Є. Ф. Шевченко лексика української мови факультативний курс 7 клас тернопіль навчальна книгаСкачати 75.88 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.05.2017
Розмір75.88 Kb.

Є.Ф. Шевченко
ЛЕКСИКА
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Факультативний курс
7 клас
ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.
© Навчальна книга — Богдан, 2013
УДК 81’373:811.161.2
ББК 81.2-3Укр
Ш 37
Посібник містить методичні розробки факультативних занять курсу «Лек- сика україн ської мови» за програмою, рекомендованою Міністерством освіти
і науки, молоді та спорту України.
Матеріал посібника можна використати на уроках української мови під час вивчення лексики та в позакласній роботі під час проведення свят рідної мови.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів, шанувальни- ків рідного слова, для всіх, хто хоче удосконалювати свою мовленнєву культуру.
УДК 81’373:811.161.2
ББК 81.2-3Укр
ISBN 978-966-10-2021-3
Шевченко Є.Ф.
Ш 37 Лексика української мови. Факультативний курс. 7 клас. — Тернопіль:
Нав чальна книга — Богдан, 2013. — 144 с.
ISBN 978-966-10-2021-3
Навчальне видання
ШЕВЧЕНКО Євгенія Феодосіївна
ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Факультативний курс
7 клас
Головний редактор Богдан Будний
Редактор Надія Бульчак
Художник Володимир Басалига
Комп’ютерна верстка Нелі Домарецької
Підписано до друку 10.02.2013. Формат 70х100/16. Папір друкарський.
Гарнітура Times. Умовн. друк. арк. 11,61. Умовн. фарбо-відб. 11,61.
Видавництво «Навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців
ДК №370 від 21.03.2001 р.
Навчальна книга – Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м. Тернопіль, 46002
Навчальна книга – Богдан, а/с 529, м. Тернопіль, 46008
тел./факс (0352) 52-19-66; 52-06-07; 52-05-48
office@bohdan-books.com
www.bohdan-books.com

ВСТУП
Рідна мова розкриває людині велич і красу світу. Чим багатшим і різноманітнішим є словник мовця, тим точніше він висловлює свої думки.
Вивчення лексикології збагачує активний словник учнів, сприяє формуванню високого рівня культури мовлення.
Основним підходом до вивчення лексикології є вивчення словникового запасу рідної мови з погляду стилістичного вживання та призначення слів у мовленні. Це допоможе учням відповідально ставитися до вибору та вживання кожного слова, розуміти його виражальні можливості.
У процесі засвоєння знань з лексикології передбачається оволодіння нормами сучасної української літературної мови: лексичними, стилістичними, правописними.
Основна мета факультативного курсу з української мови — сприяти зас- воєн ню учнями лексики рідної мови відповідно до норм сучасної української літературної мови, формувати вміння та навички доречно вживати слова в мовленні з урахуванням їхніх стилістичних особливостей, збагачувати словниковий запас школярів.
Завдання факультативного курсу:

дати ґрунтовні та систематичні знання про слово як одиницю мови, лек- сичне значення слова, групи слів за значенням;

дати уявлення про склад української лексики за її походженням, а також про історичні зміни у складі лексики сучасної української літературної мови;

поповнити, уточнити й активізувати словниковий запас учнів, сформувати вміння користуватися лінгвістичними словниками та довідниками;

навчити доречно, правильно вживати слова рідної мови з урахуванням мети та ситуацій спілкування, сприяти оволодінню учнями українським мовлен- нєвим етикетом;

виховувати потребу у вивченні рідної мови, в удосконаленні власного мов- лення.
Факультативний курс з української мови для 7-х класів розраховано на викладання протягом навчального року (34 год., одне заняття на тиждень).

Орієнтовне календарно-тематичне планування занять курсу
7 клас
Пор.

Зміст програмового матеріалу
К-сть
год
Дата
ВСТУП (1 год)
1
Предмет вивчення лексикології. Словникове багатство української мови.
1
СЛОВО ЯК ОДИНИЦЯ МОВИ (4 год)
2
Слово як одиниця мови. Слово і предмет. Слово і поняття. Лексичне значення слова.
1
3–5
Слова однозначні та багатозначні. Багатозначність слова (полісемія).
Типи перенесення значень: метафора, метонімія. Зв’язок між значеннями слова.
3
ТИПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ (8 год)
6, 7
Омоніми. Джерела омонімії. Словник омонімів. Міжмовні омоніми.
Омонімія та полісемія. Омоформи, омографи, омофони.
2
8
Пароніми. Словник паронімів.
1
9–11 Синоніми. Синонімічний ряд. Джерела синонімії. Словник синонімів.
Абсолютні та неповні синоніми. Лексичні та контекстуальні синоніми.
Стилістичне використання синонімів. Синонімія і полісемія. Евфемізми.
Перифрази.
3
12, 13 Антоніми. Основа антонімічного протиставлення слів. Словник антонімів. Різнокореневі та однокореневі антоніми. Загальномовні та контекстуальні антоніми. Стилістичне використання антонімів.
Оксюморон. Антитеза.
2
СКЛАД ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ЗА ЇЇ
ПОХОДЖЕННЯМ (4 год)
14, 15 Власне українська лексика. Лексичні засвоєння зі слов’янських і неслов’янських мов. Старослов’янізми, їхні стилістичні функції.
2
16, 17 Інтернаціональна лексика у складі української літературної мови.
Кальки.
2
СКЛАД ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ЗА АКТИВНІСТЮ
ВЖИВАННЯ (5 год)
18–20 Застарілі слова: архаїзми та історизми. Стилістичне використання застарілих слів.
3
21, 22 Неологізми, способи їх творення. Загальномовні й художньо-
індивідуальні неологізми, їх використання в різних стилях.
2
СКЛАД ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ З ПОГЛЯДУ
СТИЛІСТИЧНОГО ВЖИВАННЯ (9 год)
23–25 Лексика міжстильова і співвідносна з певними стилями. Розмовна
і книжна лексики. Суспільно-політична лексика. Наукова лексика.
Терміни. Виробничо-професійна лексика.
3
26, 27 Офіційно-ділова лексика. Канцеляризми. Штампи.
2
28, 29 Лексика загальновживана і лексика обмеженого вжитку. Діалектизми.
Професійні слова. Жаргонізми.
2
30, 31 Розширення меж використання лексики, співвідносної з певними стилями. Нейтральна та емоційно забарвлена лексика.
2
32, 33 Лексикологічний розбір слова.
2
34
Підсумкове заняття.
1

5
Зауваги
та доповнення
Учитель _____________________________
Клас ________________________________
Дата _______________________________
ЗАНЯТТЯ 1
Наші порадники — словники.
Предмет вивчення лексикології. Словникове багат-
ство української мови.
Мета: ознайомити учнів із предметом вивчення лек- сикології, її розділами, зі словниковим багат- ством української мови, виховувати любов до рідного слова.
У нашій мові кожне слово,
Неначе золотий янтар,
Бо кожне слово в нашій мові —
То Божий дар!
І. Цюпа
Хід заняття
І. Ознайомлення з програмою факультативу,
метою.
ІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Вступне слово вчителя.
Мова — найкоштовніший скарб народу, найцінніше надбання. Мова єднає різні покоління людей, передається як заповіт, як найдорожча спадщина. Слово — посланець з минулого в сьогодення і з сьогодення в прийдешнє.
«Перед Словом усі рівні, як перед світом: перед не- бом, сонцем, землею… І мова на кожен народ одна…
Проте у кожного сущого на землі свій голос, свій тембр, своє інтонаційне забарвлення» (П. Мовчан).
Українська мова — одна з найрозвиненіших у світі.
Вона має величезний лексичний фонд, багату синоніміку.
Лексика (від грецьк. lexis — слово) — це сукупність слів певної мови, її словниковий склад.
Розділ мовознавства, що вивчає лексику, називається
лексикологією.
Предметом вивчення лексикології є:

значення слова як самостійної одиниці мови;

групи слів за значенням;

процеси, що відбуваються у словниковому складі мови;

особливості вживання слів.

69
Зауваги
та доповнення
Учитель _____________________________
Клас ________________________________
Дата _______________________________
ЗАНЯТТЯ 16-17
Вічні мандрівники.
Лексичні засвоєння з інших мов. Кальки. Інтерна-
ціональна лексика в складі української літературної
мови.
Мета: поглибити знання учнів про типи лексичних запозичень, формувати вміння користуватись словником іншомовних слів, визначати основ- ні типи помилок у вживанні чужомовних слів, розвивати вміння самостійно мислити, вести дискусію і обстоювати свою думку.


І чужому научайтесь,


Й свого не цурайтесь.
Т. Шевченко
Хід заняття
І. Вступне слово вчителя.
На думку мовознавців, в українській мові близько
10 відсотків запозичених слів. Слова називають вічними мандрівниками. Їх шляхи були непростими. Проходячи через мови-посередники, запозичувані слова зазнавали змін: оновлювався до невпізнання їх звуковий одяг, деякі приходили до нової батьківщини із зовсім новим значен- ням, набутим протягом тривалої мандрівки, а старе зна- чення губилось десь напівдорозі.
Пристосовуючись до нової мови, слова починали жити за законами тієї мови, в якій оселились. Звукові й структурні зміни в словах висвітлюються в етимологічних словниках, де, крім первісного значення і походження слова, подаються й ті звукові зміни, що відбулися в слові по дорозі до нас.
Наука, що вивчає первинне значення слова, нази- вається етимологією (по-грецькому етимон — «істина»).
Завдання етимології — пояснити походження і значен- ня слів через зіставлення його зі спорідненими словами.
І уявляється це слово вічним мандрівником, припороше- ним пилом чужих доріг…
ІІ. Проблемне запитання.
Чи є у світі абсолютно «чисті» мови, вільні від запо- зичень?

142
VII етап — «Орфографічна хвилинка».
Запиши правильно!
На картках командам запропоновано слова, які потрібно записати правильно.
Для 1-ої команди
Для 2-ої команди
Багато/барвний суспільно/небезпечний біло/хвостий густо/зелений віце/прем’єрський кислувато/солодкий різно/кольоровий синьо/жовтий
Всесвітньо/відомий науково/технічний естрадно/цирковий густо/посаджений західно/європейський давно/минулий середньо/вічний радіо/телевізійний
VIII етап — «Увага — стиль!»
1. Визначити стиль тексту.
Для 1-ої команди
Для 2-ої команди
Мова — це найдорожчий скарб, переданий нам сотнями попередніх поколінь, злеліяний у пісні, у переказі, у приказці. Люби свою мову, плекай її і дбай про неї. Користуйся нею, оберігай її, передай її, збагачену і ще більш розвинену, своїм дітям і онукам, а вони передадуть наступним поколінням.
М. Шумило
2. У якому стилі можна використати подані словосполучення?
Згідно з розпорядженням, відповідно до
постанови, після закінчення строку повно-
важень.
Не судіть ближнього, щоб вас не судили. Не судитиме вас Бог так, як ви судите інших. Бог відміряє вам стільки ж, скільки ви відміряли
іншим. Чому ви бачите скалку в оці брата свого, а колоди у власному оці не помічаєте?
Лицеміри, витягніть спершу колоду з ока свого, а тоді побачите, як ліпше вийняти скалку з ока братового.
2. У яких стилях використовують подані емоційно забарвлені слова?
Зіронька, ластів’ятко, дитинонька, мале-
сенький, спатоньки.
IX етап — «Знайди потрібне слово!»
Дібрати літературні відповідники до діалектних слів.
Для 1-ої команди
Для 2-ої команди
Чічка
ґазда вуйко бульба кадушка зиговиця верета кошуля рискаль барвистка хутко мочар
Мандибурка леґінь файний коновка пічкур цяцька гойно катрага хідник в’язан цвигати плай
Х етап — «Поєднай слова!»
З якими словами поєднуються слова-пароніми?
Для 1-ої команди
Для 2-ої команди
Особистий — особовий (речі, посвідчення, справа, охорона)
Економічний — економний (криза, проект, чоловік, витрачання коштів)
Управління — правління (виробництвом, президентське, житлове, кооперативу)
Тактовний — тактичний (допомога, план, зауваження, удар)

143
ХІ етап — «Декламатор»
Слово про слово
Читання поезій про мову (завдання дають наперед).
ІІ. Підведення підсумків турніру. Визначення переможців.
ІІІ. Заключне слово вчителя.
Рідне слово — невичерпне джерело. Воно дає нам можливість спілкуватися,
є нашим оберегом. Пам’ятайте слова Василя Сухомлинського: «Багата мова — багатий духовний світ, розвинуте почуття краси слова — висока моральна куль- тура». Відкривайте і бережіть скарби рідного слова!»
Використана література
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.: Ірпінь. Перун,
2005.
2. Етимологічний словник української мови. У 7 т. — К.: Наукова думка, 1982.
3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. — Х.: Весна, 2010.
4. Коваль А. Слово про слово. — К.: Радянська школа, 1986.
5. Короткий тлумачний словник української мови. — К.: Радянська школа, 1978.
6. Матвієнко А. Рідне слово. — К.: Просвіта, 1994.
7. Народ скаже — як зав’яже. Українські народні прислів’я, приказки, загадки. —
К.: Веселка, 1971.
8. Пономарів О.Д. та ін. Сучасна українська мова. Підручник. — К.: Либідь, 2001.
9. Словник антонімів. Уклад. Л.М. Полюга. — К.: Радянська школа, 1987.
10. Словник іншомовних слів. За ред. О.С. Мельничука. — К.: Головна редакція
Української радянської енциклопедії, 1977.
11. Словник літературознавчих термінів. М. М. Лесин, О.С. Пулинець. — К.:
Радянська школа, 1971.
12. Словник паронімів української мови. Д. Гринчишин, О. Сербенська. — К.:
Освіта, 2008.
13. Словник синонімів української мови. У 2 т. — К.: Наукова думка, 2001.
14. Степанюк М. Лексикографія української мови. Навчально-методичний по- сібник для 9 класу, 2007.
15. Українська мова: Енциклопедія. — К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Ба- жана, 2004.
16. Чак Є. Барви нашого слова. — К.: Радянська школа, 1989.
17. Чак Є. Мандрівка в Країну Слова. — К.: Веселка, 1986.
18. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К.: Літера, 2000.

144
Зміст
Вступ ........................................................................................................................ 3
Заняття 1. Наші порадники — словники. Предмет вивчення лексикології.
Словникове багатство української мови. ...................................................... 5
Заняття 2. Спочатку було слово. Слово як одиниця мови. Слово і предмет.
Слово і поняття. Лексичне значення слова. ................................................. 11
Заняття 3-4. Рідні, але різні. Слова однозначні й багатозначні.
Багатозначність слова (полісемія). ................................................................ 15
Заняття 5. А слово народжує слово… Типи перенесення значень слів: метафора, метонімія, синекдоха. ................................................................... 19
Заняття 6-7. Слова-тезки. Омоніми. Омонімія та полісемія. Джерела омонімів. . 27
Заняття 8. Зовні схожі — різні ми… Пароніми. Словник паронімів. ................ 35
Заняття 9-11. Слова-побратими. Синоніми. Синонімічний ряд.
Джерела синонімії. Словник синонімів. ....................................................... 41
Заняття 12-13. Непримиренні слова. Основи антонімічного протиставлення слів. Антитеза. Оксюморон. ............................................... 51
Заняття №14-15. Зіницями прасловенятка. У слові просвічує слово.
Склад української лексики за її походженням. Власне українська лексика. . 59
Заняття 16-17. Вічні мандрівники. Лексичні засвоєння з інших мов. Кальки.
Інтернаціональна лексика в складі української літературної мови. ........... 69
Заняття №18-20. Епоха в слові ожива. Склад лексики української мови за активністю вживання. Застарілі слова: архаїзми та історизми.
Стилістичне використання застарілих слів. ................................................. 77
Заняття 21-22. Нове життя нового прагне слова…
Неологізми. Загальномовні й художньо-індивідуальні неологізми. ........... 87
Заняття 23-25. Це таємниче слово «стиль»… Склад української лексики з погляду стилістичного використання. Лексика міжстильова
і співвідносна з певними стилями. Суспільно-політична, наукова лексика. Терміни. Виробничо-професійна лексика. .................................... 93
Заняття № 26-27. Офіційно-ділова лексика. Канцеляризми. Штампи. ............ 103
Заняття № 28. Пасинки мови чи рідні діти? Лексика обмеженого вжитку.
Діалектизми. ................................................................................................... 113
Заняття № 29. Лексика обмеженого вжитку. Професіоналізми. Жаргонізми. . 121
Заняття №30-31. Розширення меж використання лексики, співвідносної з певними стилями, нейтральна та емоційно забарвлена лексика. ............ 127
Заняття № 32-33. Лексикологічний розбір слова. ............................................... 137
Заняття № 34. Підсумкове заняття. Мовознавчий турнір. ................................. 139
Використана література ........................................................................................... 143


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал