Їх вирішення 26 листопада 2015 рокуСторінка7/11
Дата конвертації06.12.2016
Розмір1.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ

З розповсюдженням англійської мови фразові дієслова набувають все більшої популярності. Для говоріння читання і письма потрібно гарно володіти навичками вживання фразових дієслів.

Термін «фразові дієслова» вперше був згаданий великим англійським граматиком Логаном Пірсоном Сміттом. Це поєднання дієслова й прийменника, дієслова і прислівника чи дієслова і прийменника з прислівником, ось чому визначають його як багатослівне чи двослівне дієслово, адже прийменник додає особливого значення дієслову чи робить його більш зрозумілим. Деякі прийменники так само можуть змінювати значення різних дієслів. Таке поєднання можна визначити як «ідіоматичне», так як дослівний переклад кожного з компонентів не становить єдиного змісту всього поєднання. Таким чином, він може бути зовсім іншим, і часом здогадатися про переклад усього фразового дієслова по його частинах неможливо.

Багато вчених досліджували роль прийменника (який є постпозитивом) у фразових дієсловах. Ця проблема висвітлена у працях таких вчених як С. Грінбаум, О. Кунин, А. Ніколенко, Т. Макартур, Ф. Пальмер, Р. Сайд та інші, але ще багато питань є не висвітленими, що становить актуальність даної праці.

Розглянемо характерні лексичні ознаки фразового дієслова. Фразове дієслово може бути замінене «простим» дієсловом. Це характеризує фразове дієслово як семантичну єдність: to call up – to telephone, to come by – to obtain; to put off – to postpone, to put up with – to tolerate. Але цей критерій не є загальним для всіх фразових дієслів. Бо еквівалентом багатьох фразових дієслів є словосполучення: to break down – to stop functioning; to make up – to apply cosmetics.

Наступною ознакою є ідіоматичність. Під ідіомою ми розуміємо поєднання двох або більше слів, значення яких не збігається зі значенням складових. Багатофразові дієслова мають значення, яке неможливо вивести зі значень його компонентів. Наприклад: to bring up – to educate; to give up – to stop doing, using, etc.; to go off – to explode. Але цей критерій так само не є загальним для всіх фразових дієслів, крім того, складно визначити чи є значення дієслова ідіоматичним. Так наприклад дієслова to fall down і to pull off, з одного боку, не володіють ідіоматичним значенням: to fall down – падати, впасти; to pull off – знімати, стягати.Але у цих дієслів є і такі словникові значення: to fall down – 1) схилятися (to someone in power); 2) провалитися, невдало закінчитися; to pull off – 1) домогтися, незважаючи на труднощі; 2) виграти (приз, змагання).

Отже, після опису характерних ознак фразових дієслів, можна сказати, що вони найрізноманітніші. Це і семантична єдність, й ідіоматичність, й багато інших, до яких ми не звернулися в цій роботі,але жодна з них не є загальною для всіх фразових дієслів.
Анна Каспришин (Львів)

ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНДЕРНИХ МЕТАФОР
У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРОЗІ

Питання гендеру сьогодні цікавить багатьох лінгвістів. А. Каслова (2013) досліджує гендерні стереотипи образу жінки-політика у дискурсі ЗМІ США, З. Резанова (2011) описує типологію гендерних метафор та провадить її лексикографічну інтерпретацію та контексну репрезентацію, М. Веласко Сакрістан (2009) піддає науковому аналізу гендерні метафори в рекламі. В. Коллер (2011) досліджує вживання метафор у промовах Герхарда Шрьодера та Ангели Меркель. Х. Пірська (2015) аналізує зооморфні метафори у творах авторів-чоловіків та авторів-жінок.Джерельною базою дослідження послугували чотири американські романи: Джей Ешер “13 Reasons Why”, Ніколас Спаркс “The Best of Me”, Лоррі Мур “A Gate at the Stairs” та Лорі Холс Андерсон “Twisted”, з яких було вибрано 78 гендерних метафор. Мета дослідження — проаналізувати гендерні метафори в жіночих і чоловічих текстах. Під гендерною метафорою розуміємо услід за З. Резановою метафоричні найменування чоловіків та жінок у сукупності їхніх фізичних і моральних якостей і характеристик.

Як показало дослідження, письменники використовують гендерні метафори нерівномірно: автори-чоловіки — 3 %, тоді як автори-жінки — 16 %. Гендерні метафори висвітлюють типові якості, притаманні жінці / чоловікові. У цій роботі проаналізовано метафори самокритики персонажів щодо своєї поведінки чи життя.

Три письменники вживають “самокритичні” метафори щодо характеристики персонажів: Ніколас Спаркс — 1 (Iwassomehowabletosoldier),Лоррі Мур — 10 (WhatifIamtheplant?; Whatifamthescheme?; we two could be the downstairs; we would be the back stairs; I was a shiftless bum; I was also the train; I am a hawk; I was a bass-faced bird; I would be the daughter of storm; Edward and I are not good at being canaries), а Лорі Холс Андерсон— 12 (I’m the biggest bag of sh-; I’m the biggest bag of manure; I am your servant; I was a walnut or a pecan; I was turning into a wolfwan; I was not a rude, disgusting pig; I was Wolfman, the Hulk, Casanova; I was a train wreck; I was a piece of garbage; I sit silent, a rock; I’d be a legend; I became an armed beast).

У романах авторів-жінок визначено метафоричні імена: Gabrielbecametheflyinggoldenangelafterwhichhewasnamed; Noel, Noel, thetoiletbowl;Gunny, gotyourgun? (“A Gate at the Stairs”)та TylerMiller, LordoftheUniverse;meetmyfather: CorporateTool (“Twisted”). Автори-жінки застосовують метафоричні імена, імовірно, тому що більше схильні до наочно-образного мислення.

Частотні характеристики мовних одиниць у творах авторів-жінок і авторів-чоловіків можуть свідчити про відмінності у світосприйнятті та світобаченні.Ксения Клевцова (Бердянск)

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АХРОМАТИВОВ В РАССКАЗЕ

М. А. БУЛГАКОВА «МОРФИЙ»

В свете современной антропоориентированной парадигмы лингвистики исследования через видение человеком окружающей среды в цвете представляется нам актуальным и перспективным.

Известно, что по принятой классификации различают ахроматические (белый, черный, серый) и хроматические, то есть спектральные (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) цвета. Зрительные ощущения человека нестабильны: будучи сначала связанными с определенными объектами, окрашенными в определенный цвет, они могут развиваться в другие понятия с аналогичным цветовым значением, приобретать разнообразные переносные значения, теряя при этом даже свою цветовую сущность.

Исходя из этого мы поставили перед собой цель: изучить функционирование ахромативов черный, белый и серый в русском языке. Реализация этой цели предполагает решение следующих задач: 1) осуществить описание фрагмента цветной картины мираМ.А. Булгакова; 2) установить количественные данные о колоронимах впрямом и переносном значении; 3) установить наименования ахроматов другими лексемами;4) проанализировать колоронимы с точки зрения частеречного аспекта.

Материалом исследования нам послужил рассказ М.А. Булгакова «Морфий» [1]. Нами было выбрано 53 контекста, содержащих колоронимы. Из них 37 % предложений содержат в себе наименования ахроматических цветов. Среди них доминируют контексты, содержащие названия белого цвета. Большинство из них употреблены в своем прямом значении: – Пожалуйста, вон – низенький корпус, вон – крайнее окно, завешенное белой марлей [1: 623]. – Других предостерегаю: будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях воды кристаллами [1: 631]. Часто для обозначения цвета кожи человека писатель употребляет колороним бледный: Лицо сиделки глянуло на меня из темноты, и я разглядел сразу, что оно бледно, что глаза расширены, взбудоражены[1: 628]. – Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бледное тело в щипок на плече, чтобы впрыснуть камфару[1: 629]. В переносном значении данный колоратив употребляется только в одном контексте: А агроном допился тогда до чертей... И я его лечил, и довольно неудачно... Белая горячка... [1: 625]. Черный цвет в исследуемом рассказе представлен не только соответствующим колоративом, но и прилагательным темный: Рядом с письмом самоубийцы тетрадь типа общих тетрадей в черной клеенке[1: 631]. – Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват[1: 630]. Употребление данного прилагательного в переносном значении встречается спорадически: У нее голос необыкновенный, и как странно, что голос ясный, громадный дан темной душонке...[1: 632].Хотя количество контекстов с колоронимами, обозначающие серый цвет, является незначительным, отметим, что спектр лексических средств является значительно шире: Снег изменился, стал как будто серее[1: 634].– В больнице была операционная, в ней сиял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты [1: 623]. – По вечерам я стал читать (про дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову и затем почемуто со странным интересом Фенимора Купера) и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынущий чай, и сон после бессонных полутора лет... [1: 624].Анализ ахромативов как частей речи показывает ярко выраженное преобладание имен прилагательных. Однако, для языка М.А. Булгакова характерно употребление и других частей речи, в частности, глаголов: Вижу в сумраке, ее лицо изменилось, очень побелело, а глаза углубились, провалились, почернели[1: 636]. – <…>серебрились краны <…>[1: 623] и наречий: Вон и блеснуло бледно и тревожно. Идет гроза[1: 640]. – Светает мутно и беловато[1: 650].

Таким образом, проведенная нами попытка анализа колоронимов на примере одного рассказа показывает, что для цветной картины мира писателя характерно преобладание ахроматических цветов, в частности, белого. Для обозначения белого, черного и серого цветов М.А. Булгаковым употребляются не только традиционно цветные эпитеты, но и другие слова в их переносном значении. Кроме того, и сами колоронимы могут в процессе метафоризации терять свою цветовую природу. Наличие в контекстах не только прилагательных и наречий, но и глаголов свидетельствует о динамичном характере цветной картины мира писателя.Перспективой наших дальнейших исследований считаем изучение функционирования в творчестве М.А.Булгакова колоративов, обозначающих хроматические цвета.Список использованных источников:

 1. Булгаков М.А. Морфий / М.А. Булгаков // Избранные произведения: В 2 т. – К.: Изд-во худ. литературы «Дніпро», 1989. – Т.1. – 1989. – С. 622 – 651.

Еліна Лукашик (Кременчук)

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОГО МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ

Лексика німецької молоді за останні десятиліття стала предметом ретельного та всестороннього вивчення у зарубіжній та вітчизняній лінгвістиці (Н. Henne, Н. Ehmann, Е. Береговська, В. Дєвкін). Існує чимало визначень цього явища у працях лінґвістів О. Єсперсена, Е. Партріджа, С. Робертсона. Молодіжна мова (сленг) трактується як соціальний діалект молодих людей. Елементи сленгу або швидко виходять зі вжитку, або входять до складу літературної мови, спричиняючи виникнення несуттєвих стилістичних і семантичних відмінностей. Сленгізми формують різнопланові лексико-семантичні поля.

Наявність у молодіжній мові метафор та метонімій пояснюється тяжінням до експресивності та прагненням до конкретних образів. Так, голова der Kopf у молодіжному слензі замінюється предметами рослинного світу (die Tomate, der Kürbis, die Melone), які візуально нагадують форму голови. Часто слова та вирази мають яскраво виражене зневажливе забарвлення (die Tussie – дурна дівчина; die Eule, der Besen, die Gans – некрасива дівчина) [1:125]. У молодіжному слензі лексеми, які вступають у синтагматичні відношення, можуть докорінно змінювати значення. Наприклад, протилежні значення можуть мати лексеми Floppy, Kniffel в залежності від їх лексичної сполучуваності. Так, слово “Floppy”, запозичене з комп’ютерного жаргону на позначення голови, у виразі “nen Virus in der Floppy haben” вказує на невдачу мисленнєвих операцій, у сполученні з іншим прикметником – на наявність швидкої розумової реакції – flinke Floppy. Іменник “Kniffel” у сполученні з позитивно забарвленим прикметником “klug” означає наявність високих розумових здібностей в людини, у сполученні з антонімічним прикметником має відповідне негативне значення “doofer Kniffel”[2:332].

Таким чином, молодіжна сленгова лексика є невід’ємною частиною лексико-семантичної системи мови і має власну структурну організацію. Вивчення сленгу німецької молоді набуває більшої актуальності в умовах поглиблення міжнародних контактів, допомагає студентам краще зрозуміти національні особливості менталітету німецької молоді.Список використаних джерел:

 1. Wörterbuch der Jugendsprache. Deutsch – Englisch – Französisch – Spanisch / hrg. Von Blocksidge H., Krüger B. – Stuttgart : Ernst Klett Verlag, 2005. –125 S.

 2. Христенко О.С. Німецький молодіжний сленг як вияв субкультури молоді / О.С. Христенко // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – Вип. 24. – Ч. ІІІ. – С. 329–335.


Анна Назаренко (Бердянськ)

СЕМАНТИКА ТА СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ У ТВОРАХ ОСТАПА ВИШНІ (НА МАТЕРІАЛІ ДІЄСЛОВА)

Використання народно-розмовної мови є одним із показників індивідуального стилю автора, а її лінгвостилістичний аналіз має принципове значення для розуміння специфіки авторської мови. Проблема естетичного потенціалу елементів народно-розмовної мови перебуває в полі зору українських мовознавців (І. Білодід, В. Ващенко,В. Русанівський, Н. Сологуб, І. Чередниченко). Мета нашої роботи – здійснити семантико-стилістичний аналіз дієслів розмовної лексики у творах Остапа Вишні, адже саме дієслова як засіб відтворення динаміки життя найчастіше використовуються в художньому та усно-розмовному мовленні.

Здійснене дослідження дозволяє виокремити такі основні шари розмовної лексики: 1. Власне розмовна: балакати, кортіти,лапати, матюкатися, скиглити, сьорбати, шмигати тощо. Вона надає мові неофіційності,невимушеності: А я лежу, було, під ліжком, тремтю, носом сьорбаю й думаю печально… [1:94]; І все це ворушиться, дихає, курить, матюкається [1:50] тощо. Крім того, для передачі самобутності певної місцевості автор використовує ненормативні (діалектні) дієслівні форми в мовленні персонажів – сидю, просю, під’їздю, походю, пустю, тремтю тощо – замість сиджу, прошу, під’їжджаю, походжу, пущу, тремчу: Та просю триста! [1:57]; Під’їздю човном, підбираю [1:249];Я, – розповідав дід Лука, – пустю, було, крякуху й сидю![1:249]. 2. Фамільярна лексика: перти, лупати, верзти тощо. Вона сприймається як розв’язна, безцеремоннна: Куди ви претесь?[1:268], …ми не уявляємо собі, як може лупати він тими баньками, коли кізочка дивиться на нього своїми печальними-печальними, повними сліз очима і вмирає…[1:179], Тю на вас! Що ви верзете?[1:270]. 3. Іронічна лексика, яку Остап Вишня використовує для вираження тонкої, прихованої насмішки:Намогоричився по самісіньке підборіддя [1:76]. 4. Вульгарна лексика служить для вираження зневаги мовця до висловленого: … стає, дудлить воду… [1:70], …дорогі чорні раки, впивайтесь у мене й жеріть мене, бо не можу я жити! [1:104]. 5. Лайлива лексика вживається, коли мовець незадоволений ситуацією, коли він звинувачує в чомусь інших осіб, посилаючи прокльони: Та бодай же ти йому була ж іздохла! [1:19].

Отже, Остап Вишня активно використовував дієслова, бо саме вони «містять безмежність мислено-мовленнєвої енергії, дії, вчинків» [2:202].Список використаних джерел:

 1. Вишня Остап. «Мисливські усмішки» та інші оповідання / Остап Вишня. – Донецьк : ТОВ «ВКФ «БАО», 2009. – 288 с.

 2. Дудик П. С. Стилістика української мови : навч. посіб. / П. С. Дудик. – К. : Видавничий центр «Академія», 2005. – 368 с.


Олександра Пальчевська (Львів)

«КУЛЬГАВИЙ ЯК…»: ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕЦЕДЕНТНОМОТИВАОВАНІ КОМПАРАТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.

Кульгавість як риса зовнішнього вигляду людини та хвороба реалізується у багатьох етноспецифічних компаративних зворотах, які спираються на прецедентні феномени та ситуації, що виникали у певних регіонах у певний період часу. Прецедентна ситуація – певна „ідеальна ситуація”, яка коли-небудь була реальною, або ж належить до створених віртуально людським мистецтвом. За В. Красних прецедентною ситуацією можна вважати ту ситуацію, яка, по-перше, добре відома носіям певного ментально-лінгвального комплексу, по-друге, є актуальною в когнітивному плані, тобто має варіант сприйняття, в який входять певні мінімізовані та національно-детерміновані знання, чи якесь певне уявлення про саму ситуацію, що містить, в тому ж числі, і конотації, які пов’язуються з даною ситуацією, а також, по-третє, апеляції до якої є частотними в комунікації представників даної національної лінгвокультурної спільноти [1: 183]. Так, наприклад, вираз as lame as St. Giles’s Cripplegate мотивується історичним фактом, що церква присвячена Святому Джеймсу покровителю калік, збудована біля міських воріт у 1090 році, та, потім і ворота Cripplegate, відповідно, отримали свою назву через величезну кількість калік та злидарів, які просили милостиню.

До того ж самого типу відносимо номінацію аsstiff as Barker's knee (буквально: такий же закостенілий як коліно Бейкера), що мотивується відомим переказом про шахтара на імя Бейкер, який був на стільки нерозумний, що дозволяв собі стверджувати, що не вірить у існування стукачів (knockers). Для того щоб помститись за цю образу, натовп розлючених стукачів атакував його та відлупцював своїми знаряддями, спричиняючи увіччя на все життя. Стукачами (knockers) називали різновид фей у Корнуелі, які за переказами з'являються у коминах.

Зооморфний образ-еталон триногої собаки використовується на всій території Англії на позначення людей і тварин з ушкодженнями кінцівок: еz lame ez a three-legged dog. Схожими є номінації аs lame as a cat (такий же кульгавий як кіт); zo lame's a crow (такий же кульгавий як ворона); lame as a crow with the gout (такий же кульгавий як ворона, що має подагру); I shall be lame as a tree (Я буду таким же кривим як дерево) walk, like a lame duck.Список використаних джерел:

 1. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В.В. Красных. – М. : Гнозис, 2003. – 374 с.


Діана Слабко (Кременчук)

Шляхи утворення неологізмів у політичному дискурсі та їх переклад з англійської мови на українську

Процеси глобалізації глибоко проникають в усі куточки світу, зачіпаючи політику, економіку та культуру різних країн. Інтенсифікація міжнародної інтеграції в політичній та соціальній сферах вимагає від перекладачів адекватного, коректного перекладу текстів політичного дискурсу для встановлення ефективної міжнародної взаємодії, що становить актуальність пропонованого дослідження. Об’єктом дослідження є політичний дискурс, предметом – утворення та переклад неологізмів у зазначеному дискурсі.

Політичний дискурс може бути визначений як сукупність усіх мовленнєвих актів у політичних дискусіях. До нього відносять публічні виступи, заяви політиків, публікації у ЗМІ, матеріали спеціалізованих видань, що мають справу з різними аспектами діяльності політичних діячів. Тривалість життя неологізмів залежить від того, наскільки вони апробовані суспільною практикою, наскільки сильна потреба в певному слові для позначення відповідних понять та яку кількість синонімічних засобів має це слово у словниковому складі мови.

Політичний дискурс насичений неологізмами, які зазвичай формуються за законами мови, за її продуктивними моделями словотворення. Найхарактернішими способами утворення неологізмів у мові сучасного англійського політичного дискурсу є словоскладання, конверсія й зміна значень слів. Прикладом, наскільки легко формуються новоутворення у політичному дискусії, є те, що під час президентства Ф. Рузвельта в політичній термінології, США з’явився новий термін New Deal, значення якого – «нові заходи політичного й економічного характеру, спрямовані на покращення американської економіки». У будь-якому номері англійської газети можна знайти такі новоутворення як Prime MinisterlessВіце-премєр-міністр; magpietude – важливість; intellectualistic eggheads – особа ,яка добре мислит; Megabuck – велика сума грошей. Іноді трапляються фразеологічні новоутворення. Наприклад, оказіонально-усічене прислів’я Voice of the people is the voice of God. – Голос народу – голос Божий (Rally will be voice of the people). Збільшується кількість слів, де перший компонент – власне ім’я Reaganomics – рейганоміка,Thatcherism – тетчеризм. Існують також трансномінаційні неологізми, які поєднують новизну форми слова зі значенням, яке вже передавалося раніше іншою формою. Наприклад, umbrella – політичне прикриття, big C – рак.

Зважаючи на все, зазначене вище можна зробити висновок, що для передачі англійських політичних неологізмів українською мовою найчастіше використовується калькування або ж описовий переклад. Менш поширеним є прийом смислового розвитку. Необхідно відзначити, що при перекладі розглянутих неологізмів перекладач стикається зі значними труднощами, оскільки такі слова володіють максимальною національною й культурною специфікою.
Секція 3: Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури
Мар’яна Коцюмбас (Львів)

ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПРОФІЛІВ У ДОСЛІДЖЕННІ ІДІОЛЕКТІВ ПИСЬМЕННИКІВ

Починаючи з середини минулого століття у лінгвістиці знайшли широке застосування статистичні методи [1, 29]. Цьому сприяла стрімка комп’ютеризація різних галузей науки та розвиток статистичного моделювання. Своє місце статистичні методи — побудова статистичних профілів — знайшли і в дослідженнях ідіолекту письменників, адже вони дозволяють зробити об’єктом дослідження весь склад, так би мовити, нейтральної лексики, яка є показником різноманітності, чи одноманітності словника письменника. [6, 96].

Метою дослідження було встановити: який відсоток текстів письменника потрібно взяти, щоби отримати вірогідну частоту букв у його творах та чи впливає орфографія на частоту букв у творах одного і того ж письменника.

Для вияснення першого факту було використано повне зібрання творів Марка Черемшини [7], а для другого одні і ті ж твори Леся Мартовича, видані у різний час [2; 3; 4; 5].

У результаті проведених досліджень можна дійти таких висновків:за розміром уривків тексту, з яких формується текст-вибірка для статистичних обстежень, найкращі результати дають уривки довжиною в сто символів з точністю до слова;за обсягом вибірки бажаних результатів можна досягнути, починаючи з 29,4% від обсягу всіх текстів письменника, однак надійний результат отримуємо, починаючи від 50,4%;зі зростанням розміру уривків тексту обсяг «надійної» вибірки зростає;ранги символів, особливо для найчастотніших, показують певну стабільність, однак тільки для груп найчастотніших, середньо частотних та низькочастотних символів;заміна орфографії суттєво впливає на частоту символів у текстах;для української мови частота таких символів як «І», «И» та апостроф хоча і суттєво впливає на частотний розподіл, частота інших символів теж вносить свою вагому лепту;отримані результати стосуються лише творчості окремих письменників, тому для узагальнень стосовно мови в цілому чи її окремих стилів необхідні подальші дослідження;дослідження проведено лише для частотного розподілу поодиноких символів, тому їх необхідно розширити для біграм, триграм і т. д.

Список використаних джерел:


 1. Верхозин С. С. О статусе количественных методов в лингвистике / С. С. Верхозин [Електронний ресурс] .— Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/o-statuse-kolichestvennyh-metodov-v-lingvistike

 2. Мартович Лесь. Не-читалник и иньші оповідання. Вид. 2 .— Львів: 1922 .— 96 с.

 3. Мартович Лесь. Повне зібрання творів. Т. 1. / За редакцією Г. Марчук. — Івано-Франківськ, ЛІК, 2011. —Т.1. — 340 с.

 4. Мартович Лесь. Стрибожий дарунок і иньші оповідання .— Львів: Будзиновський, 1905 .— 96 с.

 5. Мартович Лесь. Хитрий Панько і иньші оповідання .— Львів: Вид. Спілка, 1903 .— 103 с.

 6. Методы изучения лексики / под ред.. А. Е. Супруна. – Минск: Издательство БГУ им. В. И. Ленина, 1975 г. – 232 с.

 7. Черемшина Марко. Твори: у 3 т. / Повне видання за ред.. Є. Пеленського .— Львів: Ізмарагд, 1937 .– Т. 1: 206 с.— Т. 2.: 245 с.— Т. 3.: 231 с.


Tetiana Piontkovska(Uman)Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал