Випуск тридцять четвертийСторінка19/19
Дата конвертації18.12.2016
Розмір3.43 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Джерела та література

І. Dekret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskim // Dziennik Praw Państwa Polskiego. – 1919. – Nr 14. – Poz. 185. – S. 280 – 285.

ІІ. Dekret z dnia 7 lutego 1919 roku o obowiązku szkolnym // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (далі – Dz.U.). – 1919. – Nr 14. – Poz. 147. – S. 192 – 197.

ІІІ. Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z 7 listopada 1918 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до видан.: http://pl.wikisource.org/wiki/Manifest_Tymczasowego_Rz%C4%85du_Ludowego_Republiki_Polskiej_z_7_listopada_1918.

IV. Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-nego do Zarządów i Dyrekcyj prywatnych szkół średnich na terenie Rzeczy-pospolitej Polskiej w sprawie przepisów, dotyczących udziełania szkołom prywatnym zasiłków // Dz.U. – 1922. – Nr 1. – Poz. 7. – S. 6 – 10.

V. Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Kuratorjów wszystkich Okręgów Szkolnych w sprawie zasiłków dla prywat-nych szkół średnich // Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej (далі – Dz. U. Min. WRiOP). – 1923. – Nr 21. – Poz. 191. – S. 368.

VI. Okólnik Nr 6329/19. S. II. Do Dyrekcyj wszystkich szkół średnich na terenie b. Królestwa Kongresowego, w sprawie programów naukowych // Dz.U. – 1919. – Nr 13. – Poz. 6. – S. 176 – 178.

VII. Program naukowy szkoły średniej. Projekt wypracowany przez Sekcję szkolnictwa średniego. – Warszawa : Tłocznia Wł. Łazarskiego, 1919. – 155 s.

VIII. Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1920/22. – Warszawa : Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, 1923. – R. 1. – Сz. 2. – 376 s.

IX. Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1923. – Warszawa : Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, 1924. – R. 2. – Сz. 3. – 224 s.

X. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie zaprowadzenia nauki uzupełniającej w myśl Dekretu o obowiązku szkolnym // Dz. U. Min. WRiOP. – 1919. – R. 2. – Nr 9. – Poz. 4. – S. 246 – 247.

XI. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Kuratorjum Okręgu Szkolnego Warszawskiego, Łódzkiego i Białostockiego w sprawie stopniowej realizacji powszechnego nauczania // Dz. U. Min. WRiOP. – 1922. – R. 5. – Nr 26. – Poz. 292. – S. 456 – 459.

XII. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 lutego 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie tymczasowego ustroju władz szkolnych na obszarze b. Galicji // Dz.U. – 1921. – Nr 16. – Poz. 97. – S. 222 – 226.

XIII. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych // Dz.U. – 1923. – Nr 73. – Poz. 574. – S. 852 – 855.

XIV. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 stycznia 1923 r. w sprawie egzaminów państwowych na nauczycieli szkół średnich // Dz.U. – 1923. – Nr 38. – Poz. 256. – S. 291 – 293.

XV. Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich // Dz.U. – 1920. – Nr 72. – Poz. 494. – S. 1277 – 1294.

XVI. Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o budowie publicznych szkół powszechnych // Dz.U. – 1922. – Nr 18. – Poz. 144. – S. 285 – 286.

XVII. Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych // Dz.U. – 1922. – Nr 18. – Poz. 143. – S. 282 – 283.

XVIII. Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku – Konstytucja Rzeczy-pospolitej Polskiej // Dz.U. – 1921. – Nr  44. – Poz. 267. – S. 633 – 658.

XIX. Ustawa z dnia 26 września 1922 r. dotycząca kwalifikacji zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i semi-narjach nauczycielskich państwowych i prywatnych // Dz.U. – 1922. – Nr 90. – Poz. 828. – S. 1551 –1553.


1. Алексієвець Л. Розвиток освіти на польських землях у 1918 – 1926 рр. / Леся Алексієвець // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наукові записки Рівненського державного гумані-тарного університету : збірник наукових праць. – Рівне : РДГУ, 2008. – Вип. 14. – С. 235 – 238.

2. Василюк А. Реформування шкільної освіти Польщі на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Алла Василюк. – Режим доступу : http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ispu_kiovst_Demyanenko/300.html.

3. Галай М. Політика Другої Речі Посполитої у галузі початкової освіти в 1918 – 1924 роках (за матеріалами Тернопільського воєводства) [Електронний ресурс] / Микола Галай // Мандрівець. – 2012. – № 5. – С. 40 – 44. – Режим доступу : http://journal.mandrivets.com/images/ file/Hala12_5.pdf.

4. Галай М. Польська система підготовки вчителів у 1918 – 1932 роках [Електронний ресурс] / Микола Галай // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2011. – Вип. 31. – С. 281 – 286. – Режим доступу : http://www.istznu. org/dc/file.php?host_id=1&path=page/issues/31/galai.pdf.

5. Завгородня Т. Підвищення професійної кваліфікації вчителів Галичини (1919 – 1939 роки) : дидактичний аспект / Тетяна Завго-родня. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 88 с.

6. Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі : Від найдавніших часів до наших днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 с.

7. Лаврецький Р., Юрейко П. Модернізація історичної освіти у Львівському університеті на тлі освітніх реформ міжвоєнної Польщі / Р. Лаврецький, П. Юрейко // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка : збірник науко-вих праць. – Львів, 2013. – Вип. 14. – С. 263 – 272.

8. Gawryszewski A. Ludność Polski w XX wieku / Andrzej Gawry-szewski. – Warszawa : Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrze-nnego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 2005. – 624 s. – (Monografie 5).

9. Gumuła T., Majewski S. Prywatne szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Drugiej Rzeczypospolitej – organizacja i zasięg społecznego oddziaływania / T. Gumuła, S. Majewski // Rozprawy z dziejów oświaty / red. J. Miąso. – Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN, 1994. – T. 36. – S. 111 – 150.

10. Juśko E. Wdrażanie powszechności nauczania w II Rzeczypospolitej w pierwszych latach istnienia szkół powszechnych [Електронний ресурс] / Edmund Juśko. – S. 1 – 16. – Режим доступу : https://www.kul.pl/files/ 803/biblioteczka_cyfrowa/jusko_wdrazanie_powszechnosci.pdf.

11. Kształcenia nauczycieli szkół powszechnych (podstawowych) lata 1918 – 1939 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sites.google. com/site/ksztalcenienauczycieli/organizacja-ksztalcenia-nauczycieli/lata-1918-1939.

12. Trzebiatowski K. Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918 – 1932 / Klemens Trzebiatowski. – Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970. – 367 s.


Руда Оксана. Образовательная политика Второй Речи Посполитой в 1918 – 1924 гг. В статье освещена политика Второй Речи Посполитой в образовательной сфере в 1918 – 1924 гг. Исследована нормативно-правовая база регулирования деятельности образовательных учреждений Польского государства, проанали-зированы основные тенденции развития и функционирования народных, средних и высших учебных заведений, а также учительских семинарий.

Ключевые слова: Вторая Речь Посполитая, образовательные учреждения, учительские семинарии, образовательная политика, нормативно-правовые акты.
Ruda Oksana. Educational policy of the Second Common-wealth of Poland in 1918 – 1924. The article highlights the policy of the Second Polish Republic in the sphere of education in 1918 – 1924. The legal framework regulating activities of educational institutions of Poland is investigated and the main trends in the development and functioning of public, secondary and higher educational institutions as well as teachers’ seminaries are analyzed.

Key words: Second Commonwealth of Poland, educational institutions, teachers’ seminaries, educational policies, regulations.СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи (Москва, Российская Федерация).

АІУ НАНУ – Архів Інституту українознавства ім. І. Крип’яке-вича НАН України.

АМАПУ – Архів Міністерства аграрної політики України.

ГДА СБУ – Державний галузевий архів служби безпеки України.

ДАІФО – Державний архів Івано-Франківської області.

ДАК – Державний архів м. Києва.

ДАЛО – Державний архів Львівської області.

ДАХО – Державний архів Хмельницької області.

ІРНБ України – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

ЛННБ – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, відділ рукопису.

РГИА – Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург, Российская Федерация).

ЦДАГОУ – Центральний державний архів громадських об’єднань.

ЦДІАК – Центральний державний архів України у м. Києві.

ЦДІАЛ – Центральний державний історичний архів у Львові.

AE – L’Année épigraphique, Paris.

ABGK – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Przemyślu.

AJPh – The American Journal of Philology, Baltimore.

ClAnt – Classical Antiquity, Berkeley.

CIL – Corpus Inscriptionum Latinarum / ed. Th. Mommsen, Berlin.

G&R – Greece and Rome, Cambridge.

IEJ – Israel Exploration Journal, Jerusalem.

ILS – Inscriptiones Latinae Selectae / ed. H. Dessau, Berlin.

JRS – The Journal of Roman Studies, Cambridge.

SNHA – Source: Notes in the History of Art.НАШІ АВТОРИ
Батюк Тарас, доцент кафедри нової та новітньої історії України ДДПУ імені Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент.

Біла Світлана, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін ДДПУ імені Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент.

Вишневський Сергій, доцент кафедри історії країно-знавства та правознавчих дисциплін з методикою викладання РВНЗ “КГУ” (м. Ялта), кандидат педагогічних наук, доцент.

Галик Володимир, доцент кафедри всесвітньої історії ДДПУ імені Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент.

Гриценко Галина, викладач кафедри всесвітньої історії ДДПУ імені Івана Франка, кандидат історичних наук.

Журавльов Святослав, аспірант кафедри Історії України ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

Ільницький Василь, доцент кафедри нової та новітньої історії України ДДПУ імені Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент.

Козій Олександр, доцент кафедри всесвітньої історії ДДПУ імені Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент.

Лазорак Богдан, старший викладач кафедри всесвітньої історії ДДПУ імені Івана Франка, науковий співробітник музею “Дрогобиччина”, кандидат історичних наук.

Лозинська Ірина, доцент кафедри всесвітньої історії ДДПУ імені Івана Франка, кандидат історичних наук.

Мандзяк Віктор, доцент кафедри гуманітарної підготовки Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”, кандидат історичних наук.

Медвідь Оксана, доцент кафедри нової та новітньої історії України ДДПУ імені Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент.

Панфілова Тетяна, доцент кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управ-ління Національної Академії державного управління при Прези-дентові України, кандидат історичних наук, доцент.

Петречко Олег, завідувач кафедри всесвітньої історії ДДПУ імені Івана Франка, доктор історичних наук, професор.

Попп Руслана, доцент кафедри нової та новітньої історії України ДДПУ імені Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент.

Руда Оксана, докторант Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства ім. І. Крип’яке-вича НАН України, кандидат історичних наук.

Савчук Інна, науковий співробітник Державного меморі-ального музею Михайла Грушевського у Львові, кандидат історич-них наук.

Стецик Юрій, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін ДДПУ імені Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент.

Федоренко Яніна, доцент кафедри філософії та суспільних наук Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЗЦ України, кандидат історичних наук, доцент.

Хомич Леся, аспірант кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін ДДПУ імені І. Франка.

OUR AUTHORS
Batyuk Taras, associate professor of the New and Modern History of Ukraine department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (History), associate professor.

Bila Svitlana, associate professor of the Ancient History of Ukraine and Special Historical Disciplines department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (History), associate professor.

Fedorenko Yanina, associate professor of the Philosophy and Social Disciplines department, Cherkassy Institute of Fire Safety named after Heroes of Chornobyl of National University of Civil Defense of Ukraine, candidate of sciences (History), associate professor.

Halyk Volodymyr, associate professor of the World History department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (History), associate professor.

Hrytsenko Halyna, senior lecturer of the World History department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (History).

Ilnytskyi Vasyl’, associate professor of the New and Modern History of Ukraine department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (History), associate professor.

Khomych Lesya, post-graduate student of the Ancient History of Ukraine and Special Historical Disciplines department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.

Koziy Oleksandr, associate professor of the World History department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (History), associate professor.

Lazorak Bohdan, senior lecturer of the World History department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (History).

Lozynska Iryna, associate professor of the World History department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (History), associate professor.

Mandziak Viktor, associate professor of the Humanitarian Preparation department, Institute of Enterprise and Advanced Technologies of National University Lviv Polytechnic, candidate of sciences (History).

Medvid’ Oksana, associate professor of the New and Modern History of Ukraine department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (History), associate professor.

Panfilova Tetyana, associate professor of the Political Sciences and Philisophy department, Lviv Regional Institute of Public Administration of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, candidate of sciences (History), associate professor.

Petrechko Oleh, the head of the World History department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, doctor of sciences (History), professor.

Popp Ruslana, associate professor of the New and Modern History of Ukraine department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (History), associate professor.

Ruda Oksana, doctorate of the Research Center of the Ukrainian-Polish Relationship, Ivan Krypyakevych Institute of Ukrainian Studies of the NASU, candidate of sciences (History).

Savchuk Inna, researcher of Mykhailo Hrushevskyi State Memorial Museum in Lviv, candidate of sciences (History).

Stetsyk Yuriy, associate professor of the Ancient History of Ukraine and Special Historical Disciplines department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, candidate of sciences (History), associate professor.

Vyshnevskyi Serhiy, associate professor of the History of Country Studies and Law Disciplines with Methods of their Teaching department, Republican Higher Educational Institution “Crimean University for the Humanities” (Yalta) candidate of sciences (Theory of Education), associate professor.

Zhuravlev Svyatoslav, post-graduate student of the History of Ukraine department, Hryhoriy Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

ЗМІСТ
Батюк Тарас. Публіцистична діяльність

Мирона Кордуби у міжвоєнний час………………………..4Біла Світлана. Процес переходу

до унії Львівської Ставропігії

в українській історіографії………………………………...16

Вишневський Сергій. Діяльність навчальних,

спеціалізованих та виховних закладів

у м. Євпаторія в роки німецької окупації Криму

(1941 – 1944 рр.)……………………………………………31Галик Володимир. Соціальна стратифікація

населення “Галицької Каліфорнії”

у творчій спадщині Івана Франка…………………………42

Гриценко Галина. Українсько-білоруські зв’язки:

особисті знайомства письменників

другої половини XIХ – початку ХХ ст……………………53

Журавльов Святослав. Невтомна діячка

на ниві українського культурно-освітнього

і громадського життя

20 – 30-х років ХХ століття

(Грушевська Катерина Михайлівна)……………………...64

Ільницький Василь. Використання радянськими

карально-репресивними органами спецзасобів

у боротьбі проти визвольного руху

у Карпатському краї ОУН

(1945 – 1954)………………………………………………..76

Козій Олександр. Соцiально-громадська функцiя

римо-католицького духовенства Поділля

у середині ХІХ століття……………………………………87

Лозинська Ірина. Організація

судової системи у Галичині

в роки першої світової війни………………………………97

Медвідь Оксана. Військова діяльність

Дмитра Палієва……………………………………………112Панфілова Тетяна. Юнацько-молодіжні,

культурно-освітні та спортивні

товариства Галичини (ХІХ ст.)…………………………..123

Попп Руслана. Кадрове забезпечення

в Дрогобицькій області (1944 – 1953 рр.)……………….134Савчук Інна. Журнал “Україна” крізь призму

тематичних зацікавлень його авторів……………………147Стецик Юрій. Василіанське чернецтво

Перемишльської єпархії в період

функціонування Святопокровської провінції:

соціальне і територіальне походження

(1739 – 1780 роки)………………………………………..158

Федоренко Яніна. Особливості початкового етапу

реформування аграрного сектору в Україні:

історичний аспект…………………………………………169

Хомич Леся. Бруно Шульц

у публічному просторі міжвоєнної Галичини:

формування іміджу митця і письменника……………….180


Лазорак Богдан. Участь

церковного кліру Франції у Столітній війні:

за матеріалами “Хронік” Жана Фруассара

(1325 – 1340 рр.)…………………………………………..191Мандзяк Віктор. Напад хана

Великої Орди Сеїд-Агмеда І

на польське Поділля в 1438 р…………………………….211

Петречко Олег. Damnatio memoriae

і становлення Принципату………………………………..221Руда Оксана. Освітня політика

Другої Речі Посполитої

у 1918 – 1924 роках……………………………………….232

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ……………………………………….247

НАШІ АВТОРИ………………………………………………...248

CONTENS
Batyuk Taras. Journalistic activities

of Myron Korduba in the interwar period…………………….4Bila Svitlana. The process of transition

to the Lviv Stauropegic Union

in the Ukrainian historiography……………………………...16

Vyshnevskyi Serhiy. Educational activities of specialized

and educational institutions

in the city of Yevpatoria during the German occupation

of the Crimea (1941 – 1944)………………………………...31Halyk Volodymyr. Social stratification

of the population “Galician California”

in the creative legacy of Ivan Franko………………………..42

Hrytsenko Halyna. Ukrainian-Byelorussian relations:

writers’ personal acquaintance

in the second half of the 19th – early 20th century……………53

Zhuravlev Svyatoslav. The tireless activist

in the sphere of Ukrainian

cultural-educational and social life

in 20 – 30s of the 20th century

(Hrushevska Kateryna Mykhailivna)………………………..64

Ilnytskyi Vasyl’. Using by Soviet punitive

and repressive authorities of special devices

in the fight against the liberation movement

of the OUN in the Carpathian region

(1945 – 1954)………………………………………………..76

Koziy Oleksandr. Social-public function

of the Roman Catholic clergy of Podillya

in the middle of the 20th century……………………………..87

Lozynska Iryna. Organization

of the judiciary in Galicia

during the First World War period…………………………..97

Medvid Oksana. Dmytro Paliyev’s

Military Activity……………………………………………112Panfіlova Tetyana. Youth, cultural,

educational and sports

societies of Halychyna (the 19th century)…………………..123

Popp Ruslana. Peopleware

of Drohobych region (1944 – 1953)………………………..134Savchuk Inna. The journal Ukraine through the prism

of thematic interests of its authors………………………….147Stetsyk Yuriy. The Basilian monkhood

of the Przemysl Eparchy in functioning period

of the St Intercession (Svyatopokrovsk) province:

social and territorial origin

(1739 – 1780)………………………………………………158

Fedorenko Yanina. Peculiarities of initial stage

of agrarian sector reform in Ukraine:

historical aspect…………………………………………….169

Khomych Lesya. Bruno Schulz

in public space of interwar Galicia:

shaping the image of an artist and a writer…………………180


Lazorak Bohdan. Participation of the church clergy of France

in the Hundred Years’ War:

on the materials of the “Chronicles”

by Jean Froissart (1325 – 1340)……………………………191Mandziak Viktor. The attack of Seid-Ahmed I,

Khan of the Great Horde,

on Polish Podilliy in 1438………………………………….211

Petrechko Oleh. Damnatio memoriae

and foundation of the Principate…………………………...221Ruda Oksana. Educational policy

of the Second Commonwealth of Poland

in 1918 – 1924……………………………………………...232

LIST OF ABBREVIATIONS……………………………….......247

OUR AUTHORS…………………………………………………250

В И М О Г И

до матеріалів фахового наукового видання ДДПУ

ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК:ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ”

(ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, ФІЛОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ)


Президія Вищої Атестаційної Комісії НАН України Постановою від 15.01.2003 року ухвалила (серед іншого): “3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку”.

Статті збірника мають відповідати цій ухвалі.


1. Приймаються статті обсягом від 8 – 12 сторінок. Подавати в комп’ютерному наборі (диск і роздрук – два примірники): редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5. У разі надсилання статті електронною поштою (zbirnyky@gmail.com) паперовий роздрук (усі береги по 2,5 см) треба долучити до інших документів. У тексті заборонено переноси. Ретельно вивірені цитати треба засвідчити підписом на берегах біля кожного посилання. Подати УДК, авторський знак та ключові слова.

2. Статті друкуються українською мовою, резюме до кожної – трьома мовами: українською, російською, англійською (кожне – до 500 символів з пробілами; два останні обов’язково мають містити переклад імені, прізвища автора і назви статті).

3. Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, потім – латинка); у тексті в квадратних дужках позначається позиція та сторінка – [5, 100]. Посилання на античних та середньовічних авторів традиційно подаються в тексті у круглих дужках і до списку літератури не вносяться – (Cic. N.D. 1. 122); (Plin. Ep. 2. 13); (Tac. Ann. 1. 1).

4. Бібліографія оформляється відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008).Архівні джерела подаються окремим блоком з римською нумерацією (за абеткою назв архівів) перед списком літератури.

5. До статей здобувачів наукових ступенів (аспірантів) додається рекомендація кафедри (відділу) установи, де автор працює, і рецензія доктора чи кандидата наук.

6. Авторська картка: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова, домашня, поштова, електронна), телефони.

Редколегії відхиляють статті з порушенням цих вимог.

7. Видання здійснюється із залученням коштів авторів (20 гривень за сторінку). Гроші за статті переказувати на:


Р/р 31251202108508

у Дрогобицькому УДКСУ у Львівській області

МФО 825014

ЄДРПОУ 02125438

Призначення платежу: за друк статті у науковому збірнику.
Адреса редколегії збірника наукових праць:

каб. 42, вул. Івана Франка, 24

Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,

м. Дрогобич, 82100 Україна

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Збірник наукових праць ДДПУ

імені Івана Франка

ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙІСТОРІЯ

Головний редактор Надія Скотна


Редактор розділу Олег Петречко
Технічний редактор Ольга Лужецька
Коректори Надія Кушина

Здано до набору 03.12.2014 р. Підписано до друку 15.12.2014 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура. Times. Наклад 300 прим. Ум. друк. арк. 16,25. Зам. 328.Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2155 від 12.04.2005 р.). 82100, Дрогобич, вул. І. Франка, 24. к. 43. тел. 2 – 23 – 78.

1 Судова система в Галичині діяла на основі Закону 7 серпня 1850 р., загальних положень “Основного закону про судову владу” 21 грудня 1867 р. і закону 27 листопада 1896 р. Згідно з основним законом, правосуддя здійснювалося від імені верховної влади, від якої залежало пожиттєве призначення суддів. Суддя виконував свої зобов’язання само-стійно та незалежно, знімався або переводився проти бажання тільки у передбачуваних законом випадках у силу судового рішення. Кримі-нальні і політичні злочини розглядалися присяжними засідателями. В усіх інстанціях суд відділявся від адміністративного управління.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал