Вплив образотворчого мистецтва на творчийСкачати 59.83 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації17.01.2017
Розмір59.83 Kb.

Демченко І.І0,
ВПЛИВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА ТВОРЧИЙ,,
РОЗВИТОК УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ,
Важливу роль у творчому розвитку особистості відіграє мистецтвоĘĊЙогоĊ
використання в процесі навчання створює можливості для гармонізаціїĊ
емоційних і логічних компонентів діяльності учнівĖĊреалізації їх творчогоĊ
потенціалуĘĊĊ
Як відомоĖĊмистецтвоĊ
- невід’ємна частина духовної культури людстваĥĊ
завдяки його художньо-образній формі відбувається сильний емоційнийĊ
вплив на психіку особистостіĖĊщо сприятиме розвитку її активностіĖĊ
спрямованої на творення краси в навколишньому світі й на внутрішнєĊ
самовдосконаленняĘĊДослідження вченихĊĒЛ.С.ВиготськийĖĊЄ.П.КрупникĖĊ
О.М.ЛеонтьєвĖĊС.Л.РубінштейнēĊпереконливо доводятьĖĊщоĖĊзавдяки творамĊ
мистецтваĖĊвідбувається активізація зоровихĖĊслухових та інших рецепторів зĊ
наступною зміною фізіолого-біологічних ритмів організмуĘĊКатарсичнаĊ
реакціяĖĊщо є також наслідком впливу художніх образівĖĊгармонізуєĊ
внутрішній світ людиниĖĊ сприяє встановленню комфортного стануĊ
особистості у відносинах зі своїмĊŽЯžĘĊĊ
ТакĖĊ у молодшому шкільному віці важлива роль належитьĊ
самовираженню дітей через власну художньо-естетичну діяльністьĘĊТомуĖĊ
враховуючи психофізіологічні особливостіĊĊшколярів цього вікуĖĊпід часĊ
викладання предметів освітньої галузіĊŽМистецтвоžĊнеобхідно залучати їх доĊ
творчої діяльності в музичномуĖĊобразотворчомуĖĊтеатральному та екраннихĊ
видах мистецтваĘĊ
Як відомоĖĊкожен вид мистецтва маєĊĊособливі механізми впливу наĊ
особистістьĤĊмузикаĊƀĊгармонію звуківĥĊживописĊėĊлініюĖĊбарвиĖĊсюжетĘĊ
ХореографіяĖĊтеатрĖĊкіно завдяки своїй синкретичності інтегрують кількаĊ
видів мистецтваĖĊщо сприяє найсильнішому впливу на психічні і фізіологічніĊ
процеси в організмі людиниĘĊ
Тому розвиток творчого потенціалуĖĊформування естетичних почуттів іĊ
потреб у молодшому шкільному віці відбуваються більшою мірою в ходіĊ
самостійної художньої діяльностіĘĊВідтворення власного світовідчуття іĊ
світосприйняття за допомогою барв є показником психічного стану дитиниĖĊїїĊ
самоусвідомлення в навколишньому середовищіĘĊЗвуки музикиĖĊсамостійнаĊ
гра на інструменті є основою для виховання в особистості здатності доĊ
естетичного сприйманняĖĊвміння слухати музику природиĖĊбачення красивогоĊ
й потворногоĖĊпрагнення змінити світ на кращеĘĊ
Серед інших видів мистецтв саме образотворче мистецтво справляє наĊ
людину чи не найефективнішу діюĖĊбо завдяки своїй універсальності плідноĊ
розвиває її емоційно-чуттєву сферуĖĊ поглиблює знанняĖĊ інтенсифікуєĊ
візуальний і сенсорний досвідĖĊформує загальну та естетичну культуруĘĊ
Вплив образотворчого мистецтва на розвиток особистості не лишеĊ
збільшує діапазон її візуальних вражень та творчих можливостейĖĊа й якісноĊ
ускладнює структуру зорового та естетичного сприймання і уявиĖĊдодаючиĊ
певну міру осмислення та переживання твору мистецтва або явища життяĘĊ
ЦеĖĊв свою чергуĖĊдає змогу бути не пасивним споживачем візуальнихĊ
враженьĖĊа людиноюĖĊздатною адекватно оцінювати естетичні та художніĊ
якості твору й сміливо втілювати свої почуття в самостійних творчихĊ
роботахĘĊАдже образотворче мистецтво містить у собі чудові невербальніĊ
способи вираження ставлення особистості до предметів і явищ дісності уĊ
формі візуальних символівĖĊасоціативних зіставлень та художніх образівĘĊ
З огляду на можливості образотворчого мистецтва як педагогічногоĊ
засобу слід зазначитиĖĊщо основою навчально-виховного процесу єĊ
виховання естетичного відношенняĖĊ виховання естетичної свідомостіĊ
особистостіĘĊКожний компонент естетичного відношенняĊƀĊестетичнеĊ
сприйняттяĖĊестетичне почуттяĖĊоцінкаĖĊсудженняĖĊсмакĖĊідеалĖĊпотребаĖĊувесьĊ
творчий потенціалĊƀĊвизначається діяльністю особистості й спричиняєĊ
суттєві зміни в переконанняхĖĊповедінціĖĊперетворює її в суб’єкт естетичноїĊ
діяльностіĖĊсприяє комплексному розвитку її творчих здібностейĘĊ
Образотворче мистецтво є специфічною і досконалою моделлюĊ
цілісного духовного впливу на особистістьĘĊ Катарсична функціяĊ
образотворчого мистецтва належить до числа його головних соціальнихĊ
призначеньĘĊНакопичений образотворчим мистецтвом досвід впливу наĊ
духовний світ людини можна використовувати для цілеспрямованогоĊ
моделювання навчально-виховного процесуĖĊзокремаĖĊпри розробці новихĊ
перспективних педагогічних технологійĘĊ Крізь духовний катарсисĊ
особистості може бути максимально реалізовано завдання справжньоїĊ
гуманізації і гуманітаризації системи педагогічної освітиĘĊ
Образотворче мистецтво також сприяє відновленню гармонічноїĊ
цілісності здібностей людиниĖĊ розвитку чутливості й надбаннюĊ
універсального людського досвідуĘĊ
У педагогічній енциклопедії творчість дітей в вивченні образотворчогоĊ
мистецтва представлено як процес і результат художньо-творчої діяльностіĊ
дітей в різних видах образотворчого мистецтваĘĊУ процесі образотворчогоĊ
розвитку формуються творчі здібності дітейĖĊїх спостережливістьĖĊуяваĖĊ
образне мисленняĖĊестетичний смакĖĊпоглиблюються і розширюються знанняĊ
про предмети і явища дійсностіĖĊпробуджується інтерес до мистецтваĖĊщоĊ
сприяє всебічному розвитку особистості дитиниĘŅĝŇĊ
Велике значення для активного творчого розвитку учнів маєĊ
різнобарв’я видів художньо-образотворчої діяльності і матеріалівĘĊ
Так твори живопису являють собою один з найбільш емоційнихĊ
чинників впливу на творчий розвиток особистостіĘĊ
Тому одна з характерних особливостей живописуĊƀĊйого емоційнаĊ
забарвленістьĘĊВпливаючи на почуття людейĖĊживопис поглиблює іĊ
спрямовує ці почуттяĖĊнавчає емоційній реакції на речіĖĊподіїĖĊвчинкиĘĊ
Живопис формує симпатіїĖĊантипатії і в цьому відношенні розвиває не тількиĊ
художній смакĖĊале й універсальні здібності людиниĘĊУ результатіĊ
колективних відвідувань виставок з подальшим їх обговореннямĖĊ
розвивається сприйманняĖĊцілеспрямованістьĖĊнаполегливістьĖĊзалишаючиĊ
приємні враження від споглядання та допомагає людині сприймати світ уĊ
всій своїй красі і багатогранностіĘĊ
Виходячи з тогоĖĊщо відповідно до правил композиційної побудовиĊ
лінійний ритм підкреслює наявність руху в той чи інший бік у конкретномуĊ
зображенніĖĊми можемо сказати про взаємозв’язок цього видимого ритму ізĊ
внутрішнім рухом особистостіĘĊ
Характер ліній та їх комбінації підкреслюють індивідуальністьĊ
емоційно-почуттєвого втілення та своєрідність вираження внутрішньоїĊ
сутності кожної особистостіĘĊ
У кожному кольоріĖĊлінії чи їх сполученні закріплене естетичнеĊ
ставлення людини до оточуючої її живої і неживої природиĖĊа також доĊ
власної людської природиĘĊ
Першоджерелом усіх колірних асоціацій людини є її індивідуальнеĊ
ставлення до різних об’єктів і явищ природиĘĊУсі сторони колірної символікиĊ
використовуються особистістю залежно від її світосприйняттяĖĊпов’язаного ізĊ
властивим їй світом настроївĖĊпочуттівĖĊпереживаньĘĊ
Дітям молодшого віку характерна наявність почуття ритмуĘĊУĊ
малюнках це виражається в ритмічних повтореннях одного і того самогоĊ
зображення предметаĖĊчи його частинĘĊРитмĖĊсиметрія характерні і дляĊ
композиційного вирішення дитячого малюнка в ціломуĘĊІз зовнішніхĊ
характеристик предмету учні перш за все виділяють колірĘĊЯскраві кольори іĊ
їх протилежні сполучення рано привертають увагу дітей і є для нихĊ
найдоступнішим засобом художнього вираженняĘĊ
Роль емоційного фактора в образотворчій діяльності людиниĖĊякĊ
відомоĖĊостаточно висвітлено в працях Л.С.ВиготськогоĖĊякий відзначавĖĊщоĊ
“почуття і фантазія є не двома одне від одного віддаленими процесамиĖĊалеĖĊ
по сутіĖĊодним і тим самим процесомĖĊі ми в змозі дивитись на фантазіюĖĊякĊ
на центральне вираження емоційної реакціїžĘŅěŇĊ
Художнє сприйняття через підняття емоційно-чуттєвої сфери веде доĊ
інтерпретаціїĖĊпояви судженняĖĊпробуджуючи творчі сили уяви і фантазіїĖĊ
стимулює розвиток творчого мисленняĘĊУява і фантазія є найважливішоюĊ
природною силою дітейĘĊОбразотворче мистецтво дає широку можливістьĊ
для втілення найнеймовірніших образівĖĊщо з’являються в уяві дитиниĘĊ
Малюнок дає змогу дитині пізнати себеĖĊтаĖĊвкладаючи певний зміст у ньогоĖĊ
вона багато розповідає про себеĖĊпро свій внутрішній світĖĊтобто виражає себеĊ
через художню творчістьĘĊĊ Тому потреба у практичному творчомуĊ
самовираженні є особливою і обов’язковою якістю особистостіĖĊяка прагнеĊ
відтворити свої почуття у взаємодії художнього образу з ознакамиĖĊ
символамиĖĊлініямиĖĊкольором тощоĘĊ
Практично це реалізується шляхом формування в учнів стійкихĊ
графічних умінь та навичок на грунті геометричного матеріалуĖĊзалученняĊ
дітей до активних спостережень предметів і явищ навколишньої дійсностіĖĊ
оформлення учнівських робітĖĊвідображення в дитячих малюнках тількиĊ
красивогоĖĊобговорення художньо-творчих робіт учнів та мистецьких зразківĊ
з метою формування навичок етико-оцінних судженьĖĊрозвитку естетичнихĊ
почуттівĖĊсистематичного розгляду картин і панорам з метою вихованняĊ
художнього смакуĖĊ ілюстрування учнями народних казокĖĊприслів’ївĖĊ
приказокĖĊісторичних оповіданьĖĊбіблійних текстівĖĊвіршівĘĊ
ДитинаĖĊмалюючиĖĊчасто бачить в практичній діяльності захоплюючуĊ
груĖĊтобто учень ніби спілкується із знайомими емоційносприйнятимиĊ
образамиĘĊУ багатьох дітей є свої улюблені образиĖĊякі часто є витворомĊ
фантазіїĖĊвизначають активністьĖĊнапруження творчої діяльностіĘĊГрафічніĊ
образи у дітей молодшого шкільного віку складаються на основі не лишеĊ
зорових вражень про предметĖĊа й значенням його для дитини і діями дитиниĊ
з цим предметомĘĊТому в малюнках діти передають лише ті особливостіĊ
зображуваногоĖĊякі вони вважають найголовнішими і найзначущимиĘĊ
Зображуючи предметĖĊдіти розказують про нього всеĖĊщо їм відомоĘĊЦеĊ
пояснюється тимĖĊщо дитині молодшого шкільного віку властива здатністьĊ
відтворювати образи не такĖĊяк вона їх бачитьĖĊа як уявляєĘĊ
Особливість художнього почуття в цьому відношенні полягає в томуĖĊ
щоĊŽце те ж саме почуттяĖĊале вирішене надзвичайно посиленою діяльністюĊ
фантазіїžĘĊŅĞŇĊĊ
ІстотноĖĊпротеĖĊщо в мистецтві подібні образи існують у специфічнійĊ
форміĊŽзчепленьžĊу цілісності художнього образуĘĊ
Слід також відзначитиĖĊ щоĖĊ оскільки образотворча діяльністьĊ
молодших школярів завжди супроводжується емоціями та спонукаєтьсяĊ
домінуючими мотивамиĖĊдії завжди носять емоційно-забарвлений характерĘĊ
Художнє пізнанняĖĊзвернене до емоційно-чуттєвої сфери особистостіĖĊ
відбувається на основі образного мисленняĖĊфіксує не лише об’єктивніĊ
властивості природи і закономірності її розвиткуĖĊа й найменші виявиĊ
естетичногоĖĊякі втілює в художніх образахĘĊОскільки особливістюĊ
молодшого шкільного віку є образне мисленняĖĊщо є важливим структурнимĊ
компонентом духовності людиниĘĊІ.М.Сєченов назвав образ активнимĊ
регулятором поведінкиĖĊа І.П.Павлов підкреслювавĖĊщо однією з основнихĊ
людських потреб є потреба в образному сприйманніĤĊзахоплені науковоė
технічною революцієюĖĊ
- як вважає Б.М.НеменськийĊŅĜŇĖĊ- заглиблені уĊŽсвітĊ
інформатикиžĖĊми взагалі іноді вважаємо логічне мислення тим єдинимĖĊ
вартим сучасної людиниĖĊа емоціїĊĒемоційно-асоціативне мисленняēĊчимосьĊ
атавістичнимĖĊна зразок апендиксаĖĊприсвятивши усі сили розвитку вĊ
мисленні дітей раціональногоĖĊлогічного началаĖĊчасто перестаємо звертатиĊ
увагу на розвиток їх почуттівĘĊІ в результаті отримуємо логіку безкрилуĖĊ
нетворчуĖĊа емоційне життя примітивнимĘĊ
Мислення образамиĊƀĊскладний психічний процесĘĊУ ньому берутьĊ
участь безпосереднє чуттєве сприймання реального світуĖĊуяваĖĊфантазіяĖĊ
увагаĖĊемоційно-вольові зусилляĘĊ
Через засоби образотворчого мистецтва людина відкриває можливістьĊ
виразити своїĊŽневидиміžĊйĊŽневідчутніžĊпочуттяĖĊзадумиĘĊ
Художні матеріалиĖĊщо використовуються на малюванніĖĊдоситьĊ
різноманітніĘĊЦе кольорове чорнило і кольорова крейдаĖĊвугілляĖĊолівціĖĊ
фарбиĖĊфломастериĖĊтушĘĊТому малюнки виконуються на паперіĖĊкартоніĖĊ
пластикуĖĊдеревіĘĊУсіма засобами вчитель повинен заохочувати особистіснуĊ
інтерпретацію учнями зображуваного об’єктаĘĊПізнання техніки малюнкаĊ
полягає в томуĖĊщо школярі повинні володіти нею на такому рівніĖĊякий їмĊ
необхідний для творчого самовираженняĘĊПростежується чітко вираженаĊ
послідовність дій педагогаĤĊспочатку зацікавити дитинуĖĊстимулюватиĊ
бажання творитиĖĊа потім навчити технікиĖĊяка необхідна для реалізаціїĊ
творчого задумуĘĊГоловним є не результат діяльності учняĖĊа сам процесĊ
залучення його до творчої атмосфериĘĊУ процесі викладання техніки малюнкаĊ
вчитель повинен бути готовим використати методи прикладуĖĊімітаціїĖĊ
обговоренняĖĊаналізуĖĊдраматизаціїĘĊ
ОтжеĖĊорієнтація навчально-виховного процесу на художньоė
естетичний фактор як основу духовності людини цілком виправданаĘĊ
Естетична домінантаĖĊяка формується у процесі спілкування людини зĊ
мистецтвомĖĊпідпорядковує усі прояви психічної організації особистостіĊ
(психічні процесиĖĊемоціїĖĊпочуттяĖĊтемперамент та інĘēĖĊсприяє становленнюĊ
ціннісно-змістовних чинників її світоглядуĊ ĒморальнихĖĊ політичнихĖĊ
релігійних та інĘēĖĊвдосконаленню досвіду та способів пізнання навколишньоїĊ
дійсностіĊĒнаочно-образногоĖĊпредметно-асоціативногоĖĊлогіко-інтуїтивногоēĘĊ
Естетична спрямованістьĖĊ уміння й навички творчої діяльностіĖĊ
індивідуальний художній стильĖĊ емпатіяĖĊ фантазія утворюють ядроĊ
особистостіĖĊвизначають її неповторність та унікальністьĘĊТворчаĖĊсвоєріднаĊ
особистість спроможна продуктивно мислитиĖĊактивно діяти у нестандартнихĊ
ситуаціяхĖĊздатна до постійного саморозвитку й самовдосконаленняĘĊЦеĊ
забезпечує високий рівень професіоналізму в різних галузях життєдіяльностіĊ
суспільстваĖĊщоĖĊу свою чергуĖĊзумовлює прогрес людської цивілізаціїĘĊĊ
Образотворче мистецтво є специфічною і досконалою моделлюĊ
цілісного духовного впливу на особистістьĖĊсприяє розвитку образногоĊ
мисленняĖĊемоційно-чуттєвої сфериĖĊпізнанняĖĊнадбанню універсальногоĊ
людського досвідуĘĊ
Слід зазначитиĖĊщо в педагогічній науці ще не склався єдиний підхід доĊ
класифікації потенційних можливостей образотворчого мистецтваĖĊхочаĊ
більшість дослідників наголошує на його принциповій поліфункціональностіĘĊ
Ċ
ЛІТЕРАТУРА<Ċ
ěĘ
Выготский Л.СĘĊВоображение и творчество в детском возрастеĤĊ
психологический очеркĤĊКнĘĊдля учителяĘĊęĊПослеслĘĊВ.В.ДавыдоваĊĝėе издĘĊ
МĘĤĊПросвещениеĖĊěģģěĘĊ
-ĊģĝсĘĊ
ĜĘ
Неменский Б.МĘĊМудрость красотыĤĊО проблĘĊэстет.воспитанияĤĊ
КнĘĊдля учителяĘĊƀĊМĘĤĊПросвещениеĖĊěģĢġĘĊƀĊĜğĝсĘĊ
ĝĘ
Педагогическая энциклопедияĘĊ Гл.редĘĊ ƀĊ И.А.Каиров иĊ
Ф.Н.Петров тĘĜĘĊ
- МĘĤĊСоветская энциклопедияĖĊěģĠğĘĊ
ĞĘ
Ямницький В.МĘĊМоделювання емоційних ситуацій в процесіĊ
творчої діяльностіĊęęĊПедагогіка і психологіяĘĊƀĊěģģĠĘĊ
- №ĜĖĊСĘĠğėġĚĘĊ
Ċ

Ċ
Ċ
Ċ

Document Outline

  • Демченко І.І.
    • ЛІТЕРАТУРА:


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал