеріалу.

РОЗДІЛ 5. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Тема 1. Нормативно-правові вимоги щодо організації роботи із зверненнями громадян у державній установі.

Вступ


 1. Характеристика звернень громадян та вимоги
  до їх розгляду.

 2. Організація роботи з усними зверненнями
  громадян.

 3. Організація роботи з письмовими
  зверненнями громадян.

 4. Організація роботи з письмовими та усними
  зверненнями громадян у державній установі.

Висновки.

Список пропонованої літератури ;

 1. Адміністративне право України. Підручник. / За ред.
  проф. Ю.П. Битяка-Х., 2001.

 2. Адміністративне право України. Навчально-методичний
  посібник / За ред. С.В. Ківалова, Л.Р. Білої. - Одеса, 2002.

 3. Авакьян С. А. Конституционное право України: Навч.
  курс.-2-е вид., -М.:Юристь,2006.- Т. 1. -С. 635-638.

 4. Бахрах Д.Н. Адміністративне право. - М. Видавництво
  "Бек". 1997.

5. Бахрах Д.Н. Адмітністративно-правовой статус
громадян, навчальних посібників. - Київ. 1998.

6. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред.


акад. Ю. С. Шемшученка. - К.: ТОВ «Видавництво
«Юридична думка», 2007. - С. 297.

7. Діденко А. Н. «Сучасне діловодство» - Навчальний


посібник - 2005 р.

Тема 2. Порядок складання і ведення документів щодо особового складу в організацій

Вступ


 1. Нормування трудової діяльності (нормативні
  документи з нормування трудової діяльності громадян:
  посадові інструкції, трудові контракти, договори) в
  організації.

 2. Облік чисельності працівників та їх робочого
  часу.

 3. Правила ведення та заповнення трудових
  книжок.

4. Накази з особового складу.
Висновки

Список пропонованої літератури :

 1. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посібн. для
  дистанційного навчання. - К.: Університет «Україна»,
  2004. - 64 с.

 2. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посіб. Для
  дистанційного навчання: У 2 ч./ За науковою редакцією
  В.Г. Бездрабко. - К.: Університет «Україна», 2005. - Ч. 2. -
  418 с.

 3. Блощинська В. А. Сучасне діловодство:
  Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури,
  2005.-320 с.

 4. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник.
  - 5-те вид. - К,: Либідь, 2006. - 384 с.

 5. Коваль В.А. Культура ділового мовлення. - Київ,
  1974.-150 с.

 6. Комова М.В. Діловодство. Друге видання/
  Національний університет «Львівська політехніка»,

Інститут гуманітарних і соціальних наук. - Львів, Київ, «Алетра», «Тріада плюс». - 2007. - 220 с.

Тема 3. Нормативно-методичне регулювання документообігу на підприємстві.
Вступ

 1. Поняття про документообіг підприємства.

 2. Організація роботи з документами
  (приймання, розгляд, обробка, реєстрація документів).

 3. Складання номенклатури та формування
  справ.

 4. Організація контролю за виконанням
  документів.

Висновки
Список пропонованої літератури:

1. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посібн. Для дистанційного навчання. - К.: Університет «Україна», 2004.-64 с. 1. Кулініченко В.Л. Ділові папери та документи підприємницької діяльності. - К.; 1996. - 238 с.

 2. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: ученик. - 7-е изж., стер. - К.: Знання, 2006. - 459 с.

 3. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль. - Київ, 2004.

 4. Молдаваков М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. Зразки найважливіших документів українською мовою. - К.: Либідь,1992. - 259 с.

 5. Паламар Л.М. Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. - К.: Либідь, 1992.-345 с.
 1. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Батан М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. — 2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 2004. - 240 с.

 2. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. -224 с.Тема 4. Правила складання та оформлення розпорядчих документів в організації.

Вступ


 1. Розпорядчі документи - як особлива група
  організаційно-розпорядчої документації.

 2. Особливості підготовки і оформлення
  наказів.

 3. Підготовка та оформлення розпоряджень в
  конкретній організації.

Висновки

Список пропонованої літератури:

 1. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посібн. Для дистанційного навчання. - К.: Університет «Україна», 2004.- 64 с.

 2. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посіб. для дистанційного навчання: У 2 ч./ За науковою редакцією В.Г. Бездрабко. - К.: Університет «Україна», 2005. - Ч. 2. - 418 с.

 3. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005.-320 с.

 4. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. - 5-те вид. - К.: Либідь, 2006. - 384 с.

 1. Коваль В.А. Культура ділового мовлення. - Київ,
  1974.-150 с.

 2. Комова М.В. Діловодство. Друге видання/
  Національний університет «Львівська політехніка»,
  Інститут гуманітарних і соціальних наук. - Львів, Київ,
  «Алетра», «Тріада плюс». - 2007. - 220 с.

Тема 5. Порядок складання і оформлення організаційно-розпорядчої документації на підприємстві.

Вступ


 1. Особливості оформлення положення та статуту.

 2. Складання інструкцій, підготовка правил.
 1. Прийняття ухвал, підготовка рішень та постанов.

 2. Підготовка і оформлення наказів, розпоряджень
  та вказівок.

5. Особливості оформлення організаційно -
розпорядчої документації на підприємстві.

Висновки
Список пропонованої літератури: 1. Кулініченко В.Л. Ділові папери та документи підприємницької діяльності. - К.; 1996. - 238 с.

 2. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: ученик. - 7-е изж., стер. - К.: Знання, 2006. - 459 с.

 3. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль. - Київ, 2004.

 4. Молдаваков МІ., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. Зразки найважливіших документів українською мовою. - К.: Либідь, 1992. - 259 с.

 5. Паламар Л.М. Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. -К.: Либідь, 1992. -345 с.

6. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. -2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 2004. - 240 с.

Тема 6. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів в організації.

Вступ


 1. Загальна характеристика видів довідково - інформаційних документів.

 2. Особливості оформлення довідок.

 3. Доповідні та пояснювальні записки.

 4. Складання оголошень, планів та звітів в
  організації.

Висновки
Список пропонованої літератури :

 1. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посібн. для
  дистанційного навчання. - К.: Університет «Україна»,
  2004.-64 с.

 2. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посіб. Для
  дистанційного навчання: У 2 ч./ За науковою редакцією
  В.Г. Бездрабко. - К.: Університет «Україна», 2005. - Ч. 2. -
  418 с.

 3. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний
  посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 320 с.

 4. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. - 5-те
  вид. - К.: Либідь, 2006. - 384 с.

 5. Коваль В.А. Культура ділового мовлення. - Київ, 1974, -
  150 с.

 6. Комова М.В. Діловодство. Друге видання/ Національний
  університет «Львівська політехніка», Інститут

гуманітарних і соціальних наук. - Львів, Київ, «Алетра», «Тріада плюс». - 2007. - 220 с.Тема 7. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції.

Вступ


 1. Правила оформлення документів.

 1. Особливості виготовлення бланків
  документів.

 1. Оформлення та нумерація сторінок.

 1. Правила оформлення заголовків та
  підзаголовків.

 1. Оформлення приміток, додатків.

6. Виготовлення копій документів.
Висновки

Список пропонованої літератури :

 1. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посібн. для дистанційного навчання. - К.: Університет «Україна», 2004. - 64 с.

 2. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посіб. Для дистанційного навчання: У 2 ч./ За науковою редакцією В.Г. Бездрабко. - К.: Університет «Україна», 2005. - Ч. 2. -418 с.

 3. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 320 с.

 4. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. - 5-те вид. - К.: Либідь, 2006. - 384 с.

 5. Коваль В.А. Культура ділового мовлення. - Київ, 1974. -150 с.

 6. Комова М.В. Діловодство. Друге видання/ Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних і соціальних наук. - Львів, Київ, «Алетра», «Тріада плюс». - 2007. - 220 с.Тема 8. Порядок розробки, оформлення та затвердження номенклатури справ у державній установі.
Вступ

 1. Поняття про номенклатуру справ. Види
  номенклатури справ та її призначення.

 2. Вимоги та рекомендації зі складання
  номенклатури справ.

 3. Контроль якості використання номенклатури
  справ.

Висновки
Список пропонованої літератури:

 1. Кулініченко В.Л. Ділові папери та документи підприємницької діяльності. - К.; 1996. - 238 с.

 2. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: ученик. - 7-е изж., стер. - К.: Знання, 2006. - 459 с.

 3. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль. - Київ, 2004.

 4. Молдаваков М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. Зразки найважливіших документів українською мовою. - К.: Либідь,1992. - 259 с.

5. Паламар Л.М. Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. -К.: Либідь, 1992.-345 с.

6.Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. -2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 2004. - 240 с.


Тема 9. Загальна характеристика та основні можливості електронного документообігу в організації.
Вступ

 1. Історія розвитку систем електронного
  документообігу.

 2. Основні вимоги до систем електронного
  документообігу.

 3. Організація електронного документообігу в
  організації.

Висновки
Список пропонованої літератури:

 1. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посібн. Для дистанційного навчання. - К.: Університет «Україна», 2004. - 64 с.

 2. Кулініченко В.Л. Ділові папери та документи підприємницької діяльності. - К.; 1996. - 238 с.

 3. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: ученик. - 7-е изж., стер. - К.: Знання, 2006. - 459 с.

 4. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль. - Київ, 2004.

 5. Молдаваков М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. Зразки найважливіших документів українською мовою. - К.: ЛибідьД992. - 259 с.

 6. Паламар Л.М. Кацавець Г.М. Мова діловихпаперів. - К.: Либідь, 1992.-345 с.
 1. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. - 2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 2004. - 240 с.

 2. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с.

Тема 10. Оформлення, ведення та облік трудових книжок на підприємстві.

Вступ


 1. Порядок ведення трудових книжок.

 2. Особливості заповнення трудових книжок.

 3. Вкладка до трудової книжки та її дублікат.

 4. Облік трудових книжок.
  Висновки


Список пропонованої літератури :

 1. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посібн. для дистанційного навчання. - К.: Університет «Україна», 2004. - 64 с.

 2. Кулініченко В.Л. Ділові папери та документи підприємницької діяльності. - К.; 1996. - 238 с.

 3. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: ученик. - 7-е изж., стер. - К.: Знання, 2006. ~ 459 с.

 4. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль. -Київ, 2004.

 5. Молдаваков М.Ї., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. Зразки найважливіших документів українською мовою. - К.: Либідь,1992. - 259 с.

 6. Паламар Л.М. Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. - К.: Либідь, 1992. -345 с.

 7. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Батан М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. - 2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 2004. - 240 с.

 8. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с.

Тема 11. Підготовка справ до зберігання та їх подальше використання в державній установі

Вступ


 1. Мета і основні етапи підготовки документів до зберігання і використання.

 2. Експертне оцінювання документів.

 3. Оформлення справ та складання описів справ структурних підрозділів.

 4. Передавання справ до архіву та подальше використання документів, які знаходяться на зберіганні.

Висновки

Список пропонованої літератури:

 1. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посібн. длядистанційного навчання. - К.: Університет «Україна», 2004. -64 с.

 2. Кулініченко В.Л. Ділові папери та документи підприємницької діяльності. - К.; 1996. - 238 с.

 3. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: ученик. - 7-е изж., стер. - К.: Знання, 2006. - 459 с.

 4. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль. - Київ, 2004.

 1. Молдаваков М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. Зразки найважливіших документів українською мовою. -К.: Либідь, 1992.-259 с.

 2. Паламар Л.М. Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. -К.:Либідь, 1992.- 345 с.

 3. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. - 2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 2004. - 240 с.

 4. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. - К.: Центр навчальної літератури,
  2006.-224 с.


Тема 12. Основні правила складання та оформлення службових листів в організації.
Вступ

 1. Класифікаційна характеристика службових
  листів.

 2. Нестандартні листи, особливості складання
  нестандартних листів.

 3. Основні реквізити службових листів та
  вимоги до їх оформлення.

 4. Вимоги до оформлення текстів службових
  листів в організації.

Висновки
Список пропонованої літератури:

 1. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посібн. Для дистанційного навчання. - К.: Університет «Україна», 2004. - 64 с.

 2. Кулініченко В.Л. Ділові папери та документи підприємницької діяльності. - К.; 1996. - 238 с.

 3. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: ученик. - 7-е изж., стер. - К.: Знання, 2006. - 459 с.

 4. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль. - Київ, 2004.

 5. Молдаваков М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. Зразки найважливіших документів українською мовою. - К.: ЛибідьД992. - 259 с.

 6. Паламар Л.М. Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. - К.: Либідь, 1992. -345 с.

 7. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. - 2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 2004. - 240 с.

 8. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України «Про інформацію» // Голос України. -
  1992. - 13 листопада.

 2. ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни й
  визначення. - Чинний від 1995-01-01.-К: Держстандарт
  України, 1994.

3. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові
поняття. Терміни та визначення. - Чинний від 1995-01-01.
-К.: Держстандарт України, 1994.

 1. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посібн. для
  дистанційного навчання. - К.: Університет «Україна»,
  2004.-64 с.

 2. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посіб. Для
  дистанційного навчання: У 2 ч./ За науковою редакцією
  В.Г. Бездрабко. - К.: Університет «Україна», 2005. - Ч. 2. -
  418 с.
 1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний
  посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 320 с.

 2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. - 5-
  те вид. - К.: Либідь, 2006. - 384 с.

 3. Коваль В.А. Культура ділового мовлення. - Київ, 1974. -
  150 с.

 4. Комова М.В. Діловодство. Друге видання/ Національний
  університет «Львівська політехніка», Інститут
  гуманітарних і соціальних наук. - Львів, Київ, «Алетра»,
  «Тріада плюс». - 2007. - 220 с.
 1. Кулініченко В.Л. Ділові папери та документи
  підприємницької діяльності. - К.; 1996. - 238 с.

 2. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: ученик. - 7-е
  изж., стер. - К.: Знання, 2006. - 459 с.

 3. Мамрак А.В. Українське документування: мова та
  стиль. - Київ, 2004.

 1. Молдаваков М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий
  документ. Зразки найважливіших документів українською
  мовою. - К.: Либідь,1992. - 259 с.

 2. Паламар Л.М. Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. -
  К.:Либідь, 1992.-345 с.
 1. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Батан М. П.
  Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. -
  2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 2004. - 240 с.

 2. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник /
  Уклад. Л. І. Скібіцька. - К.: Центр навчальної літератури,
  2006. - 224 с.


ДОДАТКИ

Додаток 1

Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж»

ім. А.Ю. Кримського

СЛУЖБОВЕ ЛИСТУВАННЯ - ВАЖЛИВА ЛАНКА

ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА У ВОЛОДИМИР-

ВОЛИНСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

ІМ. А.Ю. КРИМСЬКОГО

Курсова робота з діловодства

студентки 3 - Р курсуКрупені Тетяни Миколаївни
Керівник:

Зілюк Наталія Володимирівна

Володимир-Волинський

2010

Додаток 2 ЗМІСТ

ВСТУП З

РОЗДІЛ 1. Класифікаційна характеристика службових
листів 5


 1. Види службових листів 5

 1. Нестандартні листи, особливості складання
  нестандартних листів 10

 1. Основні реквізити службових листів та

вимоги до їх оформлення 13

РОЗДІЛ 2. Службове листування у Володимир-
Волинському педагогічному коледжі ім. А. Ю.
Кримського 24

2.1. Види службових листів Володимир-


Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю.
Кримського…………….. 24

2.2. Особливості реєстрації та оформлення вхідних


та вихідних службових листів педагогічного

коледжу 25ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .34

ДОДАТКИ………………………………………………. …36

Додаток З ВСТУП

Актуальність. В наш час досить поширеним видом документації в системі управління є службові листи. Саме вони є засобом спілкування між підприємствами, установами, організаціями та приватними особами. Завдяки листуванню ведуть переговори про предмет виробничої зацікавленості, уточнюють певні питання, викладають претензії, з'ясовують ділові стосунки, супроводжують матеріальні цінності, вносять пропозиції, викладають вимоги, повідомляють про певні заходи, висловлюють подяки.

Слід пам'ятати, що бездоганно оформлена ділова кореспонденція, яка надсилається в установи, організації, зокрема листи, - не що інше, як візитка адресанта (підприємства, фірми, компанії).

Листування, як слушно зауважують автори статті «Динаміка ділового листа в аспекті документної лінгвістики», виконуючи функції одного з основних засобів управлінської комунікації упродовж багатьох століть, сформувалось як «самостійний» жанр. Воно має
власний стиль і фразеологію, лексику і синтаксичні конструкції [11].

Уніфікація структури, розмірковує автор навчального посібника «Українське документування: мова і стиль» А.В. Мамрак, прискорюючи процес перцепції та синтезування листів, асоціюється з регламентацією мовленнєвих утворень, репрезентуючи результат роботи генератора слів і синтаксичних одиниць[12].

Істотний внесок в уточнення і розвиток поняття службового листування як одного з основних в діловодстві внесли О.М. Лисенко, А.В. Мамрак, Ю.І. Палеха, Н.А. Тупикова, С.В. Шевчук.

Людині - складачеві і споживачеві документа -потрібно, щоб документ мав зручну, змістовну і легку для сприйняття форму, а документи вузького призначення чи певних авторів зорово виокремлювались із загального масиву. Забезпечуючи можливість швидкого пошуку в процесі обігу і зберігання, а також можливість швидкого пошуку в процесі обігу і зберігання, а також можливість швидкого віднаходження необхідної частини змісту. До того ж людина зацікавлена у скорочені часу на складання та сприймання документа, його обсягів, зменшенні витрат

паперу на зберігання. Вибір одного із взаємозамінних або взаємодоповнюваних варіантів мовних одиниць становить специфіку сучасного етапу оформлення засобів офіційного листування.

Об' єктом дослідження є службове листування в системі діловодства.

Предметом дослідження виступає службовий лист .

Мета дослідження - теоретичне обґрунтування значення службових листів у системі діловодства, а також дослідити роль службового листа у Володимир-Волинському педагогічному коледжі ім. А.Ю. Кримського.

Завдання дослідження:


 1. Проаналізувати зміст проблеми в науковій літературі.

 2. Дослідити місце та роль службового листа у діловодстві.

3. Виявити особливості поняття «лист» та «службовий лист».

4. Розкрити основні види класифікації листів.5. Охарактеризувати службові листи педагогічного коледжу ім. А. ю. Кримського.

Методи дослідження:

 • теоретичні: аналіз і систематизація науково-теоретичних та методичних джерел;

 • емпіричні: спостереження, бесіди, аналіз службових листів.

Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, коротких висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел із 21 найменування, а також 11 додатків. Загальний обсяг роботи - 44 сторінки. Основний зміст викладено на 35 сторінках.

Додаток 4 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посіб. для
  дистанційного навчання. - К.: Університет
  «Україна», 2007. - 469 с.

 2. Бибик С.П. та ін. Універсальний довідник-
  практикум з ділових паперів. - 2-гевид., доп. і випр..- К.: Довіра УНВЦ «Рідна мова», 1998. - 399 с.

 1. Бріцина В.М. Сучасне діловодство зразки
  документів, діловий етикет, інформація для ділової
  людини. - К.: «Довіра», 2007. - 687 с.

 2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник.- 5-те вид. - К.: Либідь, 2006. - 384 с.

 1. Загорецька О. Оформлюємо службові листи.
  Класифікація листів. Ініціативні листи та листи -
  відповіді// Довідник секретаря та офіс-менеджера. -
  2007. - № 8. - С. 24-29.

 2. Мамрак А.В. Українське документування мова та
  стиль: Навч. посіб. Видання третє. - К.: Центр
  навчальної літератури, 2004. - С. 205.

 3. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник. - К.:
  Літера, 1999.- с.8.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал