Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політикиPdf просмотр
Сторінка1/12
Дата конвертації17.01.2017
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

"Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної
політики" – це посібник, метою якого є надання практичної допомо ги радникам з державної політики впродовж усього процесу плану вання, написання й опублікування аналітичних документів. Аналіз і
концептуальні ідеї, запропоновані в цьому посібнику, базуються на баченні аналітичного документа як потужного комунікаційного
інструмента в колі державної політики. Власне, посібник не лише де тально розглядає суть самого аналітичного документа, але й зосеред жується на його змісті й ролі в колі політики. Для початківців цей посібник буде корисною відправною точкою, щоб стати професійни ми авторами аналітичних документів; для досвідчених радників з державної політики – слушною нагодою розглянути різноманітні
підходи до написання аналітичних документів, щоб далі вдосконалю вати свої професійні навички.
Для того, щоб надати вам дієву допомогу в написанні аналітичних до кументів, цей посібник пропонує багато інтерактивних і зручних для користувача прийомів, як, скажімо, контрольні списки для написання
і планування після кожного важливого розділу та винесені на поля основні концептуальні ідеї. Окрім цього, посібник дає багато можли востей розглянути різноманітні підходи до аналітичних досліджень,
які використовують різні автори, пропонуючи проаналізувати опубліковані аналітичні документи.
Хоч посібник розроблено передусім для цілей самоосвіти, його також можна використовувати як навчальний матеріал для аудиторних за нять з написання аналітичних документів. Отже, ми сподіваємося, що цей посібник стане вагомим внеском у розвиток кола фахівців з дер жавної політики в країнах Центральної та Східної Європи.
Local Government
and Public Service
Reform Initiative
Local Government
and Public Service
Reform Initiative
Open Society Institute
TM and Copyright © 2002 Open Society Institute
O
Op peen n SSo occiieettyy IIn nssttiittu uttee
Nador u. 11, H–1051 Budapest, Hungary lgprog@osi.hu http://lgi.osi.hu Tel: (36 1) 327 3104 Fax: (36 1) 327 3105
Як написати дієвий
аналітичний документ у
галузі державної політики
Практичний посібник для радників
з державної політики
у Центральній та Східній Європі
Еойн Янґ та Ліза Куінн

Як написати дієвий аналітичний
документ у галузі
державної політики

Writing Effective
Public Policy Papers
A Guide for Policy Advisers
in Central and Eastern Europe
Eoin Young and Lisa Quinn

Ініціатива реформування місцевого самоврядування і державних послуг
Інститут відкритого суспільства
Як написати дієвий аналітичний
документ у галузі
державної політики
Практичний посібник для радників
з державної політики
у Центральній і Східній Європі
Еойн Янґ і Ліза Куінн
Київ
Видавництво “К.І.С.”
2003

УДК 32:351:328. 24
Еойн Янґ і Ліза Куінн. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики:
Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі / Пер. з англ.
С.Соколик. Наук. ред. пер. О. Кілієвич. – К.:“К.І.С.”, 2003. – 120 с.
ISBN 963 9419 39 7 (англ.)
ISBN 966 8039 27 0 (укр.)
Книга є практичним посібником для написання різноманітних аналітичних документів –
доповідей, аналітичних записок, як у сфері дослідження державної політики, так і в області аналізу і
вироблення політики. Це видання представляє нову прикладну науку – науку про державну політику. Показана її відмінність від політології, охарактеризовано коло причетних до державної
політики і процес вироблення політики.
Книга буде корисною для досвідчених фахівців – службовців, відповідальних за вироблення різних напрямків державної політики, радників, експертів і консультантів у відповідній сфері,
широкому колу науковців і викладачів у галузі суспільних наук, а також для початківців практиків,
студентів і аспірантів у галузі державного управління, державної політики та суміжних спеціальностей.
Переклад і публікація цього посібника українською мовою стали можливими завдяки ґранту,
наданому Центру досліджень адміністративної реформи Української академії державного управління програмою Інституту відкритого суспільства – Будапешт “Ініціатива реформування місцевого самоврядування і державних послуг”.
The translation and publication of this book in the Ukrainian language was made possible through a grant provided to the Centre for the Study of Administrative Reform, Ukrainian Academy of Public
Administration by the Open Society Institute – Budapest, Local Government and Public Service Reform
Initiative.
©
OSI/LGI, 2002
©
Світлана Соколик, переклад, 2003
©
Олександр Кілієвич, наукова редакція перекладу, передмова
©
“К.І.С.”, дизайн, макет, 2003
ISBN 963 9419 39 7 (англ.)
ISBN 966 8039 27 0 (укр.)
Книгу можна замовити в Центрі досліджень адміністративної реформи за електронною адресою:
З електронною версією книги можна також ознайомитися в Інтернеті на веб сайтах:
Copies of the book can be ordered from the
Centre for the Study of Administrative Reform by e mail:
The full version of the book is also available on the Internet at:
: akukulia@academy.kiev.ua http://lgi.osi.hu http://www.uapa csar.org.ua

ПЕРЕДМОВА ДО ВИДАННЯ КНИГИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
У читача цього видання може виникнути цілком слушне питання: чи був сенс перекладати з англійської мови книгу, одне з основних призначень якої – “вироблення умінь і навичок написання дієвих аналітичних документів для публікації іноземною мовою (тобто англійською)?” І в якій багато рекомендацій побудовані, власне, на мовних проблемах, що виникають у носіїв інших мов (країн
Центральної та Східної Європи), коли вони беруть участь в англомовних навчальних програмах з аналізу політики.
Головними спонукальними мотивами при прийнятті рішення про переклад цієї роботи були такі.
По перше, в ній досить стисло викладені основні концепції нової навіть для Заходу (вже не говорячи про Україну) науки – науки про державну політику.
По друге, книга містить багато корисних рекомендацій для написання аналітичних документів, що мають передувати ухваленню державних рішень. І ці поради потрібні всім, хто вчиться готувати подібні аналітичні матеріали, незалежно від того, рідною чи іноземною мовою. Адже вміння писати дієві аналітичні матеріали в тих форматах, які пропонуються в цій книзі, набувають особливої
актуальності ще й тому, що в Україні Кабінет Міністрів вже унормував деякі з подібних документів; в рамках адміністративної реформи готуються до затвердження нові процедури вироблення й ухвалення рішень, що ґрунтуються на методології аналізу державної політики, а також зразки документів, що супроводжуватимуть ці процедури
1
До того ж в Національній академії державного управління при Президентові України у складі
спеціальності “державне управління” починаючи з 2003/04 навчального року запроваджена нова спеціалізація – “аналіз державної політики”, навчальний план якої передбачає формування вмінь і
навичок готувати й писати аналітичні записки та інші документи, спрямовані на підготовку до ухвалення проектів державних рішень.
***
Через те, що аналіз державної політики – нові для України сфера професійної діяльності і напрямок підготовки фахівців, виникають проблеми з усталенням відповідної термінології.
Оскільки пропозиції наукового редактора перекладу щодо розв’язання дискусійних термінологічних питань вже опубліковані
2
, нижче ми лише акцентуємо увагу читачів на найпроблемніших для перекладу термінів і понять.
V
ПЕРЕДМОВА ДО ВИДАННЯ КНИГИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
1
Як приклад унормування урядом формату аналітичних документів див. Постанову Кабінету Міністрів України № 915 від 5
червня 2000 року “Про затвердження тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України”, п.V “Порядок розроблення концептуальних засад реалізації урядової політики”.
2
Олександр Кілієвич. Усталення термінології в галузі аналізу державної політики // Актуальні проблеми державного управління, сс.52 61: Зб. наук. пр. / Редкол.: С.М.Серьогін (голов. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Дніпровський регіональний
інститут державного управління УАДУ. – Вип. 1 (7) – 248 с.
Олександр Кілієвич. Англо український глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки. – К.: Вид во
Соломії Павличко “Основи”, 2003. – 510 с.

1. В англійській мові наявні два принципово різних значення слова “політика”:
n
Policy – курс дій (державна політика);
n
Politics – сфера взаємодії різних соціальних груп та індивідів, коли вони реалізують свої інтереси
(політичне життя, політична діяльність, політичні питання).
Ці два значення в українській мові розрізняються за контекстом. Проте контекст не завжди дозволяє
однозначно встановити, про що йдеться, коли перекладаються відповідні прикметники, наприклад,
policy analysis та political analysis.
В англійській мові прикметник political утворено від іменника politics
3
, і тому ми його перекладаємо як політичний: політичний аналіз – аналіз політичних (а не економічних) аспектів, пов’язаний з
існуванням різних інтересів у суспільстві.
Прикметник від policy такий же, як і відповідний іменник, і тому його доводиться перекладати
іменником з атрибутивним значенням: аналіз
політики – діяльність щодо вироблення курсу дій.
Завдяки такому підходу стає можливим розрізнити в перекладі два поняття (які обговорюються в розділі 2.3 цієї книги):
n
Political science – політична наука, політологія;
n
Policy science – наука про політику (державну).
2. З урахуванням вже опублікованих нами аргументів серед трьох можливих варіантів перекладу слова public у терміні public policy (державна політика, громадська політика, публічна політика) ми рекомендуємо для використання лише перший варіант – державна.
3. В англійській мові існують два різних за значенням терміни
4
:
n
Effectiveness – міра досягнення проголошених цілей/завдань політики, тобто її фактичний результат;
n
Efficiency – співвідношення між затратами на втілення курсу дій та результатом політики, тобто ціна досягнення цього результату (це так звана технічна ефективність, на відміну від поняття
алокативної ефективності або ефективності за Парето, яке в цій книзі не обговорюється).
В українській мові дотепер через недостатню розвиненість суспільних наук ці поняття чітко не розрізнялись і позначались одним словом – ефективність.
Ми рекомендуємо перекладати effectiveness як результативність (дієвість), а efficiency – як
ефективність.
Відповідно перекладаються прикметники:
n
Efficient – ефективний,
n
Effective – результативний, дієвий.
V I
ЯК НАПИСАТИ ДІЄВИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ У ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
3
Webster’s New Universal Unabridged Dictionary. – New York: Barnes & Noble Books, 1996. – 2230 pp.
4
Це чітке розрізнення значень сформувалось в англійській мові лише останніми кількома десятиріччями внаслідок розвитку термінології суспільних наук.

4. Останнім суттєвим для цього видання термінологічним питанням є переклад поняття policy paper
(public policy paper), яке є ключовим у цій книзі.
Найприйнятнішим і вже поширеним в Україні варіантом перекладу цього терміна є аналітичний
документ (у галузі державної політики).
Зміст цього поняття й різні типи аналітичних документів обговорюються у розд. 4 книги. Залежно від конкретного формату і сфери використання policy paper може перекладатись також як аналітичне
дослідження, аналітична доповідь або аналітична записка.
Вищенаведений термінологічний коментар, серед іншого, пояснює обраний нами варіант перекладу назви цієї книги.
Нижче наводиться переклад ключових термінів і понять книги:
actor гравець; учасник agenda setting встановлення порядку денного communication tool комунікаційний інструмент constructing policy alternatives розроблення альтернативних варіантів політики cost benefit analysis аналіз вигід і витрат decision making вироблення й ухвалення рішень designing policy; policy design проектування політики effectiv дієвий; результативний effective policy research результативне дослідження політики effectiveness результативність; дієвість efficiency ефективність efficient ефективний evaluation process процес оцінювання policy політика (курс дій)
policy analysis аналіз [державної] політики policy analyst аналітик політики policy cycle цикл політики policy formulation формулювання політики policy implementation впровадження політики policy instrument
інструмент політики policy options варіанти політики policy outcomes результати політики; наслідки політики policy output продукт/результат політики policy paper аналітичний документ/доповідь; аналітична записка policy recommendations рекомендації щодо політики policy researcher дослідник політики policy science наука про [державну] політку policy study дослідження політики policy maker виробник політики policy making вироблення політики policy making community коло виробників політики political політичний
VII
ПЕРЕДМОВА ДО ВИДАННЯ КНИГИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
political science політологія politics політика (взаємодія інтересів); політична діяльність;
політичне життя problem description опис проблеми public державний; суспільний; публічний public policy державна політика public policy adviser радник з державної політики public policy community коло державної політики public policy paper аналітичний документ у галузі аналізу державної політики public policy research дослідження з державної політики stakeholder стейкхолдер think tank аналітичний центр
Для ширшого уявлення про аналіз державної політики нижче подаємо список перекладених з англійської й оригінальних українських видань. Корисними для підготовки аналітичних документів можуть бути видання [3, 4, 7] із цього списку.
1. Браун, Пол. Посібник з аналізу державної політики / Пер. з англ. – К.: Основи, 2000. – 243 с. (M.
Paul Brown. A manager’s guide to policy formulation & analysis. – Canada, 2000).
2. Веймер Д. Л., Вайнінґ А.Р. Аналіз політики: концепції і практика / Пер.з англ. за наук. ред. О.
Кілієвича. – К.: Основи, 1998. – 654 с. (David L. Weimer, Aidan R. Vining. Policy analysis: Concepts and practice. 2nd ed. Prentice Hall, 1991).
3. Кілієвич О. І. Методичні вказівки до написання контрольних робіт і рефератів з модуля
“Економічний аналіз державної політики”. – К.: Вид во УАДУ, 2002. – 28 с.
4. Матеріали орієнтаційного семінару з аналізу політики (презентації лекцій канадських професорів Леслі Пала та Пола Брауна). – Див. додаток 1 (сс. 246 316) до книги: Аналітичні
записки з розробки напрямків державної політики. Укладачі В. Романов, О. Кілієвич. – К.:
Вид во “К.І.С.”, 2002. – 320 с.
5. Пал, Леслі А. Аналіз державної політики/ Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 422 с. (Leslie A. Pal.
Public policy analysis. 2nd ed. – Nelson Canada, 1992 ).
6. Романов В., Рудик О., Брус Т. Вступ до аналізу політики: Навч. посібник. – К.: Основи, 2001. – 238 с.
7. Скотт, Грегорі М. Документи з аналізу політики / Переклад з видання: Political Science Student
Writer’s Manual, by Gregory M. Scott, et al. – Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall, 1998. – Chapt.13,
pp. 259 278 (переклад з англ. І. Іноземцева, наук. ред. перекладу О. Кілієвич). – Див. Додаток 1
(сс. 215 233) до книги: Розробка державної політики. Аналітичні записки. Укладач О. Кілієвич. –
К.: Вид во УАДУ, 2002. – 240 с.
8. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні: Моногр. – К.: Вид во Соломії
Павличко “Основи”, 2002. – 750 с.
Олександр Кілієвич,
Світлана Соколик
V I I I
ЯК НАПИСАТИ ДІЄВИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ У ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

ПЕРЕДМОВА
Останніми роками програма “Ініціатива реформування місцевого самоврядування і державних послуг” (LGI) Інституту відкритого суспільства в Будапешті почала поступово переходити до нових форм співпраці у сфері міжнародного розвитку. Крім традиційних видів діяльності, орієнтованих на підтримку окремих заходів, надання грантів та розвиток потенціалу, ми активно займаємося проектуванням та виробленням політики. Відповідно, ми працюємо з новими партнерами, а продукти нашої діяльності також зазнали змін: LGI замовляє більше аналітичних документів, надає гранти членам нашої професійної мережі для виконання порівняльних і прикладних аналітичних досліджень, ми співпрацюємо з міжнародними організаціями у сфері формулювання політики та здійснення навчання.
У Центральній і Східній Європі ми стикаємося зі специфічними проблемами: англійська є другою мовою для наших партнерів і цільової групи виробників політики, але її широко застосовують як спільний засіб для спілкування. Ті, хто готують аналітичні документи, дуже часто мають представляти свої ідеї як рідною мовою, так і англійською, коли спілкуються з іноземними інвесторами, донорами та радниками.
Мета цього посібника – надати допомогу для написання аналітичних документів. Цей посібник можна також використовувати як довідник. Але, оскільки його побудовано на численних публікаціях з дослідження політики, написання й опублікування аналітичних документів, він може також бути основою для навчальних курсів з написання аналітичних документів.
Ми сподіваємося, що ця публікація стане корисною для аналітиків політики та фахівців з прикладних і
теоретичних досліджень. Як для LGI, так і для потенційних бенефіціаріїв наших проектів, надзвичайно важливо покращувати якість майбутніх публікацій. Дослідження, доповіді, статті та книги мають бути представлені у формі, що є однаково прийнятною і для кола виробників політики, і для цільової
аудиторії радників з державної політики.
Ця публікація добре вписується в програму LGI “Ініціатива досліджень державної політики”, яку було створено для допомоги аналітичним центрам і виробникам політики в регіоні Центральної та
Східної Європи. Програма дає поради з менеджменту та професійну підтримку новоствореним аналітичним інститутам. Ми сподіваємося, що цей посібник з написання аналітичних документів допоможе цим аналітичним центрам, як і іншим нашим партнерам, а також буде корисним нашим колегам у будь якій сфері політики в регіоні.
LGI висловлює велику вдячність Еойну Янґу та Лізі Куінн за відмінну роботу з написання й редагування цієї публікації. Ми також дякуємо за професійні поради і коментарі, що їх надавали Хосе
де Баррос, Петра Ковач, Петер Радо і Віола Зентаі під час підготовки посібника. Свій внесок у підготовку цієї публікації також зробила попередня робота Шаролти Кереші та Еви Фіґдер
Ґабор Петері,
директор дослідницьких програм, LGI
IX
ПЕРЕДМОВА

ПОДЯКИ
Головним при підготовці цього посібника було вивчення кола державної політики в Центральній і
Східній Європі та суті аналітичних документів. Отже, автори хочуть висловити подяку тим працівникам LGI, які щедро віддавали нам свій час і допомагали формувати структуру та зміст цієї
публікації, а саме: Ґабору Петері, Петрі Ковач, Хосе де Барросу, Віолі Зентаі та Тому Бассу. Ми хочемо подякувати Світовому Банку за дозвіл використати в цій публікації уривки з аналітичних документів як приклади для аналізу. Нарешті, ми вдячні Юдіт Ковач за розроблення дизайну і макета цієї книги.
Якщо в читачів є коментарі чи відгуки про цю книгу, просимо звертатися до нас за електронними адресами: eoin@bos.org.yu або lisa@bos.org.yu
Автори: Еойн Янґ і Ліза Куінн
Центр академічного та професійного розвитку
Белградська відкрита школа
X
ЯК НАПИСАТИ ДІЄВИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ У ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

ЗМІСТ
1
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2
Коло державної політики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1 Визначення державної політики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2 Хто належить до кола державної політики . . . . . . . . . . . . . 6 2.3 Від політології до науки про державну політику . . . . . . . . . . 8 2.4 Наука про державну політику як прикладна дисципліна . . . . . 10
3
Процес вироблення політики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1 Цикл політики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.2 Роль аналітичного документа в процесі вироблення політики . . 16 3.3 Поширення ваших ідей щодо політики . . . . . . . . . . . . . . . 17
4
Аналітичний документ: загальний огляд. . . . . . . . . . . . . . . 19
4.1 Різні типи аналітичних документів:
дослідження політики та аналіз політики . . . . . . . . . . . . . 21
5
Аналітичний документ: структурні й текстуальні елементи . . . . 24
5.1 Складання начерку аналітичного документа . . . . . . . . . . . . 25 5.2 Назва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5.3 Зміст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5.3.1 Список таблиць і (або) рисунків . . . . . . . . . . . . . . 32 5.4 Анотація або резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5.5 Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 5.6 Опис проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 5.6.1 Як побудувати опис проблеми: структура й аргументація . 45 5.6.2 Як побудувати опис проблеми: текст і аргументація . . . 52 5.7 Варіанти політики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5.7.1 Як розробити варіанти політики: структура й аргументація 63 5.7.2 Як розробити варіанти політики: текст і аргументація . . 72
XI
ЗМІСТ

5.8
Висновки та рекомендації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 5.9
Примітки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 5.10 Бібліографія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 5.11 Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 5.12 Алфавітний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6 Як опублікувати ваш аналітичний документ. . . . . . . . . . . . . 90
6.1 Як дотримати вимог конкретного видавця . . . . . . . . . . . 90 6.2 Як підготувати рукопис до подання . . . . . . . . . . . . . . . 91 6.3 Як подати ваш рукопис до видавництва. . . . . . . . . . . . . 98 6.4 Як працювати з редактором при підготовці до публікації . . . 99
7 Кінцеві зауваження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Додатки
Додаток А: Зразки розділів “Вступ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Додаток Б: Правила APA (Американської асоціації психологів)
щодо цитування (APA Citation Guidelines) . . . . . . . . 108
Додаток В: Language Usage Checklist (Контрольний список для мовного редагування) . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Бібліографія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Рисунки
Рисунок 1.1: Загальний огляд структури посібника . . . . . . . . . . 2
Рисунок 2.1: Коло державної політики з позиції радника з державної
політики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Рисунок 2.2: Рамки дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Рисунок 3.1: Цикл політики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал