Є повідомлення. Оскільки цей стиль мовлення вимагає певної форми при письмовому викладі змісту, то висловлювання має характер документаСторінка6/9
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Зразок: вхід заборонено — вхід заборонений.

Роботу виконано; площу відреставровано; вхід заборонено; завдання вказано; думку висловлено; план перевиконано; рішення прийнято; техогляд пройдено; за дітьми доглянуто; уроки зроблено; район забудовано; звіт підготовлено; страву подано; борщ зварено; гостей запрошено; яблука продано; нараду проведено; виставку підготовлено; ухвалу скасовано.

2. Відредагуйте речення, де порушений порядок слів.

1. Наведені в цьому розділі, типові форми документів використовуватися можуть для укладання науково-технічної продукції. 2. За цим договором несе відповідальність за неналежне виконання обов’язків орендар. 3. Через свого представника з числа співавторів ознайомитися з усіма матеріалами мають право автори. 4. Сторони за взаємною згодою достроково мають право розірвати договір. 5. Під час перебування делегації з офіційним візитом неофіційні зустрічі організовують також. 6. За взаємною домовленістю визначається місце і час проведення переговорів. 7. Якщо цього не вимагає ситуація, ділові листи не повинні бути надто довгими.

3. Уведіть у речення нормативний варіант фразеологічної сполуки.

Кидатися в очі (впадати в очі); день у день (з дня у день); ніякої поблажки не давати ледарям (ні в чому не потурати ледарям); спало на думку (прийшло в голову); збити з толку (збити з пантелику); як торішній сніг (як вчорашній сніг); на всі чотири дороги (на всі чотири сторони); хоч лобом в стіну вдарятися ( хоч лобом в стіну битися); переливати з пустого в порожнє (переливати з пустого в пусте); пильнувати очима (нишпорити очима); ледве дихати (на ладан дихати).

4.Випишіть словосполучення, у яких слова пов'язані зв'язком узгодження. Вибір обґрунтуйте.

1. Американський і український славісти [Ю. Шевельов і Г. Півторак] займають спільну позицію щодо використання мовознавчих досліджень, підкреслюючи важливість матеріалів писемних пам’яток. 2. Принесена християнством візантійська перекладна література заклала перші підвалини для виникнення в У країні-Русі своєї оригінальної літератури. 3. Крім сюжетів, на становлення руської літератури й літературної мови помітний вплив справляли також багаті виражальні можливості старослов’янської мови і її лексичне багатство. 4. З багатьох малюнків, присвячених Києво-Печерській лаврі, збереглася чудова сепія «Церква всіх святих у Києво-Печерській лаврі». 1. Відредагуйте речення.

1. По відношенню до усього сказаного я хочу сказати, що не треба вмішуватися в особові справи кожного з нас. 2. Думки майже всіх присутніх на засіданні співпали, обговорюючи проблему текучості кадрів. 3. По відзначенню цього свята серед міроприємств були слідуючі: конкурси, вікторини, виступи цікавих музикантів. 4. За порушення конфіденційності фізичними та юридичними особами сторони також несуть відповідальність. 5. Про готовність виготовлених зразків виконавець зобов’язаний повідомити замовника у термін.

 1. Поясніть типи синтаксичного зв’язку у виділених словосполученнях.

1. Г. Півторак стверджує, що давньоруська моваі справді існувала, але тільки на літературно-писемному рівні. 2. Виникнення руської оригінальної літератури київського періоду розпочалося з різноманітних за змістом і способом творення компіляцій: одні з них робилися на основі вже відомих творів, інші — під час перекладання з грецьких оригіналів шляхом додавання сцен та сюжетів з інших книг або своїх власних домислів (Г. Півторак). 3. Народ стояв купками і гуторив усюди на одну тему: цього дня мав приїхати до Нового Самбора черемиський владика Стецько Брилинський із Спаського монастиря, куди він у той час, не почуваючи себе безпечним на владичому престолі у Перемишлі, перебрався жити (А. Чайковський). 4. Саме за твори, що увійшли до збірки «Три літа», Шевченка було покарано: за вироком, підписаним царем, його відправили з України рядовим солдатом у казахські степи, заборонивши писати і малювати (за книгою «Вічний як народ»). 5. Виникнення письма значною мірою вплинуло на подальший розвиток цивілізації, оскільки думки, які раніше виражалися за допомогою мови і зберігалися лише в пам’яті, стало можливим зберігати довше й надійніше в камені, на глиняній табличці, на пергаменті або папері (І. Томан).

 1. Із пар слів утворіть прикметникові словосполучення.

Зразок: бухгалтерія, облік — бухгалтерський облік.

Економіка, ефект; економіка, становище; доба, приріст; оренда, підряд; земля, ділянка; село, господарство;управління, апарат; прибуток, господарство; аудитор, перевірка; тиждень, курси; відповідальність, керівник; альтернатива, варіант; стратегія, план; зміст, зв’язок; посада, інструкція.

8.Відредагуйте переклад синтаксичних конструкцій.

Предвзято относиться — упереджено відноситися; в зависимости от форм власности — у залежності від форм власності; получить лицензию — одержати ліцензію; предоставление аудиторских услуг — надання аудиторських послуг; соблюдать правила профессиональной этики — дотримуватися правил професіональної етики; являться юридическим лицом — являтися юридичною особою; на общественных началах — на суспільних началах; на основании действующего сертификата — на підставі діючого сертифікату; в случае выявления фактов хищения — у разі виявлення фактів розкрадання; со стороны клиента — зі сторони клієнта; при выполнении профессиональных обязанностей — виконуючи професійні обов’язки.

Комунікативні ознаки культури мовлення

Культура мовлення та культура суспільних і духовних стосунків людини становлять культуру мовлення особистості. Кожна людина володіє притаманним лише їй рівнем культури мовлення.Культура мовлення — досконале володіння літературною мовою, її нормами у процесі мовленнєвої діяльності особистості.

Основними якісними комунікативними ознаками культури мовлення є змістовність, правильність, точність, логічність, доречність, багатство, чистота, виразність, оразність тощо.Змістовність мовлення передбачає глибоке осмислення теми й основної думки висловлювання; вичерпне ознайомлення з необхідною інформацією; різнобічне та повне висвітлення теми, уникнення зайвого. Мовлення повинне містити нову інформацію, викликати інтерес.

Однією з основних комунікативних якостей мовлення є його правильність. Вільно володіти мовою — означаєзасвоїти літературні норми, що діють у мовній системі: орфоепічні, акцентуаційні, орфографічні, лексичні, фразеологічні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні, стилістичні.Точність мовлення значною мірою залежить від глибини знань та ерудиції особистості, а також від активного словникового запасу. Точність професійного мовлення тісно пов’язана з точністю вживання термінів, запозичених слів, синонімів, омонімів, паронімів.

Смислову послідовність мовлення особистості характеризує і забезпечує логічність. Основою логічності мовлення є логічне мислення, що виявляється в точності вживання слів і словосполучень, у правильності побудови речень, у смисловій завершеності тексту.Доречність мовлення організовує його логічність, точність, чистоту, обов’язково вимагає врахування ситуації спілкування, інтересів, стану, культурно-освітнього рівня адресата. Основними умовами доречного мовлення є висока вихованість людини, рівень її культури, вміння послуговуватися мовними засобами відповідно до мети та умов комунікації.

На лексичному, фразеологічному, словотвірному, граматичному і стилістичному рівнях виявляються багатство й різноманітність мовлення. Ці якості розвиваються завдяки поповненню словникового запасу, умінню використовувати в мовленні різні мовні засоби в межах відповідного стилю, уникненню невиправданих повторів слів, однотипних конструкцій речень, оволодінню багатством інтонацій, удосконаленню власного мовлення.Чистота — це повна відповідність нормам літературної мови, зокрема дотримання орфоепічних, лексико- стилістичних норм, відсутність помилок, зумовлених впливом інших мов, діалектів. Чисте мовлення насамперед позбавлене позалітературних елементів (просторіччя, жаргонізмів, вульгаризмів, лайливих слів).

Чіткість дикції, комбінування слів, уміння інтонувати, увиразнювати власні та чужі тексти через доречний темп, тембр, експресивні засоби тощо є ознаками культури мовлення всіх стилів. Це забезпечує виразність мовлення. У процесі ділової комунікації вона досягається специфічною для певної професії термінологією, професійними мовними кліше.

Отже, ознакою високої культури мовлення особистості є правильне, майстерне використання мовних засобів. Плекання високої культури мови — це свідчення любові до рідного слова, поваги до свого народу і його багатовікових традицій. Удосконалення мовлення громадян України повинно стати загальнодержавною справою.

Практичні завдання 1. Складіть із словосполученнями речення. Обґрунтуйте точність їхнього вживання.

Активний баланс, платіжний баланс, вступний баланс, матеріальний баланс; молочний стіл, письмовий стіл, вегетаріанський стіл, робочий стіл, круглий стіл; вести переговори, вести вогонь, вести своєї, вести заняття; генеральний штаб, генеральна репетиція, генеральне прибирання, генеральний бій; вступне слово, віршоване слово, завершальне слово, художнє слово; зелена вулиця, зелена неділя, зелений чай, зелене світло, зелена аптека.

 1. Назвіть текст і поділіть його на абзаци. Дайте відповідь на запитання: що таке логічність мовлення?

Діалогічна мова є основою такої форми ділового спілкування, як бесіда, від майстерності проведення якої залежить успіх справи й репутація фахівця, який брав у ній участь. Через бесіду реалізується прагнення однієї людини або групи людей спонукати співрозмовника або співрозмовників до дій, які б вплинули на певну ситуацію, що існує на момент спілкування, або налагодили б чи зміцнили відносини між учасниками бесіди. Ділові бесіди відіграють важливу роль як у зовнішній діяльності установи, так і у внутрішній. Ділова бесіда належить до міжособистісного типу спілкування і передбачає різноманітні способи мовного і немовного взаємовпливу учасників.

 1. Оберіть правильні варіанти слів та словосполучень.

Виконувати найскладніші завдання/виконувати самі складні завдання; бувший директор фірми/колишній директор фірми; навчальний приклад/повчальний приклад; особовий рахунок/особистий рахунок; згублене посвідчення/загублене посвідчення; подавляюча більшість/переважна більшість; за самими низькими цінами/за найнижчими цінами; учбовий період/навчальний період; діюче законодавство/чинне законодавство; слідуючий номер/наступний номер; тактична людина/тактовна людина; невірне рішення/неправильне рішення; в особливо крупних розмірах/в особливо великих розмірах; чисельні порушення/численні порушення; загальні збори колективу/спільні збори колективу; звільнити за особистим бажанням/звільнити за власним бажанням.

 1. Прорецензуйте відповідь одногрупника на занятті. Виправте помилки, яких він припустився.

 2. Доведіть, що текст характеризується доречністю форми і змісту та чітким добором мовних засобів.

У комунікації, як і в системі мови, діють певні закони. Вони пов’язані із закономірностями процесу комунікації, психологічними особливостями учасників спілкування, їхніми соціальними ролями. Комунікативні закони нежорсткі, з плином часу можуть змінюватися, мають національну специфіку. Водночас за необхідності вони виявляються у будь-яких типах міжособистісного і масового спілкування, а тому їх можна вважати об’єктивними законами комунікації. Реалізуються вони незалежно від того, хто конкретно спілкується, з якою метою, у якій ситуації тощо.

 1. Відредагуйте словосполучення та сполучення слів.

Моя автобіографія; внести внески; по закону; заходи по поліпшенню умов проживання у гуртожитку; іспит по історії; по завершенню занять; археологічні досліди; завідуючий кафедрою права; студент, перемігший у олімпіаді з історії України; учений степінь кандидата історичних наук; письменники й поети; довідка, видана Степаненко Олександру Івановичу; привітати з п’ятидесятиріччям; поїхати на конференцію у Ялту; змістовна доповідь по питанню; закрити двері; цікаве міроприємство; включити світло; згідно наказу; чисельні твори; слідуючий пацієнт; хороше відношення; приймати участь; заключити угоду; розмістити убитки; виписка з протоколу; діюче законодавство.

 1. Складіть і виразно прочитайте:

а) вітання вчителеві з нагоди професійного свята;

б) текст захисної промови в суді;

в) ділову бесіду двох колег по телефону.

8.Погрупуйте і відредагуйте словосполучення за колонками, де порушено норму: 1) орфографічну; 2) лексикологічну; 3) граматичну; 4) синтаксичну.

Послати за лікаром; згідно до прохання; закрити вікно; ставити за приклад; на протязі місяця; путати кольори; іраціональні числа; обіймати посаду; +10 градусів по Цельсію; шістнадцять поверхів; включити світло; виконувати по інструкції; приймати участь; мішати працювати; запоріжський комбінат; зустрічаються атоми; по дружньому ставитися; проректор по науковій роботі; студенське самоврядування; старший по віку; важливе міроприємство; завідуючий кафедрою; справка додається; самий цікавий варіант; слідуюча зупинка.

Фахова термінологія

Системи термінів (терміносистеми) складають слова та словосполучення, утворені або за допомогою словотвірних засобів рідної мови, або на основі міжнародного термінологічного фонду, а також шляхом переосмислення слів загальнолітературної мови, діалектів, просторічних елементів та запозичень з іноземних мов.

Сучасна фахова термінологіяскладна й різноманітна сукупність найменувань спеціального змісту, яку класифікують за різними ознаками, зокрема за ступенем і характером спеціалізації її одиниць.

Виокремлюють такі вимоги до термінів:

а) існування у вигляді слова (словосполучення);

б) співвіднесеність з певним фаховим поняттям;

в) наявність визначення;

г) системність та нормативність;

ґ) точність і стислість;

д) однозначність (загальна або всередині власної терміносистеми);

е) контекстуальна стабільність;

є) бажана відсутність синонімів у межах однієї терміносистеми;

ж) функціональна фахова спрямованість.

На позначення термінології існують такі визначення: 1) сукупність термінів (понять і назв) певної галузі знання (медична, географічна, психологічна, юридична); 2) вчення про утворення, склад і функціонування термінів взагалі; 3) вчення про утворення, склад і функціонування термінів певної галузі знання та про їх еквіваленти в інших мовах.

У функціональному відношенні термінологія не є однорідною. З одного боку, існує вузькоспеціалізована терміно- лексика, зрозуміла лише вузькому колу спеціалістів. З іншого — багато галузевих термінів поширено в побуті та засобах масової інформації. Кожна галузева термінологія характеризується закріпленістю за вузькою сферою спілкування спеціалістів певної галузі науки функціонально і за змістом.

У будь-якій терміносистемі можна виокремити чотири групи термінів:

а) власне терміни (лексичні одиниці, які називають ключові поняття терміносистеми й відповідають усім вимогам до терміна);

б) професійна лексика (спеціальні лексичні одиниці, що вживають представники певних професій переважно в усному мовленні: професіоналізми, жаргонна лексика, професійний жаргон);

в) запозичені з інших наук (ретермінологізація);

г) запозичені із загального вжитку (загальнолітературні мовні одиниці, що входять до складу термінів).

Термінам властиві загальномовні процеси — омонімія, синонімія, антонімія, полісемія. Вони мають низку специфічних ознак (можливість штучного творення нових термінів, прагнення до чіткості, фахова спрямованість), що надають їм переваги перед загальновживаними словами. Значення терміна можна скоригувати, дібравши більш вдалий варіант для позначення певного поняття з-поміж кількох альтернативних.

Практичні завдання 1. Погрупуйте слова-терміни за галузями знань. Значення незрозумілих слів з’ясуйте за тлумачним словником чи словником іншомовних слів.

Ринок, брокер, консенсус, система, конституція, дивіденд, арена, інтерлінгвістика, апартеїд, рента, файл, дотація, аудит, ліміт, біржа, меморандум, перцепція, суфікс, арбітраж, папка, арена, узагальнення, феєрія, дефакто, інвестиція, репатріація, субсидія, новація, акредитив, паритет, муніципалітет, інвестування, аванс, приріст, кредит, директива, викладання, фонди, прецедент, девальвація, бюджет, аренда, транзит, складування, аукціон, інстанція, юстиція, убезпечувати, шанобливість, фінансист.

 1. Запишіть українською мовою назви. Складіть професійно орієнтований текст про одне із графств Великої Британії, використовуючи фахову термінологію.

Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cornwall, Essex, Hampshire, Lincolnshire, Norfolk, Oxfordshire, Surrey, Sussex,Yorkshire.

 1. Із поданого тексту випишіть терміни з біології та з’ясуйте їхнє лексичне значення за спеціалізованими лексикографічними джерелами.

Флора — сукупність систематичних одиниць (видів, родів, родин) на певній території. Розрізняють флору земної кулі, флору окремих материків, флору обмеженої ділянки земної поверхні — островів, водойм та ін. Флора є джерелом продуктів харчування людини й живлення тварин, сировиною для промисловості, медицини, сільського господарства.

Рослинність — сукупність фітоценозів та супутніх їм угруповань рослин, що населяють Землю та окремі її регіони. Основною одиницею класифікації рослинності є асоціація рослинна. Класифікація рослинності ґрунтується на екологічних, флористичних, генетичних, фітоценологічних принципах. 1. До визначень із психології доберіть відповідні терміни, використовуючи слова з довідки:

 1. Спрямованість особистості на довкілля, навколишніх людей, предмети, події — ... .

 2. Фіксація особистості на собі, своїх переживаннях, думках, схильність до самоаналізу та замкнутості — ....

 3. Творчість, здатність до створення нового, оригінального матеріалу — ....

 4. Механізм психологічного захисту особистості як відокремлення у свідомості людини чинників, які її травмують — ... .

 5. Цілеспрямований вплив однієї людини на іншу, яка некритично, пасивно, в обхід своїх думок сприймає цей вплив — ... .

6. Несвідоме перенесення (приписування) власних почуттів, бажань і прагнень, у яких людина не хоче зізнатися собі, розуміючи їхню соціальну неприйнятність, на інших — ... .

Довідка: креативність, інтроверсія, екстраверсія, витіснення, навіювання, проекція.

 1. Перекладіть термінологічні словосполучення українською мовою. Поясніть правопис слів іншомовного походження.

Акцептированная форма расчёта; безосновательная претензия; смета на объект; составлять компетенцию; производственная программа; коммерческая тайна; взаимоотношения в коллективе; в случае неуплаты суммы; со дня публикации документа; исполнительная дисциплина; уставной фонд; по вопросам коммерческой торговли; на основе контрактов; вопрос относительно поставки компьютеров.

 1. Запишіть речення, підкресливши юридичні та історичні терміни. З'ясуйте правила написання цих слів.

І. У жовтні 2007 року відбулися вибори до Верховної Ради України. 2. Під час цих виборів було розглянуто декілька кандидатур на посаду Прем'єр-міністра України. 3. На заняттях з правознавства необхідно засвоїти систему соціальних норм, правові форми організації та діяльності держави. 4. У студентів велике зацікавлення викликає вивчення кримінально-процесуального права. 5. Значна частина студентів юридичного факультету має на меті працювати адвокатами. 6. У нашому місті багато юридичних фірм, кожна з яких має свого юрисконсульта. 7. Згідно з Декларацією про державний суверенітет України, виборним державним органом є Верховна Рада України.

 1. Користуючись довідкою, вставте необхідні слова в речення.

  1. Ідеальна діяльність людського мозку, яка полягає у відображенні, пізнанні і перетворенні об'єктивної дійсності, — це ... .

  2. ... — це наука про кількісні відношення та просторові форми діяльності.

  3. Твердження про той чи інший об'єкт, істинність якого приймається без доведень, називають ....

  4. Твердження, істинність якого можна довести в даній аксіоматичній теорії, називають ....

  5. ... — це сукупність наукових положень, які пояснюють певну групу нагромаджених фактів і дають змогу відкривати і узагальнювати нові факти, утворюючи певну науку або розділ науки.

 1. Логічну операцію, унаслідок якої відбувається мислене поєднання частин предмета, розчленованого в процесі аналізу, і пізнання його як єдиного цілого, називають ....

 2. ... — це логічна операція переходу від загального до часткового.

 3. ... — це форма думки, у якій стверджується чи заперечується щось відносно предметів або явищ, їх властивостей, зв'язків та відношень, і яка виражає або істину, або хибність.

 4. Форму взаємозв'язку предметів і явищ називають....

Довідка: теорема, мислення, судження, синтез, аксіома, математика, теорія, дедукція, відношення.

8. Перекладіть фізико-математичний текст українською мовою.Поясніть правопис термінів в обох мовах.Динамика

Динамика — раздел механики, в котором изучаются закономерности механического движения макроскопических тел под воздействием приложенных к ним сил.

Сила —векторная величина, являющаяся мерой механического воздействия на материальную точку или тело со стороны других тел или полей. Сила полностью определена, если заданы ее модуль, направление и точка приложения. Прямая, вдоль которой направлена сила, называется линией действия силы.

Инертность — свойство тел сохранять свою скорость в отсутствие взаимодействия с другими телами.

Масса — физическая величина, являющаяся мерой инертности материальной точки (тела) в поступательном движении.

Импульс тела или количество движения — произведение массы тела на его скорость.

9. Установіть відповідність між винахідниками та їхніми відкриттями, результати запишіть до таблиці

1

Рудольф Дізель

А

Передача повідомлень у вигляді спеціального коду

2

Галілео Гал ілей

Б

Діодна лампочка

3

Френк Віттлі

В

Двигун

4

Томас Едісон

Г

Теорія будови Сонячної системи

5

Альберт Ейнштейн

Д

Реактивний двигун


 1. Амброз Флемінг Е. Фонограф

 2. Майкл Фарадей Є. Квантова теорія

 3. Брати Люм’єр Ж. Телескоп

 4. Семюель Морзе 3. Трансформатор

10. Ганс Ліпперсгей И. Демонстрація найперших

фільмів


10. Перекладіть слова і словосполучення історико-правової тематики українською мовою і вибірково складіть з ними речення.

Блюсти интересы государства; дееспособный; гражданское законодательство; законосообразный; изобличать взяточника; кража со взломом; криминально-правовой; юридическая несостоятельность; первобытное общество; окончание дознания; повестка об исполнении; легкое телесное повреждение; пользоваться избирательным правом; применение мер пресечения; первобытный; эксплуатируемый; сословные привилегии; долговременный; государственный долг.

Вживання слів іншомовного походження у професійному мовленні

Характерною ознакою лексичної системи української мови на межі XX—XXI століть є активне поповнення її американізмами, а також запозиченнями із сучасних англійської, німецької, французької, італійської мов. Цей процес закономірний, адже почастішали торговельні, економічні, політичні, культурні, туристичні, спортивні зв’язки українців із представниками Заходу. З’явилась значна кількість нових слів-термінів з інформатики (файл, чип, картридж, веб-сайт, модем, ноутбук, інтернет-брау зер), інтенсивно збагачується за рахунок запозичень технічна українська термінологія (ксерокс, дискета, телефакс, мотобанк, реанімобіль). Активізувалось уживання економічних термінів (менеджмент, інвестиції, бартер, брокер, дилер, консалтинг, консалтингова фірма, дефолт, стагнація, монетарна політика), сфери торгівлі та побуту (маркетинг, мерчендайзинг, мерчендайзер, иіопінг, бутик, иіоп, су- первайзер, хот дог, стек, барбекю, кіндер-сюрприз, блайзер, кардиган, кейс), телебачення і радіо (кастинг, саундтрек, номінація, номінант, хіт, спонсор, блокбастер, мультимедіа, медіаагент, медіатизація, телеиіоумен, мас-медіа).

Однак уживання іншомовних слів не завжди виправдане з погляду культури української мови. Запозичення зумовлюють витіснення питомих українських лексем. Механічне запозичення за наявності українських відповідників збіднює, руйнує природу рідної мови, послаблює її виражальний потенціал, нівелює власне мовні засоби.

Під час ділового професійного спілкування в деяких випадках уживання слів іншомовного походження є необхідним і доречним, оскільки не всі терміни мають точні українські відповідники. Наприклад, спонсор (англ. sponsor— урочисто обіцяти) — юридична або фізична особа, яка фінансує певний захід (проект); ліміт (лат. limes—; межа) — максимальна кількість, гранична норма чого-небудь; ломбард (від назви італійської провінції Ломбардія, де вони вперше були створені) — кредитна установа, що надає позички під заставу рухомого майна, тощо. Намагання повністю очистити мову від іншомовних слів збіднило б її, довелося б по-новому називати відомі предмети і явища, що спричинило б численні непорозуміння. Слід зважати на межі проникнення сторонніх елементів у мову, оскільки неконтрольоване вживання запозичених слів може призвести до непередбачуваних наслідків — припинення розвитку рідної мови, її руйнації і остаточної загибелі.

При використанні запозиченої лексики у професійному мовленні варто послуговуватися такими загальними принципами:


  1. Замість запозичених слів уживати, де можливо, їх українські відповідники: аргумент — підстава, мотив, обґрунтування, доказ; авторитет — повага, пошана, вага; економія — ощадливість, заощадження; компенсація — відшкодування, оплата, покриття; експеримент — дослід, спроба.

  2. Послуговуватися іншомовними словами відповідно до їх значення: апелювати — звертатися; домінувати — переважати; координувати — погоджувати; лімітувати — обмежувати.

  3. Не зловживати іншомовними словами.

  4. Використовувати слова іншомовного походження з розумінням їх суті.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал