Вітчизняний та зарубіжний досвід справляння податку на прибуток підприємств а. М. Якимова, О. В. Прищепа. Національний університет залізничного транспорту ім академіка В. ЛазарянаСкачати 75.58 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.07.2017
Розмір75.58 Kb.

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Економіка і регіон № 3 (34) – 2012 – ПолтНТУ
211
УДК 336.226.12
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СПРАВЛЯННЯ
ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
А.М. Якимова, О.В.Прищепа. Національний університет залізничного транспорту
ім. академіка В. Лазаряна.
The world tendencies of the use of mechanism of taxation of income are analysed in the system of the
tax adjusting. Certainly and priority directions of the use of mechanism of taxation of income of enterprises
are generalized taking into account the features of economies of the considered countries.
© Якимова А.М., 2012. © Прищепа О.В., 2012.
Постановка проблеми. Наразі, коли Україна знаходиться у кризовому економічному становищі, а самі підприємства здійснюють свою господарчу діяльність під значним податковим тягарем, доцільно розглянути систему оподаткування нашої держави у порівнянні збільш економічно розвинутими зарубіжними країнами. Ефективність системи оподаткування в цілому й кожного податку окремо досліджується через вивчення об’єкта оподаткування, механізмів справляння даного податку, ставки, а також строки сплати. Особливої уваги потребує визначення оподаткування прибутку підприємств.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В сучасній фінансовій науці зарубіжному досвіду оподаткування прибутку підприємств присвяченні праці В. Вишневського, А. Даниленка,
О. Данілова, Я. Жаліла, Ю. Іванова, А. Крисоватого, В. Мельника, С. Онишко, А. Соколовської та
інших. Науковці займаються питанням визначення податку на прибуток, його місцем і значенням у системі оподаткування, методикою його справляння в різних країнах світу.
Невирішені раніше питання. Оподаткування прибутку підприємств в Україні має певні
недоліки, зокрема відсутність рівних умов оподаткування юридичних осіб (застосування спрощеної системи оподаткування, постійні змінив податковому законодавстві. Також залишаються невирішеними такі питання, як нерівномірність надходження даного податку протягом року та незацікавленість органів місцевого самоврядування в розмірах надходжень податку, і, як наслідок, відсутність їх впливу наданий процес.
Метою досліджень є вивчення зарубіжного досвіду щодо справляння податку на прибуток, який буде доречним для удосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств
України.
Виклад основного матеріалу. У кожної країни своя податкова система, яка має певні
особливості яку методиці обчислення, стягнення, такі надання пільг. Кількість податків також різна у кожній державі.
На даний час, в умовах фінансово-економічної кризи, в Україні спостерігається значне зменшення податкових надходжень в цілому, у т.ч. податку на прибуток. Наразі це обумовлено не лише загальним зменшенням обсягів виробництва, а і недосконалістю існуючої системи опо- даткування.
В Україні створено податкову систему, яка за своїм складом та структурою подібна до податкових систем розвинутих європейських країн. Закони з питань оподаткування розроблено з урахуванням норм європейського податкового законодавства.
Податкова політика незалежної України, незважаючи на її молодий вік, усе-таки формується. У цьому процесі є свої як позитивні, такі негативні сторони. Наразі піддані великій критиці уразливі та недоопрацьовані сторони податкової політики України.
На відміну від країн ЄС, податкова система України не є інструментом підвищення конкурентоспроможності держави, не сприяє зростанню економічної активності суб'єктів господарювання. Існуюча система формування державних доходів відображає недосконалість перехідної
економіки та має переважно фіскальний характер. Ринкове реформування економіки супроводжувалося неодноразовими спробами удосконалити податкову систему шляхом прийняття окре-

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Економіка і регіон № 3 (34) – 2012 – ПолтНТУ
212
мих законодавчих актів, що були недостатньо адекватними стану економіки, характерними рисами якої є структурні диспропорції, наявність значних обсягів тіньових оборотів, платіжна криза.
В країнах з розвинутою ринковою економікою удосконалення податкової системи здійснюється шляхом наукової розробки та практичного застосування податкового менеджменту.
Податкова система України є непрозорою, з дуже неефективним адмініструванням. По суті, вона сьогодні блокує ефективний конкурентоспроможний розвиток нашої держави. Як підтверджують міжнародні експерти, серед 183 держав, які були досліджені за такими показниками,
податкова система України має антирейтинг за номером 181. Один з виходів з такої ситуації – це прийняття Податкового кодексу. Кодекс є головним законодавчим актом, що регулює усі податкові взаємини у суспільстві та застосовується до всіх податків і зборів. Податковий кодекс – документ, в якому мають бути оптимально поєднані функції фіскальні, від яких залежить життєдіяльність держави, і стимулюючі, зокрема зниження тіньової економіки.
Рівень податкового навантаження в Україні оцінюється по-різному. Майже всі експерти,
які займаються оцінкою інвестиційного клімату, вважають, що він є несприятливим, оскільки оподаткування реального сектора економіки надто обтяжливе. Воно пригнічує процеси економічного відтворення, а підприємство може працювати рентабельно, як правило, лише за умов приховування своїх доходів від оподаткування. Більшість підприємців також вважають, що сучасна економічна ситуація в нашій країні не сприяє розвитку підприємницької діяльності, що важкий тягар податків призводить до таких негативних наслідків, як зниження ділової активності
суб’єктів підприємницької діяльності, “тінізація” економіки, відтік національних капіталів закордон. Унаслідок цього знижуються надходження в бюджет, зростає соціальна напруженість у суспільстві.
У більшості країн Західної Європи, Америки чинна податкова система більш жорстка, а ставки оподаткування вищі, ніж в Україні. Проаналізуємо податкове навантаження на економіку
України та інших країн світу [2].
Таблиця 1. Податкове навантаження на економіку України уроці [3]
Показник
Сума
Податкові надходження зведеного бюджету,
млн. грн.
227164,80
Обов’язкові страхові сукупні внески до цільових позабюджетних фондів, млн. грн.
113649,56
ВВП номінальний, млн. грн.
949864
Податкове навантаження (податкові надходження разом із відрахуваннями до цільових позабюджетних фондів у % до ВВП, Із табл. 1 видно, що у 2011 р. рівень податкового навантаження в Україні становив. Тепер порівняємо цей показник з аналогічним показником країн з розвинутою ринковою економікою (табл. 2). [2]
Таблиця 2. Податкове навантаження у країнах з розвинутою ринковою економікою
Країна
Податкове навантаження, %
Австрія
41,9
Данія
48,9
Фінляндія
43
Франція
43,6
Німеччина
36,2
Італія
43,3
Норвегія
43,4
Іспанія
37,2
Швеція
48,2
Швейцарія
29,7
Великобританія
36,6
США
28,3

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Економіка і регіон № 3 (34) – 2012 – ПолтНТУ
213
Як свідчать дані табл. 2, найвища питома вага податків у ВВП у скандинавських країнах,
зокрема у Норвегії, Данії, Швеції. У них склалася достатньо раціональна й ефективна система розподілу і використання зібраних коштів на соціальні цілі. Найменший рівень податкового навантаження характерний для США. Тут це зумовлено використанням податкової політики як засобу створення сприятливих умов для діяльності промислових компаній.
Досить цікавим є досвід США, де податок на прибуток корпорацій стягується за шкалою:
перші 50,0 тис. дол. – 15%, за подальші 25,0 тис. долі лишена суму, що перевищує тис. дол. – становить 35%. Податковим періодом є рік. Але сплата здійснюється чотири рази нарік. У цьому разі застосовуються оціночні платежі. Суть їх полягає втому, що підприємство попередньо оцінює можливі річні доходи, витрати та пільги і визначає мінімальну суму платежу. Ця сума сплачується до бюджету рівними частками до 12 квітня, 12 червня і 12 грудня поточного року.
Після закінчення року здійснюється кінцевий розрахунок з бюджетом згідно з поданою декларацією. Якщо за розрахунком згідно з декларацією сума податку є більшою, ніж оціночні
платежі, то платник здійснює доплати. Якщо ж навпаки, то провадиться або повернення зайво сплачених сум, або зарахування в рахунок майбутніх періодів.
Порівнюючи показник податкового навантаження України з іншими країнами з розвинутою ринковою економікою, можемо побачити, що даний показнику нашій державі є середнім.
Проте тоді постає проблема нерівномірного перерозподілу податкових надходжень.
Варто також згадати про вплив пільг на розподіл податкового навантаження в Україні.
Для платників податків, які не мають пільг і виконують свої платіжні зобов’язання, податковий тиск є удвічі більшим. Через це податкові зобов’язання нерівномірно розподіляються між галузями економіки і підприємствами. Тому, певною мірою, проблема нерівномірного розподілу податкового навантаження в Україні є значно гострішою, ніж проблема його загального рівня.
Також для визначення податкового навантаження в країні необхідно звернути увагу на ставки податків. Розглянемо ставки податку на прибуток Як бачимо зданих табл. 3, ставки податку у країнах з розвинутою ринковою економікою дуже різноманітні. Це залежить від специфіки та орієнтації податкової політики у цих країнах. В
Україні головними прямими податками є податок на прибуток підприємств. У нашій державі основна частка податкового навантаження лягає на підприємства. Податкова конкуренція є одним із напрямків реформування податків на доходив постсоціалістичних країнах – нових членах ЄС.
Вона спрямована на створення найсприятливіших умов для залучення прямих іноземних інвестицій. Наслідком цієї конкуренції стало зниження ставок податку на прибуток в Польщі з 34% до, в Латвії – з 25% до 15%, в Литві – з 29% до У Великобританії розмір податку на прибуток дорівнює 33%. Але для малих підприємств застосовується зменшена ставка – 25%. Причому малі підприємства визначаються за ознакою розміру отриманого прибутку. При визначенні прибутку до оподаткування від валових доходів віднімаються всі витрати, пов'язані з науково-дослідними роботами. Нафтодобувні підприємства,
навпаки, крім податку за основною ставкою, вносять до бюджету ще 50% доходу, який у них за- лишається.
Таблиця 3. Ставки податку на прибуток підприємству країнах світу нар, %
Країна
Ставка податку на прибуток підпри-
ємств,%
Австрія
25
Кіпр
10
Данія
25
Німеччина
30–33
Греція
23
Італія
31,4
Японія
30
Латвія
15
Польща
19
Великобританія
28
Україна
21
США
15–35

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Економіка і регіон № 3 (34) – 2012 – ПолтНТУ
214
Особливості в оподаткуванні прибутку мають місце і в Німеччині. Так, тут встановлені дві ставки на прибуток, який нерозподілений, та на прибуток, який розподілений. Це робиться з урахуванням того, що при нерозподіленому прибутку оподатковуються дивіденди акціонерів прибутковим податком. Широко застосовується прискорена амортизація, яка дає змогу в перший рік придбання обладнання списувати до 50% його вартості, а в перші три роки – до 80% У Франції існує податок на чистий прибуток, при цьому прибуток визначається з урахуванням усіх його операцій. Він розраховується як різниця між доходами підприємства та витратами, пов'язаними з виробничою діяльністю. Основна ставка оподаткування – Знижені ставки встановлюються на прибуток від землекористування та від вкладів у цінні
папери (до 24%). Коли підприємство має у звітному році збитки, то їх можна відраховувати з чистого прибутку наступних років, а в деяких випадках – з чистого прибутку попередніх років. Основою для розрахунку прибуткує його річний розмір. У кінці року кожне підприємство складає декларацію про доходи, яку подає в податкову адміністрацію до 1 квітня наступного після звітного року [4]. Упродовж року до визначення кінцевих річних розрахунків підприємство вносить квартальні платежі.
Особлива система сплати податку на прибуток існує і в Японії. Він має назву прибутковий податок з юридичних осіб. При цьому встановлюється три види цього податку державний прибутковий податок – 30% від прибутку префектурний прибутковий податок – від державного, що становить 1,67% від загального розміру прибутку міський, районний –
12,8% від державного, що становить 4,12% від прибутку.
Оподаткування прибутку має свої особливості і в Норвегії. Найвища ставка оподаткування становить 28%. Прибуток до оподаткування розраховується як різниця між балансовим прибутком, який зменшений на суму витратна виробництво та реалізацію і на суму сплачених податків у норвезькі податкові органи [4]. Суму бази оподаткування зменшують також амортизаційні відрахування.
У Швеції при сплаті національного податку на прибуток усі платники податку поділяються на резидентів і нерезидентів. Резиденти сплачують податок з усієї суми доходів, а нерезиденти – тільки з прибутку, отриманого у Швеції. Ставка податку на прибуток – Не існує місцевих податків для корпорацій, а також немає різниці між розподіленим і нерозподіленим прибутком. При розрахунку прибутку акції підприємства оцінюються за нижчою ринковою ціною їх вартості. База оподаткування зменшується на витрати, пов'язані з бізнесом, утому числі відсотки по кредитах, по інвестуванню філій або придбанню нового обладнання, прибуток від реалізації матеріальних і нематеріальних основних засобів та інших активів. Збитки, яких зазнали при реалізації капітальних активів, також списуються за рахунок сукупного прибутку.
Як видно з викладеного, в кожній країні існує цей податок, але він має особливості,
які відбивають економічну політику держави, її мету та завдання.
Ще однією проблемою є те, що українці намагаються всілякими законними і незаконними шляхами уникнути сплати податків [3]. На відміну від нашої країни, у багатьох зарубіжних країнах (наприклад, країнах Європейського союзу, США) сплата податків є престижною справою. Саме тому нам необхідно знизити податковий тягар, для того, щоб економічні суб’єкти могли віддавати до бюджету доцільну частину своїх доходів, та поряд з тим створити такі умови, щоб сплата податків була неминуча та загальнообов’язкова.
Таким чином, сьогодні, коли економіка більшості країн потерпає від світової кризи,
уряди різних держав намагаються зменшити рівень податкового навантаження. Так, на початку р. було зменшено податок на прибуток у Великій Британії, Франції, Німеччині.
Зменшення ставок, ато й мораторій на сплату податків – спроба врятувати економіку, яка серйозно постраждала у світовій кризі. На жаль, Україна не наслідує світовий досвід та самостійно намагається вирішити проблеми оподаткування. Замість того, щоб шукати можливості послабити податкове навантаження, уряд шукає нові способи наповнити бюджет.

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Економіка і регіон № 3 (34) – 2012 – ПолтНТУ
215
Висновки. Для поліпшення свого становища Україні необхідно поступово знижувати податкове навантаження, використовуючи міжнародний досвід, адаптуючи його до специфіки та умов розвитку нашої країни, створювати умовив яких майже неможливо буде ухилитися від сплати податкових зобов’язань, що призведе до поступового збільшення надходжень до державного бюджету. Також треба подбати проте, щоб податкові надходження були доцільно розподілені. За умови ефективного реформування податкової системи в частині зниження реального податкового навантаження, Україна матиме шанси стати серйозним суб’єктом податкової конкуренції на світовому просторі.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI, зі змінами та доповненнями офіційний сайт Верховної Ради України Електронний ресурс. – Режим доступу www.rada.gov.ua.
2. Мединська, Т. В. Теоретико-методологічні підходи до визначення податкового навантаження Т. В. Мединська // Модернізація суспільного сектора економіки в умовах глобальних змін Тернопіль : Вид-во ТНЕУ, 2010. – С. 232-236.
3. Пасько, ТО. Історичні етапи оподаткування прибутку підприємств в Україні Електронний ресурс / ТО. Пасько, Д. В. Веремчук. – Режим доступу http://www.dspace.uabs.edu.ua/bit stream/1234 56789 /260/1/pasko3.pdf.
4. Литвиненко, ЯВ. Податкові системи зарубіжних країн : навч. посібн. / ЯВ. Литвиненко,
І. Д. Якушик. – К. : МАУП, 2010. – 208 с. Соколовська, А. М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2006. – № 9.
УДК 336.226.12
Якимова Алла Михайлівна, доцент. Прищепа Ольга Володимирівна, студентка. Національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Вітчизняний та зарубіжний
досвід справляння податку на прибуток підприємств. Проаналізовано світові тенденції використання механізму оподаткування прибутку в системі податкового регулювання. Визначено та узагальнено пріоритетні напрями використання механізму оподаткування прибутку підприємств з урахуванням особливостей економік розглянутих країн.
Ключові слова податок на прибуток, ставка податку на прибуток, податкове навантаження підприємства.
УДК 336.226.12
Якимова Алла Михайловна, доцент. При-
щепа Ольга Владимировна, студентка. Нацио- нальный университет железнодорожного транс- порта им. академика В. Лазаряна. Отечествен-
ный и зарубежный опыт налогообложения
прибыли предприятий. Проанализированы ми- ровые тенденции использования механизма на- логообложения прибыли в системе налогового регулирования. Определены и обобщены при- оритетные направления использования механиз- ма налогообложения прибыли предприятий с учетом особенностей экономик рассматриваемых стран.
Ключевые слова: налог на прибыль, ставка налога на прибыль, налоговая нагрузка предпри- ятия.
УДК 336.226.12
Yakimova Alla Michaylivna, associate profes- sor. Pryschepa Olga Volodimirivna, student. Dne- propetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazarian. Domestic and
foreign experience of collecting corporate income
tax. The world tendencies of the use of mechanism of taxation of income are analysed in the system of the tax adjusting. Certainly and priority directions of the use of mechanism of taxation of income of enterprises are generalized taking into account the features of economies of the considered countries.
Keywords: income tax, rate of income tax, tax loading, enterprises.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал