Юридичний факультетСторінка1/11
Дата конвертації12.04.2017
Розмір2.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11«ПОГОДЖЕНО»

Проректор з наукової роботи

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

_________________ В.С. Мартинюк

«___» _______________ 2016 року
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРОГРАМА

ДОДАТКОВОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 – «ПРАВО»Затверджена на засіданні Вченої Ради Юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

22 червня 2016 року (протокол № 10)
КИЇВ - 2016АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
Управління як суспільне явище. Поняття та принципи державного управління.

Історія адміністративно-правової думки. Предмет адміністративного права.

Метод адміністративного права. Принципи адміністративного права. Система та джерела адміністративного права. Поняття, особливості та структура адміністративно-правової норми. Поняття та основні риси адміністративно-правових відносин. Види адміністративно-правових відносин.

Поняття та види суб'єктів адміністративного права. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу фізичної особи. Система органів виконавчої влади. Участь вищих органів держави у формуванні виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України як вищий орган державної виконавчої влади в Україні.

Місцеві органи виконавчої влади. Адміністративно-правовий статус міністерств. Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади. Адміністративно-правовий статус державних колегіальних органів. Органи місцевого самоврядування в сфері адміністративно-правових відносин.

Основи правового статусу громадських об'єднань. Поняття та види державної служби. Принципи державної служби. Класифікація державних службовців.

Загальна характеристика управлінської діяльності. Функції державного управління.

Адміністративно-правові режими. Поняття і види форм державного управління.

Поняття та ознаки актів органів державного управління. Класифікація актів органів державного управління. Адміністративний договір. Поняття та види методів державного управління. Поняття і система способів забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади. Державний контроль та його види.

Звернення громадян як спосіб забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні. Поняття та види адміністративного примусу. Поняття, ознаки та юридичний склад адміністративного правопорушення. Види адміністративних стягнень. Поняття, зміст та принципи адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки. Адміністративно-правове регулювання в сфері публічних фінансів. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємництва. Адміністративно-правове регулювання в сфері праці та соціальної політики. Адміністративно-правове регулювання в сфері охорони здоров'я. Адміністративно-правове регулювання в сфері освіти та науки. Адміністративно-правове регулювання в сфері культури. Адміністративно-правові засади державного управління в сфері юстиції Адміністративно-правові засади державного управління у сфері закордонних справ. Наукові школи адміністративного права.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС
Виникнення адміністративної юстиції та її взаємозв'язок із камералістикою (камеральними науками), поліцейським правом, адміністративним правом, адміністративним процесом. Сучасна концепція адміністративного процесу.

Правове регулювання адміністративного процесу в Україні. Сутність й зміст адміністративного процесу. Основні поняття та категорії адміністративного процесу. Поняття, класифікація, значення та правове регулювання принципів адміністративного процесу. Стадії адміністративного процесу: поняття, види характеристика. Обов'язкові стадії адміністративного процесу: зміст й призначення. Факультативні (необов'язкові) стадії адміністративного процесу: зміст й призначення. Поняття й класифікація учасників адміністративного процесу.

Адміністративна процесуальна правосуб'єктність учасників адміністративного процесу. Поняття, ознаки та правове регулювання участі сторін в адміністративному процесі. Поняття, ознаки та види третіх осіб. Поняття, ознаки та види процесуального представництва. Поняття, види та правове регулювання судових витрат. Поняття, види та правове регулювання процесуальних строків. Поняття, ознаки та призначення заходів процесуального примусу. Поняття, сутність та критерії юрисдикції адміністративних судів. Сутність, ознаки, види позову. Призначення та загальна характеристика судового розгляду. Судові рішення в адміністративному процесі. Види оскарження й перегляду судових рішень.

Наукова школа адміністративного процесуального права.


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Поняття та юридична сутність інформації. Термін «інформація» у сучасному інформаційному праві. Інформаційна функція держави. Принцип правового регулювання відносин у сфері інформації, інформаційних технологій та захисту інформації. Право на доступ до інформації: суб'єкти, обмеження. Державне регулювання в сфері застосування інформаційних технологій. Інформаційні системи: поняття, структура, порядок створення та експлуатації. Персональні дані як інформація обмеженого доступу. Поняття та способи захисту інформації.

Відповідальність за правопорушення в сфері інформації, інформаційних технологій та захисту інформації. Актуальні проблеми інформаційного права.

Право громадян на доступ до судової інформації. Характеристика законодавства про забезпечення доступу до інформації про діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування. Доктрина інформаційної безпеки України.

Правовий режим комерційної таємниці. Інформаційні правовідносини: поняття й класифікація. Наукова школа інформаційного права.


ФІНАНСОВЕ ПРАВО
Сучасний стан і тенденції розвитку фінансового законодавства України.

Фінансова діяльність держави і фінансове право. Поняття і зміст фінансової діяльності держави, методи та форми її здійснення. Склад фінансової системи України. Предмет і метод, поняття фінансового права. Місце фінансового права в системі права держави. Наука фінансового права; система та джерела фінансового права.

Фінансово-правові норми, їх види та фінансово-правові відносини, їх зміст та особливості. Суб'єкти фінансового права і суб'єкти фінансових правовідносин.

Державні органи управління фінансами. Повноваження Верховної Ради України в галузі фінансів відповідно до Конституції України. Організація оперативного управління фінансами України. Головні завдання Міністерства фінансів України в галузі управління фінансами держави. Поняття фінансового контролю, його значення. Правові основи здійснення фінансового контролю та проблеми вдосконалення законодавства про фінансовий контроль. Види і методи фінансового контролю. Поняття державного фінансового аудиту. Поняття аудиту та зміст аудиторської діяльності. Органи, які здійснюють аудиторську діяльність.

Правовий режим публічних централізованих позабюджетних фондів.

Поняття бюджету та його роль в економіці держави. Правові основи Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Поняття бюджетного права та предмет бюджетного права.

Бюджетні правовідносини, їх зміст. Суб'єкти бюджетних правовідносин. Виникнення, зміна та припинення бюджетних правовідносин.

Поняття бюджетного устрою. Визначення бюджетної системи України. Зведений бюджет, поняття та застосування. Принципи бюджетного устрою України. Проблеми формування бюджетної системи України в світлі Конституції України. Бюджетна класифікація, її призначення, структура.

Правові основи складу доходів бюджетів та їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України. Бюджетне регулювання , його методи. Власні надходження бюджетних установ, поняття та види.

Правові основи складу видатків бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України. Поняття та склад поточних видатків та видатків розвитку. Поняття та види міжбюджетних трансфертів.

Бюджетний процес в Україні; його поняття і зміст. Процесуальні бюджетно-правові норми. Стадії бюджетного процесу. Складання проекту бюджету; порядок затвердження бюджету. Проблеми застосування програмно-цільового метод у бюджетному процесі.

Виконання бюджету; розпис бюджету; розпорядники коштів, поняття та види. Звітність про виконання бюджетів.

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері місцевого бюджету. Проблеми міжбюджетних відносин.

Державний борг, поняття та управління. Види державного боргу. Місцевий борг та місцеві гарантії.

Правове регулювання публічних доходів.

Поняття податків та їх правова природа. Функції податків. Прямі та непрямі податки. Податкове право і податкове законодавство. Елементи податку. Правовий режим податків з громадян (податок на доходи фізичних осіб). Загальна характеристика податку на прибуток підприємств. Правове регулювання непрямих податків (податок на додану вартість, акцизний податок).

Відповідальність за порушення податкового законодавства. Поняття та зміст фінансової відповідальності. Поняття та види фінансових санкцій. Захист прав платника податків. Податкова політика та податкова реформа в Україні.

Сутність, роль і значення банку як інституту фінансово-кредитної системи. Теоретичні підходи до визначення поняття «банк». Поняття банківської діяльності, економічні та юридичні особливості. Виключний характер банківської діяльності. Поєднання публічно-правових і приватно-правових інтересів у регулюванні банківської діяльності.

Співвідношення категорій «банківська операція», «банківський правочин» та «банківська послуга». Питання класифікації банківських операцій. Критерії розмежування банківських та інших господарських операцій.

Предмет банківського права. Теоретичні проблеми визначення місця банківського права в системі права України. Методи правового регулювання банківських відносин.

Особливості банківських правовідносин та їх класифікація. Специфіка правового регулювання різних видів банківських відносин.

Система банківського права. Проблеми побудови та визначення меж правового регулювання. Джерела банківського права. Сучасний стан банківського законодавства України. Співвідношення законодавчого та підзаконного регулювання.

Поняття та види банківських систем. Особливості розвитку та побудови банківської системи України.

Правове положення Національного банку України. Подвійна правова природа Національного банку України як органу державного управління та центрального банку держави. Взаємовідносини Національного банку України з вищими органами держави. Питання автономії Національного банку України.

Особливості створення і реєстрації банків в Україні. Порядок видачі банкам банківських ліцензій. Основні вимоги до внутрішньої організації, фінансового-економічного стану та діяльності банків. Банківські об'єднання в Україні.

Поняття про банківський рахунок. Теоретичні підходи до визначення правової природи банківського рахунку.

Поняття кредитних відносин та їх правові форми. Проблеми визначення та розмежування фінансового кредиту та позики. Правовий режим кредитних операцій. Співвідношення фінансово-правового та цивільно-правового регулювання. Визначення терміну розрахунки. Правова природа розрахункових відносин. Поняття та правовий режим електронних грошей в Україні.

Правовий статус фінансової установи. Співвідношення понять фінансова установа, кредитна установа і банківська установа.

Правове регулювання валютних операцій

Правові засади валютного регулювання в Україні. Валютні відносини: поняття та специфіка. Повноваження Національного Банку України в сфері валютного регулювання. Органи валютного контролю та їх роль у боротьбі з правопорушеннями у валютній сфері. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

Наукова школа фінансового права.
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
Становлення господарського права як галузі права. Точки зору щодо господарського права та його місця в правовій системі. Господарські відносини: поняття, види, відмежування від суміжних видів. Організаційно-господарські відносини. Роль держави у сфері економіки: форми, методи, засоби державного регулювання господарських відносин, поняття та роль державної економічної політики. Проблема оптимізації державного регулювання господарських відносин з урахуванням змін в економічному житті суспільства.

Роль органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, саморегулівних організацій у регулюванні господарських відносин.

Державно-приватне партнерство як особлива форма співпраці держави/територіальної громади з приватним бізнесом.

Відображення в господарському праві приватних та публічних інтересів учасників господарського життя. Методи господарського права, їх особливість та відмінність від методів цивільного та адміністративного права.

Джерела господарського права. Роль судової практики та звичаїв в системі господарського права.

Проблеми вдосконалення господарського законодавства.

Суб'єкти господарювання та суб'єкти організаційно-господарських повноважень: спільні та відмінні риси, їх відображення в господарському законодавстві.

Поняття та обсяг правосуб'єктності суб'єктів господарювання.

Проблеми визначення правового статусу суб'єктів організаційно-господарських повноважень (поняття, види, організаційно-правові форми, компетенція; відсутність в ГК України більш-менш узагальнюючих положень щодо цих суб'єктів).

Правове становище суб'єктів внутрішньогосподарських відносин: поняття, ознаки, види, рівні правового регулювання (закон та локальні документи, їх співвідношення).

Особливості правового становища підприємства за Господарським та Цивільним кодексами України. Правове становище приватного підприємства відповідно до ГК та необхідність заповнення прогалин останнього. Проблеми ліквідації підприємств.

Корпоративні відносини в господарських товариствах: поняття, суб'єктний склад, зміст, проблеми вдосконалення.

Особливості правового регулювання створення, функціонування та припинення акціонерних товариств за законом України «Про акціонерні товариства».

Типи/види акціонерних товариств відповідно до Закону «Про акціонерні товариства».

Правове регулювання майнових відносин в акціонерних товариствах: капітал акціонерного товариства, цінні папери акціонерного товариства, порядок використання прибутку акціонерного товариства.

Угоди/правочини акціонерного товариства. Угоди акціонерів: проблеми правового регулювання.

Порядок управління акціонерним товариством. Проблеми правового регулювання припинення акціонерного товариства. Особливості правового становища державних акціонерних товариств та АТ з різним ступенем участі держави в статутному капіталі.

Специфіка правового статусу холдингових компаній та їх різновиду – державних холдингових компаній. Поняття, ознаки та види суб'єктів організаційно-господарських повноважень. Проблеми визначення їх особливостей правового статусу. Господарське об'єднання як суб'єкт організаційно-господарських повноважень: поняття, ознаки, види, відмінність від господарських товариств.

Проблеми захисту інтересів залежних підприємств у відносинах контролю-підпорядкування (в господарських об'єднаннях, холдингових групах, за наявності контролюючого акціонера тощо).

Специфіка правового становища органів місцевого самоврядування та саморегулівних організацій як суб'єктів організаційно-господарських повноважень.

Поняття та види майна у сфері господарювання, порядок його

використання. Правові титули майна суб'єктів господарських відносин: основні та додаткові правові титули, основні засади їх використання. Склад та розмір майна суб'єкта господарських відносин, правові механізми підтримання його активів не нижче встановленого законодавством рівня.

Особливості правового режиму (в т.ч. засобів захисту) державної власності.

Комунальна власність: спільні та відмінні риси з державною власністю.

Основні проблеми приватизації державного та комунального майна.

Правовий режим приватно-колективної власності: спільні та відмінні риси з публічною (державною та комунальною) власністю.

Корпоративні права: поняття, види, порядок набуття та використання; проблеми вдосконалення правового режиму корпоративних прав.

Правовий режим цінних паперів.

Особливості використання природних ресурсів у сфері господарювання.

Розмежування понять «цивільне зобов'язання» та «господарське зобов'язання».

Особливості організаційно-господарських зобов'язань, їх відмінність від майново-господарських зобов'язань. Особливості зобов'язань, що виникають при встановленні відносин державно-приватного партнерства. Поняття, ознаки, види господарських договорів та форми/шляхи регулювання договірних відносин.

Господарський, цивільний і адміністративний договори: проблеми розмежування. Проблеми тлумачення господарських договорів.

Співвідношення понять «істотні умови договору» та «обов'язкові умови договору». Форма господарського договору та особливості електронної модифікації письмової форми договору. Співвідношення понять «спосіб укладання договору» та «процедури, що застосовуються при укладенні господарського договору».

Проблеми забезпечення виконання господарських договорів, в т.ч. вибору найбільш ефективних способів такого забезпечення, та зменшення договірних ризиків.

Особливості господарсько-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності. Господарське правопорушення як підстава для застосування господарсько-правової відповідальності. Співвідношення понять «господарське правопорушення» та «конфлікт інтересів».

Відмежування господарсько-правової відповідальності від інших видів юридичної відповідальності. Поняття вини в господарському праві та пов'язаний з цим принцип застосування господарсько-правової відповідальності, закріплений в ГК України. Співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції».

Класифікація господарсько-правових санкцій на теоретичному та законодавчому (ГК) рівнях. Спільні та відмінні риси неустойки (ЦК) та штрафних санкцій (ГК).

Особливості відповідальності за прострочення виконання грошових зобов'язань.

Адміністративно-господарські санкції та їх відмінність від адміністративної відповідальності. Штраф як неустойка (штрафні санкції) та господарсько-адміністративний штраф: спільні та відмінні риси. Проблеми застосування господарсько-правової відповідальності.

Інститут банкрутства в ринковій системі господарювання: поняття, призначення, становлення в Україні.

Проблеми, пов'язані з суб'єктами та іншими учасниками провадження у справі про банкрутство. Арбітражний керуючий: роль у справі про банкрутство, особливості правового статусу. Судові процедури, що застосовуються у справі про банкрутство: види, призначення, підстави та порядок застосування, зміст.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів: проблеми застосування.

Проблеми забезпечення балансу інтересів боржника і його кредиторів у справі про банкрутство. Спільні та відмінні риси ліквідаційних процедур, що застосовуються (1) в процесі припинення/ліквідації господарської організації – юридичної особи та (2) у справі про банкрутство.

Інститут антимопольно-конкурентного регулювання як складова законодавства, що регулює ринкові відносини. Економічна конкуренція та монополізм: проблеми співвідношення. Державне регулювання відносин у сфері економічної конкуренції: причини, мета, принципи, форми та органи. Проблема визначення та класифікації порушень у сфері економічної конкуренції. Економічна концентрація: поняття, види, випадки обов'язкового отримання попереднього дозволу. Монополістичні зловживання: суб'єкт/суб'єкти, заборонені дії, відповідальність та порядок її застосування. Недобросовісна конкуренція та монополістичні зловживання: спільні та відмінні риси. Особливості застосування відповідальності за порушення вимог антимонопольно-конкурентного законодавства.

Поняття біржової діяльності. Види біржової діяльності. Державне регулювання біржової діяльності.Особливості правового статусу фондової біржі.

Ознаки посередницької діяльності. Поняття посередницької діяльності. Види та ознаки посередників в сфері господарювання. Специфіка посередницької послуги.

Поняття концесійної діяльності. Види концесійної діяльності та їх характеристика. Види концесійних правовідносин. Особливості державного регулювання концесійної діяльності. Суб'єкти концесійних правовідносин

Об'єкти концесійних правовідносин. Особливості укладання концесійного договору

Загальна характеристика суб'єктів транспортної діяльності. Доктринальні підходи до поняття транспортної послуги. Особливість кодифікованості транспортного законодавства України. Поняття транспортної системи України та характеристика її основних ланок. Особливості державного нагляду за транспортною діяльністю в Україні: система органів та їх правовий статус

Поняття страхової діяльності. Особливість правового статусу суб'єктів страхової діяльності. Кваліфікуючі ознаки страхової діяльності. Правова характеристика страхової послуги. Поняття договору перестрахування та його види.

Поняття перестрахової діяльності.

Співвідношення наукових категорій «державне замовлення» і «державні закупівлі». Принципи та мета державних закупівель. Поняття державних закупівель. Поняття та класифікація державних потреб. Поняття договору про закупівлю

Поняття лізингової діяльності. Особливість державного регулювання лізингової діяльності. Суб'єкти лізингових правовідносин. Об'єкти лізингових правовідносин. Поняття та види договорів лізингу.

Особливість банківської системи України. Поняття банківської діяльності. Особливості правового статусу суб'єктів банківської діяльності. Кваліфікуючі ознаки банківської діяльності.

Поняття спеціального режиму господарювання. Види спеціальних режимів господарювання. Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об'єктах, що особливо охороняються. Особливості здійснення господарської діяльності у виключній (морській) економічній зоні. Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України. Особливості здійснення господарської діяльності у спеціальній (вільній) економічній зоні. Особливості здійснення господарської діяльності у Збройних Силах України
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
Поняття й способи захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання. Форми й засоби захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання. Проблеми самозахисту (у позасудовому порядку) та захисту прав суб'єктів господарювання (у судовому порядку) в господарських судах України.

Особливості господарських процесуальних правовідносин. Поняття, ознаки та види джерел господарського процесуального права.

Доктринальні підходи до трактування поняття «принцип господарського процесуального права». Класифікація принципів господарського процесуального права. Загальна характеристика принципів господарського процесуального права, їх значення.

Розмежування юрисдикцій. Поняття підвідомчості. Доктринальні підходи щодо трактування поняття підвідомчості. Проблеми визначення підвідомчості корпоративних спорів. Проблеми визначення підвідомчості земельних спорів. Проблеми визначення господарської юрисдикції.

Проблеми правового розмежування адміністративної та господарської юрисдикцій: аналіз передумов виникнення та можливі шляхи їх вирішення. Колізійні питання розмежування господарської та адміністративної юрисдикцій.

Поняття та значення судового тлумачення в господарському судочинстві. Способи судового тлумачення в господарському судочинстві. Судове тлумачення норм права в господарському судочинстві. Судове тлумачення змісту господарських договорів.

Застосування господарськими судами закону за аналогією. Застосування господарськими судами аналогії права.

Виправлення судових помилок. Проблеми перегляду судових актів господарського суду в апеляційному порядку. Проблеми перегляду судових актів господарського суду в касаційному порядку. Проблеми перегляду Верховним Судом України судових рішень Вищого господарського суду України.

Поняття «зловживання правом» та його сутність. Зловживання процесуальними правами учасниками господарського процесу: поняття, види, способи та форми. Правові засоби протидії та запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві.

Співвідношення конфлікту та правового спору. Поняття альтернативності при вирішенні правового спору. Поняття та основні риси альтернативних способів вирішення господарських спорів. Принципи альтернативного вирішення господарських спорів. Класифікація альтернативних способів вирішення спорів. Види альтернативних способів вирішення господарських спорів, що застосовуються в Україні. Переваги та недоліки альтернативного вирішення господарських спорів.

Посередництво (медіація) як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів. Переговори як самостійний альтернативний спосіб врегулювання господарського спору.

Поняття та особливості претензійного порядку, як альтернативного способу вирішення господарських спорів. Основні переваги та недоліки застосування претензійного порядку, цілі та результати використання претензійного порядку. Основні принципи претензійного порядку. Місце претензійного порядку серед інших альтернативних способів вирішення господарських спорів (претензійний порядок і третейський розгляд, претензійний порядок і посередництво (медіація)).

Мирова угоди як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів. Експертиза як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів.

Поняття третейських судів та третейського розгляду. Правова природа третейського суду. Основні теорії щодо правової природи третейського суду. Класифікація третейських судів. Правовідносини, що виникають в процесі розгляду справи в третейському суді. Правове регулювання третейського розгляду. Місце інституту третейського розгляду в системі господарського процесуального права України. Концепція третейського процесуального права та третейського процесу. Третейська процесуальна форма. Стадії третейського процесу. Джерела третейського процесу.

Поняття та система принципів організації і діяльності третейських судів. Правовий статус третейського суду. Порядок створення третейських судів. Підвідомчість справ третейським судам. Критерії підвідомчості справ третейським судам. Поняття компетенції третейських судів. Третейська (арбітражна) угода.

Правовий статус суб'єктів третейського розгляду. Порядок розгляду спорів у третейському суді. Місце проведення третейського розгляду. Мова третейського розгляду. Порушення провадження по справі. Розгляд справ у третейському суді. Докази в третейському процесі. Рішення третейського суду.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал