Вядрова І. М. професор, кандидат економічних наук Монографії, підручники, навчальні посібникиСкачати 89.28 Kb.
Дата конвертації18.06.2017
Розмір89.28 Kb.
Вядрова І.М.

професор, кандидат економічних наук


Монографії, підручники, навчальні посібники

 1. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків: Навч. посібник / В. І. Міщенко, А. В. Шаповалов В. В. Салтинський та ін.- К.: Знання, 2002.- 216c.

 2. Азаренкова Г.М., Вядрова І.М. Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: монография / под ред. д.э.н., проф. И.З. Ярыгиной, к.э.н., доц. Т.В. Струченковой. М.: Финансовый университет, 2011. - 240 с.

 3. Тридід О.М., Вядрова І.М., Федосік І.М., Сердюк Л.В. Збірник рольових та ділових ігор зі спеціальних банківських дисциплін (N 1/11-5625 від 05.07.11), Видавництво ПП «Новий Світ – 2000», 2013. - 224 с. - (Вища освіта в Україні). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/248

 4. Тридід О.М.. Банківська система: підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – 536 с.

 5. Дмитров С.О. Фінансовий моніторинг у банку: навч. посіб./ С.О. Дмитров, І.М. Вядрова, В.М. Каднічанська. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – 381 с.

 6. Кузнєцова А. Я. Банківське інвестиційне кредитування інноваційної діяльності в Україні : монографія / А. Я. Кузнєцова, І. М. Вядрова, С. М. Пашова. – Дніпропетровськ : Форест, 2015. – 237 с.

 7. Кузнєцова А. Я. Управління залученими ресурсами банку: монографія / А. Я. Кузнєцова, І. М. Вядрова, В.Є. Волохата. – Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2016. – 210 с.

 8. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник / І.М. Вядрова, З.М. Карасьова, Н.П. Погореленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перер. – Львів: Новий світ – 2000, 2015. – 270 [2] с.

 9. Фінансове планування в банку: навчальний посібник / І.М. Вядрова, С.В. Гадецька, Н.П. Погореленко та ін. - 2-ге вид., доп. і перер. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2015. – 200 с.

Наукові статті

 1. Вядрова І.М. Умови та особливості ліквідації комерційних банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірн. наук. праць. Т.3. – Суми ВВП "Мрія-1" ЛТД: Ініціатива, 2000. – С.179-191.

 2. Вядрова І.М. особливості організації контролю за діяльністю комерційних банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірн. наук. праць. Т.4. – Суми ВВП "Мрія-1" ЛТД: Ініціатива, 2000. – С.120-126.

 3. Вядрова І.М. Проблеми санації та реорганізації комерційних банків // Банківська справа. -2000. -№ 6. -C. 51-54.

 4. Вядрова І.М. Вдосконалення організації нагляду за діяльністю комерційних банків // Вісник Української академії банківської справи. -2000. -№ 2(9). - C. 28-30.

 5. Міщенко В.І., Вядрова І.М. Проблеми реорганізації та реструктуризації комерційних банків // Банківська справа. -2001. -№ 1. -C. 3-7.

 6. Вядрова І.М. Особливості та організація застосування до комерційних банків заходів впливу за порушення зобов’язань і економічних нормативів // Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». Вип. 46, 2002. – С.135-141.

 7. Вядрова І.М. Аналіз використання методів оцінки фінансової стійкості комерційних банків та заходів впливу щодо її забезпечення. // Економіка: проблеми теорії та практики: Том ІІІ – 2003. – С. 847 – 857.

 8. Вядрова І.М., Пасічник І.В. Довгострокові інвестиційні кредити у складі кредитного портфеля комерційного банку // Економіка: проблеми теорії та практики: Том. ІV. – 2004. – С. 106 – 116.

 9. Вядрова І.М. Комплексний кредитний аналіз позичальника як чинник мінімізації кредитного ризику банку // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць «Технічний прогрес і ефективність виробництва». Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – С.143-155.

 10. Вядрова І.М., Гадецька С.В., Сословський В.Г. Мультимедійні технології в підготовці спеціалістів фінансово-кредитних установ і підприємств в умовах індивідуалізації та інтенсифікації навчального процесу // Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2008. С.107-109.

 11. Вядрова І.М., Волохата В.Є. Залучені кошти як один із головних механізмів успішного функціонування банківських установ // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ). – 2009. - №1 (4). – с. 104 – 108.

 12. Вядрова І.М., Пашова С.М. Еволюція генезису дефініцій: «інвестиції» та «інновації», побудова логічного зв’язку між понятійним апаратом / С.М. Пашова, І.М. Вядрова // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 2 (15): Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2009. – С. 91-101.

 13. Вядрова І.М. Актуальні технології навчання. Досвід України // Перспективи та можливості психології, бізнесу і соціальної роботи в сучасній Європі: конференція: Збірник наукових статей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. - Рига: МБА. -2009 р.

 14. І.М.Вядрова, О.М.Мусієнко. Роль банківського сектору в галузі інвестиційного розвитку держави. // Вісник УБС НБУ (м. Київ), № 1 (7) березень 2010, С. 119-122.

 15. Вядрова І.М., Пашова С.М. Використання міжнародного фактору в інтересах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України / С.М. Пашова, І.М. Вядрова // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка. Вип. 3 (17): Економічні науки. –Тернопіль, 2010. – С. 26-32.

 16. Вядрова І.М. Використання світового досвіду складання та просування привабливого образу держав для поліпшення ділового та інвестиційного клімату в Україні / І.М. Вядрова, С.М. Пашова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Збірник наукових праць ХІБС УБС НБУ. – Вип. 2 (9) / 2010. – С.221-227.

 17. Вядрова І.М., Пашова С.М. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку в Україні та можливості їх активізації в сучасних економічних умовах // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. (м. Київ). – 2011. - № 1 (10). – С. 121 – 126. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=VUbsNbU

 18. Вядрова І.М., Романова Ю.В. Депозити як ресурсний потенціал банку // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – 2(11). - 2011. - Харків: ХІБС УБС НБУ. – С. 33-41. http://fkd.org.ua/article/viewFile/28968/26008

 19. Вядрова І.М., Добровольська І.О. Статистичні оцінки узгодженості між заощадженнями населення та їх коштами на депозитних рахунках у банках // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С.35-37. http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=74602

 20. Вядрова І.М., Волохата В.Є. Економічна сутність та класифікація залучених ресурсів банку // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». - № 14 (липень). – 2014. – С.32-39. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/311

 21. Вядрова І.М., Волохата В.Є. Системний підхід в управлінні залученими ресурсами банку // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». - № 10 (жовтень). – 2014. – С.43-48. . http://www.economy.in.ua/pdf/10_2014/11.pdf

 22. Вядрова І. М. Оптимізаційний менеджмент банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Вядрова, С. М. Пашова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України м. Київ. – 2014. – №1 (19). – С.108-113 http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2014_1_23.pdf


Наукові статті у фахових виданнях

  1. Вядрова І. М. Формування ресурсної бази банків на основі заощаджень населення: теоретичні аспекти та українські реалії / Вядрова І. М., Добровольська І. О. // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2015. – № 9. – C. 301–307.

  2. Вядрова І.М. Економіко-математичне моделювання залежності обсягу проблемної заборгованості банків від макроекономічних показників / Вядрова І.М., Сидоренко О.М. // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2015. - № 4. – С.238-242.

 1. Вядрова І.М., Методичні підходи до оцінки вартості портфеля проблемної заборгованості банку / І.М. Вядрова, С.В. Гадецька, О.М. Сидоренко // Науковий журнал «Бізнес-Інформ». - 2015. - № 10. – С.378-382.

 2. Inna Vyadrova. Тhe modern state and prospects of stock market development in ukraine in the context of investment bank activity / Inna Vyadrova, Kavun Sergii, Olena Musiіenko, Anastasia Maslova // Науковий журнал «Вісник Черкаського університету», Серія: економічна. – 2015. - № 33(366). - с.24-30.

 3. Вядрова І.М., Прогнозування рейтингової оцінки банку методом експонційного згладжування / І.М. Вядрова, Т.В. Новікова, С.Я. Лазарєва // Науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». - 2015. - № 12. – С.215-218.

 4. Вядрова І.М., Система додаткового страхування вкладів як чинник зростання ресурсного потенціалу вітчизняних банків / І.М. Вядрова, І.О. Добровольська // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - №1 (175). – С. 268-276. (SCOPUS)Наукові статті у міжнародних виданнях

1. Snizhana Pashova, Inna Vyadrova Optimization of bank investment lending innovation activity in Ukraine on the basis of the positive experience of the European Union countries (Оптимізація банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в Україні на основі позитивного досвіду країн Європейського Союзу) / Snizhana Pashova, Inna Vyadrova // Proceedings of the 4th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (October 24 – 25th, 2014). – Edited by Prof. Dr. Dimiter G. Velev Dept. of Information Technologies and Communications University of National and World Economy, UNSS – Studentski Grad, Foundation of the University of National and World Economy, Sofia 2015 (Bulgaria). – Р. 342–350.

2. Viadrova I.N. Approaches to organizing work on determining problems in banks activities / Viadrova I.N., Sydorenko O.N. // Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – p.200-205.

3. Kavun Sergii, Lubimova Svetic, Vyadrova Inna, Andrienko Vasil Тopicality investigation of economic definitions in the cash flow area by the tools of internet-analysis // Journal of Finance and Economics. – 2016. - 4(2). – p.48-53


Публікації в інших виданнях:

 1. Вядрова І.М. Особливості організації контролю за трастовими операціями комерційних банків // Актуальные проблемы экономического и гуманитарного развития Украины на рубеже тысячелетий. Материалы научно-практич. конфер. – Краматорськ: КЕГІ, 2001.- С.76-78.

 2. Вядрова І.М. Мультимедійні технології в підготовці спеціалістів фінансово-кредитних установ і підприємств в умовах індивідуалізації та інтенсифікації навчального процесу // Збірник наукових праць за матеріалами Міжвузівської науково-практичної конференції «Принципи інтеграції кредитно-модульної та мультимедійних технологій навчання в умовах входження вищої школи України» . – Харків: ХНАДУ. – 2008. С.107-109.

 3. Вядрова І.М. Актуальні технології навчання. Досвід України // Перспективи та можливості психології, бізнесу і соціальної роботи в сучасній Європі: конференція: Збірник наукових статей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. - Рига: МБА. –2009 р.

 4. Вядрова І.М., Пасічник І.В., Федосік І.М. Сучасні підходи до визначення первинних посад та кваліфікаційних характеристик фахівців банківської сфери // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національна рамка кваліфікацій України: особливості розроблення та впровадження», Миколаїв – Коблево. – 2011. С.25-26 (0,08 д.а.)

 5. Вядрова І.М., Волохата В.Є. Поняття «залучені ресурси банку», їх економічна сутність та класифікація // Проблеми економіки та менеджменту: оцінка та перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26-27 вересня 2014 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч. 1. – С.57-60.

 6. Вядрова І.М. Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми та наслідкиеторі України: проблеми та наслідки / І.М. Вядрова, Т.О. Гриценко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016)», 28-30 квітня 2016 р., м. Харків. – К: УБС НБУ, 2016. – 272 с. – С.191-195.

 7. Viadrova Inna.. The role of savings in the formation of the banking resource base / Inna Viadrova, Dobrovolska Irina // Теорія та практика реформування економічних систем: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New Еcоnomics» (1 - 10 листопада 2015 р.). – К.: Вид-во «Центр навчальной літератури», 2015. – 141с. – С.35-36.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал