Є повідомлення. Оскільки цей стиль мовлення вимагає певної форми при письмовому викладі змісту, то висловлювання має характер документаСторінка1/9
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Зміст

Особливості культури ділового мовлення………………………………… 2

Орфоепічна правильність українського професійного мовлення………… 8

Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови………….. 11

Словотвірні норми та культура професійного мовлення………………… 14

Лексикологічні норми. Синоніми у фаховому мовленні………………… 18

Пароніми у фаховому мовленні……………………………………………. 22

Фразеологія ділової української мови…………………………………….. 26

Морфологічні норми у професійному мовленні…………………………. 30

Норми вживання числівників у фаховому мовленні…………………….. 35

Специфіка вживання прийменникових конструкцій в офіційно-

діловому стилі……………………………………………………………… 39

Синтаксичні норми і культура фахового мовлення……………………… 42

Комунікативні ознаки культури мовлення……………………………….. 46

Фахова термінологія……………………………………………………….. 49

Вживання слів іншомовного походження у професійному мовленні….. 54

Мовний етикет у сфері ділового спілкування……………………………. 58

Культура діалогічного спілкування……………………………………….. 62

Тестові завдання……………………………………………………………. 67

Культура фахового мовлення


Особливості культури ділового мовлення


Складовою професійної діяльності особистості є ділове спілкування, у якому послуговуються офіційно-діловим стилем. Він потребує чіткого дотримання загальноприйнятих літературних норм.
Офіційно-діловий стиль мовлення – функціональний стиль сучасної української літературної мови, яким послуговуються під час офіційного спілкування в державно-політичному, громадському, економічному житті, законодавчій, адміністративно-господарській діяльностях.
Основною функцією офіційно-ділового стилю є повідомлення. Оскільки цей стиль мовлення вимагає певної форми при письмовому викладі змісту, то висловлювання має характер документа.

Характерними ознаками офіційно-ділового стилю вважають документальність, стислість, чіткість, високу стандартизацію більшості висловів, сувору регламентацію тексту, офіційність.

Основним мовним засобом офіційно-ділового стилю мовлення є термін.
Термін (лат. terminus— рубіж, межа) — слово або словосполучення, що позначає поняття певної галузі науки, техніки тощо.
У термінології багатьох галузей існують наближені до термінів слова - професіоналізми.

Професіоналізми (франц. professionnel, від лат. professio -спеціальність) - слова, вживані групами,осіб на позначення предметів і понять, які безпосередньо пов’язані з їхньою професійну діяльністю або родом занять.
Їх можна згрупувати за сферою вживання: у мовленні учителів, лікарів, спортсменів, рибалок тощо. На. відміну від термінів основною сферою функціонування професіоналізмів є усне мовлення людей певної професії.

Основним видом офіційно-ділового стилю є документ.


Документ — засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людини.
Будь-якому документу властиві такі характеристики: достовірність, переконливість, правильне оформлення,конкретність, змістовність пропозицій та вказівок. Його складають окремі елементи — реквізити.

Розрізняють такі підстилі офіційно-ділового стилю: дипломатичний, адміністративний, юрисдикційний, законодавчий. У межах підстилів називають жанри (види): інформаційно-ознайомлювальні (інструкція, інформація), власне інформаційні (записка, оголошення, запрошення, лист), документальні (наказ, протокол, угода, заява).

Культура ділової мови передбачає володіння двома видами норм: 1) текстовими, які регулюють закономірності побудови документа, розгортання його змістової схеми; 2) мовними, що встановлюють закономірності відбору мовного матеріалу для наповнення схеми документа.

Практичні завдання
1. Прочитайте текст. Чи згодні Ви з висловленою думкою? Відповідь обґрунтуйте.

Сьогодні культура і мова виявилися об'єднаними в царині духовних вартостей у кожної людини і всього суспільства. Мабуть, ніхто не буде заперечувати, що в низькій культурі мови виявляються виразні ознаки бездуховності... Мовна неграмотність, невміння написати елементарний текст, перекласти його з української мови на російську і навпаки чомусь перестали сприйматися як пляма на службовому мундирі.

Мовна культура — це надійна опора у вираженні незалежності думки, розвиненості людських почуттів, у вихованні діяльного, справжнього патріотизму. Культура мови передбачає вироблення етичних норм міжнаціонального спілкування, які характеризують загальну культуру нашого сучасника(В. Русанівський. Культура української мови).
2. Погрупуйте слова, пов'язані з професіями менеджера, бухгалтера, аудитора.

Менеджер— …

Бухгалтер — ...

Аудитор — ...

Персонал, цифрові показники, облік, аудит, кредит, конфлікт, звітність, грошовий обіг, ієрархія, баланс, прибуток, менеджмент, достовірність, виручка, продукт, об'єктивність, турбота, недостача, аванс, надлишок, цілі, партнерство, інвентаризація, розрахункові операції, обчислювання, маркетинг, кадри, податок, ризик, відомість, дебет, взаємини, бартер, етика, звіт, кошти, позичка, нарахування, персонал.
3. Доберіть антоніми до синтаксичних конструкцій, які притаманні мовленню менеджера.

Зразок:

Зовнішня торгівля — внутрішня торгівля.


Брати в оренду — ...

Продаж продукції — ...

Приватна власність — ...

Прибутки підприємства — ...

Високорентабельне господарство — ...

Рентабельне господарство — ...

Максимальна кількість — ...

Зростання виробництва — ...

Зміцнювати зв'язки — ...

Організація фірми — ...

Економічне зростання — ...

Вивезення товарів — ...

Розширювати експорт — ...

Нестача сировини — ...


4. З'ясуйте, чи відповідають назви термінів дефініціям. Якщо ні, доберіть правильне визначення.

1. Аудит — це фізична особа, яка здійснює перевірку і несе остаточну відповідальність за неї.

2. Експерт — це всі партнери, фахівці, задіяні в аудиторській практиці фірми.

3. Планування – перевірка арифметичної точності первинних документів і бухгалтерських записів або проведення незалежних підрахунків.

4. Запит – документує і підтверджує згоду аудитора з призначенням, метою та обсягом аудиту.

5. Аудитор – це перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів з метою визначення їх достовірності.

6. Персонал — це фізична особа або фірма, яка володіє спеціальними навичками, знаннями й досвідом роботи впевній галузі.

7. Обчислення — розроблення загальної стратегії та детального підходу щодо очікуваного характеру, часу, обсягу аудиту.


5. Перекладіть подані словосполучення українською мовою. Складіть з ними речення (на вибір).

Компания, специализирующаяся на...

Меры по увеличению сбыта товаров...

Деловые отношения...

Самый низкий показатель...

Текущие показатели...

Стабильное положение...

Товары, продаваемые за наличные...

Товары, являющиеся объектом мировой торговли...

Ограничительные мероприятия по сбыту...

Товары, не облагаемые пошлиной...

Пользоваться спросом...

Скоропортящиеся сельскохозяйственные продукты...

Совместная работа...

Общий обьем потребления...

Крупномасштабное производство...

Обслуживать потребительский рынок...

Юридический адрес...

Заключение коллективного соглашения...

Средства, поступившие из...

Снять деньги со счета...

Продавать за наличные...


6. Поміркуйте і дайте відповіді одним словом на запитання, що стосуються обліку предметів, товарів.

Як називають предмети, що не мають цінності?

Як називають предмети, які швидко зношуються?

Як називають товари, які реалізували?

Як називаються товари, які випробували?

ЯК називають заборгованість, яку погасили?

Як називаються ціни, за якими купують товар?
7. Вставте пропущені букви в дієсловах, частовживаних у професійному мовленні державних службовців.

Спр..яти, ро..кривати, забе..печувати, пр..міряти, ро..поряджатися, заре..струвати, д..монструвати, р..формувати, задовол..няти, затвер..жувати, допом..гати, економ..мо, аналізу..мо,поклада..мо, дорож..мо, бач..мо, експерт..менту..мо, захища..мо, вважа..мо, працю..мо, реагу..мо, створю..мо.


8. Укажіть правильний варіант визначення понять «професія», «спеціальність», «фах», «кваліфікація», «ремесло» інші пере класифікуйте.

Професія — окрема галузь науки, техніки, мистецтва, сфера чиєїсь діяльності або вивчення чого-небудь.

Спеціальність — рід занять, трудової діяльності, що вимагає знань і навичок; джерело існування.

Фах — вид заняття, трудової діяльності, що вимагає певної підготовки і є основним засобом до існування.

Кваліфікація — яке-небудь заняття, справа, робота.

Ремесло — ступінь придатності, підготовленості до якого-небудь виду праці; визначення, означення.


9. Оберіть єдино можливе в кожному випадку слово. Поясніть свій вибір.

1. Студенти успішно (склали, здали) семестрові екзамени. 2. Декан (відчинив, відкрив, розгорнув) чергове засідання ради факультету. 3. Я (рахую, вважаю, гадаю), що студенти Черкаського національного університету мають можливість (одержувати, здобувати, набувати) якісну вищу освіту. 4. (Відношення, відносини, стосунки) колег складалися упродовж кількох років. 5. У документах (зустрічаються, трапляються, стикаються) грубі граматичні помилки. 6. Ця пропозиція студентської ради (варта, годиться, гожа) на увагу. 7. (Уздовж, на протязі, протягом) навчального року студенти плідно працювали над науковим дослідженням. 8. Деканат підготував проект наказу про (відчислення, відрахування) студентів.


10. Прочитайте речення. Відредагуйте. Запишіть правильні варіанти.

1. На протязі довгого часу мені відмовляли в розгляді моєї справи. 2. Щоб покращити якість навчання дисципліни, на кафедрі вважають потрібним... 3. Прошу розглянути мою просьбу і прийняти міри стосовно цих студентів. 4. Я виходжу на слідуючій зупинці. 5. Абсолютна більшість цих наказів виконана. 6. Завдяки хворобі він відставати від інших. 7. Переверніть сторінку книжки. Він діяв згідно розпорядження. 9. Приймати участь устудентській конференції. 10. Люба речовина складається з дуже малих часток — так званих атомів. 11. Все, що є у природі, складається приблизно зі сто основних речовин які називаються елементами. 12. Атом — це сама дрібна доля елемента, яка ще залишається самим елементом (зберігає всі його властивості). 13. Атоми різних елементів можуть з'єднуватися разом, утворюючи вщент нові речовини. 14. В ядрі урана, одного з самих важких елементів, 92 протона.

11. Перекладіть текст, дотримуючись усіх норм культури української мови.

Причина успеха персональных компьютеров

В настоящее время индустрия производства компьютеров й программного обеспечения для них является одной из наиболее важных сфер экономики развитых стран. Ежегодно в мире продаются десятки миллионов компьютеров. Только в США объем продаж компьютеров, услуг й программного обеспечения составляет десятки миллиардов долларов й постоянно продолжает расти.

Это происходит по нескольким причинам:

простота й пользования;

возможность индивидуального взаимодействия с компьютером без каких-либо посредников й ограничений;

относительно высокие возможности по переработке информации;

наличие программного обеспечения, охватывающего практически все сферы человеческой деятельности.


12. Виправте помилки у словосполученнях. З'ясуйте причину таких помилок.

Нерозбірлива підпис, толкування заповіту, степінь здійснення злочинних намірів, фахівець по кримінальному праву, конституційно-правові відношення, відмова од замаху, оголошення обвинувачульного висновку, незатребований лист, змінена запис, безвідповідальне лице, особова власність, перехід на сторону ворога, головний воєнний прокурор, проголошення захисної промови, становище необхідної оборони.

13. Складіть текст захисної промови в суді, використовуючи слова з довідки.

Довідка: слушність, дотримуватися порядку, неосуд ний стан, повідомлення сторін про час розгляду справи, адекватне тлумачення закону, показання свідків, податкова реєстрація, валютний злочин, запобігання шкоді, право законодавчої ініціативи, економічна політика, поручительський підпис, привід до порушення кримінальної справи.


14. Дотримуючись норм культури мовлення, дайте юридичну оцінку статтям Конституції, які пов'язані:

а) із захистом прав і свобод національних меншин України;

б) з територіальним устроєм України;

в) з імміграційною політикою.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал