Яким він має бути, випускник ХХІ сторіччя?Скачати 113.28 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір113.28 Kb.
Тема: Яким він має бути, випускник ХХІ сторіччя?

Формування громадянської компетентності.

Мета :


 • сприяти формуванню основних компетенцій - культурної, соціальної, історичної, демократичної, громадянської;

 • формувати особистісні погляди на сучасні події;

 • виховувати патріотів Батьківщини, творців суспільства нового типу, спрямованого на розбудову майбутнього;

 • розвивати у старшокласників  уміння аналізувати та оцінювати події минулого й сьогодення , визначати своє відношення до них;

 • виховувати повагу до співрозмовника.

Практичне завдання:

 • Усвідомлення себе як громадянина,патріота, здатного жити в полікультурному плюралістичному суспільстві, який володіє громадянською компетентністю, знає свої права й обов’язки, вміє впливати на зміни в суспільстві, поважає права людини.

 • формування вміння погоджувати свої права та обов’язки;

 • формування взаємоповаги до мови, культури, релігії різних народів;

 • утвердження гуманістичної моралі;

 • уміння визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства;

 • виховання негативного ставлення до будь-яких форм насильства;

 • формування соціальної активності та професійної компетентності.

Обладнання: аудіоапаратура, мультимедійна установка, плакат з епіграфом, слайди, афоризми про громадянську позицію, виховання, патріотизм.

Методичні прийоми: • метод «Коло ідей »для визначення теми заняття на аналітичному етапі;

 • метод «Мозкового штурму» для визначення проблем для обговорення;

 • метод проектів на практичному етапі підготовки;

 • метод семінарського заняття на презентаційно-контрольному етапі.

Епіграф:

Не питай, що твоя батьківщина може зробити для тебе- спитай, що ти можеш зробити для своєї батьківщини.

Джон Кеннеді

Хід заняття:  1. Вступне слово вчителя; постановка проблем для обговорення.

  2. Обговорення теми, завдань, епіграфа уроку;

  3. Виступ І доповідача; співдоповідача; відповіді на запитання; репліка опонента.Виховання, школа і педагогічна думка Київської Русі 
Виховання у східних слов’ян. Мета, зміст, засоби і традиції виховання у східних слов’ян.Етнопедагогіка. Джерела виховної мудрості. Виникнення і поширення писемності у східних слов’ян. 
Зародження і розвиток шкільної освіти в Київській Русі. Передумови виникнення шкіл. Характеристика основних типів шкіл і виховання. Зміст і методика шкільного навчання. Освіта і виховання жінок.Ярослав Мудрий і розповсюдження книгописання на Русі. Порівняльний аналіз шкільництва й виховання в Київській Русі і західноєвропейських державах. Причини широкого розповсюдження і зростання освіти в Київській Русі. 
Педагогічна думка у Київській Русі. Характеристика перекладних та оригінальних літературно-педагогічних пам’яток Київської Русі ХІ-ХІІ ст. Історико-педагогічне значення “Повчання дітям” Володимира Мономаха. 
Тема 9. Розвиток освіти і педагогічної думки в епоху українського Відродження (ХУІ – перша пол. ХУІІ ст.)

Умови й загальна характеристика розвитку освіти в Україні у ХУІ – 1 пол. ХУІІ ст. Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні. Статути братських шкіл. Принципи організації, етапи розвитку, зміст і методика навчання у братських школах . Принципи організації, етапи розвитку, зміст і методика навчання у братських школах. Львівська братська школа і її значення. Творче використання Я. Коменським досягнень українських братських шкіл. Педагогічна діяльність учителів братських шкіл. Роль братських шкіл в українському національному відродженні. 


Культурно-освітні осередки і перші вищі навчальні заклади в Україні. Острозька академія, її заснування, зміст освіти та роль у розвитку національної освіти. Києво-Могилянська академія, її організація, зміст і методика навчання, роль як загальноукраїнського освітнього центру. Міжнародне значення академії. Педагогічна діяльність викладачів Острозької і Києво-Могилянської академій. 
Виховання й освіта в Запорізькій Січі. Основні риси й завдання козацької педагогіки. Зміст і структура козацької освіти й виховання. Зміст і засоби виховання дітей. Система шкіл Запорізької Січі, характеристика їх роботи. 
Педагогічна думка в Україні ХУІ – 1 пол. ХУІІ ст. Навчальна література. Просвітницька діяльність І.Федорова, його перший буквар. Прогресивні педагогічні ідеї у творах видатних діячів українського відродження Лаврентія і Стефана Зизаніїв, І.Вишенського, К.Ставровецького, І.Борецького, Памви Беринди, Г.Смотрицького, М.Смотрицького, Є. Славинецького і ін. 


4.Виступ ІІ доповідача; співдоповідача; відповіді на запитання; репліка опонента.

Розвиток української педагогіки й шкільництва у другій половині ХУІІ –кінці ХУІІІ ст. 
Суспільно-політичні умови й причини відмінностей у розвитку освіти Лівобережної і Правобережної України. Освіта Правобережної і Західної України у другій пол. ХУІІ – ХУІІІ ст. Єзуїтські,протестантські, уніатські школи на Правобережжі. Посилення денаціоналізації українського народу засобами чужомовної школи. Діяльність Едукаційної комісії. Австро-угорські шкільні реформи кін. ХУІІІ ст. і їх вплив на розвиток освіти в Західній Україні. Відкриття Львівського університету. 
Розвиток шкільництва на Лівобережній Україні у другій пол. ХУІІ – ХУІІІ ст. Початкові навчальні заклади як найпошреніша форма освіти Лівобережної України. Полкові і сотенні школи ГетьманськоїУкраїни . Розвиток січових шкіл у другій пол. ХУІІ – ХУІІІ ст. Народні школи грамоти. Особливості розвитку шкільництва у зв’язку із втратою автономії України у другій пол. ХУІІІ ст. Російська освітняреформа 1786 р. і її вплив на шкільництво України. Створення нових навчальних закладів : Харківського, Чернігівського, Переяславського колегіумів. Гухівської музично-співацької школи. Вища освіта Лівобережної України у другій половині ХУІІ – ХУІІІ ст. 
Українське просвітництво ХУІІІ ст. Педагогічні погляди і діяльність Г. Сковороди. Філософські основи педагогічних ідей Сковороди, ідея “спорідненої праці”. Ідея природного виховання. Принцип народності в педагогічній спадщині Сковороди. Соворода про завдання та засоби розумового, морального, фізичного, трудового, естетичного виховання. Проблема сімейного виховання у творах Сковороди. Сковорода про вчителя і вчительську працю. Освітня діяльність С.Яворського, Ф. Прокоповича. 
Тема 11. Розвиток української педагогіки й шкільництва у першій половині ХІХ ст.

Характеристика системи освітніх закладів в Україні під Російською імперією у першій пол. ХІХ ст. Вплив освітніх реформ Росії 1804 і 1828 рр. на шкільництво України. Створення державної системи освіти ; відкриття на території України нових типів навчальних закладів. Особливості розвитку шкільництва у різних навчальних округах підросійської України. Становлення і розвиток університетської освіти. Харківський університет. Кременецький ліцей. 


Освіта в Східній Галичині, на Буковині і Закарпатті у першій пол. ХІХ ст. Австро-угорські шкільні реформи поч. ХІХ ст.і створення на західно-українських землях державної системи народної освіти. Система початкових і середніх навчальних закладів. Перехід народних шкіл у відання консисторій. Особливості розвитку шкільництва на Буковині і Закарпатті. Вища освіта на західноукраїнських землях у першій пол. ХІХ ст. Активізація боротьби українського народу ха рідну школу і мову. Особливості педагогічної освіти. 
Педагогічна думка в Україні першої пол. ХІХ ст. Педагогічні ідеї Т. Шевченка. Шевченко про виховний ідеал. Проблема народної української школи та її відродження у творах Шевченка. Діяльність Шевченка по створенню підручників для українських шкіл. Відображення у спадщині Шевченка проблеми сімейного виховання. Шевченко про особу вчителя. 
Розвиток прогресивних педагогічних ідей у творчості та діяльності І. Котляревського, П.Куліша, Куліш і проблема створення українського підручника. Створення української абетки, правопису “кулішівка”. Освітні виховні ідеї М. Костомарова. Педагогічні погляди і діяльність М.Драгоманова.Історико-педагогічне значення діяльності діячів “Руської трійці” – М. Шашкевича, Я.Головацького, І.Вагилевича. 
Педагогічна діяльність О.Духновича. Історико-педагогічне значення підручників для початкової школи та підручника з педагогіки, створених Духновичем. Ідея народності виховання. Духнович про принцип природовідповідності виховання. Проблеми фізичного, морального, розумового виховання у спадщині Духновича. Дидактичні погляди Духновича. Духнович про роль учителя у формуванні особистості. 
Тема 12. Педагогічна система К.Д. Ушинського 
Головні віхи життя і діяльності К.Д.Ушинського. Світогляд. Новаторство та педагогічна творчістьК.Д.Ушинського. Теоретичне обгрунтування педагогіки. 
Ушинський про педагогіку я науку і як мистецтво виховання. Проблема цілей виховання у працях Ушинського. Принцип народності виховання. Розробка Ушинським наукових засад національного виховання. Ушинський про рідну мову. Реалізація у спадщині Ушинського традицій народної педагогіки. 
Дидактичні погляди Ушинського. Основні закономірності процесу навчання. 
Вчення про ступені пізнання. Ушинський про формальну і матеріальну цілі навчання. Основні функціїнавчання. Новаторство Ушинського у розробці дидактичних принципів. Удосконалення класно-урочної системи навчання. Типи і структура уроків. Розробка методів навчання. Вимоги до підручників. Характеристика підручників, складених Ушинським: “Рідне слово”, “Дитячий світ”. 
Ушинський про гармонійний розвиток особистості. Шість великих вихователів. Основні засоби і методи морального, фізичного, естетичного, трудового виховання. Роль праці у житті і вихованні людини. 
Ушинський про вчителя і його підготовку. Система і зміст педагогічної освіти. Педагогічна практика як елемент підготовки вчителя. Проблема підвищення кваліфікації вчителів. Вплив педагогічних ідей Ушинського на розвиток педагогіки і школи в Україні. 
Тема 13. Розвиток української педагогіки і шкільництва у другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
Характеристика розвитку освіти в Україні під Російською імперією у другій пол. ХІХ ст. Вплив російських шкільних реформ 60 – 70 рр. на шкільництво України. Система навчальних закладів початкової і середньої освіти та особливості поширення в Україні. Реакційна політика царського уряду Росії у галузі народної освіти. Розвиток недільних шкіл. Розвиток приватних навчальних закладів. Колегі Павла Галагана. Реформа вищої освіти. Особливості вищої жіночої освіти в Україні. Фребелівський жіночий педагогічний інститут. Створення нових типів навчальних закладів. Характеристика системи народної освіти, яка склалася в Росії і на територіях підросійської України на пояатку ХХ ст. 
Характеристика розвитку освіти й шкільництва на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. – на поч. ХХ ст. Зміни в розвитку української освіти під впливом демократичної революції в Австро-Угорщині 1848 року. Австро-угорські шкільні реформи 2 пол. ХІХ ст. Зміни в розвитку освіти Західної України під впливом нових освітніх законів. Особливості поширення початкових і середніх навчальних закладів в Західній Україні у другій половині ХІХ ст. – на поч. ХХ ст. Запровадження утраквізму в школі. Розвиток жіночої освіти. Особливості розвитку педагогічної освіти в Західній Україні. Вища освіта. 
Боротьба українського в Україні другої пол. ХІХ ст. Педагогічні погляди і діяльність М.ПИрогова, Х.Алчевської, М.Корфа, Б. Грінченка, І.Франка, Л.Українки, Т.Лубенця. 

5. Виступ ІІІ доповідача; співдоповідача; відповіді на запитання; репліка опонента.

Розвиток освіти і шкільництва в Україні у ХХ ст. 
Доба української революції і початок національного, культурного й освітнього відродження. Виникнення Центральної Ради і її діяльність. Вплив лютневої революції 1917 року в Росії на суспільно-політичну ситуацію та умови розвитку освіти в Україні. Освіта в Україні під час Тимчасового уряду (лютий-червень 1917 р.). Роль громадських організацій у розвитку освіти. Всеукраїнський з’їзд учителів у квітні 1917 року і його рішення. Шкільництво в Українській державі у період правління Центральної Рди. Українізація школи. Рішення Всеукраїнських учительських з’їздів (літо 1917 р.), їх значення для оформлення національної системи освіти. РОзвиток освіти у період Гетьманату. Освітня політика у період Директорії відновленої УНР. “Проект єдиної школи в Україні”. Діяльність ЗУНРу галузі освіти і виховання. Педагогічні ідеї С. Срополка. 
Освіта у перші роки становлення радянської влади в Україні (1917-1920 р.). Основні засади освітньої політики українських більшовиків. Робота по створенню української радянської системи освіти. “Положення про єдину трудову школу УРСР”. “Декларація про соціальне виховання дітей”. Схема шкільної світи за проектом Г.Гринька. Відмінності між системами освіти Радянської України і Росії. Розвиток українського шкільництва між першоюі другою світовими війнами. “Кодекс законів про народну освіту в УРСР” (1922 р.). Різноманітність типів навчальних закладів в Радянській Україні у 20-х роках. Характеристика програмно-методичної роботи, змісту, організації та методів навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах Радянської України у 20-30 рр. Постанови ЦКВКП(б) про школу 30-х років – гальмо демократичних засад розвитку шкільництва. Уніфікація освіти в Радянській Україні у 30-х роках, запровадження нової системи освіти. Характерні риси радянської тоталітарної школи і системи виховання. Українська школа у роки другої світової війни. Розвиток української освіти в повоєнний час . Освітні реформи 50-80 –х років. 
Відродження національної системи виховання та шкільництва у період становлення незалежної України у кінці ХХ ст. Регіональні концепції національної школи, повернення до джерел народноїпедагогіки . Загальнодержавна Концепція середньої загальноосвітньої школи України (1991). Закон України “Про освіту” (1991). Формування системи безперервної, багатоступеневої освіти, її суть і шляхиздійснення. Відродження різних типів навчальних закладів : гімназій, ліцеїв, коледжів тощо. Заснування Академії педагогічних наук України (1992). Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ ст.) (1993). Закон України “Про загальну середню освіту” (1999). Концепція 12-річної загальноосвітньої загальноосвітньої школи (2000). Визначення стратегії і перспектив розвитку освіти в Україні на ХХІ ст. 

6. Диспут «Яким він має бути, випускник ХХІ сторіччя?»

Розгляд ідеї моделі сучасного випускника.

Ми, вчителі, хочемо, мріємо бачити нашого випускника, який: • уміє адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;

 • уміє критично мислити;

 • уміє використовувати набуті знання і навички у повсякденному житті;

 • уміє генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення;

 • уміє уникати будь – яких конфліктних ситуацій та виходити з них;

 • уміє добувати, переробляти різну інформацію, застосовувати її для індивідуального розвитку;

 • уміє цілеспрямовано використовувати свій потенціал для самореалізації;

 • уміє виробляти стратегію власного життя.

Завдання школи та учня в ній:
 • формування вміння погоджувати свої права та обов’язки;

 • формування взаємоповаги до мови, культури, релігії різних народів;

 • розвивати здатність ефективно взаємодіяти з людьми, які оточують;

 • розвивати здатність до раціональної продуктивної творчої діяльності;

 • формувати в молоді основи правової культури;

 • формувати готовність до життєдіяльності і праці;

 • формувати почуття відповідальності за навколишнє середовище, розвивати творчу активність;

 • допомогти молоді набути й закріпити досвід та життєві установки на здоровий спосіб життя;

 • розвивати почуття прекрасного, допомогти у становленні культури почуттів - терпимості, гармонії, краси, добра.


7. Підбиття підсумку уроку . Слово експертній групі

8. Рефлексія. Вправа «Валіза»:

- Чи справилися ви з своїм завданням?

-Що кожний із вас візьме з собою з сьогоднішньої години спілкування?

Завдання з самооцінки як випускника ХХІ сторіччя.

Звернення до епіграфів. Заключне слово.

Учитель, як дбайливий садівник,

Що прихиляється до гілки,

Перекладає мудрість книг

В учнівські малесенькі голівки.

Та ще настроює серця на щирість,

Доброту та вроду яснооку.

І все життя, аж до кінця –Продовження цього уроку.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал