Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» навчально-методичний комплекс дисципліниСторінка1/6
Дата конвертації06.12.2016
Розмір1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж

ім. А.Ю. Кримського»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА»

Напрям підготовки: 0101 «Педагогічна освіта»

Спеціальність: 5.01010101 «Дошкільна освіта»

Кваліфікація: Вихователь дитячого садка з однією з додаткових кваліфікацій

Перелік методичного забезпечення з курсу

«Зарубіжна література»

 1. Навчальний план.

 2. Виписка з навчального плану.

 3. Навчальна (типова) програма з дисципліни.

 4. Робоча навчальна програма з дисципліни.

 5. Календарно-тематичний план навчальних занять.

 6. Конспекти (тези) лекцій.

 7. Інструкційно-методичні матеріали до семінарських, практичних занять.

 8. Контрольні завдання для перевірки знань студентів.

 9. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів.

 10. Контрольні завдання (тести) до практичних занять.

 11. Питання до заліку.

 12. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студента.

 13. Перелік методичного забезпечення з дисципліни.


Навчальний план

Спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта»

з предмету Зарубіжна література


Всього

Аудиторні

Лекції

Семінари

Практичні

Самостійні

1 курс

1 семестр

16 т. - 1 год.

16

14

2

0

2

1 курс

2 семестр

21т. – 2 год.

42

32

4

6

5

2 курс

1 семестр

16т. – 2 год.

32

24

6

2

11


Виписка з навчального плану

Зарубіжна література


Всього

годин

Аудиторних

Лекції

Практичні

Семінари

Самостійні

3 семестр

108

90

70

12

8

18

залік


Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації

Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А.Ю. Кримського

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної

роботи ______________________

«____» ________________ 20__ р.


На 20__ /20__ навчальний рік __________________ «___» ___________________ 20___ р.

На 20__ /20__ навчальний рік __________________ «___» ___________________ 20___ р.

На 20__ /20__ навчальний рік __________________ «___» ___________________ 20___ р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета: Зарубіжна література

Спеціальність: 5.01010101 «Дошкільна освіта»

Загальна кількість годин: 108

з них: аудиторних: 90

лекцій: 70

семінарів: 12

практичних: 8

самостійних: 18


Залік: ІІІ семестр
Робоча програма складена на основі навчальної програми (рівня стандарту) для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України; науково-методичним центром вищої освіти, Київ – 2010 р.
Викладач: Зілюк Наталія Володимирівна
Програму розглянуто і схвалено предметною

(цикловою) комісією викладачів словесників


Протокол № __________

від «___» ________________ 20___ р.

Голова комісії ___________
На 20__ /20__ навчальний рік протокол № ___ від «___» _____________ 20__ р. ________

На 20__ /20__ навчальний рік протокол № ___ від «___» _____________ 20__ р. ________

На 20__ /20__ навчальний рік протокол № ___ від «___» _____________ 20__ р. ________


 1. Пояснювальна записка

«Зарубіжна література» - навчальний предмет, об’єктом вивчення в якому є кращі твори й головні етапи розвитку світового літературного процесу.Головною метою вивчення предмета є залучення студентів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.
Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати такі основні завдання:

 • навчати студентів сукупності про вершинні явища світового літературного процесу, загальні закономірності його перебігу від найдавніших часів до сьогодення;

 • давати їм літературознавчі поняття і терміни, необхідні для повноцінного аналізу й інтерпретації художніх текстів, а також розуміння головних закономірностей перебігу літературного процесу;

 • вчити визначати національну своєрідність і загальнолюдську цінність творів світової літератури (у т.ч. у зіставленні з творами української літератури та інших видів мистецтва);

 • відпрацьовувати навички розрізнення явищ класичної та масової культури;

 • розвивати мислення студентів(образне, асоціативне, абстрактне, логічне);

 • знайомити з духовними здобутками й художніми відкриттями зарубіжної літератури, сприяти перетворенню духовних цінностей, зафарбовуваних у літературних творах в індивідуальний досвід студентів;

 • виховувати в студентів повагу до духовних здобутків людства і, зокрема, українського народу; расову, етнічну, соціальну, релігійну і гендерну толерантність водночас із принциповим нонконформізмом, здатністю формувати, формулювати й активно відстоювати власну точку зору, систему життєвих цінностей і пріоритетів, прагненням мати власне, ніким не нав’язане світобачення, зберігати й продовжувати кращі національні традиції, не сприймати культу сили й переваги матеріальних цінностей над духовними. 1. Вимоги до знань та умінь студентів

Студенти повинні знати:

 • основні етапи розвитку світового літературного процесу, зокрема, літературні напрями та течії;

 • найістотніші відомості про творчий шлях письменників;

 • найхарактерніші особливості епохи, відображеної у творах, що ввійшли до текстуального вивчення;

 • місце і значення вивчених творів у творчому доробку письменника та літературному процесі певного періоду;

 • сюжет, особливості композиції, систему образів вивчених творів;

 • характерні стильові (включаючи жанрові) особливості вивчених творів;

 • характерні особливості індивідуального стилю письменника;

 • суттєві ознаки понять: реалізм, романтизм, натуралізм, декаданс, модернізм, постмодернізм, художній образ, літературний характер, літературний тип; літературні роди та їх основні жанри;

 • тексти, рекомендовані для вивчення напам'ять.


Студенти повинні уміти:

 • виразно, вдумливо читати твори програми;

 • відтворювати в уяві художні картини, зображені письменником;

 • критично аналізувати твір з врахуванням його ідейно-художньої цілісності та авторської позиції;

 • визначати основну проблематику, сюжет, композицію образів і виражально-зображальні засоби;

 • характеризувати героя твору, аргументовано оцінюючи чинники його духовного життя і вчинків; зіставляти героїв одного або кількох творів;

 • обґрунтовувати власні оціночні судження щодо змісту прочитаного;

 • складати план (простий і складний) до творчих робіт, різних за обсягом, характером і жанром;

 • створювати усні й письмові твори-роздуми проблемного характеру за вивченими творами, а також на літературні чи публіцистичні теми;

 • складати тези й конспекти праць з питань літератури;

 • виявляти у програмному творі найхарактерніші ознаки літературних напрямів та течій.
 1. Зміст дисципліни

3.1. Тематичний зміст:з/п
Назва розділів і тем


Кількість годин

Всього

З них


Лекції


Практичні


Семінари

Самост. робота

1

2

3

4

5

6

7
Вступ. Із літератури реалізму
1

Загальна характеристика розвитку культури та літератури ХІХ ст.

2

2


2

Стендаль «Червоне і чорне»

4

41

3

Оноре де Бальзак «Гобсек»

4

4


4

Федір Достоєвський «Злочин і кара»

4

2
2

1

5

Лев Толстой «Анна Кареніна»

4

2

2
1
Традиції і новаторські зрушення в поезії середини – другої половини ХІХ ст.
6

Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст.

22
7

Волт Вітмен. Збірка «Листя трави»

2

2


8

Шарль Бодлер. «Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія».

2

2


9

Із поезії французького символізму

Поль Верлен, Артюр Рембо. Поезії4

2

2
1
Роман ранньомодерністської доби
10

Оскар Уайльд «Портрет Доріана Грея»

4

41
Вступ. Оновлення драматургії на межі ХІХ-ХХ століть.
11

Основні тенденції розвитку драматургії ХІХ ст. «Нова драматургія» та її засадничі принципи.

Генрік Ібсен «Ляльковий дім»4

41

12

Антон Чехов «Чайка»

2

21

13

Джордж Бернард Шоу «Пігмаліон»

4

2

2


Загальна характеристика літератури першої половини ХХ ст.
14

Вступ. Модернізм як некласична модель культури ХХ ст.

2

2


15

Франц Кафка «Перевтілення»

2

2


16

Джеймс Джойс «Джакомо Джойс»

2

2

Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст.
17

Модернізм і основні течії європейської поезії ХХ ст.

Райнер Марія Рільке, Гійом Аполлінер, Томас Стернз Еліот, Федеріко Гарсія Лорка. Поезії4

4


18

«Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів та шкіл у поезії(символізм, акмеїзм, футуризм). О. Блок, А. Ахматова, В. Маяковський

6

4
2Література 1920-1940-х років
19

Вступ. Загальна характеристика літератури 1920-1940-х рр.

2

2


20

Джорж Орвел (Ерік Блер) «Скотоферма»

22

1

21

Михайло Булгаков «Майстер і Маргарита»

4

2

222

Томас Манн «Маріо і чарівник»

2

21

23

Альбер Камю «Чума»

2

22
Вступ. Із літератури середини - другої половини ХХ ст.
24

Світова література середини – другої половини ХХ ст.

2

2


25

Ернест Міллер Хемінгуей «Старий і море»

2

2


26

Джером Дейвід Селінджер «Ловець у житі»

2

21

27

Габрієль Гарсія Маркес «Стариган з крилами»

2

22

28

Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів»

22

1
Оновлення західного театру 1950-1980-х рр.
29

Вплив філософії та літератури екзистенціалізму на західну драму 1950-1980-х рр.

Ежен Йонеско «Носороги»2

21
Із поезії 1950-80-х рр.
30

Вістен Гью Оден Поезії

2

21
Постмодерністська проза останніх десятиліть ХХ ст.
31

Вступ . Постмодернізм – одне з найвизначніших літературних явищ другої половини ХХ ст.

22

1

32

Милорад Павич «Дамаскин»

2

2

Зарубіжна література межі ХХ-ХХІ ст.
33

Сучасний літературний процес: співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій.

1

1


34

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

1

1

Всього: 104

90

70

8

12

18


Розподіл годин за семестрами та видами завдань у відповідності до робочого навчального плану:

Курс

Семестр

Кількість годин

Форми контролю

Всього


з них

Лекції

Практичні

Семінари

Самост. робота

Залік,

екзамен

На 2010/2011 навчальний рік

1

1

16

14

0

2

2
2

42

32

6

4

5
2

3

32

24

2

6

11

залік

43

564

78


На 2011/2012 навчальний рік1

122

343

564

78


На 2012/2013 навчальний рік1

122

343

564

78
 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал