Вступ Тест Розподіл території України між двома імперіями на СхіднуСторінка1/4
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0.83 Mb.
  1   2   3   4


Вступ Тест 1. Розподіл території України між двома імперіями на Східну (Російську) та Західну (Австрійську)

1. Укажіть назву держави, до складу якої у 1795 р. увійшла Західна Волинь:

А Османська імперія;

Б Російська імперія;

В Австрійська імперія;

Г Пруссія.

2. Укажіть, між якими державами були поділені українські землі внаслідок поділів Речі Посполитої:

А Російська імперія, Пруссія;

Б Австрійська імперія, Османська імперія;

В Османська імперія, Пруссія;

Г Російська імперія, Австрійська імперія.

3. Укажіть, за яким поділом Речі Посполитої Російська імперія не отримала українських земель:

А за першим поділом Речі Посполитої;

Б за другим поділом Речі Посполитої;

В за третім поділом Речі Посполитої;

Г за четвертим поділом Речі Посполитої.

4. Укажіть назву українських земель, які отримала Австрійська імперія внаслідок російсько-турецької війни (1774 р.):

А Східна Галичина;

Б Закарпаття;

В Північна Буковина;

Г Правобережжя.

https://lh3.googleusercontent.com/xyj98z4avoxwcdg8lqcpkvpjpr_er_zltqj_7voxzzzjp_ktvfj-k4eq8ygs_-qvs8c69bpuaydxzph6hrbtjrblysdcxkvvoen_ndcmr5wkrtopaolt8n97-50w2c1f_5adijn_ow

Карта №1


5. Користуючись картою № 1, визначте українські землі, які увійшли до Австрійської імперії наприкінці XVIII ст.:

1 Південна Україна;

2 Лівобережна Україна;

3 Правобережна Україна;

4 Східна Галичина;

5 Буковина;

6 Закарпаття;

7 Крим.


Варіанти відповіді:         А 3, 5, 7               Б 4, 5, 6

                                         В 5, 6, 7               Г 3, 6, 7.6. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А входження Західної Волині до складу Російської імперії;

Б входження Київщини і Брацлавщини до складу Російської імперії;

В входження Східної Галичини до складу Австрійської імперії;

Г входження Північної Буковини до складу Австрійської імперії.

7. Установіть відповідність між датами та подіями.

1 1772 р.                          А до Австрійської імперії приєднано Буковину;

2 1774 р.                          Б до Російської імперії відійшла Західна Волинь;

3 1793 р.                          В Правобережжя входить до складу Російської імперії;

4 1795 р.                          Г до складу Австрійської імперії було включено Галичину, частину Волині та Поділля;

                                        Д до складу Австрійської імперії включене Правобережжя.Тема 1. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст.

Тест 2. Формування модерної української нації

1. Визначення «Стійка сукупність людей, які мають спільну назву, свою історичну територію, спільну мову, культуру, звичаї, міфи та історичну пам'ять, економіку, а також закріплені законом права та обов'язки для всіх її представників» відповідає поняттю:

А етнос;


Б культурна спільнота;

В народ;


Г нація.
2. Укажіть найсуттєвіший чинник формування національної свідомості.

А етнографія;

Б історична пам'ять;

В фольклор;

Г національна література.

3. Укажіть назву першого етапу українського визвольного руху:

А культурницький;

Б академічний (науковий);

В музейницький;

Г політичний.
4. Укажіть прізвище історика першої половини XI ст., чия праця «Історія Малої Росії» (1822) підносила значення українського народу, його право керувати суспільним життям на своїй території.

А М. Костомаров;

Б М. Грушевський;

В Д. Бантиш-Каменський;

Г М. Максимович.
5. Які з поданих тверджень характеризують особливості староукраїнства (української нації XIV - XVIII ст.)?
1 визначальну роль у житті народу відігравала релігійна культура;

2 релігійна культура не відігравала значної ролі в житті народу;

3 законодавчо були закріплені єдині права та обов'язки для всіх представників українського народу;

4 єдині юридичні права та обов'язки для всіх представників українського народу були відсутніми;

5 нація ґрунтувалася лише на спільності мови та економічних зв'язків;

6 це була культурно-історична спільнота людей, пов'язаних спільним походженням і мовою;

7 це була політично свідома етнічна спільнота.

Варіанти відповіді:

А 1, 6;                             В 2, 3;

Б 1, 4;                              Г 3, 5.


6. Укажіть прізвища провідників українського руху, які ототожнювали українську націю з народом та етнічно-мовними ознаками (критеріями).

А В. Антонович, М. Грушевський;

Б В. Антонович, М. Костомаров;

В  М. Максимович, М. Грушевський;

Г М. Максимович, М. Костомаров.
7. Установіть відповідність між прізвищами авторів і назвами творів, що їм належали.
1  О. Павловський;                                        А «Руїна»

2.М. Цертелев;                                              Б «Грамматика малороссийского наречия»

3.М. Максимович;                                         В «Історія русів»

4.М. Костомаров.

                                                                        Г «Опыт собрания старинных малороссийских песней»

                                                                       Д «Українські народні пісні»Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII - у першій третині XIX ст.

Тест 3. Українські землі у складі Російської імперії

1. Чи правильне твердження?

За чисельністю й територією, яку займали, українці належали до найбільших народів Європи:

1) зростання чисельності населення України супроводжувалося істотними змінами його етнічного складу: наприкінці XVIII ст. на підросійських землях України 89% населення становили українці, а через сто років частка українців зменшилася до 72,6%.

2) Причиною зміни етнічного складу населення була про-українська міграційна політика Російської імперії, спрямована на поліпшення становища в Україні.

А Обидва варіанти правильні;                                        Б тільки 1-й варіант правильний;

В тільки 2-й варіант правильний;                                   Г обидва варіанти неправильні.2. Укажіть, який регіон входив до складу Малоросійського генерал-губернаторства Російської імперії:

А Галичина;                         Б Лівобережжя;

В Запоріжжя;                       Г Правобережжя.

3. Укажіть, на які адміністративно-територіальні одиниці поділялись губернії Російської імперії:

А намісництва;                                      Б повіти;                      В воєводства;                                        Г округи.4. Скориставшись картою № 2, укажіть, яка губернія Підросійської України позначена цифрою 1.

https://lh5.googleusercontent.com/omh8dw9t_vwikopuhkscleoasgrze83vfckn_-lwvxdfaus2wgbbqwcict3pxgkeli9to0wx-tas2fagupr5bbur3i2mi-hgeo5ztyt-e02mdjej7tj5ne-lly-crexwjenevn5oqa

Карта №2


А Полтавська губернія;                                        Б Київська губернія;     

В Катеринославська губернія;                             Г Херсонська губернія.5. Скориставшись картою № 2, укажіть, які територіальні одиниці було утворено в першій половині XIX ст. на землях колишньої Гетьманщини та Слобожанщини.

1 Волинська губернія;                         2 губернія;

3 Катеринославська губернія;            4 Полтавська губернія;

5 Харківська губернія;                         6 Чернігівська губернія;

7 Подільська губернія.

Варіанти відповіді:

А 2, 4, 6;                                          Б 1, 3, 5;

В4, 5, 6;                                           Г 3, 4, 7.6. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А поділ українських земель у складі Російської імперії на три генерал-губернаторства;

Б утворення Київської, Подільської та Волинської губерній;

В утворення Харківської губернії;

Г утворення Чернігівської, Полтавської губерній.

7. Установіть відповідність між етнічними групами населення підросійської України та їхньою часткою від загального складу населення:

1 українці;                               А 10%

2 росіяни;                                Б 9%

3 молдовани і румуни;          В 85%

4 вірмени                                 Г 3-4%

                                                Д 65%Тест 4. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії

1. Скориставшись картою № 3, укажіть, які історико-етнографічні землі Західної України позначено цифрою 1.

https://lh4.googleusercontent.com/hejrgd7mv_j88fvz7jhceikw8pz8jubvv5zuh-ykipvvrszgzmypsyezcmgrxhpg7gjzbytrx2m_t1kxau_ev86-1tlsvtpcc1258u4iirtpd9snv1xxpdj6kqopgspcmkdfwvyf8g

Карта №3

А Галичина;                             Б Закарпаття;                                       В Буковина;                                  Г Поділля.

2. Укажіть назву, яку мали адміністративно-територіальні одиниці у Східній Галичині:

А воєводства;                          Б намісництва;                                     В комітати;                                   Г дистрикти.3. Укажіть, за яким поділом Речі Посполитої до Австрійської імперії увійшли Східна Галичина, частина Волинського і Подільського воєводств:

А за першим поділом Речі Посполитої;

Б за другим поділом Речі Посполитої;

В за третім поділом Речі Посполитої;

Г за четвертим поділом Речі Посполитої.

4. Укажіть кількість адміністративно-територіальних одиниць, на які поділялось Закарпаття у складі Австрійської імперії:

А 12;                                            Б 9;                                                       В 4;                                               Г 3.5. Які з поданих тверджень характеризують етнічний склад населення українських земель у першій третині XIX ст.?

1  У Східній Галичині українці складали дві третини населення;

2  протягом XIX ст. населення Галичини швидко зростало, але його національний склад змінився мало (65% -українці; 20% - поляки і 10% - євреї). Українці становили більшість і в Буковині, і в Закарпатті;

3  з метою зміцнення своєї влади уряд Австрійської імперії переселяв до Західної України іноземних колоністів: до Східної Галичини - німців; до Північної Буковини - німців і румунів; до Закарпаття - угорців;

4  росіяни розселялися по всіх регіонах Східної України але зосередилися головним чином у містах;

5  зростання чисельності населення Півдня України супроводжувалось скороченням його мусульманської частини;

6  відсоток росіян, євреїв та представників усіх інших національностей в Україні збільшився до 27,4% унаслідок політики Російської імперії;

7  наприкінці XVIII ст. більшість у Південній Україні становили українці - 71,5%.

Варіанти відповіді:

А 1, 2, З                            Б 5, 6, 7

В 3, 4, б                             Г 3, 5, 7.

6. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А перший поділ Речі Посполитої; Б правління Марії Терезії; В третій поділ Речі Посполитої; Г правління Йосифа II.7. Установіть відповідність між регіонами і назвами адміністративно-територіальних одиниць, які в цих регіонах існували.

1 Лівобережжя;                               А Малоросійське генерал-губернаторство;

2 Крим;

3 Галичина;                                      Б Пожонське намісництво;

4 Закарпаття.                                    В Новоросійсько-Бессарабське генерал-губернаторство;

                                                          Г Королівство Галичини і Лодомерії.

                                                         Д Київське генерал-губернаторство.
Тест 5. Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині XIX ст.

1. Укажіть причину російсько-турецької війни 1806 — 1812 рр. для Російської імперії:

А убезпечення своїх північних кордонів;

Б загарбання Османської імперії;

В утвердження на Адріатичному морі;

Г захоплення проток Босфор і Дарданелли, утвердження свого контролю на Балканах.

2. Укажіть, якими були наміри Наполеона щодо України напередодні війни 1812 р.:

А залишити Україну під владою Російської імперії;

Б надати Україні автономію у складі завойованої Російської імперії;

В передати українські землі турецькому султану;

Г розділити українські землі на кілька частин, передати їх союзникам Франції, решту земель поділити на три військово-адміністративні колоніальні області.

3. Прочитайте текст. Дайте відповідь на запитання.

Кошовий отаман Йосип Гладкий з 500 козаками перейшов на бік росіян під час російсько-турецької війни 1828 - 1829 рр. Як називалась Січ, до якої належали ці козаки?

А Задунайська Січ;

Б Чортомлицька Січ;

В Запорізька Січ;

Г Олешківська Січ.

4. Укажіть прізвище відомої особи, яка брала активну участь у формуванні народного ополчення в Україні під час російсько-французької війни 1812 р.

А В. Кочубей;

Б В. Лукашевич;

В І. Кованько;

Г І. Котляревський.

5. Які з поданих тверджень розкривають наслідки російсько-турецької війни 1828 — 1829 рр.?

1 До Російської імперії приєднана Бессарабія;

2 війна послабила вплив Туреччини на південноукраїнські землі;

3 війна підірвала господарство України;

4 Туреччина визнала автономію Дунайських князівств;

5 утворено Азовське козацьке військо;

6 утворено Дунайське козацьке військо;

7 відбулося возз'єднання українців Дунаю з українцями Наддніпрянської України.

Варіанти відповіді:

А 1, 3, 4, 5

Б 2, 4, 5, 6

В4, 5, 6, 7

Г 3, 4, 5, 7.

6. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А приєднання Бессарабії до Росії; Б позбавлення козаків привілеїв, повернення їх

в стан кріпаків; В участь шести українських полків у складі

російської армії в закордонному поході; Г утворення Азовського козацтва.7. Установіть відповідність між територіями України та планами Наполеона щодо них:

1 Правобережна Україна;                                А колоніальні області Франції;

2 Волинь, Галичина;                                        Б передання Польщі

3 Крим, Північне Причорномор'я;                 В передання Австрійській імперії;

4 «наполеоніди».                                              Г передання Османській імперії;

                                                                          Д передання Російській імперії.1
2
3 4
Тест 6. Початок національного відродження на українських землях у складі Російської імперії

1. Укажіть прізвище ймовірного автора «Історії русів» (на думку багатьох істориків):

А В. Капніст;

Б І. Котляревський;

В Г. Полетика;

Г Г. Сковорода.

2. Укажіть регіон України, який наприкінці XVIII ст. став колискою загальноукраїнського національно-культурного відродження:

А Наддніпрянщина;

Б Запоріжжя;

В Слобожанщина;

Г Поділля.

3. Укажіть прізвище особи, яку називають «батьком української прози»:

А П. Гулак-Артемовський;

Б М. Костомаров;

В А. Метлинський;

Г І. Котляревський.

4. Укажіть назву міста, яке вважають першою столицею національного відродження в підросійській Україні:

А Київ;


Б Харків;

В Одеса;


Г Полтава.

5. Які з поданих тверджень характеризують заходи, вжиті українським дворянством щодо відновлення автономії України:

1 діяльність Новгород-Сіверського гуртка автономістів;

2 проект В. Капніста щодо відновлення козацького війська;

3 прийняття «Жалувальної грамоти дворянству»;

4 поїздка В. Капніста до Пруссії;

5 поширення ідей Просвітництва;

6 відкриття в Харкові університету;

7 поширення ідей Великої французької революції

Варіанти відповіді

А 1, 2, 4

Б 3, 4, 5

В 2, 6, 7

Г 2, 3, 4.

6. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А перша публікація «Історії русів»;

Б діяльність Новгород-Сіверського патріотичного гуртка;

В відкриття університету в Харкові;

Г випуск першого масового популярного журналу «Український вісник».

7. Установіть відповідність між термінами та їхніми значеннями:
1 українське національне відродження;

2 інтелігенція;

3 українська національна ідея;

4 національна еліта.


А верства суспільства, представники якої професійно займаються розумовою працею;

Б усвідомлення самими українцями себе як окремої нації;

В найбільш підготована і згуртована меншість суспільства, його провідна верства, яка усвідомлює цілі, що стоять перед народом, і спрямовує зусилля суспільства на їх досягнення;

Г термін, що уособлює процеси, пов'язані з пробудженням національної свідомості при відсутності державності у нації;

Д група населення багатонаціональної держави, яка не є представником корінної нації.


Тест 7. Пробудження національного життя в Західній Україні

1. Укажіть назву міста, яке було центром першої хвилі українського національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

А Львів;


Б Перемишль;

В Чернівці;

Г Холм.
2. Укажіть рік, коли вперше в Австрійській імперії була надрукована граматика української мови Михайла Лучкая:

А 1806;


Б 1825;

В 1830;


Г 1832.
3. Укажіть прізвище керівника «Товариства галицьких греко-католицьких священиків»:

А М. Левицький;

Б І. Снігурський;

В А. Добрянський;

Г Й. Лозинський.
4. Укажіть соціальну верству населення, яка стала носієм української національної ідеї на західноукраїнських землях:

А селяни;

Б інтелігенція;

В греко-католицьке духівництво;

Г дворянство.
5. Які з поданих тверджень характеризують завдання «Руської трійці»?

1 Поширення релігійної літератури українською мовою;

2 пропаганда ідеї відродження української нації та культури;

3 популяризація української історії;

4 видання і пропаганда творів українських авторів із Наддніпрянської України;

5 поширення ідеї об'єднання українських земель;

6 поширення твердження, що українська мова - це діалект польської мови;

7 боротьба за автономію західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії.

Варіанти відповіді:

А 1, 4, 5;

Б 3, 4 7;

В  2, 3, 5;

Г 2, 5, 6.
6. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А заснування «Руської трійці»;

Б перший переклад українською мовою «Слова о полку Ігоревім»;

В діяльність «Товариства галицьких греко-католицьких священиків»;

Г вихід у світ «Русалки Дністрової».
7. Установіть відповідність між прізвищами історичних діячів та їхньою діяльністю:
1 М. Шашкевич;                             А керівник «Товариства галицьких греко-католицьких священиків»;

2 І. Вагилевич;                                Б автор вірша «Голос галичан »;

3 Я. Головацький;                           В один з керівників «Руської трійці»;

4 М. Левицький.                              Г автор перекладу українською мовою «Слова о полку Ігоревім»;

                                                          Д учасник культурно-просвітницького гуртка.
Тест 8. Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів. Польське повстання 1830 — 1831 рр. і Україна

1. Укажіть назву полтавської масонської ложі, яка існувала у 1818 - 1819 рр.:

А «Любов до вітчизни»;

Б «Любов до істини»;

В «Любов до правди»;

Г «Любов до свободи».

2. Яке з наведених тверджень є правильним? Програма дій Південного товариства декабристів не передбачала:

А повалення самодержавного ладу шляхом військового перевороту;

Б скасування кріпацтва та наділення селян землею за рахунок державного фонду;

В ліквідацію станового ладу та встановлення рівності всіх громадян перед законом;

Г установлення конституційної монархії, федеративного устрою держави.

3. Укажіть назву управи, яка не існувала в «Південному товаристві» декабристів:

А Київська управа;

Б Тульчинська управа;

В Васильківська управа;

Г Слов'янська управа.

4. Укажіть причину, за якою польське повстання 1830 — 1831 рр. не було підтримане населенням Правобережної України:

А надання польському народу імператором Олександром І у 1815 р. Конституції Королівства Польського;

Б поширення на польську територію загальноімперсь-ких репресивно-поліцейських порядків;

В повстанці обстоювали ідеї збереження кріпацтва та включення Правобережної України до складу Польської держави;

Г польські повстанці висунули гасло: «За нашу і вашу свободу», звернулися по допомогу до народів Литви і Білорусії, щоб досягти незалежності.

5. Які з поданих тверджень розкривають історичне значення повстання декабристів:

1 широкі народні маси були ізольовані від руху, пропаганда ідей декабристів серед мас не велась;

2 повстання декабристів було першим організованим виступом озброєної опозиції проти самодержавства;

3 шлях досягнення мети повстання, запропонований декабристами, став прикладом для наслідування наступним поколінням революціонерів;

4 для руху декабристів були характерні вузькість, ізольованість, замкненість;

5 це була перша спроба повалити самодержавство дворянами, які були його опорою;

6 непідготовленість російського суспільства до політичних перетворень;

7 повстання залишилось незрозумілим народними масами.

Варіанти відповіді:

А 2, 4, 5;

Б 2, 4, 6;

8 2, 3, 5;

Г 2, 5, 7.

6. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А повстання декабристів у Петербурзі;

Б дії польських повстанців на Правобережжі;

В повстання Чернігівського полку;

Г об'єднання Південного товариства та Товариства об'єднаних слов'ян.

7. Установіть відповідність між назвами організацій та Програмними документами, які їм належали:

1 Південне товариство;                                А «Правила слов'ян»;


2 Товариство об'єднаних слов'ян;               Б « Конституція »;
3 Північне товариство;                                 В «Руська правда»;
4 Малоросійське товариство.                       Г «Катехізис автономіста»;
                                                                      Д «За нашу і вашу свободу».

1
2
3
4


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал