Впровадження управлінських інновацій в Вільнянській загальноосвітній школі І –ііі ступенівСкачати 483.5 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації02.12.2016
Розмір483.5 Kb.
1   2   3

Отже,застосування інновацій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом сприятиме зміні мети всієї освітньої діяльності і це дозволить відійти від того, що основне завдання школи по відношенню до учня це засвоєння обсягу знань. Якщо ж ми хочемо створити середовище особистісного зростання кожного учасника освітнього процесу, то без сформованого інноваційного середовища в школі нам не обійтися.


ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ У ВІЛЬНЯНСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І – ІІІ СТУПЕНІВ


В умовах демократичного розвитку України важливого значення набуває вивчення сучасних технологій управління різними організаціями, в тому числі й освітніми, які б забезпечували демократичні та гуманістичні відносини між учасниками навчально-виховного процесу та їхніми керівниками, зростання творчого потенціалу і професійної компетентності кожного , добробуту, конкурентоспроможності, як організації, так і її працівників. Інноваційна діяльність – характерна ознака сучасної освіти та освіти майбутнього. Це необхідність, що зумовлена часом,конституційними вимогами, тенденціями розвитку освіти щодо забезпечення кожної дитини освітнім рівнем відповідно до її індивідуальних потреб і природних здібностей.

Як адміністрація школи, ми усвідомлюємо роль і значення вчителя як рушійної сили освітянських реформ, тому пріоритетним завданням нашого закладу стало визначення необхідності організації процесу підвищення компетентності вчителя

А саме:


 • Виявлення здібностей, наших можливостей шляхом проведення анкетувань, тестувань, діагностики,педагогічного колективу,проектної діяльності та позакласної роботи

 • Проведення майстер-класів, на яких проходить впровадження інноваційних технологій , створення школи педагогічної майстерності

 • Організація навчальних тренінгів «калейдоскоп творчих ідей», що впливає на подальший розвиток закладу

 • Створення комфортних умов для підвищення особистого статусу кожного суб’єкта навчально-виховного процесу шляхом складання зручного розкладу, підбору оптимального навантаження

 • Створення психологічного мікроклімату

 • Інформаційне забезпечення

У школі формується база для створення єдиного інформаційного освітнього простору. Це стосується й удосконалення технічного оснащення, і розвитку інформаційної культури педагогічних кадрів, і відпрацювання методик використання ПК.
Результати впровадження інформаційних технологій в школі

Управлінський аспект: • Створена комплексна система автоматизованих робочих місць адміністрації школи та вчителя інформатики

 • Надання доступу до глобальної мережі Інтернет

 • Створена шкільна база звітності закладу

 • Створений єдиний методичний простір школи з метою використання електронних навчальних матеріалів ;методичних посібників тощо;

Створена база даних:

 • Річне планування компонентів освітньої діяльності

 • Внутрішньо шкільний контроль і управління навчально-виховним процесом

 • Аналіз науково-методичного , матеріально-технічного, кадрового, інформаційного забезпечення

 • Створено порт фоліо для вчителів та учнів

Системно проводяться в школі теоретичні, практичні заняття, семінари-практикуми з використанням комп’ютерних технологій у навчальній діяльності та в позаурочний час.

Важливим є залучення вчителів – предметників та учнів до співпраці з упровадження комп’ютерних технологій, використання діючих навчальних програм, прикладного програмного забезпечення щодо створення електронного дидактичного, роздаткового , наочного, навчального та навчально – контролюючого матеріалів, використання аудіо - та відеоматеріалів, глобальної мережі Інтернет для проведення уроків з різних предметів.

Педагогічний колектив у постійному пошуку, що сприяє проведенню конкурсів відкритих уроків та позакласних заходів.

Основні завдання школи, які реалізуються:


 • Впровадження нових технологій: організація навчального процесу в усіх структурних підрозділах школи з вдосконаленням змісту освіти;

 • Використання місцевого фольклору, традицій нашої країни; організація виховної роботи через самовиховання учнів за допомогою програм творчого розвитку; самореалізації у житті школи на основі самоврядування;

 • Створення сприятливих умов для підвищення особистого статусу кожного вчителя та учня у атмосфері загально-педагогічної культури;

 • Забезпечення охорони здоров’я та фізичного розвитку учнів школи добре організованою системою фізкультурно-оздоровчої; медико - профілактичної роботи.

Спостерігаючи за стрімким розвитком науки і техніки, а разом з тим соціальним та інтелектуальним запитом особистості, кожен з нас чітко усвідомлює, що школа повинна працювати в режимі розвитку, вона, тяжіє до втілення різних освітніх та управлінських інновацій. А сам процес пізнання – безперервний, тому пізнавати нове або ж повертатися до вивченого нікому не пізно. Саме таким принципом керується адміністрація та педагогічний колектив загальноосвітньої школи, який близько 30 років є культурним та освітнім осередком із добрими традиціями, високо – кваліфікованими та інтелектуально виховними вчителями. Сьогодні школа – це заклад освіти, де успішно втілюються інноваційні управлінські та педагогічні технології.

Запорукою успішного впровадження управлінських та педагогічних технологій передусім стало матеріально – технічне забезпечення комп’ютерною технікою. Це наявність комп’ютерів у бібліотеці, кабінеті інформатики, усіх членів адміністрації та підключення до Інтернет. Ефективно працюють програмні комплекси (курси, атестація, тарифікація, кадри), шкільна мережа (ЗНЗ, РВК, учні). З 2010 року відкритий сайт школи. Оскільки інновація - це новоутворення, нововведення, а освітніми інноваціями є вперше створені, виховні , управлінські системи, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності, то інноваційною освітньою діяльністю є розробка, поширення та застосування освітніх інновацій.

Метою навчального проектування є створення вчителям таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня. Під час використання технологій вирішується ціла низка дидактичних, виховних і розвивальних завдань.

Сьогодні в програмі «Intel» працюють директор школи Мовчан Л.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Борищук С.О., вчитель інформатики – Бєлошенко Н.К., вчитель української мови Рац О.І., вчитель трудового навчання Михаєвич М.К., учні основної та старшої школи.

Впровадження інформаційних управлінських технологій надає можливість:


 • Зробити управління більш демократичним;

 • Навчити учасників навчально - виховного процесу формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити свою точку зору, аргументувати власну думку, правильно її виражати, проводити свою точку зору, аргументувати й дискутувати, слухати іншу людину, поважати альтернативну думку, будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу;

 • Знаходити спільне роз’яснення проблеми;

 • Розвивати у членів педагогічного колективу почуття спільності, єдності, відповідальності за процес прийняття рішення та його виконання;

Аналізувати більший спектр думок, масив інформації щодо проблеми, з якої приймається рішення, творчо підходити до шляхів її розв’язання, урізноманітнюються їх. Як бачимо, школа є посередком інноваційної діяльності. Підсумовуючи вище вказане, можемо чітко зазначити, що використання інноваційних засобом розвитку школи.

Робота з вчителями полягає у реалізації принципу: «Учитель – співучасник процесу вироблення і реалізації перспективних завдань розвитку школи». Особистість підлеглого наша управлінська команда розглядає у двох аспектах: особистість є одночасно творцем норм та їх виконавцем, тобто визначення мети та її виконання проходить у процесі спільної діяльності керівника та підлеглих; особистість має право на вільний вибір досягнення визначної мети; на індивідуальний стиль діяльності, на творчий підхід до справи. Учитель не об’єкт, а суб’єкт управління. Суб’єкт-суб’єктна послідовна система відносин сприяє зростанню особистості педагога, з’являються особистісні мотиви до власного самовизначення, самореалізації. Один із методів активного залучення педагогів у процес управління, що сприяє пробудженню мотивації до професійного розвитку, вважаємо делегування повноважень адміністрації пед. колективу , окремим його членам

В.О.Сухомлинський наголошував на необхідності постійного поповнення «майстерні педагогічних засобів, яку повинен створити для себе кожний вчитель».

Сучасна загальноосвітня школа потребує компетентного творчого педагога.

На розв’язання цих завдань спрямована управлінська діяльність адміністрації Вільнянської ЗШ.

Система управління в нашій школі забезпечує цілеспрямованість і результативність науково-методичної роботи, навчально-консультативний характер контролю, використання інноваційних підходів до процесу росту професійного рівня педагогічних кадрів.

З цією метою здійснюємо ряд взаємопов’язаних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення фахової майстерності вчителя та творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому.

Взаємодія в управлінському процесі здійснюється через систему принципів • рівноправного партнерства;

 • інформаційної достатності;

 • узгодження із цілями діяльності закладу ;

 • тактичного аналізу та проектування;

 • ефективності;

 • централізації й децентралізації управління;

 • колегіальності;

 • делегування повноважень;

 • демократизації та гуманізації.

Організовуючи інтерактивну взаємодію учасників навчально – виховного процесу, моделюємо різноманітні ситуації, використовуємо:

 • ділові, рольові ігри;

 • методичні тренінги;

 • засідання проблемного столу;

 • методичні брейн – ринги;

 • аукціони педагогічних ідей;

 • диспути;

 • спільне розв’язання проблем;

 • самостійну роботу над проблемою;

 • творчу роботу;

 • інноваційну діяльність вчителя.

Інтерактивні методи управління допомагають працівникові брати участь в процесі, бути зацікавленим,ініціативним,брати відповідальність на себе за ухвалені рішення.

Визначаємо структуру і зміст диференційованої науково-методичної роботи на основі діагностично-прогностичного аналізу фахового рівня вчителів, моніторингу результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних працівників.

Цілеспрямованості науково-методичної роботи в нашій школі сприяє організація контрольно-аналітичної діяльності у відповідності з розробленим структурним планом, що дає можливість оперативно корегувати по необхідності окремі напрямки роботи педагогічного колективу.

З цією метою на основі перспективного графіка фронтального контролю за викладанням навчальних предметів складено план контролю за навчально-виховним процесом на семестр по такій формі:Вид і форми контролю

Тема контролю

Методи контролю

Обєкт

контролю

Термін

Відпові-даль

ний

Форма узагаль

нення


Виділяємо три типи контролю за роботою вчителя на уроці:

 • контроль, що стимулює якість педагогічного процесу, в тому числі і попереджувальний;

 • контроль, що передбачає різні види методичної допомоги вчителю;

 • контроль, що передбачає вивчення і узагальнення кращих педагогічних надбань з наступним їх поширенням в учительському колективі.

Розроблено програму розвитку школи. Управління педагогічним колективом школи здійснюється за таким алгоритмом:

Збір інформації про діяльність школи аналіз інформації визначення завдань і мети проектування бажаних результатів планування організація виконання контроль виконання аналіз результатів і корекція підведення підсумків.

Лабораторією управління науково-методичною роботою в школі є методичний комплекс, який обладнаний у відповідності з «Положенням про методичний комплекс середнього закладу освіти». Функціонують слідуючі розділи методичного комплексу:


 • «Скарбниця педагогічних новацій вчителів школи»;

 • «Інноваційні технології навчання та виховання»;

 • «Нормативно-правова база загальної середньої освіти»;

 • «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

 • «Творча лабораторія вчителя»;

 • «Досвід роботи вчителів школи»;

 • «Сучасний урок»;

 • «На допомогу вчителю-предметнику»;

 • «На допомогу класному керівнику»;

 • «Атестація вчителів»;

 • «Профілізація НВП»;

 • «Інтерактивні технології НВП» та інші.

Планування всіх ділянок роботи школи здійснюється на діагностичній основі у відповідності з комплексним поетапним планом реалізації науково-методичної проблеми «Розвиток інноваційної особистості учня на засадах креативної освіти в умовах соціально – педагогічного комплексу».

Вирішенню цього завдання сприяє модернізація науково-методичної роботи, яка здійснюється відповідно комплексно-цільового проекту “Педагогічна творчість”, моделі організаційно-методичного управління творчою ініціативою вчителя і структури організації науково-методичної роботи школи.

Переходячи в режим розвитку школи на основі вивчення рівня професійної компетентності вчителів розроблена структурно-функціональна модель управління науково-методичною роботою педагогічного колективу у відповідності з якою використовуємо блочно-модульний підхід за слідуючими напрямками:


 • «Навчально-пізнавальна діяльність»;

 • «Проблемно-тематична діяльність»;

 • «Узагальнююча діяльність».

Робота по напрямку «НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ» спрямована на формування психологічної передумови позитивного ставлення вчителя до творчої діяльності, формування свідомості педагога, відкритої до розв’язання освітніх проблем та використання елементів інноваційних педагогічних технологій.

Структура даного блоку: 1. Заняття психолого-педагогічного семінару.

Для проведення занять складається план підготовки, яким передбачено теоретичний, практичний і підсумковий блоки.

В практичному блоці використовуємо психологічні тренінги, розв’язання педагогічних ситуацій та інші інтерактивні вправи.2. Методичні оперативки.

3. Науково-теоретичні конференції.

4. Педагогічні читання.

5. Індивідуальні методичні консультації.

6. Групові методичні консультації.

7. Колективні (групові) методичні співбесіди.

8. Консультації-практикуми з метою підвищення фахової майстерності в окремих педагогічних працівників. Використовуємо моделювання окремих етапів уроків, позакласних заходів.

9. Курсова перепідготовка вчителів. Результативність якої вивчається і аналізується на засіданнях методичних об’єднань освітніх галузей, засіданнях методичної ради школи. Практикуємо звіти педагогічних працівників про виконання післякурсових завдань.

10. Оперативні методичні наради по ознайомленню педагогічних працівників з нормативними документами по розвитку і функціонуванню середньої загальноосвітньої школи.

Напрямок «ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ» передбачає в нашій школі визначення шляхів розв’язання актуальних проблем, які стоять перед педагогічним колективом по забезпеченню вчителів практичним вміннями та навичками інноваційної педагогічної діяльності.

В роботі цього блоку організовано:


 1. Роботу творчої групи вчителів.

Забезпечує аналітико-діагностичний підхід в роботі з учасниками навчально-виховного процесу.

Працює над впровадженням результатів наукових досліджень та передового педагогічного досвіду по темі: «Удосконалення уроку як засіб розвитку креативності вчителя і учня».

Творча група розробляє моделі різних типів нестандартних уроків, уроків та позакласних заходів з використанням елементів інноваційних педагогічних технологій, в тому числі особистісно-зорієнтованих; схеми, рекомендації по удосконаленню уроку.

Результатом діяльності творчої групи стали збірки: • «Рекомендації по удосконаленню уроку з використанням елементів інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання»;

 • «Рекомендації щодо вивчення та розвитку загально навчальних умінь і навичок школярів»;

 • «Рекомендації щодо впровадження інтерактивних методів навчання на уроках»;

 • Збірка «Дидактичні конкурсно – пізнавальні ігри на уроках математики»;

 • Шкільний проект «Компетентна особистість ».
 1. Роботу динамічних проблемних груп по темах:

 • «Розвиток життєвих компетентностей школярів»;

 • «Використання інтерактивних методик в освітній діяльності».

Членами цих груп після опрацювання відповідної літератури, ознайомлення вже з існуючим педагогічним досвідом з даних проблем, розроблені рекомендації, моделі, підготовлені методичні розробки уроків, позакласних заходів з використанням інтерактивних методів навчання та виховання. Дані розробки використовують вчителі в практичній діяльності.

 1. Роботу методичних об’єднань освітніх галузей, яка спрямована на реалізацію системного підходу до якості викладання навчальних предметів у відповідності з Державними стандартами, практичних новаторських підходів до організації роботи, проводячи теоретико-практичні семінари по модульній системі (І модуль – вступний, ІІ модуль – науково-теоретичний, ІІІ модуль – методично-практичний, ІV модуль – підсумковий). Заняття проводять в нестандартній формі, використовуючи інтерактивні методики.

Проводять у відповідності з планом:

тижні діагностичних практикумів; • моніторинг навчальних досягнень учнів;

 • моделювання уроків з використанням інноваційних педагогічних технологій;

 • презентація уроків та позакласних заходів, захист моделі;

 • аукціони науково-методичних ідей, знахідок;

 • презентація досвіду;

 • консультації вчителів;

 • методичний «мозковий штурм»;

 • тренінги;

 • дискусії;

 • засідання проблемного столу та інші.

На базі методичного об’єднання вчителів початкових класів сформована дослідницька група, яка вивчає питання розвитку навичок правильного свідомого читання та зв’язного мовлення учнів. Підсумком такої роботи є панорама уроків, розробка методичних рекомендацій.

Здійснено моніторинг діяльності методичних об’єднань освітніх галузей школи, на основі яких складено діагностичну карту.5. Роботу методичного об’єднання класних керівників .

6. Діяльність школи професійної адаптації молодих та малодосвідчених вчителів.

Для підвищення фахового рівня цієї категорії педагогів за ними закріплені наставники. Організовано взаємовідвідування уроків та позакласних заходів.

У відповідності з планом роботи засідання даної школи проводяться у формі ділових та рольових ігор, засідань проблемного столу, розв’язання різноманітних педагогічних ситуацій; використовуються інтерактивні вправи, моделювання уроків та окремих етапів різних типів уроків. Проведена методична сесія.

7. Роботу школи передового педагогічного досвіду по проблемі «Інтеграція навчання як засіб розвитку креативності вчителя і учня».

Результатом роботи являється поповнення розділу методичного комплексу «Творча лабораторія вчителя»; робота постійнодіючих виставок «Інноваційні освітні технології», «Сучасний урок».

Одним із найважливіших завдань всіх ланок методичної служби школи є творча трансформація нових педагогічних ідей і перспективного досвіду в практику модернізації освіти,залучення вчителів до перспективних моделей педагогічного досвіду і набуття власного досвіду в практиці.

В системі колективних форм організації науково – методичної роботи ефективно - використовуються інтерактивні тренінги, які передбачають поетапне навчання з максимальним використанням активних методів практичного засвоєння різних прийомів діяльності.

Використовуючи досвід колег, стимулюючи інтерактивний діалог, керівник шкільних методичних структур дає їм можливість аналізувати, порівнювати, моделювати свої підходи до практичного застосування здобутих знань і сформованих умінь.

Метою «УЗАГАЛЬНЮЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» є закріплення позитивного інноваційного педагогічного досвіду, його пропаганда, презентація результативності роботи вчителів.

Форми діяльності в цьому напрямку:


 1. Проведення методичного тижня

Програмою тижня передбачаємо проведення слідуючих заходів:

 • інструктивно-методична нарада;

 • заняття-практикуми;

 • засідання шкільних методичних об’єднань;

 • методичні оперативки;

 • презентація досвіду роботи творчопрацюючих вчителів;

 • аукціони педагогічних ідей та знахідок по темі тижня;

 • засідання за «круглим столом»;

 • засідання творчої групи;

 • засідання «проблемного столу»;

 • заняття школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя;

 • засідання методичної ради;

 • психолого-педагогічні тренінги;

 • панорама уроків та позакласних заходів;

 • педагогічні дискусії;

 • педагогічна рада;

 • випуск методичного бюлетеня.

 1. Методична виставка «Від професіоналізму вчителя до творчості учня».

 2. Тиждень педагогічної майстерності вчителів.

 3. Панорама методичних новинок.

 4. Презентація досвіду вчителя.

 5. Конкурс «Вчитель року».

 6. Конкурс «Класний керівник року».

В 2011-2012 н.р. проведено методичний тиждень «Використання елементів інноваційних педагогічних технологій як засіб розвитку креативності вчителя і учня» по вказаному вище плану.

В рамках тижня проведено науково-практичну конференцію «Основні напрямки розвитку інноваційних процесів у школі», презентація роботи шкільних гуртків у нестандартній формі.

До індивідуальних форм науково-методичної роботи ми відносимо наставництво, стажування, самоосвіту. Кожен вчитель працює по індивідуальному творчому плану самоосвіти, по реалізації власної та шкільної науково-методичних проблем. Здійснює конструювання нового, власного досвіду на основі кращих досягнень науки і практики.

Вчителі школи здійснюють індивідуальну самоосвітню діяльність за таким орієнтовним планом: 1. Робота над науково – методичною проблемою ;

 2. Опрацювання нормативно – правової бази з предмету;

 3. Ознайомлення з новими методичними технологіями;

 4. Робота з фаховою літературою;

 5. Участь в роботі методичних об’єднань ;

 6. Відкриті уроки;

 7. Оформлення портфоліо;

 8. Робота з обдарованими учнями;

 9. Участь в педагогічних виставках;

 10. Підготовка матеріалів до друку;

Орієнтовна форма плану індивідуальної самоосвітньої роботи на місяць:Зміст роботи

Примітка

1

Опрацювати статтю …
2

Підготувати урок з використанням інтерактивних методик ..
3

Провести самоаналіз уроків…..
4

Зробити картотеку статей журналу…
5

Відвідати урок..
6

Оформити методичну розробку уроку з використанням інноваційних технологій…
7

Опрацювати вимоги щодо написання науково – дослідницької учнівської роботи
8

Розробити проекти..
9

Визначитись із тематикою і змістом матеріалу до друкованого видання
10

Підготуватись до участь в засіданні педагогічної ради…
Індивідуальні методичні завдання отримують педагоги, які володіють в основному теорією і методикою викладання, але потребують удосконалення методики викладання окремих тем, розділів програми, а також практичної апробації окремих форм роботи.

Творчою групою вчителів школи розроблено: • діагностична карта інноваційної діяльності

 • методична карта вчителів школи,

 • картка розвитку індивідуальності учня Вільнянської ЗШ,

 • проект «Методичний щоденник вчителя Вільнянської ЗШ».

Кожен вчитель школи розробив «Портфоліо вчителя»

У кінці навчального року на науково-практичній конференції вчителі діляться своїми педагогічними наробками, звітують про результати роботи над проблемою.

Значну роль у розвитку педагогічної творчості відводимо педагогічній раді, засідання яких присвячуємо дослідженню конкретної педагогічної проблеми. Поряд з традиційними формами їх проведення використовуємо і нетрадиційні. Для проведення педради запрошуються учні старших класів, батьки, випускники школи. Форми проведення - інноваційні (дискусія, тренінги, «акваріум» та інші).
 • Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал