ВласністьPdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації18.06.2017
Розмір2.8 Kb.
  1   2   3   4   5

Іванюк О.В., Литвинчук І.Л.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
ВЛАСНІСТЬ

Іванюк О.В., Литвинчук I.Л.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
ВЛАСНІСТЬ
Навчально-наочний посібник
Житомир, 2014
2

УДК 347.778
ББК 67.304я73-6
І 48
Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського національного
агроекологічного університету,
протокол № 11 від 25.06.2014 р.
Рецензенти:
Волощук К. Б. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств
і соціально-трудових відносин
Подільського державного аграрно-технічного університету.
Яценко О. М. – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної торгівлі Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
Скидан О. В. – доктор економічних наук, проректор з наукової роботи та
інноваційного розвитку Житомирського національного агроекологічного університету.
ISBN 978-966-1663-27-4
Інтелектуальна власність: навчально-наочний посібник / О. В. Іванюк,
І48 І. Л. Литвинчук.

Житомир: В. Б. Котвицький, 2014.

163 с.
Особливістю посібника є поєднання схематичного викладу основних теоретичних положень із комплексом практичних завдань різнопланового характеру. У додатках наведено зразки типових документів, термінологічний словник, комплекс зображувальних матеріалів, що дозволяють підвищити ефективність сприйняття матеріалу.
Призначений для студентів як економічних, так і неекономічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів.
УДК 347.778
ББК 67.304я73-6
ISBN 978-966-1663-27-4
© Іванюк О.В., Литвинчук І.Л., 2014 3

ЗМІСТ
ВСТУП
5
СТРУКТУРА КУРСУ
6
ЧАСТИНА І. ТЕОРІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В РИСУНКАХ,
ТАБЛИЦЯХ І СХЕМАХ
8
§ 1. Інтелектуальна власність
9
§ 2
.
Права інтелектуальної власності
10
§ 3. Правові системи інтелектуальної власності
10
§
4.
Суб’єкти права інтелектуальної власності
11
§ 5. Об’єкти права інтелектуальної власності
11
§ 6. Етапи життєвого циклу об’єктів права інтелектуальної власності
13
§ 7. Класифікація об’єктів авторського права
14
§ 8. Класифікація об’єктів патентного права
16
§ 9. Порядок патентування промислової власності
17
§ 10. Класифікація торгових марок (знаків)
18
§ 11. Види, форми і методи комерціалізації інтелектуальної власності 20
§ 12. Сторони ліцензійної угоди
21
§ 13. Форми і види винагород за використання об’єктів права
22
інтелектуальної власності
§ 14. Етапи і методи оцінки об’єктів права інтелектуальної власності 23
§ 15, Процес управління інтелектуальною власністю
24
§ 16. Системи Інтелектуальної власності в Україні
25
§ 17. Структура основного виконавчого органу України у сфері
інтелектуальної власності
26
§ 18. Форми захисту інтелектуальної власності
26
§ 19. Хронологія становлення українського законодавства у сфері
інтелектуальної власності
27
§ 20. Міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності
28
ЧАСТИНА ІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
29
Завдання
30
Задачі
38
Тести
45
Квосворди
69
Теми індивідуальних досліджень з курсу «Інтелектуальна власність» 79
Підсумкові завдання
81
Тематика залікових робіт (презентацій)
84
ЧАСТИНА ІІІ. ДОДАТКИ
86
Фотобанк прикладів порушень прав інтелектуальної власності
87
Зразки документів
103
Термінологічний словник
142
Корисні посилання та довідкові дані
154
Рекомендована література до вивчення курсу
159 4

ВСТУП
Радикальні структурні зрушення в економіці, прискорений розвиток високотехнодогічних галузей світового та національного господарства неможливі без генерації, впровадження та використання об’єктів права інтелектуальної власності.
Основою переозброєння всіх галузей національного господарства, що дозволить підняти виробництво на якісно новий рівень, є комерціалізація результатів
інтелектуальної діяльності. Встановлення належного рівня охорони та забезпечення захисту права інтелектуальної власності є необхідною передумовою побудови правової держави, гарантією її економічного розвитку та формування громадянського суспільства.
Протягом останніх років, проблема забезпечення належної охорони та захисту прав інтелектуальної власності набула в Україні значного загострення. Це було пов’язано як з недосконалістю законодавства, так й з браком фахівців у сфері
інтелектуальної власності. Відповідно до Указу Президента України від 27.04.2001
№285/2001 «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» з метою забезпечення конституційних прав громадян на захист інтелектуальної власності, сприятливих умов для створення об'єктів інтелектуальної власності, розвитку українського ринку цих об'єктів Кабінету Міністрів України, серед іншого, було доручено вжити заходів щодо запровадження у вищих навчальних закладах курсу з основ інтелектуальної власності. Сьогодні курс з інтелектуальної власності став невід’ємною частиною програм вищої освіти.
Для реалізації поставлених цілей, авторами було розроблено посібник, що поєднує практичні завдання для закріплення та контролю знань з наочними матеріалами, що коротко передають зміст курсу, виконуючи при цьому функцію закріплення засвоєного матеріалу дисципліни та поглиблення міжпредметних зв'язків. Комплекс практичних завдань різнопланового характеру, представлений тестами, задачами, проблемними ситуаціями, пошуковими завданнями, кросвордами тощо. Різноспрямованість пропонованих напрямів практичної роботи дозволяє не лише перевіряти рівень засвоєння теоретичного матеріалу студентами, але й стимулює розвиток пошукових, евристичних здібностей.
Крім того, до структури посібника включено зразки типових документів, термінологічний словник, комплекс зображувальних матеріалів, що дозволяють підвищити ефективність сприйняття матеріалу.
5

СТРУКТУРА КУРСУ

з/п
Назва теми та її короткий зміст
Завдання
МОДУЛЬ 1.
Змістовий модуль 1. Основи інтелектуальної власності.
1.
Інтелектуальна власність в парадигмі цивілізаційного
розвитку суспільства.
Цивілізація.
Постіндустріальне суспільство,
інтелектуальна економіка.
Інформація.
Знання.
Інтелект.
Творчість.
Інтелектуальна діяльність.
Інтелектуальна власність.
Інтелектуальний капітал.
Право інтелектуальної власності. Подвійна природа права
інтелектуальної власності.
Суб'єкти права
інтелектуальної власності.
Об'єкти права
інтелектуальної власності.
Еволюція розвитку
інтелектуальної власності.
§ 1-5*
практична робота
№1,2*
Тести 1*
2.
Авторське та суміжні права.
Суб’єкти, об’єкти та зміст авторського права.
Суб’єкти, об’єкти та зміст суміжних прав. Обмеження майнових прав суб’єктів суміжних прав.
§7*
Задачі № 1-10*
Тести 2*
3.
Промислова
власність
та
науково-технічна
творчість.
Винаходи.
Промислові зразки.
Корисні моделі.
Наукові відкриття.
Селекційні досягнення.
Раціоналізаторські пропозиції.
Топографії
інтегральних мікросхем.
Засоби
індивідуалізації.
Торгова марка. Бренд. Географічне походження товару. Ноу-хау. Комерційна таємниця.
§ 8-10*
Задачі № 1-13*
Тести 3*
Змістовий модуль 2. Комерціалізація та менеджмент інтелектуальної власності.
1.
Інноваційна діяльність та трансфер технологій.
Інновації. Трансфер технологій. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності.
Договір про переданих виключних майнових прав інтелектуальної власності. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.
Практична робота
№3*
Тес™ 4**
2.
Суть
та
способи
комерціалізації
об’єктів
інтелектуальної власності.
Використання інтелектуальних продуктів у власній господарській діяльності. Інтелектуальна власність як
§11-12, §14*
Практична робота
№5*
Тести 4**
6
внесок до статутного капіталу.
Продаж прав
Інтелектуальної власності.
Ліцензування.
Роялті.
Паушальні платежі. Франчайзинг. Оцінка об’єктів
інтелектуальної власності. Облік та оподаткування об’єктів інтелектуальної власності. Гудвіл.
3.
Управління інтелектуальною власністю.
Сутність та принципи управління інтелектуальною власністю.
Життєвий цикл об'єкта права
інтелектуальної власності.
§ 6, § 15*
Практична робота
№4*
Змістовий модуль 3. Охорона та захист Інтелектуальної власності.
1.
Види порушень прав на об'єкти інтелектуальної
власності.
Піратство.
Плагіат.
Промислове шпигунство та конкурентна розвідка,
Кіберсквотинг.
Ринок контрафактних виробів.
Практична робота
№ 6,7*
Тести 5*
2.
Система
правової
охорони
та
захисту
інтелектуальної власності.
Охорона прав інтелектуальної власності. Способи захисту порушених прав інтелектуальної власності.
Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Законодавство України про
інтелектуальну власність.
§ 17,18,19*
3.
Інтелектуальна власність в умовах глобалізації.
Міжнародна система
інтелектуальної власності.
Всесвітня організація інтелектуальної власності. Види та значення міжнародно-правових актів про
інтелектуальну власність. Багатосторонні угоди та їх види.
Законодавство зарубіжних країн про
інтелектуальну власність та його особливості. Сучасні тедденції розвитку
інтелектуальної власності.
Проблема дисбалансу
інтересів суспільства та власників інтелектуальних продуктів.
§20*
Тести 6**
* обов'язкове виконання
** додаткові завдання

ЧАСТИНА I.
ТЕОРІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
В РИСУНКАХ, ТАБЛИЦЯХ
І СХЕМАХ
8

9
Для суспільства:
можливість скористатися новими знаннями, отриманими в обмін на виняткові права творців
Для творця:
можливість самореалізуватися та отримати матеріальну винагороду за творчу працю
ОСНОВНА ФУНКЦІЯ ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
регуляція відносин між суспільством і творцем
інтелектуального продукту, результатом якої є:
Процедура отримання правово схорони від держави
Об'єкт права
інтелектуальної власності
Результат
інтелектуальної
діяльності
§ 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
закріплені законом права на результати інтелектуальної
діяльності людини у виробничій, науковій, літературній,
художній та інших сферах

10
2. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
• Прав о авторства

Празоавтора на
ім'я
• Прав о на недоторканість результату
інтелектуальної діяльності
Особисті
немайнові
права
Виключні майнові права
• Право використовувати результат інтелектуальної діяльності на свій розсуд
• Право дозволяти (забороняти) іншим особам викор исто вувати р е
зу льтат інтел ектуал ьної діяльності
• Право на винагороду за службовий результат
інтелектуальної діяльності
• Право на отримання охоронного документа
(авторського свідоцтва, патента)
• Прав о слідування, доступу по відношенню до творів мистецтва
Інші
інтелектуальні
права
§ 3. ПРАВОВІ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Система цивільного права
(Німеччина, Франція)
охорона морольних прав
автора поряд із захистом
майнових прав
інтелектуальної власності
С
истема загального права
(США, Великобританія):
захист правомочностей
суб’єкта права інтелектуальної
власності, що стосуються
виключно користування
майновим потенціалом
інтелектуальної власності

11
Об’єкти авторського права
Об'єкти суміжних прав
Об'єкти патентного права
Безпатентні об'єкти
(нетрадиційні)
Засоби індивідуалізації
Ноу-хау (комерційна таємниця)
Методи захисту від недобросовісної конкуренції
Виробничо-комерційний досві
д
Системи ор ганізац
ії виробництва
Творчі розробки
Технічна документація
Доменні імена
Зазначення походження товарів
Фірмові найменування
Знаки для товарів і послуг
Топографії інтегральних.мікросхем
Раціоналізаторські пропозиції
Наукові відкриття
Селекційні досягнення (сорти рослин, породи тварин)
Промислові зразки
Корисні моделі
Фонограми
Відеограми
Програми теле-, радіоорганізацій
Винаходи
Виконання творів
Бази даних (компіляції)
Комп'ютерні програми
Твори мистецтва
Твори науки
Твори літератури

12
Наукове
відкриття
Закономірності, властивості і явища матеріального світу
Новизна
Диплом
Майнові права не надаються
Свідоцтво
Протягом часу
існування суб'єкта господарю­
вання
1. Локальна новизна
(на рівні суб'єкта господарю­
вання)
2. Господарська придатність
Пропозиція, подана для підприємства, організації, установи, відомства, що передбачає зміну або удосконалення: виробу; матеріалу; технології
Раціоналіза­
торська
пропозиція
Просторово- геометричне розміщення сукупності елементів ІМС та з'єднань між ними
Топографія
інтегральної
мікросхеми
Оригінальність
Свідоцтво
10 років
1. Новизна
2. Однорідність
3. Стабільність
4. Вирізняльність
5. Господарська придатність
Патент
30 років (для дерев та винограду –
35 років)
Сорт рослин, порода тварин
Селекційне
досягнення
Промисловий
зразок
Результат творчої діяльності в галузі художнього конструювання
Новизна
Патент
15 років
10 років
Патент
1. Новизна
2. Промислова придатність
Продукт, процес, нове застосування Існуючого продукту або процесу
Корисна модель
Винахід
1. Новизна
2. Винахідницький рівень
3. Промислова придатність
Патент
20 років
Не передбачено
Безстроково
(визначається можливос­
тями суб'єкта права охороняти об'єкт)
1. Оригінальність
2. Господарська придатність
3. Конфіденційність
Відомості технічного, економічного, адміністративного, фінансового характеру
Ноу-хау
Об'єкт суміжних
прав
Виконання, фонограми та відеограми, програми організацій мовлення
Оригінальність
Оригінальність
Літературні, наукові та мистецькі твори; комп'ютерні програми і бази даних
Об'єкт
авторського
права
Авторське свідоцтво
(отримання
не є
обов'язковим)
Протягом життя автора +
70 років після його смерті
50 років від дати першого оприлюд­
нення
Авторське свідоцтво
(отримання
не є
обов'язковим)
Охоронний
документ
Термін дії
виключних
майнових
прав на об'єкт
Критерій охороно-
спроможності
Об'єкт правової
охорони
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Об'єкт права
інтелектуальної
власності

13 1.
Створення
2. Набуття прав
3. Комерціа- лізація
4. Захист
5. Утилізація
§ 8. ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОБ'ЄКТА
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Свідоцтво
1 рік (з правом неоднора­
зового продовження
Новизна
Унікальне цифрове позначення, що використовується для адресації ресурсів в мережі Інтернет
Доменне ім'я
Назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із нього та має певні якості, репутацію або Інші характеристики, зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором
Походження товару з географічної місцевості, яка вказується
Свідоцтво
Протягом перебування у географічній місцевості, яка вказується
Географічне
зазначення
походження
товару
Оригінальність
Свідоцтво
Протягом часу
існування суб'єкта господарю­
вання
Позначення, що слугує для розпізнання підприємства, виділення його серед
інших
Фірмове
найменування
Торговий знак
Позначення, призначене та придатне для вирізнення товарів і послуг однієї особи від товарів і послуг інших осіб
Оригінальність
Свідоцтво
10 років (з правом неоднора­
зового продовження)

14
§ 7. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
ЗА ФОРМОЮ ВИРАЖЕННЯ
Твори науки
Твори літератури
Твори мистецтва
Об’єкти
авторського права
для ЕОМ
Дисертації
Романи
Поеми
Монографії
Музичні
і тв ори
Комп'ютерні
програми
Бази даних
Твори живопису, скульптури та графіки
Твори декорагивно- прикладного мистецтва
П'єси
Посібники
Підручники
Лекції
Фотографії
Твори архітектури
Твори садово- паркового мистецтва
Промови
Проповіді
Статті
Звіти про
НДР
Карти і схем и
Хореографічні
твори
ЗА ПРОЦЕДУРОЮ СТВОРЕННЯ
Самостійні
Несамостійні
Збірники
Похідні
Аранжування
Переклади
Інсценізації
Анотації, резюме та огляди
Інші обробки творів

15
НЕ Є ОБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА:
Офіційні документи
• закони
• рішення суду
• інші тексти законодавчого та адміністративного характеру
• офіційні переклади вищевказаних документів
Державні символи і знаки
• прапори
• герби
• ордени
• грошові знаки
• інші державні символи та знаки
Твори народної творчості (фольклор)
Повідомлення інформаційного характеру про факти
та події
СУБ'ЄКТИ
АВТОРСЬКОГО
ПРАВА
• Користувачі
• Роботодавці
• Нащадки
• Правонаступники
Власники похідних авторських прав
Власники первинних авторських прав
• Автори
• Співавтори
Держава в особі уповноважених органів
Зацікавлені особи

16
§ 8. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА
ОБ'ЄКТ ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ)
Пристрої
(машини, механізми, прилади, конструкці та
ін.)
Способи та
технології
(процеси виконання дій над матеріальними об'єктами, спрямовані на виготовлення продуктів, зміну або визначення їх стану)
Речовини
(хімічні сполуки, об'єкти генної
інженерії, продукти ядерного перетворення, сполуки, суміші, розчини, сплави та
ін.)
Штами
мікроорганізмів
(індивідуальні штами та консорціуми мікроорганізмів)
Культури клітин
рослин та тварин
Художньо-конструкторське рішення щодо зовнішньої форми промислового виробу
ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК
ВИДИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ
За об'єктним складом
Однооб'єктні
Багатооб'єктні
Об'ємні
Площинні
Комбіновані
За типом побудови

17
Національна фаза
Міжнародна фаза
• міжнародний пошук
• подача міжнародної заявки
• міжнародна попередня експертиза
ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ
Кваліфікаційна
експертиза
Державна
реєстрація
Формальна
експертиза
Подання заявки з
документальною
фіксацією
конкретней дати
ВИНАХІД
Формальна
експертиза
Державна
реєстрація
Подання заявки з
документальною
фіксацією
конкретної дати
КОРИСНА МОДЕЛЬ
ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ
§ 9. ПОРЯДОК ПАТЕНТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

18
Об'ємні
Комбіновані
Глобальна
Зображувальні
Приватна марка
Національного масштабу
Франчайзингова марка
Марка компанії
власника
Локальна
Марка виробника
Словесні
За типом
За суб'єктним складом
За ступенем географічного охоплення
За способом використання імені
§ 10. КЛАСИФІКАЦІЯ ТОРГОВИХ МАРОК (ЗНАКІВ)
строк дії патенту визначається національним законом як встановлена кількість років межі визначаються змістом формули винаходу межі дії патенту обмежуються територією певної країни
Територіальні межі
Часові межі
Предметні
межі
Межі дії патентної монополії

19
охорона торговельної марки має певний строк, який може бути продовжений строк охорони географічних зазначень є необмеженим реєстрація торговельної марки зумовлена властивостями, які має лише сама марка реєстрація географічного зазначення зумовлена наявністю особливих властивостей у товарів право на торговельну марку може бути передано географічне зазначення невід’ємне від місцевості, з якою воно пов'язане, тому право на йот використання не може бути передано торговельну марку, як правило, реєструють на ім'я одного власника, що надає йому виключне право володіння, користування та розпорядження торговельною маркою реєстрація географічного зазначення не надає виключного права на його використання (це право має колективний характер)
торговельна марка вказує виключно на належність певного товару відповідному виробнику географічне зазначення, крім позначення місцевості походження товару, вказує на певну якість та інші характеристики товару географічне зазначення завжди пов'язане з конкретним місцем незалежно від виробника і тому не може розглядатися як засіб розрізнення однорідних товарів, які походять з одного місця, але мають різних виробників торговельна марка насамперед відрізняє однорідні товари різних виробників географічне зазначення виникає внаслідок широкого використання географічного позначення, коли воно стає загальновідомим, створює стійку уяву про товар із певними характеристиками, які зумовлені географічним середовищем місцевості
торговельну марку створюють штучно за бажанням розробника
Відмінності
географічні зазначення та торговельні марки призначені для маркування товарів; незахищені географічні зазначення та торговельні марки можуть перетворитися у видові поняття або «вільні марки»
Спільні риси
Географічні зазначення
походження товарів
Торговельні марки
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ І
ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

20
Спільне використання (а партнером або
інвестором)
• Створення спільних підприємств
• Венчурне підприємництво ("спін-офф проекти")
• Науково-технічна кооперація
Передача (продаж)
• За ліцензійним договором
• За договором комерційної концесії
(франшизою)
• Повна відмова від прав інтелектуальної власності
• Лізингові угоди
• Інжиніринг (угода "під ключ")
Використання на власному підприємстві
• Внесення до статутного фонду
• Використання технології у власному виробництві
ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Пасивна комерціалізація:
оприлюднення пропозицій щодо
відчуження обо надання
дозволів на використання прав
інтелектуальної власності
шляхом публінації у базах даних
об'єктів авторського і
патентного права
Активна комерціалізація:
звернення власника прав
інтелектуальноївласності (або
його уповноваженого
представника) із пропозиціями
щодо купівлі прав на об'єкти
інтелектуальної власності до
конкретних потенційних
користувачів або покупців


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал