Вступ. Основні засоби особистісно – орієнтованого підходу до навчання та вихованняСкачати 394.64 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір394.64 Kb.

 1. Вступ. Основні засоби особистісно – орієнтованого підходу до навчання та виховання.

Вступ до школи і включення в навчальну діяльність змінює соціальний статус дитини, розширює коло її соці¬альних контактів, сприяє формуванню навичок самостій¬ності. Важливого значення в цьому контексті набуває поведінка школяра, усвідомлення ним відповідальності за свої дії і вчинки, вжитті молодшого школяра з'явля¬ється ще один значущий дорослий - учитель. Відповідно до його оцінки, успіхів-неуспіхів у навчанні, змінюється система життєвих цінностей і актуальних потреб дитини.

Питання ефективної навчальної діяльності, форму¬вання в дитини рис школяра залежать від оволодіння ді¬яльністю щодо засвоєння знань, умінь та навичок.

Важливим завданням процесу навчання є розвиток творчого мислення молодших школярів. Під ним розуміють систему якісно різноманітних здібностей, що характери¬зуються оригінальністю, семантичною та семантично - спонтанною гнучкістю.

У сучасному суспільстві, коли високорозвинені техно¬логії потребують нової системи мислення, школа має навчити учнів комунікативності, виробити вміння пра¬цювати з різною інформацією, мислити неординарно, гнучко, залежно від ситуації.

У педагогічній науці і практиці є дві різні стратегії, у межах яких існують національні системи освіти, — стратегія формування та стратегія розвитку. Стратегія формування - це педагогічне втручання ззовні у внутрішній світ дитини, нав'язування дитині вироблених суспільством способів діяльності, оцінок. Стратегія розвитку - розвиток особистісного потенціалу учня, його самоактуалізація.

Мета особистісно орієнтованого навчання - процес психолого-педагогічної допомоги дитині у становленні її суб'єктності, культурної ідентифікації, соціалізації, жит¬тєвому самовизначенні. Основні завдання особистісно орієнтованого навчання - розвинути індивідуальні пізна¬вальні здібності кожної дитини; максимально виявити, ініціювати, використати, "окультурити" індивідуальний досвід дитини; допомогти особистості пізнати себе, само¬визначитися та самореалізуватися, а не формувати попе¬редньо задані якості; сформувати в особистості культуру життєдіяльності, яка дає змогу продуктивно будувати своє повсякденне життя, правильно визначати лінії життя.

Методичні новинки, які з’явилися за останні десять років, здобули авторитет серед педагогів, батьків, учнів, широкої громадськості. Домінуючою тенденцією в інноваційному русі є щира прагнення педагогічних колективів відшукати шляхи створення нової школи, де було б цікаво і затишно кожному, де статус особистості був би пріоритетним.

Саме особливістю орієнтовані технології ставлення сьогодні в центр усієї шкільної освітньої системи особистість дитини, забезпечення комфортних, безконфліктних та безпечних умів її розвитку, реалізації природних потенціалів.

Ідею особистісно орієнтованого навчання допомагають втілити такі засоби: 1. Використання різноманітних форм і методів орієнтації навчальної діяльності, що сприяє розкриттю суб’єктного досвіду учнів;

 2. Створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу;

 3. Стимулювання учнів до висловлювання, використання різних способів виконання завдань, без будь якого остраху помилитися чи дати невірну відповідь;

 4. Використання під час уроку дидактичного матеріалу, який дає змогу учневі вибирати найбільш значущі для нього вид та форму навчального змісту;

 5. Оцінювання діяльності учня не тільки за кінцевим результатом (правильно – неправильно), а й за процесом його досягнення;

 6. Заохочення прагнень учня знаходити свій спосіб роботи (вирішення завдання), аналізувати способи роботи інших учнів під час уроку, вибирати й засвоювати більш раціональні;

 7. Створення педагогічної ситуації спілкування на уроці, що дають змогу кожному учневі виявити ініціативу, самостійність, вибірковість у способах роботи, створення умов для природного самовиявлення учня.

Принципи особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;

 • принцип неповтореності кожної дитини;

 • принцип визнання відсутності нездібних дітей;

 • принцип індивідуалізації навчально-виховного процесу;

 • принцип врахування індивідуальних особливостей учнів;

 • принцип визнання кожного учня особистістю;

 • принцип отримання позитивних почуттів від навчання;

 • принцип навчання через подолання труднощів;

 • принцип дослідницького підходу до предмета вивчення;

 • принцип обов’язковості самостійної розумової праці учнів у процесц навчання;

 • принцип людяності, чуйності, тактовності по відношенню до учнів;

 • принцип розуміння оцінити знань учнів як інструмента виховання;

 • принцип взаємозалежності колективу і особистості у навчанні;

 • принцип залежності розвитку особистості учня від особистості вчителя;

 • принцип розгляду навчально-виховного процесу як складної системи. 1. 1. Розвиток особистості школяра в умовах модернізації навчально – виховного процесу.

До переліку особистісно - орієнтованих технологій, які можна використовувати на уроках в початковій школі, належать Вальдорфська педагогіка, методика Марії Монтессорі, групові форми навчальної діяльності, розвивальне навчання, технологія колективного виховання, педагогічна технологія "Створення ситуації успіху", сугестивна технологія, робота над навчальним проектом.

Особистісно орієнтоване навчання стало предметом досліджень таких психологів і педагогів, як Ш Амонашвілі, Г.Балл, І.Бех, Н.Бібік, О.Біляєв, В.Бондар, Є.Бондаревська, Л.Варзацька, М.Вашуленко, А.Каніщенко, Г.Костюк, О.Савченко, В.Сухомлинський, А.Хугорський, І.Якиманська та ін.

У Державному стандарті початкової загальної освіти сказано, що "метою освітньої галузі "Мови і літератури" є розвиток особистості учня, формування його комунікативної компетентності та загальних уявлень про мову як систему.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

- формування в учнів мотивації вивчення мови;

- забезпечення гармонійного розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, чи тання і письма);

- формування комунікативних умінь;

- опанування найважливіших функціональних складових мовної системи з урахуванням особливостей фонетичної і граматичної систем кожної з мов навчання;

- соціально-культурний розвиток особистості;

- формування вміння вчитися"

Українська мова є однією з провідних навчальних дисциплін у початковій ланці освіти. Мова – це не тільки предмет вивчення, а й засіб навчання основ усіх інших шкільних дисциплін. Від ступеня володіння мовними та мовленнєвими навичками залежить загальний розвиток молодших школярів, їхній світогляд. Класовод повинен виховувати в учнів почуття любові до української мови як державної, бажання її вивчати та спілкуватися нею. "Виховання гордості за рідну мову, рідну культуру на думку М.С.Вашуленка, має поєднуватися на уроках з вихованням у дітей поваги до інших мов і народів, бажанням знати, крім рідної, інші мови народів світу"

Говорячи про процес навчання, О.Я.Савченко кваліфікує його як міру досягнення цілей, що "визначається на основі зіставлення мети і здобутих результатів, внаслідок чого робиться висновок про ефективність навчання.


У молодшому шкільному віці формуються різні типи й види мислення, їх основні якості та властивості, розумові операції, закладаються передумови для розвитку стилю розумової діяльності. Саме на цьому етапі починає виявлятися творчий потенціал особистості. Найбільший вплив на розвиток пізнавальної сфери дитини, у тому числі її творчого мислення, має організований відповідним чином процес навчання.

Учені виокремлюють чотири рівні розвитку творчого мислення молодших школярів: рівень репродуктивних дій; самостійного продукування цілей; самостійного планування та самостійного здійснення всіх основних видів продуктивних розумових дій.

Великий вплив на творчий розвиток дитини мають математичні вправи творчого характеру. Скажімо, під час виконання співанок діти не лише вивчають текст ні, а й інсценізують її, закріплюють навички лічби і запам'ятовують геометричні фігури. Вагомим у творчому розвитку дитини є взаємозв'язок батьків з педагогічним колективом, адже набуті під час уроків знання необхідно закріпити вдома.

Практичне використання творчих прийомів на уроках математики сприяє активізації мисленнєвих процесів, підвищує інтерес до навчального предмета, самостійність і впевненість в своїх силах. Так, творча робота над задачею включаючи різні підходи до її розв'язання (розв’язування задач різними способами, складання задач, складання обернених задач до наведеної, складання задач за числовим виразом, за коротким записом, зміна запитання задачі, зміна елементів, зміна деяких зв'язків, зміна сюжету задачі та порівняння задач), забезпечуватиме гнучкість мислення.

Продуктами інноваційної педагогічної діяльності є нововведення, що позитивно змінюють систему освіти, визначають її розвиток і характеризуються як нові чи вдосконалені. Наприклад, Інтерактивне навчання полягає в чому, що навчальний процес відбувається за умови постійної взаємодії всіх учнів. Воно дає змогу педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу базується на співпраці, взаємонавчанні вчитель - учень, учень - учень При цьому вчитель і учень - рівноправні, рівнозначні суб'єкти навчання. Це такі вправи, як: "Карусель Робота в групах", "Мікрофон","Мозкова атака", "Навчаючи - вчуся , Дерево рішень .


  1. Створення сприятливо стимулюючих умов для розвитку особистості молодшого школяра.

Не силуйте людину, уважно

придивляйтесь до законів природного

розвитку кожної дитини,

до її особливостей, прагнень, потреб.

В.О.Сухомлинський.
Питання, як зберегти і розвинути унікальні можливості молодшого школяра, завжди було предметом уваги. Вирішення цієї проблеми неможливе без урахування психофізіологічних особливостей дитини. Це стало провідною ідеєю мого пошуку.

Свою діяльність спрямовую на створення системи сприятливо-стимулюючнх умов для розвитку особистості молодшого школяра на уроках, у позакласній роботі, самоосвіті учнів, залучаю батьків до навчально-виховного процесу.

Мотиваційна сфера кожної дитини глибоко індивідуальна. У кожному класі є щонайменше п'ять груп дітей з різним ставленням до навчальної діяльності. Тому слід використовувати широкий діапазон стимулі». Щоб впливати на мотивацію кожного учня. Формування мотивації залежить від певних аспектів, які впливають на створення комфортних умов для навчання кожного:

* створення простертої організації (урахування особливостей роботи ліворуких дітей);

* створення кольорової організації (використання силуетних малюнків або зелених і жовтих барв» дня кращого їх сприймання і запам'ятовування);

* створення умов для успішної навчальної діяльності (урахування прагнень до самовизначення, саморозкриття кожного учня).

Я врахувала стереотипи роботи мозку і спрямувала роботу на їх урівноваження. Велику увагу стала приділяти створенню умов для успішної навчальної діяльності: поєдную лінійний стиль викладання абстрактних понять (для переважної робот лівої півкулі) зі створенням цілісних образів (для правої). Використовую ситуації зацікавленості, постановки проблемних та пізнавальних запитань. В.О.Сухомлинський закликав: "Добивайтеся того, щоб учні ваші побачили, відчули незрозуміле, щоб перед ними постало питання. Якщо вам удалося цього досягти - маєте половину успіху. Адже запитання збуджують бажання знати"

Створюючи кольорову організацію, пам'ятаю, що для кращого сприймання і запам'ятовування потрібні зелене тло і жовта крейда. У таких кольорах створюю наочність із предметів. Діти правильно оптуються на форму предмета, поданого у вигляді силуету чи контуру, тому для розвитку уяви та миттєвого сприймання використовую силуетні малюнки.

Сприятливо-стимулюючі умови для розвитку особистості моїх учнів створюю за такими напрямками.

1) Розподіл дітей за групами: • за типологією особистості в спілкуванні;

 • за інтересами, ярликами, номерами, персонажами тощо;

 • за провідним типом мислення;

2) Розробка варіативних завдань для кожної групи;

3) Виконання вправ на розвиток моторики;

4) Розвиток усіх видів пам'яті та формування основної компетентності - уміння вчитися:

• прийом добору послідовних асоціацій;

• використання технології "оживлення";

• стимулювання пізнавальної активності рухами;

• прийом графічних імпровізацій;

• використання мнемокодів для розвитку всіх видів пам'яті

•ритмізація (віршовані правиш) тощо.

Враховуючи відмінності учнів щодо сприйняття матеріалу цілісно або частинами, на слух чи зорово, намагаюся постійно поєднувати словесні та наочні метода здобуття інформації, індивідуальні, фронтальні, парні та групові форми робота. Враховуючи схильність одних дітей до теорії, а інших до практики, обов'язково розподіляю їх на групи і даю кожній групі відповідні завдання (залежно гід завдань уроку

1. Інформатори - працюють з теоретичним матеріалом, учаться виділяти головне, узагальнювати, робити висновки.

2. Аналітики-експерти - працюють зі знаковою інформацією, складають схеми, опорні конспекти для "Зошита-підказки".

3. Мислителі - шукають різні варіанти вирішення проблеми, дають поштовх для дискусії.

4. Художники - вимальовують образ понять, спираються на наочно-образне мислення.

5. Фантасти - користуються прийомом «оживлення» тощо.

6. Літературознавці - наводять приклади з літератури.

Для подолання труднощів, пов'язаних з недостатньою сформованістю рухових умінь, приділяю багато уваги вправам на розвиток моторики.

1. "Закінчи малюнок".

2. Графічні диктанти.

3. Гімнастика для пальців.

4. Створення фону сторінки "Зошита з читання".

5. Чернетка "Іншою рукою".

Особливу увагу приділяю розвитку всіх видів нам'яті. Упевнена, якщо не приділяти належної увага основним процесам пам'яті - запам'ятовуванню, зберіганню, відтворюванню тощо, учні не зможуть оволодіти прийомами раціонального запам'ятовування.

У молодшому шкільному віці діти насамперед запам'ятовують матеріал, який їм дають наочно, у формі реальних предметів (або їх зображень). Щоб навчальний матеріал було засвоєно, в учнів повинно постійно діяти уявлення, створюватися образи та їх нові комбінації.

Так я знайшла необмежені резерви дитячої пам'яті. Тут відсутнє насильство над дитиною - навпаки, процес оволодіння важким незнайомим матеріалом здійснюється найбільш природним шляхом. Така робота не пригнічує дитину, а пробуджує 1 творчі здібності, тому у своїй роботі я постійно звертаюся до використання певних мнемонічних прийомів,

З метою аналізу і оцінки результативності навчання, оцінки ефективності навчального процесу з погляду Державних стандартів початкової освіти, аналізу успішності навчання з урахуванням особливостей учнів, використовую різні форми неточного контролю:

1. Привчаю дітей до самоконтролю і взаємоконтролю:

- "Обмін зошитами" (взаємоконтроль під час роботи в парах);

- "Спіймай помилку" (фронтальна робота для розвитку уваги);

- "Ведучий радіопрограми" - запис відповіді на аудіоплівку з наступним прослуховуванням і виправленням помилок.

2. Застосовую шкалу оцінювання власних досягнень ("Політ до зірок", знакове або кольорове оцінювання, "Квітник* тощо).

3. Проводжу диференціацію методів поточного контролю: для першої групи — це розв'язання задач, письмове опитування за питаннями "закритого типу", позаурочне оцінювання; для другої - усне опитування, запитання "відкритого типу", оцінювання на уроці.

Такий підхід до організації занять робить їх цікавими, продуктивними, надає кожній дитині впевненості у своїх силах. Це лише один із шляхів діяльнісного підходу до організації навчально-виховного процесу, що найкраще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості, надає можливості дійсно реалізувати основні засади особистісно орієнтованого навчання, зберегти здоров'я дитини.

Моніторинг якості знань учнів мого класу адміністрацією школи показав зростання рівнів навчальних досягнень. Це підтверджує те, що я змогла правильно окреслити шляхи індивідуального розвитку кожного учня, враховуючи його психофізіологічні особливості.

Результативність моєї роботи простежуються в тому, що учні:

• уміють спостерігати, аналізувати, використовувати одержану інформацію в різних ситуаціях;

• володіють елементарними прийомами запам'ятовування;

• з великим бажанням виконують творчі роботи: складають лінгвістичні казки, створюють схеми до правил, ведуть "Зошити-підказки" тощо;

• володіють прийомом "перевтілення";

2.3. Особистісно – орієнтований підхід молодших школярів української мови.
Особистісно - орієнтоване навчання реалізується у багатьох новітніх освітніх технологіях: технології проектів, розвивальному, проблемному, диференційованому, інтерактивному навчанні та ін.

Подаємо методичні рекомендації та розробки уроків української мови для 3 класу (тема "Речення"), складені за підручником М.С.Вашуленка, О.І.Мель-ничайко "Рідна мова", 3 клас, частина перша. Уроки побудовані із застосуванням означених технологій, зокрема: "Незавершені речення", "Асоціативний кущ" (інша назва "Павутинка"),"Мозковий штурм", "Мікрофон", "Кубування" тощо. Пропонуються такі види діяльності, як уявна подорож, гра, виконання завдань від казкових героїв, розв'язування кросвордів, складання таблиць, опорних схем, схем-шаблонів та ін.

На уроках широко практикується застосування групової роботи як однієї із найпродуктивніших форм навчальної діяльності учнів. Групова робота на уроці активізує мислительну діяльність школярів, допомагає згуртувати класний колектив, привчає працювати самостійно.

Об'єднання в групи може здійснювати вчитель (здебільшого на добровільних засадах, за результатами жеребкування) або самі учні за власним вибором. Існує кілька способів об'єднання учнів у групи.

Можна заздалегідь скласти списки груп і вивісити їх у клас{ до початку уроку (в цьому разі вчитель контролює склад груп) або запропонувати учням розрахуватися на "перший, другий ...", об'єднати їх за порами року, квітами тощо, скористатися кольоровими картками, різноманітними предметами.

В окремих випадках учитель може зберегти постійний склад групи, яка вже почала працювати над проблемою, на кілька уроків або виділити (на певний час) постійно діючу групу експертів, спостерігачів.

Групи можуть бути гомогенними (однорідними), тобто об'єднаними за певними ознаками, наприклад, за рівнем знань та позаурочної інформації або гетерогенними (різнорідними).

Розрізняють два основні види групової роботи: недиференційована (всі групи одержують однакові за змістом завдання) і диференційована (групи одержують різні за змістом завдання).

У системі особистісно - орієнтованого навчання великі розвивальні можливості мають уроки української мови, об'єднані тематично близьким для учнів соціокультурним дидактичним матеріалом. Враховуючи принцип сезонності, на пропонованих уроках використано комплексні вправи на тему "Осінь" (тематична група текстового матеріалу "Я і рідна природа"), яка відповідає духовним запитам учнів, сприяє формуванню ідеалів добра, краси і дає можливість органічно пов'язати мовні та мовленнєві завдання на різних етапах уроку.

Урок

Тема. Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення. Доповнення незавершених речень.

Мета. Закріплювати знання учнів про основні ознаки речення та його оформлення на письмі; розвивати вміння зіставляти мовні явища, відчувати красу рідного слова; виховувати почуття любові до природи.

Обладнання: план уроку, малюнки, опорні схеми, матеріали до гри, тлумачні словники, індивідуальні картки.

Хід уроку

І. Організація класу.

Доброго ранку! Доброго дня!

Говорите ви, говорю вам я.

Сьогодні у нас незвичайний урок.

Сьогодні ми зробимо ще один крок.

В країну відому, в країну чудову,

Що нас так чекає й збагачує мову.

Тож сядьте рівненько, будьте уважні!

ІІ. Створення емоційного фону уроку. Інноваційна технологія "Павутинка". Розвиток зв'язного мовлення.

Подивись: на видноколі,

мов змінилися ліси.

Хто це їх у жовтий колір

так барвисто пофарбував?

Учні відгадують загадку. На дошці з'являється малюнок із зображенням дівчини осені, яка тримає в руках кошик, повний овочів і фруктів:

Діти, а що ми можемо сказати про осінь? Яка вона? (Учні добирають прикметники, як характеризують осінь).

Осінь: чудова, золота, прекрасна, багата, замріяна, золотокоса, різнокольорова.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

а) - Перший дарунок Осені - чарівні яблука. Якщо ви розшифруєте написи на них, то дізнаєтесь тему уроку.

1 яблуко: про, Повторення, речення, вивченого.

2яблуко: речення, Поділ, на, тексту.

З яблуко: речень, Доповнення, незавершених.

Прочитавши тему уроку, скажіть, як нам потрібно працювати на уроці, щоб виконати поставлені Осінню завдання? (Учні висловлюють міркування).

б) - Другий дарунок Осені - це план уроку, який допоможе нам чітко організувати роботу. (На кленових листочках записано план уроку).

План уроку

1. Хвилинка каліграфії.

2. Повторення вивченого.

3. Робота з підручником.

4. Тренувальні вправи.

5. Фізкультхвилинка.

6. Творча робота. Робота в групах.

7. Гра "Утвори речення".

8. Підсумок уроку.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Хвилинка каліграфії.

а) О о О о о о ос;

б) Скласти і записати речення зі словом осінь.

2. Актуалізація опорних знань. Інноваційна технологія "Мозковий штурм".

З чого складається наше мовлення?

Як відокремлюються речення в усному мовленні?

А в писемному?

З чого складається речення?

Що виражає речення?

Які розділові знаки можуть стояти в кінці речень?

3. Робота з підручником. Вправа 87.

а) Інтонування речень.

Знайдіть межі кожного речення і прочитайте. Знижуйте голос і робіть паузи в кінці кожного речення.

б) Бесіда за текстом вправи.

Скільки речень у тексті? (Шість).

Доведіть це. (У кожному реченні про щось розповідається).

Який висновок ми можемо зробити? (У кожному реченні виражена певна думка).

4. Тренувальні вправи. Вправа 88.

а) Закріплення знань про основну ознаку речення.

Прочитайте всі рядки слів.

Які незнайомі слова вам зустрілися? Відшукайте їх значення у тлумачному словнику.

Вівчарі - ті, хто доглядають овець; чабани.

Трембіта — гуцульський народний духовий інструмент у вигляді довгої дерев'яної труби.

Які з даних рядків слів не є реченнями? Чому?

Прочитайте всі речення.

Доповніть незавершені речення, так, щоб вони виражали закінчену думку.

Чи зв'язані ці речення між собою за змістом?

б) Списування утвореного тексту.

Доберіть до тексту заголовок. Спишіть текст. Поставте в кінці речень розділові знаки.

5. Фізкультхвилинка.

6. Творча робота. Робота в групах.

Довідка для вчителя

Учитель пропонує учням поділитися на дві групи за допомогою різнокольорових карток.

Об'єднавши ваші картки, ви знайдете товариша по групі.

(Завдання у групах диференційовані).

група. Складає за малюнком вправи 89 кілька речень про осінь.

група. Складає твір-мініатюру"Ліс восени" за поданою канвою і малюнком.

Опорні слова: прийшла, пожовкло, розмалювала, ще зеленіє, відлітають, готуються.

Гра "Утвори речення".

Сюжетні малюнки. Під ними деформовані речення.

Завдання. Зі слів утворити речення, співвіднести речення і малюнок.

стежині, На, їжачка, зустрів, маленького, хлопчик, лісовій.

змайстрували, годівничку, птахів, для, Школярі.

пораненій, допомогли, Діти, косулі.

Що об'єднує ці речення між собою?

Як ви розумієте вислів "Будь природі другом"?

V. Підсумок уроку. Технологія "Мікрофон"."

Що нового ви дізналися на уроці?

Чим запам'ятався урок?

На якому етапі уроку вам було найцікавіше?


Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор спільне вирішення проблем на основі аналізу відповідної навчальної ситуації, сприяє формуванню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу.


2.4.Організація роботи на уроках математики за інтерактивними технологіями
Для того, щоб учень добре навчався, протягом уроку він повинен постійно бути включений у процес учіння шляхом спілкування з учнями, учителем. Уроки математики, організовані за інтерактивними технологіями, сприяють розвитку мислення учнів, уміння вислухати товариша і зробити свої висновки, вчать поважати думку іншого та аргументувати свою тощо .

На уроках математики можна застосувати групову навчальну діяльність — це модель організації навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою, Важливим елементом при організації такого навчання є позитивна взаємозалежність членів групи, коли для всіх стає цілком зрозуміло, що:

а) зусилля кожного члена групи потрібні й незамінні для успіху всієї групи;

б) кожний член групи робить унікальний внесок у спільні зусилля групи завдяки його можливостям чи ролі під час виконання завдання.

Найчастіше парну і групову роботу проводять на етапі застосування набутих знань.

Уроки математики за інтерактивними технологіями можна проводити у 1-4 класах. В даному випадку різниця може полягати у виборі методів навчання залежно від вікових особливостей учнів. У 1 і 2 класах можна застосовувати більше унаочнення, роздаткового матеріалу, шаблонів, тоді як у 4-му класі - давати більшу кількість самостійних завдань. Фактично вчитель застосовує групові форми роботи, але на новому змістовому і конструктивному витку. Особливість виконання вправ за інтерактивними технологіями полягає у тому, що будь-яка вправа або завдання складається з трьох елементів: 1) інструкція; 2) дія; 3) рефлексія (осмислення), тобто спочатку іде пояснення як робити, далі учні виконують завдання, а в процесі рефлексії пояснюють, чому саме такий варіант, шлях, дію вибрали.

Всі учасники уроку повинні бути позитивними (так краще сприймається і засвоюється інформація). Тому так важливо у спілкуванні обходитись без частки не, намагатись замінити слово з не - на інше. Наприклад: "не перебивати один одного" - "бути толерантними". Учні повинні намагатись уникати слів "розподілятись", "розділитись" у групи, пари, трійки... Запам'ятайте: учасники навчального процесу ОБ'ЄДНУЮТЬСЯ у пари, трійки, групи тощо. Вже на занятті ми таким чином закладаємо здатність учнів до об'єднання, до праці "разом", до об'єднаної країни, держави або нації.

Все, що пропонують учасники навчального процесу, має бути прийняте і обговорене. Запобігайте оцінки у вигляді "правильна відповідь", "неправильна відповідь", "добре", "погано". Учитель на уроці лише допомагає опанувати інформацію аудиторії і прийнята власні рішення, висновки тощо. Обов'язково стежте за тим, щоб хтось не залишивсь поза увагою, осторонь від обговорення.

Рішення груп, особистостей треба сприймати серйозно, якщо бажаєте налагодити процес навчання у взаємодії і розвитку навичок критичного мислення. Ми не говоримо про те, що з аудиторією забороняється жартувати, говорити компліменти, підбадьорювати, бажано лише не відволікати увагу учнів і з повагою ставитись до всіх виступів.

Наводжу приклад уроку з математики.

Орієнтовний план і методи проведення уроку

1. Контроль, корекція та закріплення знань учнів (перевірка д/з, Опитування учнів та усні обчислення).

2. Опрацювання нового матеріалу (підготовка до вивчення нового матеріалу, вивчення його та первинне закріплення).

3. Закріплення та узагальнення знань учнів (закріплення і повторення матеріалу, завдання додому, підсумок уроку).

Організація навчальної діяльності учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

— Учні об'єднуються у пари по партах. Кожна пара обмінюється зошитами і учні звіряються у результатах виконання вправи № 316 і результати задачі № 317. (2 хв).

Для перевірки засвоєння таблиці множення числа 7 учні спочатку працюють у парах за партою. Щоб перевірити засвоєння таблиці множення чисел 2, З, 4, 5, 6, 7 учні двох парт повертаються один до одного обличчям і задають запитання за таблицею в різнобій по черзі (4 хв).

Гра "Мовчанка" (математичний диктант).

Вчитель показує приклад, написаний на паперовому аркуші: 2 -7, 3 -4, 5 -2, 4 -5, 6 -3, 7 -5, 5 1, 3 7, 6 5.

Учні записують результат кожного прикладу. Представник одного з рядів зачитує свої результати — учні картками сигналізують правильність відповіді (2 хв).

Усна задача: При збиранні нектару джміль летить зі швидкістю 6 км/год, а бджола — 14 км/год. На скільки кілометрів за годину швидкість бджоли більша? (На 8 км/год), (1 хв).

2. Мотивація навчальної діяльності.

1. Чи подобається вам цифра 8?

2. На що вона схожа?

3. Що треба знати, щоб правильно написати цифру 8?

4. Напишіть рядок цифри 8 у зошитах.

3. Повідомлення теми уроку та очікуваних результатів.

№ 318. Запис на дошці:

7+7+7+7


8+8+8+8+8+8+8

Оголошення змагання: "Хто перший обчислить суму чисел?"

— Чому ти обчислив так швидко?

— Як саме ти обчислював?

Пригадаймо, як виконували множення, а також переставний закон:
8 • 2 (= 16)

8 • 3 ( = 24)

8 • 4 ( = 32)

8 • 5 ( = 40)

8 • 6 ( = 48)

8 • 7 ( = 56)


2• 8 (= 16)

3•8(= 24)

4•8 ( = 32)

5•8 ( = 40)

6•8 ( = 48)

7•8 ( = 56)

Обчислимо: 8 + 8 + 8 + 8 + 8+8+8+8= (64)

8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 8- 9 = (72)

- Поясніть, як ми множили.

- Які випадки множення числа 8 ми з вами знаємо?

- Які є новими?

- Запишіть таблицю множення числа 8 і обведіть її червоною рамочкою (8 хв).

4. Первинне закріплення.

№ 320. Робота по рядах і у парах у першому ряду.

1 ряд І в. 8•8 + 36 1 ряд II в. 8•9 + 28

2 ряд І в. 8•7 - 28 2 ряд II в. 12 + 8•5

3 ряд І в. 8•6-9 3 ряд II в. 60 -8 • 4

Методом коментованого письма учні розв'язують приклади.

У цей час біля дошки 2 учні розв'язують по 1 прикладу останнього стовпчика і кожний пояснює приклад сусіда (6 хв).

5. Закріплення вивченого матеріалу.

Задачі учні розв'язують, об'єднавшись у малі групи. Наприклад, № 321.

Кожна група працює за планом:

1. Записати скорочену умову.

2. Скласти схему міркування (порядок дій).

3. Виконати обчислення.

Кожен учень групи повинен уміти пояснити свої дії. Задачу 5 хв - розв'язують, 2 хв - пояснюють. № 322, № 323 — аналогічно.

6. Підсумок уроку.

Творча робота. За схемою придумати і розв'язати задачу: 8 • □ + □.

Кожна група представляє свою задачу, а потім розв'язує у зошитах. Бесіда.

- Чи сподобалось вам множити число 8?

- Чи важливо вчитись множити число 8? Чому?

- Чи навчились ви множити число 8?

7. Завдання додому (з поясненням).

№ 324, № 325.

Поєднуючи інтерактивні технології з традиційними методами навчання вчитель не тільки навчає своїх учнів математики, а й розвиває особистіні якості школяра. Кожний з перелічених методів учить дитину мислити самостійно, працювати в колективі, критично міркувати (оскільки він не завжди погоджується з "обраною" позицією).

Найкориснішим при такому навчанні є те, що зникає негативне ставлення до предмета, адже немає нічого складного, коли вчити разом зі своїм товаришем - можеш його виправити, а він може Щось підказати.

Система уроків з математики, проведена за інтерактивними технологіями, дозволяє нам зробити висновки про те, що це надзвичайно цікаві для дітей уроки, які сприяють активізації навчання школярів, здружують їх, формують у них відповідальність за себе і за колектив, покращують мовленнєві здібності тощо.


2.5.Пізнавальні завдання для розвитку творчих здібностей особистості

На початку XXI ст. в теорії і практиці навчання особливо гостро стоїть питання про розвиток творчих здібностей учнів. Це пов'язано з тим, що орієнтація шкіл на формування в учнів в основному репродуктивного мислення призвела до того, що більшість випускників, які на відмінно знали шкільну програму, не вміють використовувати отримані в школі знання в нестандартній ситуації, під час розв'язання проблемних завдань у різних сферах суспільного житія. На жаль, у більшості нинішніх випускників загальноосвітніх шкіл не розвинене творче мислення, вони слабо підготовлені до узагальнення отриманої інформації, перетворення її в гнучкі системи, придатні для застосування в різних життєвих ситуаціях; фактично не підготовлені до творчого аналізу ситуації. Проте, відомо, що діти від природи допитливі і сповнені бажання вчитися. Для того, щоб кожна дитина могла розвинути свої творчі можливості, необхідне розумне керівництво з боку вчителя. Найголовнішим завданням педагога на кожному уроці навчально-виховного процесу має стати

розвиток у дитини гнучкості мислення. А для цього треба перетворити кожен урок у школі на урок мислення-спілкування, де істина постає як суперечка про істину, як діалог. Під час такого діалогу важливо навчити кожну дитину розмірковувати, гнучко підходити до розв'язання проблем, знаходити нові, оригінальні рішення, для того, щоб відчути задоволення від навчання.

З метою розвитку творчих можливостей (здібностей) у кожної дитини вчителеві необхідно на кожному уроці застосовувати пізнавальні (творчі) завдання. Такі завдання мають складати систему, яка дасть змогу сформувати і розвинути всю різноманітність інтелектуальної і творчої діяльності учнів та забезпечити перехід від репродуктивних, формально-логічних дій до творчих. Кожному вчителеві треба пам'ятати, що творчі здібності забезпечують швидке набуття знань та умінь, закріплення й ефективне застосування їх на практиці. А це означає, що для розвитку творчих здібностей велике значення має розвиток психічних процесів — пам'яті, уваги, уяви тощо. Саме ці якості, за даними психологів, — основа для розвитку продуктивного мислення і творчих здібностей учнів.

Свого часу Е.Кант писав, що пам'ять має три важливі якості: швидкість і міцність запам'ятовування та моторність пригадування. Саме ця моторність, або, висловлюючись сучасною мовою, готовність пам'яті, — найважливіша умова розвитку творчих здібностей. Вчені довели, що для виникнення "осяяння" дуже важливо в потрібний момент згадати те, що є основою для творчого розв'язання проблеми і входить до фонду необхідних знань. Саме розвинуте мислення виявляє себе в раціональних засобах запам'ятовування і пригадування.

Отже, виходячи із вищезазначеного, вчителеві на кожному уроці необхідно розвивати творчі здібності учня на основі спеціально розроблених логічно-пошукових задач, введення раціональних прийомів, спрямованих на організацію керованої (а не шляхом спроб і помилок) діяльності учнів. Пропоную ряд творчих завдань, за допомогою яких учитель може розвинути пізнавальні процеси: пам'ять, увагу, уяву, швидкість реакції, асоціативність, абстрактність мислення в учнів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗОРОВОЇ ТА СЛУХОВОЇ ПАМ'ЯТІ


 1. Прочитайте тричі написані нижче слова, спробуйте їх запам'ятати.

МАТИ ДІТИ ЛЮДИНА БРАТ

ДОБРОТА ТЬОТЯ ЧОЛОВІК ДИТИНА

Тепер ці слова закрийте аркушем паперу і письмово дайте відповіді на наступні запитання.

• Скільки букв в останньому слові?

• Скільки букв містить у собі тільки один склад?

• Запишіть перше слово третього стовпчика.

• Скільки слів закінчуються на приголосний? Запишіть їх.

• Скільки слів закінчуються на букву а? Запишіть їх.

• Запишіть всі слова з буквосполученням <ьо >.

2. Прочитайте один раз текст і дайте відповідь на запитання (під час відповіді дивитися в умову не можна). Текст написаний на дошці або для кожного учня на аркуші паперу.

• Хлопчик пішов до магазину і купив 100 грамів перцю, 2 літри соку, 1 кг 500 г масла, 600 г цукерок.

Скільки борошна має купити хлопчик, щоб загальна вага всієї покупки дорівнювала 5кг?

3.Уважно прослухайте один раз текст, а потім дайте відповіді на запитання:

"Одного разу на початку осені Мишко з мамою Оленою Сергіївною та батьком Дмитром Івановичем запросили в село на день народження дідуся Івана. Родина виїхала в гості о восьмій ранку поїздом з Київського вокзалу. їхати треба не дуже довго: потрібна зупинка — сьома з кінця. Дідусь був дуже радий зустрічі з онуком".

• Як називатимуть Мишка, коли він стане дорослим ?

• На якій зупинці вони вийшли, якщо на цьому маршруті всього 12 зупинок?

• Чиїм батьком був дідусь Іван — тата чи мами?

• Скільки часу вони добиралися до села, якщо від станції до станції поїзд їде б хвилин?

• О котрій годині вони вийшли з поїзда?

ЗАВДАННЯ НА ТРЕНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ, УВАГИ ТА ШВИДКОСТІ РЕАКЦІЇ 1. Кожній дитині видається заготовка, зміст якої наведено нижче.

 1. 1 2 3 4 5 6 7

2.
3.


4.
5. РЕКЛАМА
6. 11 2 5 =
8 4 1 =
7 2 4 =
9 8 6 =

13 4 2 =
7. Вітя, Ірина, йогурт, Ніна, альбом


Кожній дитині пропонується заповнити вищенаведену заготовку відповідно до завдання, зміст якого вчитель читає вголос. На всі сім завдань відводиться три хвилини.

(Номер завдання відповідає номеру на заготовці).

1. Під номером один ви повинні провести похилу лінію так, щоб вона проходила під непарними і над парними числами.

2. Проведіть у прямокутнику діагональ так, щоб вона йшла з лівого верхнього кута в правий нижній.

3. Перед вами "обличчя" людини. Намалюйте їй праве око та ліве вухо.

4. Між другою і третьою вертикальними лініями поставте четверту букву слова СОНЦЕ, а між першою і другою — суму першої та четвертої цифр нинішнього року.

5. У наведеному слові підкресліть усі приголосні, а всі голосні — закресліть.

6. У парних рядах запишіть суму всіх чисел, а в непарних — від першого відніміть суму другого І третього.

7. З перших букв даних слів складіть нове слово. Підберіть до нього антонім.

2. Уважно прослухайте текст. (Учитель читає текст один раз). А потім спробуйте дати точну відповідь на запитання.

• Три хлопчики і чотири дівчинки вирішили піти в кіно. Але квитків на всіх не вистачило. Тому Сергію, Юлі та Маші довелося повернутися додому. Скільки дівчаток і скільки хлопчиків змогли подивитися фільм?

• Брат і сестра замінили кожну букву свого імені її порядковим номером в алфавіті. Вийшло: 3 6 17 1 та 5 10 13 1. Як звати, хлопчика і дівчину?

• Світлана з'їла ввечері 4 червоних мухомори, а її друг Вася з'їв уранці на 3 таких гриби більше. Скільки всього мухоморів з'їли діти?

• Щоб дійти до роботи, Івану Петровичу потрібно півтори години. Ввечері він повертається додому тією ж дорогою за 90 хвилин. Як можна пояснити таку різницю в часі?

• Скільки горіхів у порожній склянці?

• О сьомій годині суботнім вечором зустрілися давні знайомі — дядько Петра, Петро з сестрою, Іван Андрійович, Ірина з братом та тітка Марія з двома онуками. Весела компанія вирішила піти в кіно. Скільки квитків вони купили? Який день тижня це був?

• Олена згадала,що в наступну п'ятницю — Міжнародний жіночий день, а вона ще не підготувала мамі подарунок. Яке було число?

3. Вчитель протягом 5 секунд демонструє дітям числовий ряд і просить-його запам'ятати. Потім закриває його і тільки після цього ставить запитання, на яке учні відповідають письмово.

• 5, 12, 41, 3, 6, 8, 32, 19

Яке число в цьому ряду найбільше, яке найменше?

• 5, 2, 18, 53, 8, 34, 25, 7, 16, 46, 73, 4

Скільки всього чисел у цьому ряду?

• 9, 45, 42, 7, 14, 9

Запищіть третє число цього ряду.

• 2,1,7,3,5,8,4

Запишіть суму чисел цього ряду.

• 48,5,43,2,31,7,21,11,52,9

Запишіть перше і передостаннє числа даного ряду.

4. Це завдання зорієнтоване на поповнення вашого словникового запасу і на розвиток мовлення. Напишіть за одну хвилину поряд з кожним почутим прикметником іменник, який підходить за змістом до цього прикметника, стоїть у тому ж роді і числі.

Вчитель називає прикметники, учні добирають і записують до них іменники, повторювати слова не можна.

Наприклад. Чарівна — паличка.

Гострий, дружній, дзвінка, міський, класний, сердитий, похмурий, тепле, ранкові, військове.5. З кожного рядка виберіть лише ті букви, які не повторюються, і складіть з них побажання. На всю роботу відводиться дві хвилини. (Вчитель записує ряди букв на дошці або видає кожному учневі відповідну заготовку на аркуші паперу).

А О Н О О Е А Д Д

Х П А Р П Й Р И И

Е П В Ф Е А Ф П М

В Ю Л З Л А Ю Л Ю

Г Ц И Д Ц Ж Г Ц Г

Щ З С У З Т А З У

О А Ь А Т О И О А

Відповідь. Нехай вам завжди щастить.

6. Замініть даний опис у кожному стовпчику буквами, і ви зможете прочитати два слова. На все завдання вам дається три хвилини. (Вчитель записує завдання на дошці).

Буква після букви К,

буква перед К,

буква після Л,

кругла буква алфавіту,

буква перед О.

Відповідь. Лимон.
Друга буква алфавіту,

буква після букви Т,

буква перед М,

буква перед Л,

перша буква алфавіту.

Відповідь. Булка.7. Розв'яжіть наступні завдання. Для цього вам потрібно в наборі букв знайти по два слова.

• Вийміть з букета садову квітку та квітку лісову.

Т Л О К Я Н Ь Ю П А К'І Л Н В Відповідь. Тюльпан, конвалія.

• Серед цих літунів один — надоїдливий, інша — білогруда красуня.

ЛКАІМСТРОВАКА Відповідь. Комар, ластівка.

• Варення з яких ягід дісталося комусь на поживу?

МВИУШХАНЯ Відповідь. Муха, вишня.
ЗАВДАННЯ НА ТРЕНУВАННЯ АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ


 1. Запишіть, з яким предметом (явищем, дією) у вас асоціюються наведені нижче слова. У вашому розпорядженні всього 3 хвилини. (Вчитель слова записує на дошці або кожному учню видає відповідну заготовку на окремому аркуші паперу).

Наприклад.

Зима — ковзани,

ананас — Африка.

Колесо — машина —

квітка — школа —

книга — пальто

урок — стіна —

театр — ключ —

Ну як, впорались? Молодці. А тепер закрийте слова в лівій колонці аркушем паперу. Читаючи свої слова асоціації, згадайте, до яких слів вони були дібрані.


 1. Запишіть, з яким словом (іменником) у вас асоціюється кожна назва тварини. У вашому розпорядженні всього три хвилини. (Слова записуються вчителем на дошці).

Наприклад. Птах — небо, дельфін — море.

Білка, лисиця, крокодил, жираф, корова, вуж, їжак, кішка, кабан, акула, краб, соловей, пінгвін.
 1. Доберіть до кожного іменника з правого стовпчика відповідний прикметник з лівого.

Підступна Сова

Слизький Змія

Мудра Білка

Надутий Жаба

Товстошкірий Птах

Вільний Вуж

Запаслива Індик

Холодна Бегемот

Відповідь. Підступна змія, слизький вуж, мудра сова, надутий індик, товстошкірий бегемот, вільний птах, запаслива білка, холодна жаба.
ЗАВДАННЯ НА РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ


 1. Знайдіть спільну назву кожній парі слів. (Завдання записується вчителем на дошці).

Наприклад.

Шафа, стіл — меблі.

Франція, Італія —...;

Дуб, береза —... ;

Київ, Донецьк —... ;

вівторок, четвер —... ;

Симоненко, Олесь —... ;

субота, неділя —... ;

Дніпро, Волга —... .


 1. Як відомо, деякі слова, в тому числі і прикметники, можуть бути застосовані як у прямому,так і в переносному значенні. Знайдіть спільну ознаку до кожної групи з трьох іменників.

Наприклад. Хліб, клімат, подушка — спільна ознака м'який.

• Пиріг, поцілунок, сон — ...(солодкий).

• Рейка, воля, дисципліна — ...(залізна);

• Клен, малюк, парик — ...(кучерявий). 1. Запитання на кмітливість.

• Два хлопчики зустрілися біля дверей і ніяк не можуть розійтися. Хто з них повинен дати дорогу , якщо відомо, що одному з них 5 років, а другому — 7? (Дає дорогу гой, хто вихованіший).

• Якою рукою зручніше розмішувати цукор у склянці? (Зручніше це робити ложкою).

• Горобчик прокинувся о 9 ранку. Коли він ліг спати, якщо проспав усього 4 години? (о 5 ранку).

• Яку пташку нагадує поганий співак? (Півня).

• Якщо з-під тину видно 6 пар конячих ніг, то скільки цих тварин на подвір'ї? (3).

• Дід, баба, онучка, Жучка, кішка та мишка тягнули-тягнули і нарешті витягнули ріпку. Скільки очей дивилося на ріпку? (12 очей).

• Коваль підкував трійку коней, вбиваючи в кожну підкову по два цвяхи. Скільки цвяхів знадобиться ковалю? (24 цвяхи).

Подані творчі завдання сприяють розвиткові в кожного учня психічних механізмів — пам'яті, уваги, уяви, мислення, які лежать в основі творчих здібностей учнів.

Вони розраховані на пошукову діяльність учнів, неординарний, нетрадиційний підхід та творче застосування набутих на уроках знань і вмінь. І, врешті-решт, систематичне використання запропонованих завдань у навчально-виховному процесі допоможе вчителю розвинути в кожного учня гнучкість мислення, навчити кожну дитину логічно розмірковувати, нестандартно підходити до розв'язання проблем, не зубрити, а думати, самостійно робити висновки, знаходити оригінальні рішення.

3.Висновки. Виховання особистості у процесі навчання початкової школи за новими технологіями.
Як допомогти розкритися багатству індивідуального світу дитини, що переступила поріг школи? Як організувати навчальний процес пізнання, щоб в її очах не згасав вогник допитливості і навчання стало натхненною, захоплюючою працею?

Ні відмінні знання підручників і методики, ні наша сумлінність та відповідальність не дадуть належних результатів, якщо в класі не буде сприятливого мікроклімату спілкування. В основу своєї роботи ми заклали ідею — система навчання і виховання має бути спрямована на індивідуальність особистості. Насамперед, ми намагаємось організувати навчання дітей так, щоб вони з найменшими втратами сил і часу набували якнайбільше навичок і знань, необхідних для практичного життя.

Девіз моєї роботи з дітьми: становлення людини — постійна робота душі. Робота душі має свій зміст і виступає як процес — це особисте усвідомлення, переживання себе, своєї сім'ї, країни, нації, людства; це зародження та вияв особистої відповідальності за долю близьких і далеких людей, Вітчизни, всієї планети.

Я переконана: все, що відбувається в школі, повинно мати глибокий моральний зміст; школа має керуватися інтересами і потребами дітей, прагнути стати улюбленим місцем, де діти не тільки вчаться, а й живуть повноцінним духовним життям. Хочу виділити в своїй роботі такі фактори самореалізації особистості учнів:

1. Фактор відносин — це характер стосунків, які складаються між учителем і учнями і формують емоційний тонус колективу.

2. Фактор емоційної самореалізації — різнорівнева і диференційована за змістом організація навчального процесу.

3. фактор здоров'я — формування здорового способу життя школярів.

4. Фактор творчості — розвиток творчих здібностей кожної дитини, максимальний розвиток самодіяльності, вільне вираження свого «я».

Нові підходи в навчанні дітей зробили їх моїми помічниками, допомогли стати друзями, колегами. У школярів сформувалися перші навички самоконтролю і самоврядування. Така система роботи дає мені змогу формувати особистість дитини, яка в житті, спілкуванні здатна правильно сприйняти інформацію, переосмислити її, вплинути на думки, почуття, відстоювати свою точку зору, дослуховуватися до думок інших.

Така організація навчально-виховного процесу не тільки забезпечить основу особистісної системи знань, умінь, переконань, а й стане фундаментом для подальшого навчання, виховання, розвитку та самовираження, значною мірою зумовить практичну діяльність у майбутньому.Література


 1. Державний стандарт початкової загальної освіти, від 20 квітня 2011 р. № 462, Київ

2 .Савченко О.Я. Новий етап розвитку 4-річної початкової школи. Початкова школа, 2000. -МИ.

3.Кочерга О. Психофізіологічні особливості діяльності мозку дитини. Початкова школа, 2005. - №5—6.

4.Савченко О.Я. Дидактика Початкової школи. К.: Генеза, 1999.

5.Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5 т., Т.2. -К.: Рад. школ, 1967.

6.Люблінська Г.О. Дитяча психологія. - К.: Вища школа, 1974.

7.Крапівіна О. Запам’ятати з опорою на образ. // Початкова школ, 2003. - N17.

8. Єфремова Створення сприятливо - стимулюючих умов для розвитку особистості молодшого школяра. Початкова школа, 2006р. №10.

План


 1. Вступ. Основні засоби особистісно – орієнтованого підходу та навчання та виховання.

2.1. Розвиток особистості школяра в умовах модернізації навчально – виховного процесу.

2.2. Створення сприятливо стимулюючих умов для розвитку особистості молодшого школяра.

2.3. Особистісно – орієнтований підхід молодших школярів української мови.

2.4. Організація роботи на уроках математики за інтерактивними технологіями

2.5.Пізнавальні завдання для розвитку творчих здібностей особистості


3.Висновки. Виховання особистості у процесі навчання початкової школи за новими технологіями.
Література

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал