Якимчук Борис Андрійович Уманський державний педагогічний університет імені Павла ТичиниДата конвертації12.05.2017
Розмір45.3 Kb.
Якимчук Борис Андрійович

Уманський державний педагогічний

університет імені Павла Тичини,

м. Умань
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХПСИХОЛОГІВ

У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

На сучасному етапi розвитку суспiльства перед фахiвцем у галузі практичної психології ставляться новi вимоги. У зв’язку з цим слушною є ідея доцільності перегляду процесу i якості його підготовки через створення освітнього професійно-спрямованого середовища, яке слугуватиме розвитку та саморозвитку професійної мотивації, професійно-важливих якостей фахівця, усвідомленому ставленню до власної професіоналізації, успішному опануванню професійними знаннями, уміннями та навичками, адаптації та професійній ідентифікації майбутніх психологів. Акцент необхiдно зробити на формування особистостi активної, думаючої, рефлексуючої. Це спритиме формуванню готовності до професійної діяльності, яка виступає інтегруючим показником оптимізації індивідуально-професійного розвитку. У зв’язку з цим виникає потреба розробки моделі оптимізації індивідуально-професійного розвитку майбутнього практичного психолога та її подальшого впровадження у процес навчання.

Навчальний процес у ВНЗ повинен орієнтуватися на використання ряду психологічних засобів оптимізації індивідуально-професійного розвитку студентів, спрямованих на активізацію відповідних якостей особистості майбутнього фахівця через створення освітнього професійно-спрямованого середовища. Це дозволить студентам оволодіти системою відповідних психологічних знань, сприятиме зростанню самопізнання та здатності до позитивного самоставлення до себе і життя, стимулюватиме розвиток професійного зростання, здатності аналізувати власну поведінку з метою допомогти собі та іншим для підвищення ефективності міжособистісних взаємин.

У процесі теоретико-експериментального дослідження, виконаного нами, здійснено системний аналіз теоретичних положень щодо психологічної готовності студентів до професійної діяльності, виділено компоненти індивідуально-професійного розвитку (ІПР), удосконалено понятійно-категоріальний апарат теорії оптимізації індивідуально-професійного розвитку фахівця («індивідуально-професійний розвиток», «готовність до професійної діяльності», «професійна самоідентифікація», «освітнє професійно-спрямоване середовище»), організаційно-методичні засади оптимізації ІПР, науково обґрунтовано модель оптимізації індивідуально-професійного розвитку майбутніх практичних психологів в процесі навчання у ВНЗ, яка реалізована через одноіменну програму і виявляється у активізації мотиваційного, когнітивного, емоційно-вольового, особистісного та операційного компонентів готовності до професійної діяльності, завдячуючи створенню освітнього професійно-спрямованого середовища, що передбачає поєднання аудиторної та позааудиторної роботи з використанням активних та інтерактивних форм навчання, розроблені психолого-педагогічні умови (загальні, окремі та спеціфічні) оптимізації індивідуально-професійного розвитку студентів, який характеризується динамічністю, нелінійністю та багаторівневістю якісних змін, які зумовлені системою внутрішніх та зовнішніх навчально-професійних факторів. У процесуальному плані індивідуально-професійний розвиток майбутнього практичного психолога в період навчання у ВНЗ виявляється у переході від етапу адаптації та інтенсифікації до ідентифікації, встановлено вплив освітнього середовища на оптимізацію індивідуально-професійного розвитку майбутніх практичних психологів.

Значимість результатів наукових пошуків, здійснених нами, полягає в тому, що проведено цілісний системний аналіз феномену оптимізації ІПР майбутніх фахівців у процесі їх навчання у ВНЗ, який об’єктивований у концептуальній моделі цього явища; набули змістовної конкретизації та інтерпретації вихідні теоретико-методологічні положення щодо готовності студентів до здійснення професійної діяльності; виявлено та описано психолого-педагогічні умови та фактори індивідуально-професійного розвитку студентів-психологів, що дозволяють оптимізувати процес професійного становлення майбутнього фахівця; встановлено психологічні фактори, що сприяють та перешкоджають ІПР.


Список використаних джерел

  1. Оптимізація індивідуально-професійного розвитку майбутніх практичних психологів в процесі навчання у ВНЗ [Текст ]: монографія / Б. А. Якимчук, О. А. Демчук, С. Ю. Діхтяренко [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 275 с.

  2. Пaнoк В. Рефoрмувaння змісту, фoрм і метoдів підгoтoвки прaктикуючих психoлoгів як нaгaльнa вимoгa суспільнoї прaктики / В. Панок // Прoблеми підгoтoвки і підвищення квaліфікaції прaктичних психoлoгів у вищих нaвчaльних зaклaдaх. – К. : Нікa-Центр, 2002. – С. 18–28.

  3. Чепелєвa Н. В. Теoретичне oбґрунтувaння мoделі oсoбистoсті прaктичнoгo психoлoгa / Н. В. Чепелєвa, Н. І. Пoв’якель // Психoлoгія : зб. нaук. прaць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1998. – Вип. 3. – С. 35–41.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал