Витрати виробництва До операційних витрат підприємства не відносятьСторінка1/3
Дата конвертації06.04.2017
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3
Витрати виробництва

1. До операційних витрат підприємства не відносять:

а) витрати на придбання сировини і матеріалів;

б) витрати на оплату праці виробничих робітників;

в) транспортні витрати, пов’язані зі збутом продукції;г) витрати на придбання акцій інших підприємств.
2. Витрати, величина яких не змінюється залежно від зміни обсягу випуску продукції і які фірма повинна сплачувати навіть тоді, коли вона нічого не виготовляє, це:

а) постійні;

б) на одиницю продукції;

в) змінні;

г) пропорційні.
3. Визначення собівартості одиниці продукції за статтями витрат це:

а) план витрат

б) калькуляція

в) баланс доходів і витрат

г) усі відповіді правильні.
4.Яка стаття витрат не входить до виробничої собівартості продукції?

а) сировина та основні матеріали

б) паливо та енергія на технологічні цілі
в) позавиробничі витрати ( витрати на маркетинг)

т) основна заробітна плата виробничих робітників.5. Визначити обсяг реалізованої продукції за такими вихідними даними реалізовано продукції: 1000(од.), оптова ціна одиниці продукції: 25(грн.), отримано грошових коштів на розрахунковий рахунок 30000(грн.)

а) 25000грн.;

б) 25500грн.;

в) 20000грн.;

г) 30000грн.
6. Визначити собівартість одиниці виготовленої продукції за такими вихідними даними матеріальні витрати на весь обсяг виробництва становлять 1000(грн.); нарахування на заробітну плату 22% від витрат на заробітну плату витрати на заробітну плату 500(грн.); витрати на амортизацію 100(грн.); інші витрати 200(грн.); кількість виготовленої продукції 100(од.).

а) 19,1грн.;

б) 20грн.;

в) 30,2грн.;

г) 50грн.
7. Операційна діяльність - це :

а) основна діяльність підприємства , а також інші види діяльності , які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю

б) придбання і продаж довгострокових активів , а також інших інвестицій , які не є еквівалентами грошових коштів

в) діяльність , яка призводить до змін розміру та складу власного та позикового капіталу підприємства

г)операції або події , які відрізняються від звичайної діяльності , не відбуваються часто або регулярно та не передбачаються суб'єктом підприємництва .
8. Яке визначення поняття «собівартість продукції» ?

а) це грошові витрати підприємства, пов’язані з його основною діяльністю за певний період незалежно від того, відносяться вони на собівартість продукції в цьому періоді чи ні.

б) це грошові витрати на збут продукції.

в) це усі грошові витрати підприємства.

г) це грошові витрати на придбання основних засобів.
9. Грошовим вираженням вартості товару є…

а) прибуток;

б) ціна;

в) собівартість;

г) мито.
10. Витрати, які безпосередньо пов’язані з виготовленням даного виду продукції і можуть бути прямо віднесені на її собівартість це...

а) постійні ;

б) надзвичайні;

в) прямі;

г) поточні.
11. Як поділяються витрати залежно від обсягу виробництва ?

а)на прямі та змінні.

б) на постійні та змінні.

в) на прямі та непрямі.

г) на постійні та непрямі.
12. Яка зі статей витрат відноситься до непрямих витрат ?

а)сировина і матеріали.

б) основна заробітна плата обслуговуючого та управлінського персоналу.

в) заробітна плата виробничих робітників.

г) усі відповіді правильні.

13.Грошовий вираз поточних витрат на виробництво і реалізацію одиниці продукції – це:

а) операційні витрати;

б) інвестиційні витрати;

в) собівартість продукції;

г) сумарні витрати.
14.Структура собівартості продукції – це процентне співвідношення:

а) витрат виробництва і прибутку від реалізації продукції;

б) окремих статей витрат у загальній сумі витрат на виробництво продукції;

в) матеріальних витрат у загальних витратах на виробництво продукції;

г) витрат на оплату праці у загальних витратах на виробництво продукції.
15. Визначити витрати на 1грн. товарної продукції за такими вихідними даними собівартість товарної продукції: 1000(грн.); обсяг товарної продукції у вартісному вираженні 1200(грн.):

а) 1,2грн.;

б) 0,83грн.;

в) 0,95грн;

г) 0,73грн.
16. Групи однорідних витрат виробництва – це:

а) витрати виробництва;

б) елементи витрат;

в) собівартість продукції;

г) ціна продукції;
17. Витрати, які безпосередньо відносять на собівартість виготовлення конкретного виду продукції і можуть бути розраховані безпосередньо на її одиницю – це:

а) непрямі витрати;

б) прямі витрати;

в) комплексні витрати;

г) накладні витрати;
18.Витрати, які безпосередньо пов’язані з процесом виготовлення виробів і утворюють їх головний речовий зміст – це:

а) основні витрати;

б) допоміжні витрати;

в) комплексні витрати;

г) накладні витрати;

19. Витрати, величина яких у даний період безпосередньо залежить від обсягу виробництва – це:

а) основні витрати;

б) усі відповіді правильні;

в) постійні і постійні витрати;

г) змінні витрати
20. Визначити точку беззбитковості виробництва продукції за такими вихідними даними обсяг постійних витрат виробництва 20000(грн.); змінні витрати на одиницю продукції 25(грн.); ціна одиниці продукції: 50(грн.):

а) 800од.;

б) 400од.;

в) 1000од.;

г) 250од.
21. До витрат за економічними елементами не включають...

а) матеріальні витрати ;

б) амортизацію;

в) витрати на оплату праці;

г) адміністративні витрати.
22. За ступенем урахування в ціні транспортних витрат ціну відносять до …

а) «Франко»;

б) регіональної;

в) плаваючої;

г) роздрібної.
23. Зі збільшенням обсягу виробництва продукції собівартості одиниці продукції:

а) збільшується;

б) знижується;

в) залишається без змін;

г) усі відповіді правильні.
24.Витрати, величина яких із збільшенням (зменшенням) обсягу виробництва продукції не змінюється – це:

а) основні витрати;

б) прямі витрати;

в) постійні витрати;

г) змінні витрати.
25. За способом включення у собівартість всі витрати поділяють на:

а) основні та накладні;

б) постійні та змінні;

в) прямі і непрямі;

г) основні і змінні.
26. Рентабельність це…

а) абсолютний показник ефективності;

б) відносний показник ефективності;

в) показник платоспроможності;

г) показник фінансової стабільності.
27.Витрати підприємства на виготовлення загальної кількості товарів або одного товару у вартісній формі це -

а) вартість продукції

б) собівартість продукції

в) ціна продукції

г) усі відповіді правильні
28.Планові витрати конкретного підприємства, котрі передбачають виходячи з норм, тарифів, цін поточного року це -

а) планова собівартість

б) фактична собівартість

в) галузева собівартість

г) середня собівартість
29.Собівартість одиниці продукції визначається:

а) відношенням витрат понесених на виробництво до обсягу одержаної продукції

б) відношенням обсягу одержаної продукції до витрат понесених на його виробництво

в) сумою витрат на виробництво та витрат понесених на реалізацію

г) сумою постійних і змінних витрат підприємства на виробництво продукції
30.Собівартість продукції визначають при формуванні

а) преміальних виплат

б) доходу при реалізації продукції

в) ціни продукції

г) заробітної плати
31.Повна собівартість продукції включає в себе:

а) витрати на виробництво продукції

б) витрати на реалізацію продукції

в) витрати на виробництво і реалізацію продукції

г) усі відповіді вірні


32. Витрати на 1 грн. товарної продукції визначаються як відношення:

а) прибутку до собівартості продукції;

б) собівартості продукції до її вартості в оптових (гуртових) цінах промисловості;

в) собівартості продукції до її вартості в оптових (гуртових) цінах підприємства.

г) всі відповіді правильні.
33. Ефективність виробництва забезпечується за рахунок:

а)оптимізації витрат на виробництво;

б) мінімізації витрат на виробництво;

в) контролю за витратами;

г) правильні всі відповіді.
34. Витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції, називаються:

а) змінними;

б) постійними;

в) прямими;

г) непрямими.
35. Як взаємопов’язані собівартість і ціна?

а) собівартість є базою ціни товару;

б) собівартість є обмеженням виробництва продукції, ринкова ціна якої нижча від собівартості;

в) відповіді «а» і «б» доповнюють одна одну;

г) вони ніяк не пов’язані.
36. Розподіл витрат на постійні та змінні здійснюється з метою:

а) прогнозування адміністративних витрат;

б) визначення для кожної конкретної ситуації обсягу реалізації, що забезпечує беззбиткову діяльність (критичний обсяг);

в) визначення виробничої собівартості реалізованої продукції;

г) визначення структури собівартості виробленої продукції.
37. Процес послідовного визначення витрат на виробництво і реалізацію одиниці продукції називається ...

1) оцінкою;

2) амортизацією;

3) виробництвом;

4) калькулюванням.
38. Зниження собівартості продукції може бути досягнуто за рахунок такого джерела:

а) усі нижче перераховані відповіді вірні;

б) Підвищення технічного рівня виробництва;

в) Зниження затрат уречевленої праці;

г) Поліпшення використання фінансових ресурсів.
39. На основі елементів витрат формуються:

а) Планова калькуляція;

б) Доходи підприємства.

в) Затрати на оплату праці;

г) Витрати на збут продукції;
40. Витрати виробництва на підприємстві складаються із:

а) заробітної плати, амортизаційних відрахувань, вартості матеріалів, нарахувань на ФОП, інших витрат;

б) податків, заробітної плати, амортизаційних відрахувань, підприємницького прибутку;

в) відсотка за кредитом, заробітної плати, податку з прибутку, амортизаційних відрахувань;

г) витрат на відрядження і представницьких витрат, вартості матеріалів, податку з прибутку, прибуткового податку.

41. Процес обґрунтування, затвердження та перегляду цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та структури це…

а) реалізація;

б) калькулювання;

в) ціноутворення;

г) інвентаризація.
42.Собівартість виробу - 40 грн., рентабельність - 25%, ПДВ – 20%. Визначте ціну виробника.

а) 85;


б) 60;

в) 81,10;

г) 61,20;
43. Собівартість виробу - 40 грн., прибуток – 10 грн., ПДВ – 20%. Визначте ціну виробника.

а) 60;


б) 81,10;

в) 75;


г) 65;
44. Відпускна ціна виробника 100 грн. з ПДВ – 20%, прибуток 20 грн. Знайдіть собівартість виробу.

а) 63,34;

б) 40;

в) 83,34;г) 60;
45. За рік підприємство виготовило 2000 виробів загальною собівартістю 72000 грн., причому частка основної заробітної плати виробничих робітників становить 22%. Знайдіть суму заробітної плати, що включаються в калькуляцію собівартості одиниці продукції.

а) 10,15 грн.

б) 7,92 грн.

в) 14,00 грн.

г) 12,37 грн.
46. Собівартість виробу – 140 грн., рентабельність – 15%, ПДВ – 20%. Визначите ціну виробника.

а) 285


б) 193,2

в) 181,10

г) 61,20

Заробітна плата


  1. Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків), це:

а) премія;

б) основна заробітна плата;

в) додаткова заробітна плата;

г) мінімальна заробітна плата.


2. Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи, винахідливість і за особливі умови праці, це:

а) тарифний фонд;

б) основна заробітна плата;

в) додаткова заробітна плата;

г) мінімальна заробітна плата.
3. При відрядній формі оплата праці проводиться за...

а)нормами і розцінками, встановленими за розміром виконуваних робіт;

б) тарифною сіткою;

в) штатним розкладом підприємства;

г) штатним розкладом плюс преміальні.
4. Виділіть елементи тарифної сітки :

а) тарифно-кваліфікаційний довідник;

б) розряди і відповідні коефіцієнти, годинна тарифна ставка І розряду;

в) вірні відповіді а) і б);

г) вимоги до кожного розряду.
5. Заробітна плата між членами бригади , що працюють в однакових умовах ,
розподіляється за :

а) кількістю відпрацьованого часу;

б) обсягом випущеної продукції;
в) коефіцієнтом трудової участі;
г) розрядом робіт.
6. Розмір преміальних доплат робітникам визначається у процентах від :

а) додаткової заробітної плати;

б) сум основної та додаткової заробітної плати;
в) заводських витрат;

г) тарифної заробітної плати .


7. Що включає фонд основної заробітної плати ?

а) надбавки та доплати;

б) премії;

в) заробітну плату за тарифними ставками та відрядними розцінками;

г) оплату тимчасової непрацездатності.
8. Розмір тарифної ставки I розряду визначається …

а) на рівні, нижчому за мінімальний розмір заробітної плати;

б) на рівні, встановленого державного мінімального розміру заробітної плати;

в) на рівні споживчого кошика, встановленого державою;

г) на довільному рівні.
9. Реальна заробітна плата – це …

а) сума грошей, яку отримують працівники за свою працю;

б) кількість товарів і послуг, які працівник може придбати за зароблену суму грошей;

в) тарифна сітка;

г) посадові оклади.
10. Як називається система оплати праці, за якої розцінка встановлюється не на окрему виробничу операцію, а на весь комплекс робіт, причому обсяг робіт, термін їх виконання і сума заробітної плати встановлюється заздалегідь ?

а) пряма відрядна;

б)непряма відрядна;

в) акордна;

г) відрядно-преміальна.
11. Як розраховується заробіток працівника за прямої відрядної системи оплати праці ?

а) кількість відпрацьованих годин множиться на годинну тарифну ставку;

б) кількість одиниць продукції множиться на розцінку;

в) кількість відпрацьованих годин множиться на годинну тарифну ставку і додається премія;

г) кількість одиниць продукції множиться на розцінку і додається премія.
12. Мінімальна заробітна плата – це:

а)прожитковий мінімум працівника;

б)вартісна величина межі малозабезпеченості;

в)встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може проводитись оплата праці працівника;

г)заробітна плата нарахована за вироблену продукцію.

13. Тарифна ставка – це:

а)величина оплати праці за одиницю виробленої продукції;

б)величина оплати праці за одиницю часу;

в)розмір основної заробітної плати;

г)розмір додаткової заробітної плати.
14. Тарифна система не містить елемента:

а) тарифної сітки;

б)тарифних коефіцієнтів;

в) тарифних ставок;

г) розцінки за одиницю продукції.
15. Додаткова зарплата визначається у відсотках від:

а) основної заробітної плати;

б) премій;

в) суми основної зарплати і премій;

г) цільових витрат;
16. Зарплата робітника відрядника залежить від:

а) годинної тарифної ставки;

б) розцінки;

в) відпрацьованого часу;

г) якості продукції;
17. Відношення тарифних ставок того чи іншого розряду до тарифної ставки першого розряду – це:

а) тарифікація робітників;

б) тарифний розряд;

в) тарифна система;

г) тарифний коефіцієнт;
18. Сукупність розрядів та відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за якими здійснюється диференціація заробітної плати працівників залежно від якісних характеристик виконуваної ними роботи – це:

а) тарифна сітка;

б) тарифний розряд;

в) тарифна система;

г) тарифний коефіцієнт;
19.Показник, який характеризує складність виконуваної роботи і рівень кваліфікації робітника – це:

а) тарифна сітка;

б) тарифний розряд;

в) тарифна система;

г) премія;
20. Розмір оплати за кожну одиницю виготовленої продукції (виконаної роботи) – це:

а) тарифна сітка;

б) тарифний розряд;

в) тарифна система;

г) відрядна розцінка;
21. Вкажіть функції заробітної плати

а) відтворювальна

б) стимулююча

в) соціальна

г) всі відповіді правильні
22.Вкажіть основні системи заробітної плати:

а) відрядна;

б) погодинна

в) відрядно-преміальна

г) усі відповіді вірні
23. Виберіть форми оплати праці

а) основна

б) відрядна

в) додаткова

г) преміальна
24. Шкала співвідношення в оплат робіт, які потребують різної кваліфікації працівників називають

а) тарифна сітка

б) тарифна ставка

в) тарифно-кваліфікаційний довідник

г) тарифна система
25. Відрядна форма оплати праці – це:

а) форма оплати за кількістю виконаної роботи або виробленої продукції;

б) форма оплати за відпрацьованим робітником часом і його кваліфікацією;

в) форма оплати за встановленими тарифами;

г) всі відповіді вірні.
26. Оплата праці відповідно до відпрацьованого часу – це:

а) відрядна оплата праці;

б) акордна оплата праці;

в) погодинна оплата праці;

г) додаткова оплата праці.
27. Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці – це:

а) додаткова заробітна плата;

б) преміальна заробітна плата;

в) основна заробітна плата;

г) почасова заробітна плата.
28. Вкажіть основні доплати до зарплати:

а) за високу професійну майстерність;

б) за роботу в наднормований час;

в) за суміщення професій;

г) усі відповіді вірні.
29. Відповідно до Закону України “ Про оплату праці ” заробітна плата – це:

а) винагорода, яку роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу;

б) встановлений державою розмір оплати праці, нижче якого не може здійснюватися оплата за фактично виконану роботу;

в) винагорода, яку роботодавець виплачує працівникові за трудові успіхи, винахідливість, особливі умови праці;

г) винагорода, виплачена працівникові на утримання його сім’ї.
30. При якій формі заробітної плати мірою праці є вироблена працівником продукція (або обсяг робіт):

а) почасовій;

б) відрядній;

г) натуральній;

в) преміях.
31.Виражений у грошовій формі розмір оплати праці за одиницю робочого часу це:

а) тарифна система;

б) тарифна сітка;

в) тарифна ставка;

г) схема посадових окладів.
32.Вихідною величиною при визначенні розміру оплати праці, як соціальної гарантії є:

а) мінімальна заробітна плата;

б) прожитковий мінімум;

в) рівень інфляції;

г) продуктивність праці.
33.Винагорода, обчислена у грошовій формі, яку за трудовим договором роботодавець оплачує працівнику за роботу, яку виконано - це:

а) заробітна плата;

б) мінімальна заробітна плата;

в) надбавки і доплати;

г) преміальні виплати.
34.Кількість товарів та послуг, що можна придбати за одержану грошову винагороду це -

а) номінальна заробітна плата;

б) реальна заробітна плата;

г)мінімальна заробітна плата;

в) тарифна ставка.
35.Регулювання оплати праці на рівні держави проводиться на основі:

а) закону України "Про оплату праці";

б) положення про оплату праці;

в) трудового договору (контракту);

г) статуту підприємства.
36. Номінальна заробітна плата – це:

а) грошова сума, яку одержує працівник за виконану роботу;

б) законодавчо зафіксовані тарифні розцінки і тарифні ставки;

в) мінімальний розмір заробітної плати, що має місце на підприємстві в певному періоді;

г) грошовий еквівалент матеріальних благ, які можуть бути прибрані за неї.
37. Реальну заробітну плату можна визначити як:

а) грошовий вираз кількості товарів і послуг, які може придбати працівник за номінальну заробітну плату;

б) суму основної і додаткової заробітної плати працівника;

в) суму основної заробітної плати і виплат за преміальними та іншими мотиваційними системами;

г) співвідношення між рівнем заробітної плати працівника в базовому і звітному періодах.
38. Розмір преміальних доплат робітникам визначається у процентах від:

а) додаткової заробітної плати;

б) сум основної та додаткової заробітної плати;

в) цехових витрат;

г) тарифної заробітної плати.
39. Для розрахунку планового фонду тарифної заробітної плати робітників-погодинників необхідно знати:

а) годинні тарифні ставки І розряду, трудомісткість продукції та середні тарифні коефіцієнти;

б) чисельність працюючих, годинну тарифну ставку І розряду, дійсний фонд робочого часу і середні тарифні коефіцієнти;

в) розцінки і плановий випуск продукції;

г) годинні тарифні ставки і відпрацьований час.
40. Для розрахунку планового фонду тарифної заробітної плати робітників-відрядників необхідно знати:

а) годинні тарифні ставки І розряду, трудомісткість продукції та середні тарифні коефіцієнти;

б) чисельність працюючих, годинну тарифну ставку І розряду, дійсний фонд робочого часу і середні тарифні коефіцієнти;

в)розцінки і плановий випуск продукції;

г) годинні тарифні ставки і відпрацьований час.
41.Відрядна розцінка - це:

а) показник збільшення розміру заробітної плати залежно від місця розташування підприємства;

б) встановлений розмір добових виплат для у відрядженні робітників;

в) середній тарифний коефіцієнт;

г) розмір заробітної плати за одиницю продукції чи роботи.
42. Розмір погодинної заробітної плати залежить від:

а) відпрацьованого часу і годинної тарифної ставки;

б) якості продукції і її ціни;

в) розцінки за виробництво одиниці продукції і кількості продукції;

г) правильні відповіді «а » і «б».
43. Розмір заробітної плати спеціаліста (керівника структурного підрозділу) обчислюється на основі (вкажіть невірну відповідь):

а) тарифного доходу заробітної плати, розрахованого на основі виробничої програми;

б) посадового окладу;

в) розміру поточної премії;

г) кількості відпрацьованих днів.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал