Є повідомлення. Оскільки цей стиль мовлення вимагає певної форми при письмовому викладі змісту, то висловлювання має характер документаСторінка4/9
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Лексикологічні норми.

Синоніми у фаховому мовленні


Серед найпоширеніших анормативів в усному та писемному мовленні особистості є лексичні помилки. Порушення лексичних норм, які регулюють вибір слова відповідно до змісту й мети висловлювання, часто пов’язане з нерозрізненням лексичного значення слова, помилковим використанням слів-синонімів та паронімів.

Синоніми(грец. synonymos — однойменний)слова (переважно однієї частини мови) або їх окремі значення, а також стійкі словосполучення, афікси, словотворчі типи, граматичні форми, зокрема синтаксичні конструкції, що при повній чи частковій формальній відмінності мають тотожні або майже тотожні значення.

Вони об’єднуються у групи і творять синонімічні ряди. У складі синонімічного ряду одне слово є основним (домінанта), а всі інші групуються навколо нього. Домінанта — найбільш уживане та стилістично нейтральне слово, яке не має додаткових конотацій. Наприклад, у синонімічному ряді демократія, народовладдя, народоправство домінантою є слово демократія, що не має будь-яких додаткових відтінків значення.

Розрізняють абсолютні та відносні синоніми. Абсолютні синоніми виявляють повний збіг значення, а відносні часто вирізняють лише їх відтінки. Слова лінгвістика та мовознавство, азбукаіабетка, правознавство таюриспруденція, юристіправник, громадянствотапідданство вважають абсолютними синонімами. Відносні синоніми можуть різнитися за сферою використання (наприклад, адвокатзахисник,оборонець; вада, недолікдефект) та за відтінками значень (наприклад, бандитгангстер або говорити – ректи, виголошувати). Для текстів книжного мовлення (офіційно-діловий та науковий стилі) характерне використання таких слів, що забезпечують нейтральність викладу и допомагають точно висловити думку. Отже, при використанні синонімів слід зважати на семантико-стилістичні особливості цих слів, оскільки деякі з них можуть мати додаткові експресивні відтінки. Книжне мовлення позбавлене експресивності та емоційності.

Практичні завдання


 1. Перепишіть текст, вибравши нормативний варіант лексем. Обґрунтуйте свій вибір.

Доручення

Письмове право (повноваження), за яким організація чи окрема людина (особа, особистість, індивід) надає право іншій особистості (особі, індивіду) від її імені вчиняти (здійснювати, робити, виконувати) певні (які-небудь) юридичні дії або одержувати (отримувати) матеріальні цінності, називають дорученням.

Доручення можна видавати на розпорядження майном (речами, власністю), одержання (отримання, приймання) грошових і товарно-матеріальних цінностей, на ведення справ (роботи) у судових органах.

Залежно від того (в залежності від того), хто оформлює повноваження — підприємство чи окрема особистість (особа, індивід, людина), — доручення поділяють (розділяють, розподіляють, ділять) на офіційні та особисті. 1. Визначте умови вживання в офіційно-діловому та інших стилях мовлення присвійного займенника їхній (їхня, їхнє, їхні) та форми родового відмінка займенника вониїх. Відповідь обґрунтуйте, добираючи приклади.

 2. Зі словника синонімів української мови випишіть 5 груп слів-синонімів, що стосуються Вашої майбутньої професії.

 3. Доберіть синоніми до лексем на позначення понять, які часто і використовують у діяльності економістів.

Перевірка, конфіденційність, компетентність, об’єктивність, достовірність, незалежність, ймовірність, ерудованість, адекватність, доброзичливість, ефективність,ідентичний, лаконічний, неординарний, хронічний, повідомляти, рекомендувати, ліквідувати, стимулювати, гарантувати, лімітувати.

5. Замініть синоніми стрижневим словом, яке е носієм основного значення, спільного для всього синонімічного ряду, використовуючи слова з довідки.

Ощадливість, бережливість — ....

Хотіння, жадання, прагнення — ...

Цінність, значущість, ціна, значення — ...

Притаманний, характерний — ...

Злагоджений, одностайний — ...

Самозадоволений, гордовитий, самозакоханий — ...

Неодмінний, неухильний, неминучий — ...

Спеціаліст, професіонал, майстер — ...

Поліпшувати, підвищувати — ...Довідка: властивий, обов’язковий, фахівець, вартість, зарозумілий, бажання, економія, дружний, удосконалювати, експеримент.

 1. Перепишіть слова, групуючи їх за синонімічними рядами.

Рахування, агресивний, абсолютний, безпідставний, випадок, відмінність, цілковитий, різниця, лічба, випадковість, експансіоністський, необґрунтований, пригода, відхилення, інтервенціоністський, лік, несхожість, загарбницький, недоказовий, всеосяжний, всеохоплюючий, голослівний, несхожість, інцидент, завойовницький, числення, завойовний, лічення, повний, невмотивований, тотальний, неаргументований, подія.

 1. Доберіть до прикметників синоніми, використовуючи слова з довідки. Складіть декілька речень, зміст яких має бути пов’язаний з професією менеджера.

Абстрактний підхід — ...

Ґрунтовні знання — ...

Відповідальний крок —

Благородна людина — ...

Глибокі думки — ...

Економна людина — ...

Надійний партнер — ...

Пильний погляд — ...

Постійне бажання – …

Систематичний контроль — ...Складна людина ...

Довідка:уважний, глибокий, важливий, важкий, постійний, вірний, ощадливий, мудрий, порядний, незмінний, неконкретний.

8. Погрупуйте синоніми за розрядами (лексичні, стилістичні, абсолютні).

Здобуток — досягнення, завоювання; розуміти — осягати, метикувати; іти — ступати, прямувати; площа — майдан; процент — відсоток; стислий — короткий; аплодисменти — оплески; оскільки — тому що, через те що; шеф керівник; століття — сторіччя; відомий — видатний; тільки лише; атлет — силач; змагання — чемпіонат.

 1. До слів доберіть синоніми, використовуючи слова з довідки. Підкресліть ті слова, які можуть уживатися в офіційно-діловому стилі.

Юрист, формально, екземпляр, інвентар, дикція, недолік, вигідний, мешкати, приголомшувати, інструкція, конфронтація, монумент, рівнозначний, адвокат, зустріч, кидати, гарантія, інцидент, ознаки, батьківщина.

Довідка: жити, побачення, запорука, симптоми, деюре, жбурляти, захисник, правник, примірник, реманент, вада, зручний, вимова, вражати, пам’ятник, протистояння, пам’ятка, еквівалентний, випадок, вітчизна.

 1. Перепишіть речення, підкресліть іншомовні слова та з'ясуйте доцільність заміни цих слів власне українськими синонімами.

1. Парламентська асамблея Ради Європи, що відбулася 25—29 січня 1999 року, розглянула проблему адаптування України до правових принципів. 2. Останнім часом активізувалися українсько-британські стосунки. 3. Відсутність власної держави, прогресуюча втрата національної еліти, церковний розкол, наростаюче закріпачення селянства не лише помітно гальмували в середині XVII ст. суспільний розвиток українського народу, а й робили цілком реальною загрозу втрати ним національної самобутності, асиміляції та зникнення. 4. Участь української сторони в міжнародній акції «Дзвони для собору Св. Мартіна» проходила під патронатом Президента України. 5. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького було організовано презентацію нового посібника а історії України. 6. Форс-мажорні обставини стали причиною перенесення зустрічі між керманичами держав. 7. Систематичні пропуски занять, як правило, впливають на показникиуспішності та створюють проблемні ситуації для байдужихстудентів.

11.Встановіть синонімічну відповідність між словами та словосполученнями із першої та другої колонки.Приходити до висновку

Згідно з

Ознайомитися

Надмір

Знаходити прискорення

Зауважити

Не можна

Благодійність

З огляду на викладене вище

Обчислювати прискорення

Дійти взаєморозуміння

Робити висновок

Зробити зауваження

Здійснити знайомство

Доброчинність

Порозумітись

Надлишок

Зважаючи на викладене

Відповідно до

Неможливо

12. Слова погрупуйте в синонімічні ряди та запишіть. У кожному ряду підкресліть опорне слово.

Змагання, енергійний, силач, ввічливий, правдивий, небокрай, з’являтися, веселий, виднокруг, рухливий, виникати, чемний, горизонт, істинний, гречний, чемпіонат, богатир, овид, жвавий, непідробний, мажорний, небосхил, життєрадісний, турнір, утворюватися, бадьорий, справжній, раунд,здоровило.

Пароніми у фаховому мовленні

Одну із семантичних груп української лексики становлять пароніми. У мові їх вживають переважно для словесної гри та каламбурів або створення музичності, милозвучності фрази. Вони допомагають увиразнити думку.Пароніми (грец. paraпрефікс, що означає суміжність, і onyma — ім’я)слова, фразеологічні одиниці й синтаксичні конструкції, що при повній або частковій семантичній відмінності подібні за формою.

Через подібність пароніми можуть сплутувати в мовленні або спеціально обігравати зі стилістичною метою.Розрізняють пароніми різнокореневі(абонент абонемент, степіньступінь, компаніякампанія, спільнокореневі(людськийлюдний, дружний- ждужній). Спільнокореневі пароніми відрізняються префіксами суфіксами, закінченнями (професійний —- професіональний, нагодапригода, вдачаудача, ефективнийефектний, фамільнийфамільярний, дефективний — дефектний).

Більшість паронімів близькі за походженням, наприклад, підслідний («який перебуває під слідством») підслідчий («призначений для тих, хто перебуває під слідством»).

Деякі пароніми в окремих значеннях можуть уживатися як синоніми. Дієслова відзначати і зазначати об’єднуються значеннями «виділяти позначками» або «звертати увагу на щось»: відзначати/зазначати на полях, промовець відзначив/зазначив щось.

В офіційно-діловому мовленні виокремлюють пароніми, що об’єднані антонімічними зв’язками, наприклад: персона ґратаперсона нон ґрата (особа, кандидатуру якої на посаду дипломатичного представника схвалює уряд країни, у якій її мають акредитувати; особа, кандидатура якої на посаду дипломатичного представника викликає заперечення уряду держави перебування).

Перевірити значення паронімів можна за тлумачним словником, спеціальним словником паронімів, а також за довідниками з культури української мови.

Практичні завдання

1. З’ясуйте лексичне значення паронімів. Із декількома з них складіть речення.

Корінний/докорінний;коректувати/коригувати; лавровий/лаврський;ли-стопадний/листопадовий; лікарський/лікарняний; натуралістичний /натура-лістський; музикальний/музичний; комфортабельний/комфортний; ополо-нка/ополоник; особовий/особистий; пам’ятник/пам’ятка; погідний/погодний; дипломант/дипломник; упроваджувати / запроваджувати.2. Замініть визначення словами-паронімами. Користуйтеся довідкою.

1. а) Найважливіший, головний, вирішальний, остаточний; б) який стосується генерала, належний, влестими йому. 2. а) Який сильно звучить, якого добре чути тощо; б) який має сильний, дзвінкий голос; дзвінкий, гучний. 3. а) Відчувати перевагу в чомусь над кимось, пишатися; б) бути гордим, вихналятися, гордитися, з погордою ставитись до інших. 4. а) Агресивний рух епохи Відродження; б) Властивість гуманного. 5. а) Призначений для оздоблення, прикрашання; б) який стосується декоратора, належний йому. 6. а) Який міститься живе, здійснюється за рубежем; б) який стосується закордону. 7. а) Наповнений Інформацією, відомостями; б) який містить, опрацьовує, видає інформацію. 8. а) Той, кого намічено для обрання, призначення або прийому кудись; учений ступінь; б)особа, названа або висунута як кандидат;право або можливість для когось виступати як кандидат. 9. а) Який стосується комунікації — шляхів сполучення, транспорту; б) який стосується комунікації як, спілкування, інформації. 10. а) Який дає добрі наслідки, користь; який використовується за певним призначенням; б) який прагне власної вигоди, наживи; який ґрунтується на користі.Довідка: комунікативний/комунікаційний; закордонний, зарубі-жний; кандидатура/кандидат; інформаційний/інформативний; корили-вий/корисний; гордувати/гордитися; декоративний/декораторський; генеральний генеральський; гуманність/гуманізм; голосистий/ голосний.

 1. Визначте помилки у словосполученнях у використанні паронімів.Виправте їх і запишіть правильний варіант.

Бавовникова фабрика, бавовняне поле; олійна барва, симфонія фарб; бджолиний рій, бджільницькі крила; больова рана, болісний удар, болючий зуб; болотна вода, болотисте поле, болотяна трава; будинок посольства, будівля книги; відділ міліції, відділення кадрів; військовий потенціал, воєнний оркестр; вітамінний мед, вітамінізована продукція; гармонічний голос, гармонійний слух.

 1. Розподіліть слова на дві колонки: 1) синонімічні пари; 2) паро-німічні пари.

Аргументувати/аргументація; апостроф/апострофа; асиміляційний/асим-ілятивний; бавовна/бавовник; базар/ринок; батьківщина/рідний край; бережливий/бережний; банкет/бенкет; верес/вереск; вимикач/вмикач; декоративний/декораційний; комунікативний/комунікаційний; дельфіна-рій/дельфіній; діалект/говірка; екзальтація/збудження; друк/преса; жирний/жировий; звичайний/звичний; кабінетний/кабінетський; птах/птиця.

 1. Користуючисьсловником паронімів української мови, поясніть значенняблизьких за звучанням слів.

Фанатичний, фантастичний; світило, світоч; розумний, розумовий; міфічний, міфологічний; ефективний ефектний; дружний, дружній; досвідчений, освічений; громадський, громадянський.

 1. У документах із бухгалтерського обліку часто сплутують поняття: «нестача» і «недостача»; «виручка» і «виторг»; «лишок» і «надлишок»; «становить» і «складає»; «закупка» і «закупка». Дайте письмові відповіді на запитання, зробивши правильний вибір вказаних вище слів.

Що було виявлено під час перевірки бухгалтерією низки продовольчих магазинів?

Як називають письмовий перелік когось, чогось або книгу для записування обліку?

Як Ви назвете гроші, одержані від продажу продукції? Як називають надмір товару, що потребує реалізації? Яке з двох слів «становить» чи «складає» Ви поставите на місці крапок у такому реченні: Прибуток від реалізації... суму, що ...475 тис. грн.

Ви написали звіт про закупку чи закупку сільськогосподарської продукції? 1. Запишіть на місцях пропусків у реченнях один із наведених синонімів або паронімів.

 1. У виконанні цього завдання активну участь повинні ... всі члени колективу (брати, прийняти, взяти).

 2. Лекція була цікавою, і всі присутні ... її до кінця (вислухати, заслухати, прослухати).

 3. Слід ... темпи виробництва продукції (підвищити, збільшити, підняти).

 4. Згідно з договором ви повинні ... за навчання до початку наступного семестру (заплатити, сплатити, оплатити).

 5. Керуючись наказом № 56 від 15.10.08, комісія … перевірку наявності будівельних матеріалів на складі (здійснити, зробити).

 6. Просимо ... нам інформацію про зміни умов договору (вислати, прислати, надіслати, послати).

7. Нарешті ми ... будівництво головного корпусу університету (завершити, закінчити).

8. Було вирішено курси для поглибленого вивчення українськоїмови (утворити, створити).;

8. Перепишіть речення, вибравши э дужок правильний варіант слова.

1. В акціонерному товаристві посада голови (виборна, виборча). 2. Злочин було скоєно у стані (ефекту, афекту). 8. Студенти нашої групи охоче виконували (громадянські, громадські) доручення. 4. Мій товариш працює в страховій (компанії, кампанії). 5. Ця земельна (дільниця, ділянка) передана у власність громадянам. 6. Ми повинні дотримуватися не лише правил, але й знати (виключення, винятки) з них. 7. Після перемоги над фашистськими загарбниками цю людину (ославлювали, уславлювали) всі селяни. 8.Для проведення перевірки було створено (авторитарну, авторитетну) комісію. 9. У столиці України дуже багато (пам'ятників, пам’яток) архітектури. 10. Рятувальниками було запропоновано (виключити, вимкнути) двигун.

9. Перекладіть словосполучення українською мовою, поясніть відмінності вживання паронімів в українській та російській мовах.

Отношение к судебному делу — гражданско-правовые отношения — взаимоотношения; перевод в другую местность — перевод с русского языка — денежный перевод; определение меры наказания — кассационное определение, — определение (как термин); осведомлять подзащитного — осведомляться (справляться) о чем-либо; военная кафедра — военный конфликт — воинские почести; документы в личном деле — личные привязанности.

10.Виправте помилки, допущені внаслідок сплутування паронімів.

1.Цей університет був оснований у 1948 році й дав країні понад 200 докторів наук та близько 300 кандидатів наук. 2. У день виборів на виборній ділянці було досить людяно. 3. Покажчиком успіхів наших студентів стала відмінно складена сесія. 4. На засіданні кафедри Степаненкові Віталію Сергійовичу було вручено вітальну адресу з нагоди ювілею. 5. На думку фахівців, цей метод дуже ефектний. 6. Під час проведення судово-медичної експертизи є досить важливим встановлення степіня і виду отруєння. 7. Досить часто процес у справах про стягнення недоїмок і штрафів навмисне затягується, тому в нагоді стає досвід попередніх поколінь.

11.Доберіть до слів-паронімів синоніми, складіть з нимиреченняАвторитарний — авторитетний, гармонійний —гармонічний, фамільний — фамільярний, виборний – виборчий, вдача — удача, відносини — відношення, привітальний — привітний, настійливий — настійний, розбещений — розпещений, здатний — здібний, економний — економічний, тактовний — тактичний, таємний — таємничий.

Фразеологія ділової української мовиФразеологія тісно пов’язана з соціально-економічними, політичними, культурними умовами життя. У ній відображено багатовіковий життєвий досвід народу, вона є багатою скарбницею людського духу, що передається від покоління до покоління.

Фразеологія (грец. phrasisвираження і logosвчення) — розділ мовознавства, у якому вивчають лексично неподільні поєднанняслів; сукупність властивих мові усталених зворотів і висловів.

Одиницю фразеологічної системи називають фразеологізмомі визначають як лексико-граматичну єдність двох і більше окремо оформлених компонентів, впорядкованих за принципом словосполучення чи речення. Він має цілісне значення, тому відтворюється у мові за традицією.

Основними ознаками фразеологізмів є:

 • відтворюється як готова значеннєва одиниця;

 • має стійку структуру;

 • значення фразеологізму єдине, узагальнене й експресивне;

 • характеризується стійкістю граматичної форми й сталим порядком слів;

 • слова у складі фразеологізму часто мають переносне значення.

Є кілька класифікацій фразеологізмів, найпопулярнішою залишається класифікація В. Виноградова:

а) фразеологічні зрощення — стійкі сполучення слів, значення яких не виводиться зі значень компонентів: дати драла, точити ляси, терпець увірвався;

б) фразеологічні єдності – цілісні сполучення слів, у яких значення частково мотивується значеннями окремих слів: мілко плавати, товкти воду в ступі, стерти в порошок;

в) фразеологічні сполучення — стійкі мовні звороти, у яких кожний компонент має власне значення: нічого в рот небрати, брати близько до серця, насупити брови.

До фразеологізмів також належать такі сталі словосполучення, як прислів’я, приказки, крилаті слова і вислови.

Прислів'ями називають влучний вислів, який у стислій формі узагальнює різні явища життя: Не все те золото, що блищить. Влучний, часто римований вислів, близький до прислів’я, але без повчання називають приказкою:міряти на свій аршин. Крилаті слова і вислови — це стійкі образні вислови з фольклорних, літературних, наукових джерел, вислови видатних людей: Гроші не пахнуть (Веспасіан).

Практичні завдання

 1. Напишіть текст офіційно-ділового стилю мовлення, використавши в ньому запропоновані фразеологічні сполуки.

Таким чином; точніше кажучи; мається на увазі; при цьому; річ у тім, що; немає ніяких сумнівів у тому, що; зрозуміло, що; перш за все; надалі…; у зв’язку з цим; поділяємо точку зору; якщо можна так висловитися; на відміну від; в цілому….

 1. Підкресліть у запропонованому тексті фразеологічні засоби зв’язності офіційно-ділового тексту. З’ясуйте, чи є фразеологія характерною ознакою офіційно-ділового стилю мовлення.

Як організувати прийом закордонної делегації

Мета візиту в цілому може бути такою: з’ясування можливостей встановлення контактів; проведення переговорів; підписання документів; організація семінару, ярмарку, виставки. Зрозуміло, що під час перебування делегації з офіційним візитом організовують також неофіційні зустрічі.

Основними протокольними правилами зустрічі закордонної делегації є такі: по-перше, ранг і посада голови делегації, що зустрічає, повинні відповідати рангові й посаді керівника делегації, що приїжджає. По-друге, якщо гість приїжджає разом із дружиною, то його зустрічає голова нашої делегації також із дружиною. Голова делегації, що приймає, звичайно прибуває у супроводі 2—3-х осіб. Зрозуміло, що першим представляється голова делегації, що приймає. Далі представляється гість.

3. поясніть лексичне значення фразеологізмів. Складіть речення з фразеологізмами (на вибір).В один голос, накивати п'ятами, як дві крапліводи, бабине літо, повісити носа, аби день до вечора, крокодилячі сльози, берегти як зіницю ока, без року тиждень, бути на сьомому небі, біла ворона, битися об заклад, грати роль, мати значення, зелена вулиця, водою не розіллєш, зарубати на носі, ґедзь кусає, грати (ламати) комедію, гратися з вогнем, давати по шапці, кидати якоря, пальця в рот не клади, клепати язиком, кований на всі чотири ноги, ламати списи, погано лежить, лити воду, не лишилося каменя на камені, мазати медом по губах, набити оскому, оббивати пороги, підносити на блюдечку, по своєму пір’ю, плавати мілко, показати пазурі, придавити комара, протерти з пісочком, пускати ману, рвати вудила, підбитий риб’ячим пухом, розпустити пір’я, сидіти на шиї, підводна течія, укоротити язика, шитий білими нитками, язик свербить.

4.Знайдіть українські відповідники до російських фразеологізмів.Бабьи сказки, белыми нитками шито, важная шишка, вогнать в краску, гроша ломаного не стоит, длинный рубль, крутиться как белка в колесе, лыка не вяжет, не видеть дальше своего носа, плакать в три ручья, бить баклуши, камень преткновения, ни к селу ни к городу, с глазу на глаз, с глаз долой из сердца вон, рука дающего не оскудеет, где много слов, там мало дела, на всякий случай, старый друг лучше новых двух, бабка надвое гадала, два сапога пара.

5.Розподіліть фразеологізми за стилями мовлення, у яких вониможуть вживатися.На адресу, вивести на орбіту, закладати основу, очна ставка, сфера визначення, лакмусовий папір, провести паралель, стати на фініш, від’ємний знак, згідно із законом, бути в нокауті, перевести мову, сіли за стіл переговорів, стояти рангом вище, мати рацію, дати реванш, побити рекорд, зняти з порядку денного, дійсний спосіб, рівнобедрений трикутник, прийняти рішення, взяти до уваги, оголосити догану, єнотовидний собака, ланцюгова реакція, вийти на фінішну пряму, передати естафету, абсолютний нуль, вийти в тираж, хід конем, гра за правилами.

6. Випишіть нормативні варіантистійких словосполучень, часто вживаних у професійному мовленні.

Брати участь, розділяти думки, складати іспити, користуватися авторитетом, продовжити контракт, дотримуватися правил, договірні обов’язки, об’єм виробництва, підводити підсумки, взяти до уваги, мати за мету, рахувати за необхідне, вступити в переговори, приймати участь, поділяти думки, здавати іспити, мати авторитет, подовжити контракт, дотримувати правил, договірні зобов’язання, обсяг виробництва, підбивати підсумки, прийняти до уваги, мати на меті, вважати за необхідне, розпочати переговори.

7.Стійкі словосполучення (термінологічні, офіційно-ділові і фразеологічні) розподіліть відповідно до класифікації.

Поточний рахунок, доводити до відома, пропускати повз вуха, брати участь, точити ляси, орендна плата, додана вартість, узяти верх, вжити термінових заходів, штрафні санкції, дебіторська заборгованість, згідно з графіком, пекти раки, наріжний камінь, піймати облизня, мати на меті, розрахувковий рахунок, трудові спори, довготерміновий кредит, содом і гоморра, внести пропозицію, мати авторитет.

8.Утворіть стійкі словосполучення, дібравши до дієслів потрібні іменники. Користуйтеся довідкою.

Докласти, ставити, взяти, приділяти, навести, поділяти, завдати, доходити, брати, підбивати, надавати, складати, надсилати, мати, укладати.Довідка: участь, висновок, іспит, договір, запитання, перевага, приклад, увага, зусилля, слово, лист, підсумки, думка, нагода, шкода.

9.Перекладіть стійкі словосполучення українською мовою.

Ввиду того, что; согласно инструкции; в связи с изложенным; в соответствии с графиком; довести к сведению; должен соответствовать; надлежащее исполнение; направление деятельности; немедленно известить; несвоевременное исполнение; нести ответственность; окончательное решение; о нижеследующем; подвести итоги; по согласию; по этому договору; с согласия; является неотъемлемой частью; в порядке вещей; повестка дня; сойти на нет; будьте любезны; нанести удар; потерпеть поражение; занять первое место; верный проиграш; сбиваться с толку; значительное большинство; брать (одержать) верх; одним махом; указанное время; вниз головой; переводить дыхание; ехать рысью; как можно быстрее; приобрести известность; задачи механики; сводиться к движению; вокруг некоторого центра; материальная точка; центр выделен тем...; направлены к центру; центральные силы; пример движения; движение планет вокруг Солнца; изучение движения; под действием сил; механический вращательный момент.

10.Запишіть слова-синоніми до стійких словосполучень.

На лопатки покласти, носом рибу вудити, їздити верхи, скрутити в’язи, зловити на гачок, метати іскри, ловити рибу в каламутній воді, на кулачки битися, птах високого польоту, брати за душу, ловити гав, відбитися від рук, хоч у око стрель, кіт наплакав, на сьомому небі, пройти крізь вогонь і воду, давати березової каші, обливатися потом, одним миром мазані, купатися в золоті, нога за ногою, не бачити смаленої сови, дерти кирпу, як на пожар, як чорна хмара, попасти в тенета, хоч свічки ліпи.

11.Запишіть фразеологізми у три колонки: 1)іменні, 2) дієслівні,3) прислівникові.

Гра з вогнем, смертельний бій, переймати естафету, хоч греблю гати, оббігати очима, холодний прийом, втрачати форму, хоч у воду стрибай, перша ракетка, гонки за лідером, метати іскри, держати першість, олімпійський спокій, мов по команді, натискати на всі педалі, як з гори бігти, китайські церемонії, хоч гопки скачи, покласти на обидві лопатки, стиль гри, прохід під кільце, взяти висоту.

Морфологічні норми у професійному мовленні

Рівень культури мовлення особистості залежить від правильного та нормативного послуговування морфологічними нормами української літературної мови. Порівняно з лексичними похибками, на морфологічному рівні помилки менш поширені, проте слід бути уважними у процесі творення різних граматичних форм іменників, прикметників, числівників, активних та пасивних дієприкметників тощо.

Іменник

Давальний відмінок

У давальному відмінку іменники чоловічого роду ІІ відміни мають паралельні закінчення -ові, -еві (-єві) і -у, -ю: писати ректорові (ректору ), рекомендувати деканові (декану) відповісти директорові (директору ).

Якщо в тексті поряд розташовано кілька іменників чоловічого роду у формі давального відмінка однини, то рекомендують варіювати закінчення; Надсилаємо керівникові навчального закладу Петру Олександровичу Шевченку повідомлення.

Кличний відмінок

В українській мові використання у звертаннях форм називного відмінка, що властиво російській мові, і ненормативним, отже, варто послуговуватися кличним відмінком: Василю Васильовичу, Петре Пилиповичу, Анатолію Івановичу, Ганно Василівно, Наталю Олександрівно, Тетяно Володимирівно тощо.Прикметник

Часто порушення морфологічних норм у сучасній українській мові трапляється через неправильне творення якісних прикметників.Ступенювання прикметників

Прикметники мають вищий і найвищий ступені порівняння.

Вищий ступінь прикметників утворюють додаванням:а) суфікса -іш- або -ш- до основи чи кореня звичайної форми якісного прикметника: нов-іш-ий, повн-іш-ий, син-іш-ий, дешев-ш-ий, солод-ш-ий; б) слів більш, менш до звичайної форми якісного прикметника: більш вдалий, більш глибокий, менш вередливий.

Найвищий ступінь прикметників утворюють додаванням: а) префікса най- до форми вищого ступеня: найбільший, найкраща, найменше; б) слів найбільш, найменш до звичайної форми якісного прикметника: найбільш зручний, найбільш стійка, найменш приємне.

Для підсилення вживають при формах найвищого ступеня прикметників частки що і як. Пишуть їх з прикметниками разом: щонайсильніший, якнайбільший, якнайшвидший.

Для офіційно-ділового стилю мовлення характерна складена форма ступенів порівняння прикметників.Активні та пасивні дієприкметники

Переклад з російської та польської мов дієприкметників і дієприкметникових зворотів українською мовою Підпорядкований таким правилам: 1. Пасивні дієприкметники російської мови на -м(ий) в українській мові змінюють дієприкметники на -н(ий). Наприклад: производимый (рос.) — вироблюваний (укр.); недостижимый (рос.) — недосяжний (укр.).

 2. Активні дієприкметники теперішнього часу російської мови відтворюють прикметники українською мовою: навколишній, життєствердний, руйнівний.

 3. Активні дієприкметники минулого часу пишуть із суфіксом :посивілий, завислий.

 4. Російські активні дієприкметники перекладають в українській мові як іменники: работающийпрацівник; играющийгравець.

Практичні завдання

1.Поставте іменники у формі місцевого відмінка однини, вкажіть варіанти. З’ясуйте, чи змінюється форма при використанні різних прийменників , на, по, при).

Проект, бік, будинок, документ, край, селище, місто, море, стіл, пальто, журнал, ворота, сусіди, доповіді, вікна, конференція, річка, серце, факультет, університет, довідник, службовець, протокол, інструкція, положення, установа, статут, звіт, контроль, мета, гриф, діяльність, ліквідація, апарат, адреса, підпис.

2.Утворіть (де можливо) від форм однини іменників множинні форми.

Політика, глибина, біль, нежить, реакція, згода, земля, асфальт, шлях, співробітництво, дисципліна, погляд, вогонь, ватра, освіта, центр, поезія, якість, покіс, здібність, нахил, хід, відпочинок, допомога, бавовна, століття, бюлетень, інформація, конституція, інструмент, цвіт, радість, страх, хвилювання, вистава, час, малюнок, музей, турбота, газон, жир, оксамит, асортимент, читач, покриття.

3.Провідміняйте прізвища, імена, по батькові.

Наталя Миколаївна, Тетяна Володимирівна, Олесь Петрович Боженко, Ілля Васильович Нестеренко, МиколаДерійко,Олег Ернестович Поташ, Любов Сергіївна Балануха, Андрій Вікторович Вереміїв, Галина Василівна, Ігор Дмитрович, Анатолій Іванович, Юрій Пантелеймонович, Марія Фролівна, Тарас Лаврентійович.

4.Утворіть форми ступенів порівняння прикметників.

Гарячий, близький, гарний, демократичний, дужий, радісний, успішний, крислатий, тонкий, блакитний, дешевий, теплий, спокійний, вишуканий, серйозний, розкішний, ошатний, легковажний, головний, коштовний, синій, темний, солодкий, активний, прибутковий.

5.Поставте слова у формі орудного відмінка однини, правопис поясніть.

Височінь, вісь, вість, галузь, доповідь, жовч, загибель, любов, мідь, подорож, промисловість, радість, тінь, черствість, цілісність, якість.6.Поставте слова у формі родового відмінка однини і погрупуйте за двома колонками: 1) із закінченнями -а,; 2) із закінченнями -у,-ю.

а) Ансамбль, апарат, барельєф, батальйон, вид, віск, гвинт, город, долар, мед, міст, замок, землетрус, іменник, іменинник, інструмент, інтерес, карниз, коридор, магазин, малюнок, мільйон, настрій, ніж, овес, оратор, оркестр, понеділок, півень, пісок, принцип, рис, ритм, сад, синтаксис, спорт, текст, учитель, хлопець, хор, футбол;

б) Андрій, Байкал, Берлін, Богдан, Вашингтон (штат), Відень, Вовк (прізвище), Воронеж, Донець, Дунай, Єгипет, Ірак, Іртиш, Казахстан, Каїр, Київ, Китай, Миргород, Мороз (прізвище), Нью-Йорк (місто), Остап, Париж, Санкт-Петербург, Тетерів, Харків.

7.Від поданих прикметників утворіть вищий і найвищий ступені порівняння.

Авторитетний, активний, багатий, бадьорий, високий, вірний, вразливий, грубий, густий, дешевий, довгий, дрібний, люб’язний, малий, міцний, ніжний, обдарований, радісний, розумний, тихий, урочистий, хороший, цікавий, чистий, широкий, щасливий, яскравий.

8. Випишіть словосполучення. Іяких правильно утворено форму родового відмінна в іменниках чоловічого роду.

Відкриття рахунку — відкриття рахунка; до акту додається – до акта додасться; вручення диплому — вручення диплома; пам’ятного знаку — пам’ятного знака; до призначеного терміну — до призначеного терміна; структурного підрозділу — структурного підрозділа; переїхати до Нового Бугу — переїхати до Нового Буга; направити до Львову — направити до Львова; політичного блока — політичного блоку; незаперечного факту — незаперечного факта; працівники апарату працівники апарата; важливого об’єкта — важливого об’єкту; своєчасного контролю — своєчасного контроля; ділового папера — ділового паперу.

9.Утворіть від поданих дієслів усі можливі форми дієприкметників.

Цікавитися, говорити, співати, бігати, стрибати, білити, червоніти, встигати, терпіти, довіряти, виконувати, писати, усміхатися, висунути, заганяти, допомагати, реалізовувати, зберігати, планувати, гріти, сідати, дякувати, їсти, повідомляти, вишивати, звертатися, вживати, звільнити, споживати.

10.Уважно прочитайте текст, перепишіть. Виберіть правильні граматичні форми прикметників, подані в дужках.

Ринкова економіка є (більш складнішою, більш складною) й (більш вимогливішою, більш вимогливою), ніж адміністративна. За умов вільного потоку капіталу, ресурсів, ноу-хау і сучасної продукції більшості наших підприємств із (застарівшими, застарілими) системами управління, технологіями, товарами на ринку робити нічого. Тому керівникам у (самі короткі, найкоротші) строки треба буде пройти шлях через науку, практику до (найвищого, самого високого) мистецтва управління. Без опанування сучасної теорії та мистецтва менеджменту вітчизняними підприємствами не зупинити наростання (кризисних, кризових) процесів в Україні.

11.Доповніть речення дієсловами.

1. Юридичні сторони ... відповідальність згідно із законодавством. 2. Фахівець участь у виконанні взятих зобов’язань. 3. Матеріально відповідальна особа… на себе відповідальність за збереження матеріальних цінностей.. 4. Цей Зговір ….чинності з моменту його підписання.5. Для проведення ревізії спеціальну комісію.6.Доповідач чимало переконливих фактів. 7. Ми на вашу підтримку.

12.Перекладіть словосполученняукраїнською мовою.Исполняющий обязанности директора; нашумевшее дело; неосознаваемый поступок; штраф, взыскиваемый на месте; эксплуатируемый в течении длительного времени; функционирующий два месяца; присвоенный товар; привлеченный к ответственности; прерванный отпуск; потерпевший поражение; потребляемый населением; востребованная профессия; действующее законодательство; смягчающие обстоятельства; руководящий состав; занимаемая должность; недостающие документы.

13.До поданих іменників доберіть прикметники, узгоджуючи їх у роді, числі та відмінку.Авеню, Ай-Петрі, конферансьє, ДАІ, цунамі, рефері, торнадо, торі, аташе, кюре, ДПА, міс, протеже, ЗМІ, альма-матер, поні, бандероль, дріб, путь, нежить, шампунь, покуть, ступінь, Сибір, біль, рукопис, ярмарок, криза, розкіш, тюль, барель, адрес, тунель, псалтир, папараці, МЗС, ЮНЕСКО.

14.Утворіть чоловічі та жіночі імена і по батькові від поданих імен. Поставте їх у кличному відмінку. Доберіть моделі офіційних звертань з цими іменами.Зразок:Оксана, Петро — Оксано Петрівно.

Марія, Володимир; Ігор, Степан; Олександра, Ігор; Михайло, Леонід; Євген, Ярослав; Валентина, Микола; Оксана, Григорій; Віталій, Іван; Олександр, Віктор; Леонід, Данило; Валерій, Андрій; Марія, Кузьма; Інна, Яків.

15Перепишіть речення, займенники в дужках поставте у правильній формі.(Наше) університет має (свій) базу відпочинку, оздоровчо-профілактичний санаторій. Експеримент (ваш) фірми не дав (жодний) результатів. Інформація — це відомості про (чому-небудь), стан і хід подій, нові відомості про навколишній світ, передані в часі й просторі. Інформація —це здобування чи передавання відомостей або (вони) різноманітностей; пізнання суті, що береться (ми) із зовнішнього світу. Інформація — це довільна фізична дія, яку супроводжує дія психічна, або процеси, у яких (їй) задіяна: передання, перетворення та збереження або спосіб і системиоброблення даних. Досить власникам японських мінікомп’ютерів потиснути руки або поплескати один одногопо плечу — і (цих) комп’ютери обмінюються інформацієюпро імена (свій) власників, електронні адреси, номери телефонів тощо.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал