Висоцька Конструювання уроків української мови з урахуванням індивідуальних відмінностей у сприйнятті інформаціїСкачати 357.64 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір357.64 Kb.
Ірина Висоцька

Конструювання уроків української мови з урахуванням індивідуальних відмінностей у сприйнятті інформації (зразки завдань)

Укладачі: І. А. Висоцька, учитель української мови і літератури Миколаївської гімназії №3

Рецензенти: О. О. Огіренко, заступник директора з НВР

Відповідальний за випуск: І. І. Коваль, заступник директора з НМР

Затверджено науково – методичною радою МГ №3

(протокол № 4 від 01.03.2013)

У роботі представлені методичні рекомендації і зразки завдань з української мови з урахуванням індивідуальних відмінностей у сприйнятті інформації (аудіали, візуали, кінестетики), а також при підготовці учнів до ЗНО.І. А. Висоцька. Конструювання уроків української мови з урахуванням індивідуальних відмінностей у сприйнятті інформації.- Миколаїв, 2013. с. 44

Конструювання уроків української мови з урахуванням індивідуальних відмінностей у сприйнятті інформації

Сьогодні в усіх сферах українського суспільства багато проблем. Не є винятком і освітня галузь. Одним із актуальних завдань сучасної школи є пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання до творчості, виховання школяра як життєво соціальної компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань.

Це означає, що вчитель має орієнтуватися на використання таких педагогічних технологій, за яких не просто поповнювалися б знання, а й розвивалися такі якості учня, як пізнавальна активність, самостійність, уміння творчо мислити.

Життєва компетентність учня – це запорука його успішного входження в систему соціальних, економічних, політичних та культурних відносин.

Поставлене нами завдання – побудувати заняття, спрямовані на підтримку і розвиток життєвих компетентностей учнів з метою подальшої адаптації їх у соціумі, реалізації як творчих особистостей.

У зв’язку з цим цілком актуальною є проблема розвитку життєвих компетентностей у процесі вивчення української мови і літератури.

Ідея досвіду, її новаційна та інноваційна значущість

Компетентнісне ставлення особистості до життя означає потребу в самопізнанні, саморегуляції в різних видах творчої діяльності, уміння об’єктивно й адекватно вирішувати життєві проблеми.

Великий тлумачний словник сучасної української мови слово «компетентний» подає так: який має достатні знання в якійсь галузі, який з чим-небудь добре обізнаний, кваліфікований ( у перекладі з латини означає «належний, здібний»).

Працюючи над проблемою підготовки комунікативно спроможного та життєздатного випускника школи, ми формуємо компетентнісно орієнтовану особистість, щоб не допустити життєвих криз.

Відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, компетентність визначається як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню, і поділяється на такі основні групи: соціальні, полікультурні, комунікативні, інформаційні, саморозвитку та самоосвіти, продуктивної творчої діяльності.

Розвинена мова людини — не тільки форма думки, а й сама думка, супутник мислення, свідомості, джерело пам'яті. Створені за допомогою мови образи, описи подій, якостей, властивостей найрізноманітніших виявів матеріального і духовного життя людей є вищим актом пізнавальної діяльності людини. «Мовна поведінка, — пише О. Синиця, — частина загальної поведінки людей, вона свідчить як про рівень розумового розвитку, так і про рівень її виховання. Вона репрезентує людину в цілому».

Репрезентативна система визначає, яка інформація з навколишнього світу засвоюється легше і швидше за все.

Наприклад, аудіальний учень здатний повторити слово в слово за вчителем, у той же час має труднощі з обчисленням, оскільки при цьому потрібно утримувати окремі числа в думці. У письмових роботах має проблеми зі стилем і пунктуацією. Усний твір складе краще, ніж письмовий.Візуальний учень у читанні сильний, успішний, швидкий, має жваву, образну інтуїцію, у робочих таблицях відзначає важливе для себе, але завжди пропускає одне-два складні слова у диктанті.

Кінестетичний учень не може просто вивчити правило. Учителю треба для нього вигадати «гру», в якій учень візьме участь разом з товаришами.

Крім того, слід враховувати функції півкуль мозку дитини. Типовий правопівкульний учень любить інформацію у вигляді графіків, демонстрацій, ефективно засвоює матеріал у режимі проблемного викладу, любить творчі завдання. Типовий лівопівкульний учень віддає перевагу пізнаванню від частини до цілого, любить інформацію в письмовій формі, однак йому необхідні чіткі інструкції.

І. П. Павлов виокремив ще три типи вищої нервової діяльності: розумовий, художній, середній. Представники розумового типу зазвичай цікавляться математикою, їм подобається наукова діяльність. Люди художнього типу-лірики. Представники середнього типу, в залежності від виховання та життєвих обставин, віддають перевагу літературі, музиці, мистецтву або математиці, фізиці, шахам.

У типового візуального учня добре розвинена зорова пам'ять, у типового аудіального учня добре розвинена слухова пам'ять, у типового кінестетичного - м’язова. Крім того, лівопівкульні учні успішні у граматиці, аудіальні – в усному мовленні й діалогах, кін естетики добре розбираються в сюжеті твору. З навчальними тестами впораються правовізуали і правоаудіали.Актуальність теми «Конструювання уроків української мови з урахуванням індивідуальних відмінностей у сприйнятті інформації» полягає в необхідності актуалізувати проблему індивідуального підходу до учня шляхом формування у педагогів уміння розпізнавати в процесі навчання учнів з різними типами сприйняття інформації та добирати відповідні види діяльності для розвитку всіх типів сприйняття.

Ми висунули гіпотезу: врахування, залучення та розвиток різних каналів і типів сприйняття допоможе вчителю значно збагатити дитину інформацією, яку вона одержує ззовні, зменшити тиск стереотипів, урізноманітнити її уявлення, що є дуже важливим для розвитку пам'яті, оскільки саме те, чим одне явище відрізняється від іншого ,є найкращим орієнтиром для запам'ятовування.Об'єкт дослідження: роль ведучого каналу сприйняття в навчальній діяльності учнів.

Предмет дослідження: провідний канал сприйняття.

Завдання:

- інформувати педагогів про важливість врахування різних каналів та типів сприйняття інформації учнями у навчально-виховному процесі;

- познайомити педагогів із методами діагностики типу провідної сенсорної системи;

- формувати уміння розпізнавати в процесі навчання учнів з різними типами сприйняття;Очікуваний результат – краще сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу, підвищення результативності навчання, перенесення знань та вмінь у нові ситуації, розв’язування завдань, що вимагають модифікації знань, прагнення учнів до саморозвитку.

Наукові, практичні дослідження з даної проблеми

Питання дослідження пізнавальних здібностей вивчали Л.Ю. Куліш, К.Д.Ушинський, М.М. Шардаков, Л.Л. Веккер, О.В Скрипсенко, І.М. Рум’янцева, Б.Г. Ананьєв.

Саме вивченню особистості, способу її навчання та розвитку присвячена й теорія американського психолога Говарда Гарднера «множинний інтелект», який описав та дослідив особливості та найкращі способи навчання людей з різними типами інтелекту.

Створення ситуації успіху – це педагогічна технологія, яка допомагає спочатку поділити учнів на групи («надійні», «упевнені», «невпевнені», «зневірені»), а потім використовуючи певні прийоми,поєднати умови, які забезпечують успіх як результат праці, підвищити життєву стійкість дитини і здатність до протидії, а головне – дасть можливість для розвитку особистості дитини

Поведінкові реакції:

*тиша *ілюстрації-картини *водять пальцем

по рядку

Серед названих Гарднером дев’яти типів інтелекту найменш дослідженим і найбільш складним із точки зору навчального процесу є кінестетичний тип інтелекту.Психолого – педагогічні особливості учнів з різними каналами сприйняття інформації:

Лівоаудіальні учні:

Переваги такого типу дітей:

 • Легко засвоюють мову;

 • Люблять доводити, обґрунтовувати свою відповідь;

 • запам’ятовують діалоги

Труднощі:

Найголовніше і найскладніше пояснювати усно, але обов’язково по порядку (у логічній послідовності або в хронологічній послідовності).Рекомендації:

 • Використовувати слабкий звуковий фон (інструментальну музику);

 • Частіше використовувати аргументи, докази, умовиводи, намагаючись давати можливість повторювати вголос за зразком

або за іншими.

Правоаудіальні учні:

Переваги учнів такого типу:

 • успішні у фонетиці;

- мають міцну пам'ять на слова і звуки;

- говорять виразно.

- розвинені мовленнєва інтуїція та «чуття мови».

Труднощі:


 • із граматикою та пунктуацією.

Рекомендації:

 • У навчанні усні помилки не виправляти ( поки самі не почнуть виправлятися).

 • Найголовніше і найскладніше пояснювати усно, але намагатися щоразу робити це по-різному, використовуючи різні прийоми.

 • У викладі нового матеріалу активно використовувати старий, відомий ( намагатися, щоб учні самі знаходили між ними зв’язки, подібності, аналогії).

 • Давати дослідницькі завдання, щоб учні відчували власний рух від невідомого до відомого.

 • Стимулювати творчі підходи, свої варіанти рішень, свої точки зору, використовувати диспути.

Лівовізуальні учні:

Переваги такого типу дітей:

- організовані;

- дисципліновані;

- можуть навчатися самостійно;

- хороший самоконтроль.

Труднощі:


 • запам’ятовують знання, але не орієнтуються в поняттях, термінах

 • ( тобто в інформаційному просторі)

Рекомендації:

- більше задавати самостійних завдань за підручником;

- давати учням можливість самостійно перевірити й оцінити свою діяльність;

- подавати матеріал алгоритмами, блок-схемами, конструкторами.Правовізуальні учні

Переваги такого типу дітей:

 • Мислять образами, картинами, мають жваву уяву;

 • Шукають зв’язки, аналогії, асоціації між новим матеріалом і добре їм відомим новим.

Труднощі:

Із засвоєнням нових і громіздких слів.Рекомендації:

 • Більше задавати самостійних завдань за підручником ( на вибір);

 • Практикувати заучування великих фрагментів матеріалу;

 • У викладі нового матеріалу знаходити подібності, аналогії зі старим, відомим.

Лівокінестетичні учні:

Переваги такого типу дітей:

 • Орієнтуються на звичні методи роботи;

 • Люблять розбирати предмети на частини;

 • Люблять ігри з чіткими правилами.

Труднощі:

Часто говорять повільноРекомендації:

 • Вивчення нового матеріалу починати з практики, виконання вправ;

 • Частіше давати завдання на класифікацію, розподіл, сортування, відсіювання інформації;

 • Використовувати навідні питання.

Правокінестетичні учні:

Переваги такого типу дітей:

 • Запам’ятовують граючи;

 • Прагнуть спочатку мати справу з реальними предметами, а потім з інформацією про них.

Труднощі:

 • З абстрактним мисленням;

 • Недостатньо дисципліновані.

Рекомедації:

 • Більш ретельно відпрацьовувати абстрактні поняття;

 • Спеціально звертати увагу учнів на дрібні деталі, подробиці;

 • Частіше робити переключення, відволікання, короткий відпочинок, фізкультхвилинки;

 • Використовувати колірне виділення інформації;

 • Використовувати дружні дотики в момент викладу найважливішого, істотного.Методичні рекомендації щодо конструювання уроків з урахуванням індивідуальних відмінностей у сприйнятті інформації

У роботі з аудіалами:

 • використовувати у подачі матеріалу розмір, паузи, предикати, варіації голосу, ритм;

 • використовувати лексику з цікавих для учнів тем. Для цього потрібно не тільки з'ясувати, чим цікавляться учні, а й освоїти цю інформацію;

 • проводити конкурси ораторів, казкарів, міні-конкурси на кращі формулювання (висновків до теми, відповідей на конкретні запитання тощо);

 • підносити престиж учнів, які володіють словом, відповідним підкріпленням (нагородами, званнями тощо);

 • пам'ятати, що вони балакучі, часто розмовляють самі з собою, промовляють слова при читанні, легко повторюють почуте; легко засвоюють мови; легко відволікаються, люблять музику, краще пам'ятають те, що обговорювали.

У роботі з візуалами:

 • використовувати у подачі матеріалу колір, форми, відстань,

 • для збільшення внутрішньої візуалізації (щоб учні «БАЧИЛИ»), стежити за тим, щоб при поясненні матеріалу тіло педагога було нерухомим, голос м'яким, мова уповільнена;

 • запитувати у дітей, яке місце перебування учителя при подачі інформації чи слуханні відповідей їм подобається;

 • давати завдання уявляти здалеку, зблизька, збоку наочну інформацію, представлену на уроці (фотографії чи портрети історичної особи, науковця, діяча, письменника тощо);

 • давати завдання подумки відтворювати портрет, формулу тощо;

 • давати завдання уявити не тільки картини події, а й те, що учень там знаходиться;

 • пропонувати подивитися на карту (кордон між певними країнами, місце події,...), закрити її, нанести дані на контурну карту;

 • пропонувати відшукати в параграфі терміни (назвіть 2—3 терміни);

 • давати завдання подивитись на сторінку параграфа, закрити підручник, описати її;

 • давати завдання знайти, в якому місці параграфа знаходиться відповідь на запитання вчителя;

 • давати завдання зробити листівку (діаграму, графік, ілюстрацію) до теми (параграфа). Влаштувати конкурс на кращу листівку;

 • пам'ятати, що вони організовані, дисципліновані, спостережливі , спокійні , обережні , важко запам'ятовують вербальні інструкції; мають розвинену уяву, менше відволікаються на шум, краще пам'ятають те, що бачили.

У роботі з кінестетиками:

 • забезпечувати їм відчуття комфорту і концентрації уваги на об'єкті. Для цього їх варто посадити на перші парти, щоб жестами, поглядами, дотиками приєднувати їх;

 • пам'ятати, що вони продуктивніше навчаються працюючи, запам'ятовують - граючи, при читанні водять пальцями, мають розвинену інтуїцію, запам'ятовують лише загальне враження;

 • активніше навантажувати їх. Вони краще навчаються в іграх, у інших активних формах. Частіше викликати їх до дошки. Захоплювати сюжетом;

 • частіше давати їм завдання писати, малювати; звертати увагу на відчуття руху руки, плеча. При роботі з картами можна пропонувати їм водити по ній олівцем (пальцем);

 • використовувати у подачі матеріалу температуру, рух.

Варто пам’ятати, що розвиток аудіального (лівопівкульного каналу) покращує увагу, зменшує здатність до відволікання.

Зразки завдань для роботи на уроці з учнями :

Під час вивчення нового матеріалу у роботі з лівоаудіальними учнями доречним буде усне пояснення вчителя (розповідь з елементами бесіди із використанням матеріалу підручника), постановка проблемних питань. Наприклад, під час узагальнення і систематизації вивченого про прислівник у 7 класі ставлю таке проблемне питання: » Як ви розумієте вислів Леоніда Булаховського «Різноманітність прислівників є виразною рисою індивідуальності української мови»?

При закріпленні вивченого матеріалу можна запропонувати такі варіанти попереджувальних диктантів:

- усний розбір, аналіз мовних явищ, пригадування правила перед написанням;

- пояснення тексту, що диктується, у процесі письма. Наприклад, при вивченні правопису часток у 7 класі доречно використати такий метод:

активізує пізнавальну діяльність під час роботи над диктантом постановка запитань, які спрямовують увагу школярів на самостійний пошук мовних категорій чи орфограм, що потребують пояснення. Наприклад, учитель, прочитавши речення Стане дійсним неможливе, що не снилося і в снах., запитує: «Правопис яких слів у вас викликає сумніви?». У наведеному реченні учні легко встановлюють, що йдеться про правопис частки не з різними частинами мови. Аналіз і запис прикладів на вивчені раніше правила дає можливість повторити й закріпити їх. (Горбачук В. Т. Види диктантів і методика їх проведення. : Посібник для вчителя.-К.:А.С.К., 2008.- С.15- 16).


 1. Складання діалогів (8клас)

Складіть і розіграйте діалог між директором школи та восьмикласниками, які пропонують створити в шкільному коридорі зимовий сад. Подані в рамці ряди слів використайте як однорідні члени речення із узагальню вальними словами (словосполученнями) при них. Хвойні рослини: ялина, козацький ялівець. Листяні рослини: кизильник, бруслина, айва японська. Рослини з яскравими квітками: петунія, пеларгонія, шавлія, вербена. Різні ємності: керамічні, плетені, дерев’яні, пластмасові, металеві.

2. Правописна подорож «Правила вживання апострофа», (5 клас).

Методична цінність: гра допомагає створити якнайкращі умови для глибокого освоєння школярами правописних правил, передовсім написань географічних назв, сприяє виробленню в дітей аналітичних здібностей, формує в них спостережливість, уважність, зосередженість.

Правила гри: побудуйте маршрут мандрівки Україною або світом, спираючись на одне з правописних правил або за будь – яким іншим принципом - морфологічним, лексичним, словотвірним.

Приклад № 1

Побудуйте маршрут мандрівки, спираючись на правило правопису географічних назв із апострофом.

Кам’яний Брід → Білогір’я → Мар’янівка → Кам’янка → Бузька → Міжгір’я → Кам’янець-Подільський.

Приклад № 2

Побудуйте маршрут мандрівки, спираючись на географічні назви, до складу яких входить слово «новий».

Нова Каховка → Нова Одеса → Нова Прага → Новомосковськ → Новоукраїнка → Новоградівка → Нові Санжари → Новоархангельськ → Нововоронцовка → Нові Петрівці.

3. Аудіодиктант ( Ткачук Т. П. Практичний правопис української мови. 50 диктантів. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2009).

4. Усний твір – опис під музичний супровід.

Правоаудіальні учні краще засвоюють новий матеріал , пишучи різні види диктантів:

- фонетичний;

- коментоване письмо;

- пояснювальний;

- орфоепічний.

Заучування, повторення вивченого матеріалу (правила, приклад).

Пояснення матеріалу із застосуванням відомого ( залучати учнів знаходити подібності, аналогії між ними).

Приклад: «Дієслово як частина мови» (7клас).

Прочитайте текст. Спробуйте замінити в тексті особові дієслова на безособові. З’ясуйте , які зміни відбулися у висловлюванні. Визначте синтаксичну роль безособових дієслів.

На грядці видніється суниця. Її користь ніхто не переоцінить. Вона виводить камені, зміцнює серце. Суниця лікує анемію, зміцнює десна, кістки і зуби. Тому виводять різні сорти цієї культури і високо її цінують.

(Омельчук С. А. , Ляшкевич А. І. , Чаловська М. В. Усі уроки української мови в 7 класі. - .- Х.:Видавнича група «Основа», 2011, с.70).На етапі закріплення вивченого матеріалу:

 1. Дослідницькі завдання ( від невідомого до відомого).

Приклад: при вивченні теми «Односкладні члени речення» у 8 класі.

Подані двоскладні речення перебудуйте на односкладні безособові. Поясніть , яким членом став підмет. Зайвих не хочем ми слів. Знов ковдра хмар затягує блакить. Кущ омитий чистою росою. Сміхом-жартом село заметене. (Глазова О. П. Ріднамова. Плани-конспекти уроків. 8 клас.: Видавництво «Ранок», 2011.- с.75). 1. Слуховий попереджувальний диктант «Правопис прислівників», 7 клас.

Проводиться за схемою: спочатку усне пояснення, усний розбір тексту, потім його запис. Мисливець ішов по заячому сліду. Він дивився на їжу по-лисячому. Пташки защебетали вже по-весняному. По весняному небі пролетіли перші ластівки. Заняття тривають по перше червня. По-перше, потрібно зустрітись з товаришем. Рушник вишитий по-українському. Дарувати по українському звичаю. Рапорт віддали по-військовому. Кожному герою дали по військовому званню.

У даному випадку робота проводилась у такій послідовності: учні навели визначення прислівника, вказали на основні критерії, за допомогою яких відрізняємо прислівник від співзвучних інших частин мови, згадали основні правила правопису прислівників. Далі в кожному реченні визначали й пояснювали основні орфограми ( по лисячому - по-лисячому; по-весняному - по весняному; по перше-по-перше; по-українському - по українському; по-військовому-по військовому). (Горбачук В. Т. Види диктантів і методика їх проведення. : Посібник для вчителя.-К.:А.С.К., 1998.- С.15- 16).

3. Гра «Лови помилку».

Методична цінність: завдання такого типу привчають учнів осмислювати навчальний матеріал, контролювати змістову правильність інформації; шляхом повторення учні тренують свою пам'ять та увагу.

Приклади завдань ( Федоренко В. Л. Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови.-Х.: Видавнича група «Основа», 2011.- с. 176- 177) .

Вправи типу:

- перебудуй речення;

- виправ помилки у словосполученні;

- пунктуаційний диктант;

- на зміну закінчення слова.Приклад: «Весела перерва»

Артист (Омельчук С. А. , Ляшкевич А. І. , Чаловська М. В. Усі уроки української мови в 7 класі. - .- Х.:Видавнича група «Основа», 2011, с. 166). При вивченні нового матеріалу ліво візуальні учні побудують таблицю, накреслять схему, алгоритм. Наприклад, робота за схемою.

Спосіб дії (як? Яким способом? )

Мета дії (для чого? з якою метою? навіщо? )Групи за значенням

Робота з підручником (опрацювання параграфа)

Пошукове завдання: доповнити таблицю ще однією групою за значенням, дібрати запитання, навести приклади.

(С. А. Омельчук ,А. І. Ляшкевич, М. В. Чаловська. Усі уроки української мови в 7 класі.- .- Х.:Видавнича група «Основа», 2011, с.57)

Закріплення матеріалу краще проводити в ігровій формі або розгадуванням кросвордів.

Гра «Правописна селекція» дає змогу закріпити правописні навички, піднести їх до ступеня автоматизму, розвиває вміння працювати швидко і якісно, тренує пам'ять, увагу і спостережливість.

Правила гри:роздати учням по 5 карток, на кожній із яких віддруковано по 10 слів. Завдання полягатиме в тому, щоб найшвидше знайти картки, на яких містяться слова, передані без орфографічних помилок.Завдання до теми «Апостроф»

Картка №1

Вяз, духмяний,комп’ютер, здоров’я, нявкати, спяніти, возз’єднати, в’юн, нюхати, цвях.Картка №2

Священний, під’їзд, цямрина, морквяний, п’янкий, вяз, зюрмитися, бюро, подвір’я, в’язниця.Картка №3

Різдвяний, деревяний, зїсти, пюпітр, солов’їний, п’ятниця, верфю, ляскіт.Картка №4

М'ясо, підйом, дюшес, в’юнкий, п’ятка, свято, під’їзд, буряк, коньяк, п’ятниця.Картка №5

Червяк, м’ята, священик, зівяти, підїхати, об’єм, нюанс.

(Федоренко В. Л. Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови.-Х.: Видавничагрупа«Основа», 2011.- с. 228- 229).

Лінгводвобій формує цілий ряд важливих особистісних рис у дитини, як-от: наполегливість, цілеспрямованість, самостійність, самоконтроль, прагнення до самовдосконалення, а також розвиває «внутрішній годинник» - уміння ощадливо використовувати час.

Під час вивчення теми «Відокремлені члени речення» у 8 класі двоє учнів знаходять у наведених реченнях відокремлені члени.


 1. Як тихо…Каштановий квіт, рожевий, торкається серця.

 2. Так темно, так солодко в’януть будинки, покошені сном.

 3. Зав’язавши звично респіратор, зі свічею в золотих руках, ходить між могилами Оранта, Сина убієнного шука.

2 етап:

За готовими формулюваннями завдань учні добирають лінгвістичний матеріал для суперників і виконують завдання, запропоноване ними.

Наведені речення перебудуйте так, щоб вийшли речення з відокремленими членами.

3 етап:

Учні одержують лінгвістичний матеріал, до якого формулюють завдання, потім обмінюються картками з суперниками і виконують пропоноване ними.

(Федоренко В. Л. Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови.-Х.: Видавнича група «Основа», 2011.- с. 151-152).

Правовізуальні учні будуть краще засвоювати новий матеріал такими методами і прийомами: 1. Проблемний виклад ( порівняти, зіставити, пояснити).

Приклад № 1

Спостереження з елементами аналізу

Прочитати. Пояснити, чому в прислівниках лівої колонки пишеться одна н, а в прислівниках правої колонки – дві букви н.нн

Давно позмінно

Розкішно старанно

Червоно щоденно

Доречно незрівнянно

(Омельчук С. А. , Кумейська Н. В. , Середа Л. В. , Чаловська М. В. Сучасний урок української мови в 7 класі.-Харків.: видавнича група «Основа», 2011.- С.60-61 ). 1. Робота зі схемою й опрацювання матеріалу підручника

 2. Нн

прикметник → прислівник н

прикметник → прислівник ннале! Спросоння, зрання, попідтинню, попідвіконню.

Бліц - опитування

Від чого залежить кількість літер н у прислівниках? Навести приклади прикметників з двома н , пояснити їх написання.

Скільки пишеться н уприкметниках із підсилювальним-сн (ий)?

Зіставлення нових знань із базовимиМета: навчити учнів шукати зв’язки, аналогії між новим матеріалом і добре їм відомим.

За допомогою узагальню вальної схеми пригадати вивчене про дієслова 1 і 2 дієвідмін. Знайти нову інформацію.Дієвідміни

1 дієвідміна 2 дієвідміна

3 особа 3 особа

Одн. Мн. Одн. Мн.

-е(є) -уть (-ють) -ить(-їть) -ать( -ять)

1 дієвідміна

За основою інфінітива:

А) з односкладовою основою;

Б) з суфіксами –ува-,-ну-,-і-,-а-, що не випадають в особових формах: грати;

В) з основою на приголосний: могти;

Г) з основою на –оро-,-оло-:колоти;

Д) дієслова хотіти, іржати, ревіти, сопіти, гудіти.

2 дієвідміна

За основою інфінітива

А) з суфіксами –и-,-і-,-ї-, які випадають в особових формах: клеїти;

Б) з суфіксом –а-після шиплячих та[j]:стояти;

В) дієслова спати, бігти та інші.

4. Картки з індивідуальними завданнями різного ступеня складності.

Картка №1

Переписати, вставляючи пропущені букви. У кожному з речень підкреслити граматичну основу, вказати присудки прості й складені.

Там виплив я у море юних літ. Там бачив я г…рячий труд і піт. Там першу радість і страждання перше довірл..во навчився я пр...ймать. З орлами я не думаю дружити. Та я опрусь гн…ючому болоту. Зараз я спішу життя вітати. Я хочу жити просто, без пр….крас.

(Глазова О. П. Ріднамова. Плани-конспекти уроків. 8 клас.-Видавництво «Ранок», 2011.- с.41).

Картка №2

Переписати, вставляючи пропущені букви та розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення). Вказати дієслова та їх особливі форми. Підкреслити дієприкметникові та дієприслівникові звороти, пояснити розділові знаки при них.

Голубіє з…мля, оповита прозорим серпанком. І сонячна злива золотить колос…ям усіяну твердь. Повіяв ле…кий вітерець, струшуючи з листу неопалі краплі. Гори сплять, пов…ті млою. Сяйвом зір зал…ті сплять лани кругом. Щ…рбатий місяць сяє у зеніті, сл….озаві хмари беручи на глум.

(Глазова О. П. Рідна мова. Плани – конспекти уроків. 8 клас.-Видавництво «Ранок», 2005.- с.23).

5. Робота з текстом ( знаходити подібності, аналогії з відомим)

Навчальне читання мовчки. О. Глазова, 5 клас, с.128 (післятекстові завдання).

Текст для навчального аудіювання «З Богом у душі»

(Глазова О. П. Ріднамова. 8 клас: Плани – конспекти уроків.-Х. : Видавництво «Ранок», 2009.- с.33- 37).

6. Робота в групах ( захист проектів).

7. Робота за картиною.

Роздивіться картину. Поясніть назву. Розкажіть про зображене, уживаючи однорідні члени речення. (українська мова, 8 клас)

Закріплення вивченого матеріалу краще проводити у формі пояснювального диктанту.

Незв’язний текст, достатньо насичений потрібними правописними чи пунктуаційними моментами, учитель диктує частинами: перше речення записують усі діти, потім викликаний учень іде до дошки і зі свого зошита записує там це речення, а інші в цей час під диктовку вчителя пишуть наступне речення. Далі записане на дошці коментується, помилки виправляються. Після цього йде до дошки наступний учень зі своїм зошитом, а клас пише наступне речення. Цей прийом дає можливість до деякої міри ущільнити, інтенсифікувати роботу над мовним матеріалом.

(Горбачук В. Т. Види диктантів і методика їх проведення. : Посібник для вчителя.-К.:А.С.К., 2008.- С.26- 27).

Диктант з письмовим обґрунтуванням

Суть його полягає у тому, що учні, записуючи продиктоване вчителем, наводять письмові пояснення. Для цього слово (якщо вправа складається з окремих слів) записують у стовпчик, наприклад:

Прізвище -префікс прі-;

Роз’яснення - апостроф після префіксів; подовження приголосних перед я, ю, є в усіх відмінках іменників середнього роду 2 відміни ( крім Р.в. множини);

Списати-префікс с- перед[ к], [п],[ т], [ф].

Такий вид роботи дає можливість включити в активну роботу усіх учнів. Крім того, доцільно дозволяти учням користуватись підручником чи орфографічним словником. (Горбачук В. Т. Види диктантів і методика їх проведення. : Посібник для вчителя.-К.:А.С.К., 2008.- С.29).

Лівокінестетичні учні краще засвоюють новий матеріал при допомозі виконання вправ.


 1. Прочитайте. Які слова можна вставити на місці знаків питання? Чи легко ці слова відтворити, «вгадати»зі змісту речення?

 2. У Шевченка слова (?) міць землі. В Українки слові (?) свіжі води.

 3. Ти споконвіку(?) на покуті, хлібе, у нас.

 4. В руки (?) зброю! В душу(?) гнів! В серце (?) сміливість батьків!

 5. За вікном (?) і жоржини, і рожі.

 6. А під листям (?) земля.

Якими членами речення є пропущені в кожному реченні слова? Поясніть.

 1. Розв’язування лінгвістичних задач.

Приклад: чому слово бур’ян пишеться через апостроф, а слово буряк без? ( українськамова, 5 клас).

Приклад: Нижче подано назви різних прохідних приміщень. Визначте, які з цих іменників не можна віднести до жодної з відмін. Чому?

Передпокій, сіни, чекальня, приймальня, вестибюль, фойє, коридор( українська мова, 6 клас).


 1. Класифікація матеріалу, відсіювання інформації.

 2. Вправи типу: знайди зайве слово.

Приклад

Ігрове завдання «П’яте зайве» 1. Неуважно, спокійно, чудно, уночі, пронизано.

 2. Щойно, навесні, деньудень, тричі, надворі.

 3. Угору, нашвидку, далеко, ліворуч, униз.

Спросоння, згарячу, по-дружньому, спересердя, знічев’я

Закріплення вивченого матеріалу

Творчий диктант

Так, повторення теми «Подвоєння букв на позначення на письмі збігу однакових приголосних звуків» (5клас) може здійснюватись у зв’язку з вивченням (закріпленням) матеріалу з лексики.

Наприклад, повторивши синоніми, учитель диктує слова, до яких слід дібрати і записати слова-синоніми з подвоєнням букв для позначення на письмі однакових приголосних звуків: кавалерія, учні записують кіннота, диктує відійти, учні пишуть віддалитися і т. д. Записавши і пояснивши біля десятка слів, учні отримують нове завдання: замість продиктованого слова дібрати й записати антонім до нього( теж з подвоєнням), наприклад, диктується слово пізній, діти пишуть ранній, замість нічний-денний і т. д. Потім подібно до цього можна виконати вправу на заміну цілих словосполучень одним словом: кожного дня-щоденно, на совість-старанно, не зупиняючись-невпинно і т. д. У кінці запропоновано для творчого диктанту невеличкий зв’язний текст «Вечір у моєму місті». Коли учні записали заголовок, учитель диктує: «Сіло сонечко за…голубою», діти після роздуму добирають слово даллю і записують: »Сіло сонечко за даллю голубою». Аналогічно опрацьовуються наступні речення: …гомін замовк. Над головою .. журавлиний ключ. У результаті школярі записують такий текст: «Сіло сонечко за даллю голубою. Денний гомін замовк. Над головою нісся журавлиний ключ». (Горбачук В. Т. Види диктантів і методика їх проведення. : Посібник для вчителя.-К.:А.С.К., 2008.- С.56- 57).Активні ігри:

- Гра «Ланцюжок» ( із застосуванням роботи в мікрогрупах).

- Гра «Естафета»

- Рольова гра «Мікрофон»

Твір-опис зовнішності людини ( гра «Вгадай однокласника або однокласницю).

Правокінестетичні учні новий матеріал сприймають краще , коли вчитель використовує кольорові схеми, ілюстрації, таблиці, показ мультимедійних презентацій, відео, фото.

Вправи типу »Поясни різницю».

Приклад:

Прочитайте текст без прикметників. Після цього виберіть прикметники з довідки.

Зробіть висновок про роль прикметника як частину мови.

…змієм плазує шлях з гори у долину поміж…травою…степу. …сонце геть підбилося вгору, розсіває своє…марево по…долині. Ні пером не описати, н ісловом не сказати тієї…краси, якою до вас усміхнулася долина!

…трава горить-палає…вогнем, на її…листочках грає і сяє, мов…каміння, …роса; то стрельне вам у вічі…голочкою…світу, то зачерствіє…горошиною, то засиніє синьоцвітом, то посипле…іскорками.

Довідка: зеленим, зеленою, зеленими, зеленій, зелена, чиста, безкрайого, жовтого, несподіваної, тоненькою, круглою, сірим, ясне, золоте, самоцвітне, довгих.

Орфографічне лото

Приклад: правила розміщуємо на аркушахА-4. Правила треба закривати прикладами.

Закріплення вивченого матеріалу слід проводити через рольові ігри.

Приклад: під час вивчення членів речення у 5 класі учні грають роль члена речення.( Можна поставити 2 команди). Учитель зачитує речення, діти повинні правильно зайняти своє місце.


 1. Робота в групах

 2. Розігрування діалогів (діалог через програму “Skype»).

 3. Розподільний диктант.

Рекомендації щодо підготовки аудіалів, візуалів, кінестетиків до ЗНО

Своєрідність навчальної діяльності кожного учня пов’язана з цілим рядом її індивідуальних особливостей: специфікою мислення, пам’яті, уваги, темпом діяльності, індивідуально-типологічними особливостями , навчальною мотивацією. Завдання педагога – своєчасно виявити учнів з різними проблемами та надати їм необхідну допомогу. В залежності від сутності проблем, які виникають у них, можна виділити наступні групи ризику. • Правопівкульні

 • Синтетики

 • Астенічні

 • Гіпертивні

 • Застрягаючі

 • Аудіали і кінестетики

 • Неуважні
Модель уроку української мови з урахуванням індивідуальних відмінностей у сприйнятті інформації

Українська мова, 7 клас

Тема. Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Прислівник»

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про прислівник як самостійну незмінну частину мови; формувати вміння знаходити прислівники в тексті, визначати їх розряд за значенням; розвивати мовну грамотність, вміння правильно й доречно вживати прислівники в усному й писемному мовленні; виховувати почуття поваги до українського кобзарства.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації

Обладнання: мультимедійна дошка, проектор, презентація, відео –фрагменти, тексти

Перебіг уроку:

 1. Організаційний етап 1. Привітання з учнями й гостями

 2. Психологічна настанова:

 • Як вам, діти, працювалось на попередньому уроці?

 • Як налаштувались працювати зараз?

 • Усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на уроці.

Завдання наші такі:

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.


 1. Мотиваційний етап

Проект «Міста» (сюжет Лесі Бакалець про Тернопіль)

 • Леся – випускниця гімназії, переможець олімпіад. Мріяла стати журналісткою . Її мрія здійснилась.

Створення ситуації успіху: зв'язок з Лесею та її побажання.

 • Отже, навчаючись, ви обов’язково реалізуєте свої знання не тільки на сьогоднішньому уроці. 1. Повідомлення теми, мети уроку (слайд №1)

Учні визначають, що їм необхідно знати, вміти (слайд №2).

 1. Постановка проблемного питання: (слайд №3)

 • Як ви розумієте вислів Леоніда Булаховського «Різноманітність прислівників є виразною рисою індивідуальності української мови»?

Завдання: скласти візитну картку прислівника.

Візитна картка- (робота зі словником або пошук у Вікіпедії)

 1. Картка самооцінювання (інструктаж) 1. Узагальнення і систематизація вивченого

 1. Повторення теоретичних відомостей (дидактична гра «Колесо фортуни». 1. Вибірковий диктант

Завдання: виписати з тексту «Щаслива сорочка» прислівники, назвати розряд за значенням.

Щаслива сорочка

Колись давним-давно в одній заморській країні, де хліб і ковбаси ростуть на деревах, де молоко тече річкою, а пиво піниться в озерах, жив пребагатий король. Якого тільки в нього багатства не було: золота - мішками, срібла - копицями, інших дорогоцінностей – лопатою нікуди згортати. Та все ж король завжди почував себе нещасним. Раптом десь довідався він про те, що можна стати щасливим, діставши сорочку з щасливої людини.

Негайно викликає король до себе двох найвідданіших слуг і говорить: «Слуги мої вірні, даю вам зі своєї стайні два найгарніших жеребці, даю зі своєї скарбниці два мішки золота і стільки ж срібла та всякого харчу в придачу. Поїдьте ви по різних країнах, відшукайте і привезіть мені сорочку зі щасливої людини, а в нагороду за сорочку одержите від мене ще стільки золота, як даю вам оце зараз». Стисли слуги плечима, переглянулися, та що було робити. Мусили нашвидкуруч сідлати коней та їхати світ за очі шукати тієї сорочки. (За В. Шевчуком, 154 слова)


 1. Лексична робота

Програма «Так буде українською»

Завдання (додаткове): пояснити лексичне значення прислівників мимохідь, мимохіть, навести приклади речень.

4. Робота в групах:

- аудіали: складіть діалог про поїздку з батьками до одного з міст України; ( діалог за допомогою програми Skype).

- візуали: графічний диктант (визначити синтаксичну роль прислівників, розібрати виділений як частину мови);

Я відчиняю хатні двері, що знадвору пахнуть макухою, а з хати – хлібом і калачами, які стоять у нас на всіх вікнах. За столом біля вузликів я знову бачу схилене обличчя мами. Вона вдивляється в якесь насіння і щось пошепки говорить до нього. А найближче до матері лежать вузлики з гарбузовим насінням. У мене одразу похололо всередині й нашорошились вуса. Я вже хотів було податися назад, та в цей час мати побачила мене. (М. Стельмах).


 • кінестетики: творчий диктант (опрацювати заповіти Матері Терези, змінити деякі, вживаючи прислівники).

Заповіти Матері Терези

Люди бувають нерозумними, нелогічними і егоїстичними – і все ж люби їх!

Коли ти робиш добро, то люди звинувачуватимуть тебе у затаєній особистій користі і самолюбстві – і все ж виявляй доброту!

Якщо ти досягнув успіху, то може з’явитися багато фальшивих друзів і справжніх ворогів – і все ж досягай успіху!

Якщо ти чесний і відвертий, то люди обманюватимуть тебе – і все ж будь чесним і відвертим!

Те, що ти будував роками, може бути зруйнованим в одну мить – і все ж будуй!

Люди потребують допомоги, але вони згодом дорікатимуть тобі за неї – і все ж допомагай людям!

Якщо ти досягнув безмежного щастя, тобі будуть заздрити – і все ж будь щасливим!

Добро, яке ти зробив сьогодні, люди забудуть завтра – і все ж твори добро!

Ділись із людьми кращим, що в тебе є, і цього ніколи не буде достатньо – і все ж ділись найкращим!Додаткове завдання: вправа 360 (розкрийте значення вислову «Найважче бороться з собою самим», вживаючи прислівники вищого і найвищого ступенів порівняння).

ФІЗХВИЛИНКА (відео)Правила мотивації для студентів Гарвардського університету: (слайд №4)

1. Якщо ти зараз заснеш, тобі, звичайно, насниться твоя мрія, але якщо ти зараз повчишся, ти втілиш свою мрію в життя.

2. Коли ви думаєте, що вже запізно, насправді ще рано.

3. Освіта - це не час. Освіта - це зусилля.

4. Це про тих, хто робить усе раніше, це про тих, хто докладає зусилля, це про тих, хто по-справжньому зможе насолодитися своїм успіхом.

5. Не усі можуть досягти успіху в усьому. Але успіх приходить тільки разом із самовдосконаленням і рішучістю.

6. Робота з текстом (культурологічна змістова лінія)

Розповідь про Миколу Будника (слайд №5)

Як той класичний швець, що сам ходить без чобіт, майстер Будник ніколи не мав удома своєї власної бандури. Майже кожен його інструмент від самого початку вже був комусь призначений і, народившись, одразу йшов із хати. Лише зрідка котрась із учнівських або старіших бандур затримувалася на кілька тижнів, і тоді ми мали змогу послухати Будника – кобзаря.

Вперше мені довелося почути бандуру в його руках, коли хтось приніс до його хати одну з перших робіт майстра Василя Сніжного – копію інструмента, на якому грав Георгій Кирилович Ткаченко, засновник Кобзарського Цеху. Пан Микола підстроїв її трохи, постукав з усіх боків, дослухаючись до деревини, і почав стиха щось награвати. А тоді неголосно, ніби сам до себе, заспівав.

- аудіали: пояснити орфограми в словах тексту «Розповідь про Миколу Будника»;

- візуали: синтаксичний розбір 2 , 5 речень;

- кінестетики: складіть зв’язний текст-розповідь про кобзарство, Тараса Григоровича Шевченка.

Додаткове випереджаюче завдання: складіть візитну картку прислівника як частини мови. (слайд №6)


 1. Підсумок уроку:

 1. Відповідь на проблемне питання

 2. Оцінювання роботи учнів на уроці (картка) 1. Домашнє завдання:

повторити теоретичний матеріал,

гр. А – вправа 393, гр. В – вправа 405, гр. К – вправа 392.

Індивідуально: творча робота у вигляді репортажу про рідне місто (можна відео).

Список використаних джерел


 1. Педагогічна академія пані Софії. «Такі різні діти! Що з ними робити? За книгою О. В. Скворчевської «Секрети психології на допомогу вчителю», ВГ «Основа», 2008.

 2. Федоренко В. Л. Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови.-Х.: Видавнича група «Основа», 2007.

 3. Чупринін О. О. Усі уроки української літератури у 9 класі.- Харків.: Видавнича група «Основа», 2009.

 4. Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. ( рівень стандарту, академічний рівень) / Г. Ф. Семенюк, М. П. Ткачук, О. В. Слоньовська [ та ін.. ]; за заг. Ред.. Г. Ф. Семенюка. – К. : Освіта, 2010.

 5. . Глазова О. П. Рідна мова. Плани- конспекти уроків. 8 клас.: Видавництво «Ранок», 2005.

 6. Омельчук С. А. , Ляшкевич А. І., Чаловська М. В. Усі уроки української мови в 7 класі.- .- Х.:Видавнича група «Основа», 2007.

 7. Омельчук С. А., Кумейська Н. В., Середа Л. В., Чаловська М. В. Сучасний урок української мови в 7 класі.- Харків.: видавнича група «Основа», 2007.

 8. Рудницька О. Б. Літературні диктанти.: 9- 11 класи.: Навчальний посібник.- К.: А.С. К., 2005.- 64с.- (Інтерактивні технології навчання та оцінювання).

 9. Ткачук Т. П. Практичний правопис української мови. 50 диктантів.- Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2006.

 10. Горбачук В. Т. Види диктантів і методика їх проведення. : Посібник для учителя.- К.:А.С.К., 1998.- С.96)

 11. Хоменко Н. В. Розвиток правописної грамотності школярів./ Вивчаємо українську мову та літературу № 35 – 36.- Х.: ВГ «Основа», 2010.- С. 2- 13.

 12. На допомогу шкільному психологу

pervomaysk-school4.edukit.mk.ua/.../На%20до...‎ТИПОЛОГІЯ УЧНІВ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ПІДТРИМКИ ПІД ЧАС ЗНО. (матеріал рекомендований практичним психологам, вчителям, батькам). Учні груп ризику ...

 1. [PPT]

Презентація досвіду.ppt

www.teacherjournal.com.ua/.../2041_Презента...‎Коваленко Юлія В'ячеславівна. Формування креативності. Дитино центризм. Креативність – це здатність народжувати надзвичайні ідеї, відхилятися від ...

Зміст

 1. Конструювання уроків української мови з урахуванням індивідуальних відмінностей у сприйнятті інформації…………………………………………………………….с.3 1. Психолого – педагогічні особливості учнів з різними каналами сприйняття інформації……………………………………………..с.10 1. Методичні рекомендації щодо конструювання уроків з урахуванням індивідуальних відмінностей у сприйнятті інформації……………………………………………………….….с.15 1. Зразки завдань для роботи на уроці з учнями……………………………………………………………....с.17 1. Рекомендації щодо підготовки аудіалів, візуалів, кінестетиків до ЗНО………………………………………………………………с.34 1. Модель уроку української мови з урахуванням індивідуальних відмінностей у сприйнятті інформації …………………….……с.36 1. Список використаних джерел………………………………..с.42


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал