Випереджаюча освіта для сталого розвитку як інноваційна форма організації освітнього просторуСкачати 339.98 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір339.98 Kb.

f:\анимашки\калонтитулы\1241310185_7.jpg

Випереджаюча освіта для сталого розвитку як інноваційна

форма організації освітнього простору

"У процесі освіти ми вчимося у минулого, намагаючись відтворити й відновити його: настав час учитись у майбутнього, випереджаючи його… Зміни в освіті мають бути сфокусовані на якісні трансформації змісту і форми".

Провідний спеціаліст ЮНЕСКО Раджа Рой Сингх
1.Особливості управління освітою в інтересах сталого розвитку

На початку ХХІ століття науковцями та громадськістю визначається необхідність пріоритетного розвитку освіти як соціального інституту, головного чинника цивілізаційного, технологічного, культурного розвитку суспільства. Сучасна освіта повинна мати випереджальний характер, бути націленою на стале майбутнє, на ефективне розв’язання проблем нового століття, розвиток ключових компетентностей особистості, формування в неї нової культури, самостійного та креативного мислення, здатності приймати дієві та відповідальні рішення.

Шкільна освіта в Україні характеризується інтенсивною динамікою змін як у змісті освіти, так і в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами: це нові технології шкільного менеджменту, нове змістове наповнення управлінських функцій, нові моделі управління освітніми закладами. Тому й організаційні засади сучасної школи мають базуватися на основних принципах випереджаючої освіти для сталого розвитку як нової концептуальної моделі розвитку  шкільної освіти.

Основними напрямками моделі розвитку шкільної освіти на засадах прогнозування розвитку сучасного суспільства мають стати: • орієнтація на виховання ключових компетентностей, які дадуть змогу учням успішно самореалізуватися у життєвому просторі;

 • перехід на технології ІКТ, запровадження “електронного навчання” і “електронного оцінювання”;

 • підтримка індивідуалізованого та самостійного навчання;

 • партнерство та співробітництво у характері навчальної діяльності;

 • орієнтація змісту освіти на інтегративність подання матеріалу.

Перехід на нові освітні стандарти, інтеграція у європейський та світовий освітній простір актуалізували проблему управління інноваційними процесами в школі – це здатність до оновлення, відкритість новому. На досягнення нової якості освіти на основі освоєння особистістю основних принципів та ідей сталого розвитку, формування стрижневих компетенцій, спрямована Школа майбутнього (члени Всеукраїнської громадської організації “Всеукраїнська асоціація Шкіл майбутнього”), діяльність якої дозволить успішно інтегруватися в суспільство, бути мобільною та конкурентоспроможною, здатною до самоорганізації навчання протягом життя, самореалізації, розкриття творчого потенціалу, визначення свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.

Основним системоутворювальним фактором інноваційних змін має бути забезпечення умов для інноваційної діяльності, розвиток кадрового потенціалу, планування освітніх змін.

Експериментальна діяльність комунального закладу освіти ""Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю " Дніпропетровської міської ради Всеукраїнського рівня за темою „Формування гармонійно досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу» (наказ МОН України №557 від 17.05.2013р. школі надано статус експериментального навчального закладу), робота над реалізацією завдань обласної програми Розвитку освіти на засадах сталості з включенням в неї компоненту «Освіта для сталого розвитку» з теми «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства» цілеспрямована на оновлення школи - нарощення її освітнього потенціалу, підвищення рівня його використання, структурні та змістові зміни в роботі закладу, а за певних умов створення якісно нової педагогічної практики.

Пріоритетними напрямками діяльності стали: • допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості;

 • зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді,  запровадження  здоров’єзберігаючих  технологій освітнього процесу;

 • оптимізація взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу і природи, вироблення вмінь активно цілеспрямовано впливати на природне середовище, не завдаючи йому шкоди, через еколого-економічну освіту, для сталого гармонійного екологічно безпечного розвитку суспільства;

 • розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє;

 • виховування поведінки та стилю життя, необхідних для забезпечення сталого майбутнього (свідомого життєвого ставлення до себе, довкілля, збереження свого здоров'я, гармонійних стосунків між людьми).

Школа працює за програмою Всеукраїнського експерименту «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу». Організована робота за новою структурою річного плану: проектами, модулями і міні-модулями.

В рамках проекту річного плану «Кроки в майбутнє», одним із модулів якого є: «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства» педагогічний колектив прагне реалізувати мету: • створення належних умов для інтелектуального розвитку учнів на засадах формування практично-дослідного компонента змісту шкільної природничої освіти;

 • розвиток загальної креативності учасників навчально-виховного процесу – активізація інтелектуального потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня компетентності особистості.

Тому управління школою на рівні сучасних вимог, прийняття правильних, науково-обгрунтованих рішень передбачає: врахування особливостей управління школою; формування та відпрацювання критеріїв ефективності і показників ефективності функціонування; створення і апробацію управлінського, навчально-методичного, діагностичного забезпечення діяльності всіх учасників навчально-виховного процесуДо особливостей управління внутрішньошкільним життям належать зміни наступних напрямків:


Кадрова ситуації:

- зростання педагогічного потенціалу школи;

- нові управлінські відносини, зв’язки;

- сприятливий психологічний клімат;

- атмосфера творчого пошуку, взаємодопомоги, зацікавленості роботою

Демократизація управління:

- ціннісне орієнтування на стратегічне завдання школи;

- встановлення відносин рівноправного партнерства і співпраці;

- подолання авторитаризмуОцінювання діяльності школи - моніторинг:

- навчання учнів;

- розвиток особистості дитини;

- професійна компетентність вчителя


Методологічні засади управління – системний підхід, моделювання цілісних педагогічних та управлінських структур, впровадження способів самоорганізації, децентралізації управління


Методи управління:

-інформаційні технології в управлінській діяльності;

-комп’ютеризація навчального процесу та виховної роботи
Варіативність управління:

- самостійне визначення спрямованості розвитку школи;

- застосування моделей, систем, змісту

управлінської діяльності;

- обрання варіантів навчального плану;

- визначення змісту шкіл. компоненту;

- моделювання позаурочної діяльності

Виходячи з головної мети освіти для сталого розвитку - навчання дітей, молоді, дорослих управлінню якістю життя, формування екологічно-безпечної та екологічно-врівноваженої поведінки з метою збереження та покращення умов життя нинішніх та майбутніх поколінь, метою роботи нашої школи як державної установи соціалізації школяра є створення освітнього середовища, в якому здоровий спосіб життя - це не тільки свідома потреба кожної людини, а й мірило її освіченості, загальної культури, що досягається шляхом розвитку загальної креативності учасників навчально-виховного процесу, методом активізації інтелектуального потенціалу, залученням до творчої діяльності, зростанням рівня компетентності особистості.

Аналіз педагогічного складу вчителів, матеріально-технічної бази, готовності педагогічних працівників стати носіями освітніх і суспільних змін скоординував роботу школи на профілізацію навчально-виховного процесу, формування навичок дослідницької роботи, розвиток творчих здібностей учнів, на підготовку учнівської молоді до практичної діяльності.

2.Формування освітніх компетентностей в інтересах сталого розвитку.

Перед освітою постає ключове завдання, яке ґрунтується на комплексному підході до проблем соціального, економічного й екологічного розвитку – сформувати у дітей життєву компетентність, щоб дитина осмислила власне життя, навчилася самостійно та успішно вирішувати і щоденні життєві завдання, і складні життєві проблеми. Тоді вона зможе змінити своє життя, боротися з бездуховністю, байдужістю, безвідповідальністю, які руйнують життя людини та всього суспільства.

Компетентності для учня (ціннісно-смислова, загальнокультурна, навчально-пізнавальна, інформаційна, комунікативна, соціально-трудова, особистісного самовдосконалення) - це образ його майбутнього, орієнтир для освоєння. Але в період навчання в учня формуються ті чи інші складові цих «дорослих» компетентностей, і щоб йому не лише готуватись до майбутнього, а й жити в сьогоденні, він освоює ці компетентності з освітньої точки зору.

В нашій школі еколого-економічного профілю, школі зміцнення здоров'я - школі випереджаючої освіти забезпечується: викладання профільних предметів (екології, економіки, психології, збільшено години на вивчення математики, хімії, біології), вивчаються спецкурси («Уроки для стійкого розвитку» «Основи споживчої культури»); навчальна та виховна робота направлена на становлення еколого-валеологічної свідомості вихованців, впровадження програм сприяння просвітницькій роботі "Рівний-рівному", «Ми проти СНІду», ХОУП, «Діалог», «Майбутнє починається сьогодні»; важливе місце в роботі посідає психологічне коригування та соціальне благополуччя дітей.

В центрі освітнього процесу школи сталого розвитку  знаходиться здатність дитини до самостійного оволодіння знаннями, самовдосконалення й самовиховання, а основним предметом освіти стає людина, яка прагне навчатися впродовж життя. Поряд із традиційними методами та формами організації навчальних занять, в школі виважено використовуються інноваційні, комп’ютерні технології, метод проектів, пошуково-дослідницька робота, що забезпечує створення сприятливих умов для повного розвитку здібностей учнів, розширення світогляду, набуття дослідницьких навиків і конструктивного мислення. Одними  з основних  технологій навчання у школі сприяння здоров’ю є  здоров’єзбережувальні технології.  Впровадження в НВП моделі «Школи сприяння здоров'ю» мотивує на здоровий спосіб життя, забезпечує розвиток культури здоров’я школяра. І чим вищий рівень цієї культури,  тим кращий фізичний розвиток особистості, міцніше здоров'я, інтенсивніша пізнавальна діяльність, вищий творчий потенціал. Доведення до дитини того, що не можливо зберегти здоров'я, не зберігши природного середовища, в якому вони живуть основна мета навчально-виховного процесу школи еколого-економічного профілю.

З метою формування надпредметних знань умінь і навичок на основі розуміння основних законів екології та концепції сталого розвитку за рахунок варіативних годин викладається в 1-4 класах - екологія, «Основи споживчих знань»; в 5-9 класах - забезпечується допрофільна підготовка з предметів математика, економіка, екологія, читається спецкурс „Уроки для сталого розвитку”; 10-11 класи - природничо-математичного напрямку, математичного та екологічного профілів.модель школи сприяння здоров\'ю1

Таким чином компетентнісний зміст освіти проходить наскрізною лінією через усі навчальні предмети, одержуючи кожного разу реалістичне, діяльнісне, особистісне й соціально значуще втілення на відповідному матеріалі. У результаті вдається об'єднати навчальні предмети в єдиний цілісний зміст, визначивши системоутворюючі елементи загальної освіти як по вертикалі окремих ступенів навчання, так і на рівні горизонтальних міжпредметних зв'язків.

3. Методи та технології випереджаючої освіти.

Серед важливих педагогічних завдань, поставлених життям перед школою є використання альтернативних форм організації навчання, розробка новітніх педагогічних технологій та підходів до навчально-виховного процесу, в центрі яких - особистість дитини з її потребами, інтересами, життєвими проблемами. Стрижнем інноваційних процесів в освіті є упровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику, вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду.

Об’єктивні потреби суспільства, нові завданнями, які ставить перед нами життя висувають високі вимоги до сучасного педагога. Тому в школі створено і реалізується науково-методичний проект «Педагогічний Еверест» діяльність якого направлена на формування конкурентноспроможного вчителя, який прагне розвивати свій інноваційний потенціал і здатен забезпечити ефективне запровадження інновацій в освітній процес.

Творчий учитель, вихователь має широкі можливості і необмежене поле для інноваційної діяльності, оскільки на практиці може експериментувати і переконуватися в ефективності методик навчання, коригувати їх, здійснювати докладну структуризацію досліджень навчально-виховного процесу, пропонувати нові технології та методи навчання. Основна умова такої діяльності - інноваційний потенціал педагога. Наявність інноваційного потенціалу педагога визначають наступні чинники: творча здатність генерувати нові ідеї; високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна глибина і різнобічність інтересів; відкритість особистості педагога новому і сприйняття різних ідей, думок, поглядів, концепцій, що базується на толерантності особистості, гнучкості та широті мислення.

Структура управління школою забезпечує взаємозв’язок і взаємодію всіх підструктур в навчально-виховному процесі.

Комплекс практичних заходів по впровадженню наукових досягнень, інноваційних ідей в практику педагогічної діяльності вчителів, вивчення та пропагування перспективного педагогічного досвіду, неперервність підвищення кваліфікації, розвиток педагогічної майстерності, компетентності і творчих пошуків нових педагогічних прийомів у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу забезпечує науково-методична рада. На її засіданнях розглядались питання: «Людина – це найвища світова цінність, вона унікальна, тому необхідно визначити автономію кожної людини її право на визначення особистого життя», «Самоосвіта педагога; самоціль чи необхідність» , звіт про роботу «Екологічної варти», дитячої організації «Добриків», ХОУП.

Для впровадження в практику освітньої діяльності основних стратегій екологічної освіти відпрацьовані педагогічні технології розвитку індивідуальної компетентності вчителя, основними формами якої є нестандартні за формою проведення педагогічних рад, нарад при директорі, педагогічні читання: «Ціннісна спрямованість та зміст освіти сталого розвитку», «Громадсько-активна школа – результат творчої співпраці батьків та вчителів», що забезпечує комплексний підхід до формування еколого-економічної та соціальної культури педагога.

Зростання ролі творчої особистості педагога, як провідника системи освіти для сталого розвитку, відбувається зокрема шляхом його індивідуальної науково-методичної роботи. Певні ідеї, форми та методи організації навчально-виховного процесу представлені вчителями, які атестуються, на засіданнях атестаційної комісії: «Інновації в організації дослідницької діяльності учнів», Використання інтерактивних технологій та впровадження технології ООЖН при викладанні «Основ здоров’я»”, «Проблемна технологія у викладанні біології» та інші.

Забезпечена перепідготовка педагогічних кадрів у царині освіти для сталого розвитку всіх (4) членів адміністрації, а також 3 вчителів.

З метою обміну передовим педагогічним досвідом вчителі школи взяли участь у роботі: • директор школи Л.В Хмеленко:

 • серпнева конференція «Використання інноваційних технологій в освітній діяльності навчальних закладів», виступ з теми «Організація інноваційної діяльності спеціалізованої школи еколого-економічного профілю»;

 • на ІІІ обласній науково-практичній конференції в ДОІППО «Проблеми та перспективи модернізації системи загальної середньої освіти в контексті реалізації компетентнісного підходу» з питання «Система педагогічного моніторингу якості освіти»;

 • заступник директора з навчально-виховної роботи Данюшина Л.М.:

- звітувала про проходження педагогічного практикуму «Створення системи моніторингу якості загальної середньої освіти»;

- виступала на Всеукраїнській науково-практичній конференції (м. Кіровоград) «Інтеграція освітньо-виховної та оздоровчої діяльності в навчальних закладах України», з теми «Створення системи еколого-валеологічного навчання та виховання учнів в умовах великого промислового міста»;

- виступала на Всеукраїнській науково-практичній конференції (м. Київ) «Особливості управління сучасною школою у контексті освіти для сталого розвитку»


 • заступник директора з навчально-виховної роботи Іванова С.А.:

 • учасник науково-практичної конференції «Школи сприяння здоров’я»;

 • виступала на презентації Дніпропетровського регіонального центру обдарованої дитини Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, з теми «Система роботи з обдарованими дітьми»

 • вчитель фізики Тереб Л.В. - учасник роботи обласного круглого столу «Формування екологічно-компетентної особистості на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку», виступ з теми «Екологічні дослідження в учнівських проектах»

 • вчитель біології Петлюра Г.В. – учасник обласного семінару-практикуму, виступ з теми «Формування екологічної культури учня засобами шкільної освіти».

Досвід роботи вчителів, щодо впровадження в практику освітньої діяльності основних стратегій екологічної освіти висвітлено в науково-методичних посібниках 2011р., 2012р. /Випуск1, 2/ За наук. ред. Н.Б.Гонтаровської. - Дніпропетровськ: (статті: «Вдосконалення навиків конструктивної взаємодії», «Громадське виховання школярів як пріоритет діяльності навчального закладу», «Сім’я і школа в рамках діяльності громадсько-активної школи», «Використання проектно – дослідницької діяльності при викладанні біології»).

Вчителі захищають власні роботи з тем: «Впровадження проектної технології для розв’язання пізнавальних завдань», «Створення і реалізація умов для розвитку творчого потенціалу молодшого школяра». «Інновації в організації дослідницької діяльності учнів» та інші. Стали учасниками і переможцями конкурсу «Вчитель-новатор», «Творчий вчитель – обдарований учень», на які було представлено: • проекти: «Твоє здоров’я в твоїх руках», «Сучасне місто – територія Extreme», "Твоє життя – твій вибір" , «Дружба - велика сила»;

 • роботи: «Проектне навчання - засіб розкриття творчих здібностей учнів», «Що для нас здоров’я», «Енергозберігаючий менеджмент», «Формування екологічного світогляду та екологічної культури у контексті реалізації принципів сталого розвитку".

1.4. Соціальні проекти випереджаючої освіти для сталого розвитку.

Школа перебуває на стадії інтенсивного розвитку, моделювання, пошуку оптимальних шляхів формування надпредметних знань, умінь і навичок на основі розуміння основних законів екології та концепції сталого розвитку, розвитку усвідомленої мотивації для навчально-дослідної та соціально-значущої діяльності, спрямованої на поліпшення стану навколишнього середовища та якості життя.……………..…………………………

Система роботи школи на основі навчально-виховних проектів включає цілеспрямовану діяльність:


 • предметних методичних комісій, які забезпечують інтеграцію основних компонентів освіти для сталого розвитку в навчально-виховний процес, результатом роботи є розроблені проекти: "Формування екологічного світогляду та екологічної культури у контексті реалізації принципів сталого розвитку", «Енергозберігаючий менеджмент», «Цікавий світ навколо нас», «Від екології довкілля - до екології душі», «Твоє життя – твій вибір».

 • творчих груп школи:

 • високої педмайстерності – метою діяльності якої стало утвердження авторитету й престижу педагогічних працівників, постійне зростання їхньої педагогічної майстерності. Актуальною є проблема створення сприятливої атмосфери для розвитку й самовдосконаленню як учнів, так і вчителів, формування в них на основі глибоких і міцних знань самостійності мислення, здатності збирати, аналізувати інформацію, приймати адекватні рішення, ставити перед собою завдання та оптимально їх розв’язувати. На засіданнях розглядались питання «Інноваційні технології креативної освіти, розвитку творчого потенціалу учнів», проводилось дослідження розуміння взаємопов’язаних екологічних, соціальних та економічних чинників сталого розвитку, пріоритету стратегічного мислення заради стабільного майбутнього

 • лабораторія невирішених проблем (спільні засідання членів методичної ради і пошуково-дослідницького товариства учнів) на засіданнях вивчала спадщину А.С.Макаренко, піднімала питання дисципліни, шукали причини протиправної поведінки учнів у школі, поза школою, вдома

 • служб школи:

 • на засіданнях, круглих столах, диспутах, конференціях еколого-економічної служби обговорювалися питання «Економіка в моєму житті», «Екологічні проблеми міста», «Громадська позиція молоді в екологічному стані довкілля”, ток-шоу «Слідами цивілізації».. Учні школи підготували і захистили дослідницькі проекти «Увага – побутове сміття», «Проблеми безпритульних тварин», «Фотоіндикація»;

 • служба зміцнення здоров’я розв’язувала питання: на конференції - «Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування», на круглих столах обговорювали «Гендер в сімї, на роботі, в політиці», провели диспут «Цигарка – ворог, зброя проти неї – твоя воля», тренінгові заняття «Хай планета наша чиста розцвітає людям на добро», «Щоб не опинитися в складних життєвих ситуаціях», «Психологія конфлікту».

Педагогічний колектив залучено до проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів" з 2013-2014н.р..

Подано заявку на участь: • у Проекті «Енергоефективні школи», що упроваджується ВБО «Інститут місцевого розвитку» за фінансування компанії ДТЕК;

 • Міжнародному проекті «Освіта для сталого розвитку в дії».

В рамках реалізації науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа відкрита для всіх» створено і апробовано електронні уроки: 1 і 3 класи, з природознавства; 8 клас, біологія, «Організми і середовище існування»; 4 клас, мистецтвознавство; 9 клас, фізика, «Електрика»; 5 клас, Байдуж Л.О., основи здоров’я; 5 клас, німецька мова; 10 клас, українська література.

1.5. Виховна діяльність в інтересах сталого розвитку.

Вибір еколого-економічного профілю, робота над дослідно-експериментальною програмою „Формування гармонійно досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу», „Школа сприяння здоров’ю”, не було випадковим, він повністю відповідає тим проблемам які постали перед суспільством: здорова нація, чисте довкілля, економічна стабільність, впевненість в завтрашньому дні. Тому головною метою виховної роботи школи стало розвиток цінностей, навичок та умінь, що дозволять вихованцю у подальшому житті обирати індивідуальні та колективні рішення локального та глобального характеру.

Інноваційна діяльність школи проявляється в тому, що в ній обґрунтовано і реалізовано модель компетентного випускника, яка передбачає досягнення випускниками відповідного рівня соціальної креативності, лідерських умінь і навичок, практичної готовності до створення власного іміджу, сформованість особистісних якостей. Екологічні, економічні й соціальні компетентності випускника розвиваються в органічній єдності навчання, виховання та неформальної освіти, що стає можливим завдяки сформованому еколого-економічному освітньому середовищу. Учні активно ставляться до життя, оволодівають методами соціальної взаємодії, освоюють еколого-економічні знання, вчаться передбачувати наслідки своїх вчинків та дій.


  Самореалізацією творчого потенціалу, засобом розвитку мислення, визначенням навчального й соціального статусу особистості є дослідницька діяльність старшокласників. З метою створення системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів та обдарувань, завдяки їхній участі у науково-експериментальній, пошуково-дослідницькій роботі в різних галузях науки працює пошуково-дослідницьке товариство «Ерудит». Питання, які учні піднімали, захищаючи роботи на засіданнях пошуково-дослідницького товариства формують в учнів самостійність в постановці, розв’язанні обраної проблеми, в пошуках практичного застосування здобутих результатів. У поточному році 16 учнів підготували та захистили свої роботи. Серед кращих робіт можна виділити роботи «Стан твердих побутових відходів на ж/м Фрунзенський», «Вивчення санітарно-гігієнічних властивостей кімнатних рослин», «Оцінка атмосферного забруднення по стану хвої сосни звичайної», «Сміттєспалювальні заводи на Україні», «Енергетичні напої: енергія чи шкода», «Дослідження якості питної води».

Дослідження, моделювання, проектна робота шлях до самостійного здобуття знань. Школа прагне навчати дітей умінню шукати інформацію самостійно, формує вміння вчитися постійно, що є важливим, оскільки, після закінчення навчального закладу випускники житимуть і працюватимуть в суспільстві знань та інноваційному просторі.

Заслуговують увагу роботи учнів з енергозбереження «Проблеми пошуку нових екологічно-чистих джерел енергії. Розвиток енергетики в Україні”», «Енергозберігаючі технології на Україні”, «Вчимося заощаджувати енергію”, „Ощадливе використання електроенергії”, „Енергозбереження і охорона довкілля” , „Що маємо – не дбаємо, а втративши плачемо”.

Традиційними стали тижні «Енергозбереження»; в 2012-2013 н.р. в рамках тижня проведено:


 • круглий стіл „Погляд у майбутнє, диспут «Шляхи збереження енергоносіїв”, конференція „Квартира - освітлювальна мережа. Будова електричної лампи розжарювання» , ділова гра „Громадська приймальня”;

 • виховні години „Виховуємо бережливість; заощаджуємо енергію, цінуємо кожний кіловат”, „Роль енергетики в нашому житті”,;

 • огляд-конкурси інформаційних комп’ютерних робіт, малюнків, газет, плакатів, бюлетенів „Енергозбереження. Що я для цього роблю?”;

 • відкриті уроки з математики „ Розв'язування задач по темі енергозбереження”; „Урок-подорож до країни енергетики”; „Цілі вирази в енергозбереженні”, з фізики урок-конференція „Проблеми сучасної електроенергетики”; з хімії „Хімія в енергозбереженні”; „Роль хімії у розв’язуванні енергетичної проблеми», з географії „Практична робота „Світові ресурси. Ресурсозабезпеченість”;

 • анкетування учнів „Можливі шляхи економії електроенергії вдома”;

 • вчителі впроваджують власні проекти „Турботлива флора”, „Цікавий світ навколо нас”, „Від рослини до людини”; «Енергозберігаючий менеджмент»;

 • учні розробляють і впроваджують власні проекти «Дослідження і шляхи збереження електроенергії вдома», «Енергозбереження в нашій школі».

Екологічний сектор учнівської ради школи - активний учасник:

- акцій, конкурсів Всеукраїнської екологічної Ліги - «Збережи ялинку», «Прибери планету», «Наша допомога птахам», «Збережи першоцвіти», «Джміль та бджілка», «Молодь за стале економічне майбутнє» (в рамках фонду розвитку водоочисних технологій, Всеукраїнська толока);

- шкільних конкурсів: «Екологічна казка», «Осінній вернісаж», «Комп’ютерного малюнка». Традиційно проводяться виставки екологічних поробок з побутових відходів.

Плідно працює Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта». Спільна праця з місцевим осередком Екологічної ліги забезпечує виховання екологічної свідомості всіх жителів масиву, бажання зробити так, щоб здорове довкілля стало не тільки потребою для кожного мешканця житлового масиву Фрунзенський, а й мірилом її освіченості та культури.

Багатогранна еколого-просвітницька діяльність прослідковується в роботі редакційної служби, (щоквартально в інформаційно-методичному шкільному виданні «Педагогічна поема» висвітлюється життя учнівського і вчительського колективів з їх досягненнями та проблемами).

Учнівська Рада представила на конкурс свій екологічний проект за темою «Сучасне місто – територія Extreme».

Учнями створені фільми, презентації, випускались публікації («Куріння», «Спорт і здоров’я», «Не будьте біомасою», «Людино, бережи природу», «Приєднуйся до сталого розвитку освіти і удосконалюй свої знання!»

Старшокласниками створена передача «Особиста думка», в рамках передачі звучать роздуми та обговорюються актуальні проблеми: «Вплив генетично-модіфікованих організмів», «ЗМІ».


В 2012-2013 році школа стала переможцем Всеукраїнського конкурсу „До чистих джерел”, на яку було представлено: «Фіторізноманіття природних комплексів річки Чаплинка та проблеми їх заповідання», «Оцінка екологічного стану озер Лівобережжя Дніпра в межах Дніпропетровська за складом макрофітів», «Стан річок, озер Дніпропетровщини та їх відродження».

1.6. Організації «наскрізного навчання»

Процес навчання спрямований на формування вмінь приймати рішення, необхідні для забезпечення довгострокового майбутнього економіки, екології, соціальної справедливості, при цьому умови креативності комплексу навчально-виховних заходів визначаються з урахуванням культурних, соціальних та економічних аспектів життєдіяльності дитини, особистісно-орієнтованого підходу, пріоритету гуманно- та екоцентричних цінностей.

Однією із форм інтеграції освіти для сталого розвитку у зміст навчальної діяльності є наскрізне навчання. В системі роботи вчителя: • проведення традиційних уроків із додаванням до основного змісту навчального матеріалу окремих питань, які стосуються сталого розвитку (еколого-споживчої проблематики, демографії, енергоефективності, соціальної справедливості, толерантності тощо);

 • корегування змісту окремих тем навчальних дисциплін з акцентом на проблемний підхід, особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання, ціннісне ставлення до досліджуваного питання;

 • введення у зміст навчання нетрадиційних урочних форм: уроків-роздумів, уроків-дискусій, проблемних семінарів тощо.

Перспективний педагогічний досвід із запровадження “наскрізного навчання”

Предмет Біологія

Клас 8

Тема: Охорона тваринного світу. Природоохоронні території.

Аспект СР екологічний

Зміст завдання:(Проблемні питання, завдання)

Розв′язування проблемних ситуацій.

а) Що ти робитимеш, коли на твоїх очах ламатимуть

гілки дерев, бігатимуть по клумбах, точитимуть сік з берези?

б) Як ти поводитимешся, коли побачиш, що хтось мучить кішку, собаку чи вужа?

в) Що ти робитимеш, коли, прийшовшина прогулянку

до лісу, побачиш на галявині залишене кимось сміття ( порожні пляшки, папірці, консервні банки, недоїдки)?Проблемне запитання:
- що ми повинні зробити, щоб рослини і тварини,

які нам необхідні для життя існували на планеті тривалий час?Тема СР:

Виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища та живих організмів, які в ньому мешкають, формування ціннісних орієнтирів та моделі поведінки, спрямованих на збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь, формування активної життєвої позиції учнів.
Інформація, ілюстрація

Підручник, зошит з друкованою основою видавництво Ранок, фрагменти фільмів «Заповідники України», http://knowledge.allbest.ru, http://uk.wikipedia.org


Коментарі – обговорення, дискусія.

Автор вчитель біології КЗОССЗШ № 142 Петлюра Г.В.
Предмет українська література

Клас 10

Тема: Чіпка – герой чи злочинець?

Аспект СРЗміст завдання:(Проблемні питання, завдання)

- Як ви вважаєте, чому Чіпка став злочинцем, убивцею?

- Чи вплинуло на вибір подальшого життєвого шляху одруження Чіпки з Галею?

- Чи могли мати та Галя впливати на Чіпку?

- Життєвий вибір Чіпки – наслідок нещасливого дитинства?

Проблемне запитання

Як ви вважаєте, чи впливають на наш життєвий вибір оточуючі фактори, і чи повинна людина в жорстокому світі залишатися доброю, терпимою, толерантноюТема СР:

Формування загальнолюдських цінностейІнформація, ілюстрація

Підручник, ілюстрації до твору, текст роиану Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні»


Коментарі – обговорення, дискусія.
Автор вчитель української мови та літератури КЗОССЗШ № 142 Скоробогатова О.А.
Предмет:

Я і Україна. ДовкілляКлас:

3 клас


Тема: Як живе рослина.

Аспект СР екологічний

Зміст завдання: (Проблемні питання, завдання):

- що таке процес фотосинтезу в рослинах;

- з’ясувати цінність рослин для життя на планеті;

- планування дії для збереження і примноження

рослин у своєму житті;

- планування подальших дій щодо

збереження і примноження рослин на планеті


ТемаСР:

Важливість вироблення дбайливого ставлення людей до рослин.Інформація, ілюстрація:

таблиці «Будова рослини»,

«Модель живлення рослини», натуральні обєкти (кімнатні рослини), презентація «Як живе рослина», відеоролик.

Коментарі:

Робота в групах (дослідження): • розповідь про цінність рослин для життя на планеті ( Рослини- важлива складова довкілля, вони очищують воду, виробляють кисень, дають нам їжу, паливо, будівельні матеріали. Рослини можуть поглинати пил) ;

 • пояснення проблеми зменшення рослинності на планеті(зміни рослинності, що спричинюються діяльністю людини. Вони зумовлені низкою факторів: вирубуванням лісів, розорюванням степів, випасанням, меліорацією земель, будівництвом ставків та водосховищ);

 • планування дій для збереження і примноження рослин у житті («Червона книга України», Національні парки, ландшафтні парки, заказники, ботанічні сади..)

Створення учнівської презентації.
Автор: Бондаревська Інна Миколаївна, КЗО ССЗШ №142
Предмет Німецька мова

Клас 5

Тема: Їжа

Аспект СР соціальний

Зміст завдання:(Проблемні питання, завдання)

Розв′язування проблемних ситуацій.

а) Чи дотримуєшся ти раціону харчування?

б) Чому потрібно вживати в їжу екологічно чисті

продукти?

в) Що ти робитимеш з залишками їжі?

г) Чи вмієш ти вибирати якісні продукти,

купуючи їх в магазині?
Проблемне запитання:
-Які продукти харчування ми повинні вживати в їжу?

-Що таке екологічно чисті продукти?Тема СР:

Вживання корисної їжіІнформація, ілюстрація

Підручник, роздатковий матеріал, картинки із зображенням продуктів харчування, плакати, виготовлені учнями,

фрагменти фільмів «Корисна їжа», «Їжа в Німеччині»

Коментарі – обговорення, дискусія.
Автор вчитель німецької мови КЗОССЗШ № 142 Астафурова М.В.
Основи здоров’я

6 клас

Тема: Особливості догляду за зубами та порожниною рота

Аспект СР соціальний

Зміст завдання:

Проблемні питання:

Чому потрібно доглядати за зубами та порожниною роту;

У чому полягає взаємозв’язок стану зубів та роботи травної системи

Завдання:

Дослідити причини хвороб зубівТема СР: Особливості догляду за зубами і порожниною рота

Інформація, ілюстрації, презентації, персональні картки


Коментарі: при виконанні завдання застосувати нетрадиційний методи підходу до проблеми, досконало вивчити вимоги догляду за зубами; пояснити необхідність виконання правил особистої гігієни
Автор: Байдуж Людмила Олександрівна, КЗО ССЗШ №142
Фізика

9 клас

Тема: Електричний струм. Електрична енергія та її збереження

Аспект СР економічний

Зміст завдання:

Проблемні питання:

Чому потрібно зберігати електричну енергію?

Чи можна вирішити питання, якщо побудувати багато електростанцій і витрачати електроенергію скільки заманеться?

Завдання:

Дослідити шляхи збереження та економії електричної енергії вдома побутовими приладами.Тема СР: Раціональне використання електричної енергії вдома побутовими приладами.

Інформація, ілюстраціяКоментарі: при виконанні завдання застосувати нетрадиційний методи підходу до проблеми, досконало вивчити інструкцію з експлуатації до побутових приладів задля забезпечення їх нормального функціонування.
Автор: Тереб Лариса Василівна, КЗО ССЗШ №142

1.7. Досвід введення елективних курсів та факультативів з освіти для сталого розвитку.

Сьогодні спрямувати зусилля по вивченню стратегій стійкого розвитку – це значить думати і про сьогодення, і про майбутнє своєї країни, йти в ногу зі світовим співтовариством. Реально ми можемо говорити про перші кроки в цьому напрямку – це інформування учнів і деякі практичні дії.

Курс «Уроки для сталого розвитку» в початковій школі викладається у 3 та 4 класах. В 3 класах під час занять учні засвоювали знання про стійкий розвиток, усвідомлювали необхідність застосування цих знань у повсякденному використанні.

Особлива увага на уроках приділялася формуванню умінь міркувати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, критично мислити, самостійно обробляти інформацію з різних джерел, проводити дослідження та експерименти щодо використання та ресурсозбереження у сім’ї, місті, селі.

Діти брали участь у дискусіях, у роботі групи та відповідали за результати спільної діяльності групи.

На уроках використовувалися активні та інтерактивні форми, методи проведення: дискусії та обговорення; розв’язання проблем; мозковий штурм; робота в групах; інтерв’ю; анкетування; аналіз аргументів „за” і „проти”; навчальні ігри; робота на місцевості (екскурсії); виставки.

Так, наприклад під час вивчення теми «Сміття» учні досліджували кількість відходів у власній родині, а потім планували дії, спрямовані на зменшення відходів у власній родині. Це дало можливість не залишати сміття під час екскурсій у природу, виїзних заходів.

Під час вивчення теми «Вода» учні знаходили і розповідали про проблеми людства, пов’язані з водою, складали пам’ятку дій для збереження води. Досліджували витрати води у власній родині, планували свої дії щодо заощадження води у власному житті. Це дало можливість раціональніше відноситись до використання води.

Учні змінили своє ставлення до збору макулатури. Раніше це були лише окремі учні, а на сьогодні всі учні школи приймають участь у акції «Віконце».

Вчителі намагалися сформувати в учнів переконання в необхідності збереження довкілля формування в учнів цілісної картини світу.

Учні 4 класів, вивчаючи тему «Дбаємо про наше майбутнє», досліджували проблеми Землі, готували про це інформацію, а потім, працювали в парах та групах, робили необхідні обчислення по питаннях: • Як впливає на планету кожен з її мешканців?

 • Що може зробити для планети кожна людина?

Підводили підсумки, оцінюючи наслідки вчинків: що відбудеться, якщо…, мої дії завжди впливають(не впливають) на стан довкілля, тому що…

Збільшилася кількість дітей, які прийняли участь у акції «Шкільне подвір'я» (вирощування розсади), появився інтерес до прийняття участі в догляді за кімнатними квітами.

Вивчаючи тему «До доброї справи долучаємось разом» учні об’єднувалися в екогрупи, розподіляли обов’язки і вчилися виконувати спільну справу.

Підсумок: кожна екогрупа протягом тижня довкілля оформила плакат

«Екологічно чисто та безпечно». Це дало можливість краще дізнатися про добрі справи учнів, про їх відношення до покупки продуктів, вторинне використання речей: зменшилися витрати паперу на уроках трудового навчання.

Головна мета вивчення теми «Мої стосунки з оточуючими»: довести до відома дітей про важливість налагодження добрих стосунків між людьми. Наприкінці вивчення цього розділу учні розробили проект « Добрі стосунки – найбільший скарб». Вони підготовили збірки творів про дружбу (вірші, пісні, ігри, казки, оповідання), які допомогли їм зрозуміти, що налагодження добрих стосунків важливе як для окремої людини, так і для всієї планети.

На уроках з вивчення теми «Піклування про рослини» учні намагалися довести, що людям слід змінити своє ставлення до рослин. Діти готовили інформацію про те , як дбає їхня родина про рослини. В класі проводили конкурс на кращу авторську ялинку, під час екскурсій на шкільне подвір'я підготували звіт у вигляді малюнків, фотографій, самостійно посадили насіння квітів та вирощують їх. Учні зробили висновок, що піклуючись про рослини , ми піклуємось і про себе.

Головна ідея теми «Зменшення непотрібних покупок»: навчати дітей робити розумні покупки. Вони здійснювали уявну подорож до магазину і зробили висновок, чого варто, а чого не варто було купувати . Також зрозуміли, що даючи старим речам нове життя, вони можуть не лише заощаджувати гроші, а й пишатися оригінальними речами, яких ні в кого більше не побачиш ( приймали участь у виставці поробок «Нове життя – старим речам»). Діти зробили висновок, що зменшення зайвих покупок важливе як для окремої людини, так і для всієї планети.

Вивчаючи тему «Новий стиль мого життя» створили і записали обіцянку собі і планеті.

На уроках застосовуються такі методи та прийоми навчання: створення проблемних ситуацій, діалогічні форми навчання, проектна діяльність, рольові ігри, екскурсії, аналіз життєвих ситуацій, звернення до особистого досвіду дітей, тестування, робота в групах.

В результаті вивчення курсу «Уроки для сталого розвитку» у дітей початкової школи сформувались поняття про новий стиль життя, індивідуальний внесок у справу збереження ресурсів, вміння визначити бажані зміни у способі життя сім’ї та її окремих членів.

Початкове ознайомлення учнів 8-го класу з курсом пробуджує в них свідоме ставлення до питань забруднення оточуючого середовища і переробки сміття; збереження ресурсів: води, енергії, сировини; збереження зеленого світу та свого здоров'я і здоров'я оточуючих, культури спілкування.

Даний курс веде до усвідомлення зв’язків між сталим розвитком та вибором персонального способу життя, надихає учнів на закріплення набутих знань у власних вчинках; курс дозволяє відходити від знаннєвої парадигми навчання іншої української школи, надихає на розуміння і дію, на вибудовування власних уявлень щодо майбутнього і вибір власного способу життя.

Суттєвою особливістю курсу є застосування знань на практиці і переданні учням знань, придатних для повсякденного вжитку, сьогодні і зараз: знань, які легко перенести в життя і зробити звичними справами. Мета курсу – надихати до дії. Не всі учні 8-х класів під впливом курсу стійкого розвитку змінилися радикально. Але більшість задумалось і заговорили про курс вдома, в сім'ї. Хтось по-новому організував утилізацію побутових відходів в сім'ї: пошили екологічні сумки, здали папір на макулатуру, здали метал і подарували речі сусідам, в дитячий будинок, в школу, дитсадок; стали сортувати сміття і спокійно про це можуть розповісти. А дівчатка із побутових відходів виготовляють чудові поробки, пано, шкатулки, які виставляють на виставки, які проводяться в школі.

Діти розповідають, що вони в сім'ях стали уважніше ставитися до енергозбереження, збереження води і тепла. Діти на уроках часто приводить приклади з життя своєї родини, де до питань сталого розвитку ставляться дуже серйозно.

Визвала велику зацікавленість тема „Рослини в моєму житті”. Учні охоче працюють на ділянках і з інтересом взялися за озеленення шкільного подвір'я, змагаються у зборі макулатури.

Всіх зацікавила тема „Стосунки”, діти охоче і критично аналізували власні дії, давали оцінку певних рис характеру і робили висновки про покращенню взаємин в групах.

Про глобальні зміни говорити рано. Але ми радіємо кожному практичному крокові, кожному свідомому вчинку в нашій справі, бо це вчинки громадянської зрілості і кроки до ставлення думаючої і дієвої особистості.__________________________________________________________________________

Додаток 10 ст. 50


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал