Використання медіатехнологій на уроках світової літератури



Скачати 114.44 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір114.44 Kb.
Використання медіатехнологій на уроках світової літератури
Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній.

А.Дістервег

Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і навіть, якщо можливо, нюх та смак, взяли участь в запам’ятовуванні… За такого дружнього сприяння всіх органів … ви переможете найлінивішу пам’ять.

К.Ушинський
Розвиток медіа технологій і впровадження їх в освітній простір України в останні роки наклали відбиток на розвиток особистості сучасного школяра. Згідно із Національною доктриною розвитку освіти України, одним із пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність і ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Використання медіатехнологій дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:

 • структуризацію змісту навчання та активізації опорних знань;

 • підвищення пізнавального інтересу учнів;

 • підтримку групових та індивідуальних форм навчання в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу;

 • створення комфортних умов медіапідтримки традиційних і новаторських технологій навчання;

 • забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмета;

 • розвиток творчих здібностей школярів;

 • формування інформаційно-комунікативної компетентності.

В умовах швидкого накопичення інформації вчитель зобов’язаний не лише дати учням базові знання і сформувати уміння, але й навчити їх самостійно вести пошук необхідної інформації, використовуючи для цього не тільки друковані джерела, але й електронні; сприймати нову інформацію, ретельно її досліджувати; осмислювати різні погляди, брати на себе відповідальність за власну діяльність.

Загальновідомо, що найефективнішою є та інформація, яка впливає на кілька органів чуття, й запам’ятовується вона тим краще й міцніше, чим більше каналів її сприйняття активізовано. Тож саме застосування мультимедіа може значно підвищити ефективність навчання, зробити урок цікавим і корисним.

Інформаційні засоби впливають на різні органи чуття, активізуючи розумову діяльність учнів, розвиваючи їхні спеціальні або загальні обдарованості, формування знань, стимулюючи пошук, творчість.

Отже, впровадження медіатехнологій у навчальний процес – нагальна потреба сьогодення. Актуальність даного питання зумовила вибір теми педагогічного досвіду, над якою я вже працюю декілька років: «Використання медіатехнологій на уроках світової літератури та російської мови як засіб удосконалення уроку».

Медіаосвітні технології як один із засобів в удосконаленні викладання світової літератури.

Своєю метою вважаю забезпечення професійного підходу до навчання на уроках в умовах технологізації освіти, визначення оптимальних шляхів доцільного поєднання формування в учнів здатності знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях. Тому на уроках ставлю перед собою такі завдання:



 • використання медіатехнологій як засобу активізації творчої діяльності учнів та підвищення мотивації навчання;

 • створення умов для розвитку особистості дитини з урахуванням її потреб і можливостей;

 • оволодіння основами роботи з різними видами інформації за допомогою комп’ютера та інших засобів інформаційно-комунікаційних технологій;

 • вироблення навичок застосування засобів ІКТ при виконанні індивідуальних і колективних проектів, у навчальній діяльності, при подальшому освоєнні професій, які користуються попитом на ринку праці (з урахуванням регіональних особливостей);

 • розвиток самоорганізації, уміння організовувати власну інформаційну діяльність і планувати її результати;

 • виховання відповідального відношення до інформації з урахуванням правових і етичних аспектів її поширення;

 • формувати медіакультуру учнів;

 • забезпечити їх інформаційні потреби;

 • удосконалювати науково-методичне забезпечення навчало-виховного процесу.

Потреби сучасного життя зумовлюють пошуки нових форм організації навчально-виховного процесу, зокрема – уроків світової літератури. Використання медіатехнологій є одним із інноваційних засобів вивчення мови та літератури, який дозволяє стимулювати інтерес учнів до художніх творів і вивільнити багато часу для творчої співпраці вчителя та учня. Оснащення навчального кабінету комп’ютерною технікою і доцільне використання її на уроці літератури стає обов’язковим атрибутом сучасної школи.

Серед головних дидактичних функцій, що мають бути реалізовані за допомогою медіатехнологій у процесі вивчення мови та літератури, методисти визначають наступні: пізнавальна, розвивальна, дослідницька, комунікативна.

Робота з комп’ютером не повинна розумітися як ігрова «вставка» у процес вивчення літератури, а має розглядатися як органічна активізуючи складова частина пізнавального процесу. Медіазасоби сприяють не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, а й дозволяють змінти саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Завдяки медіатехнологіям відбуваються суттєві зміни в навчальному процесі, в центрі якого тепер перебуває особистість учня, а головною метою стає розвиток його духовних, інтелектуальних і творчих здібностей, пізнавальної активності, усвідомлення моральних цінностей, що згодом дозволить стати здатним до самостійного мислення, самореалізації, прийняття важливих рішень, вміння працювати над розв’язуванням важливих життєвих проблем. Змінюється в цьому процесі і роль учителя: він тепер наукових керівник, співавтор, координатор, партнер, консультант.

Використання медіатехнологій передбачає різні форми роботи, створення цікавих медіапродуктів.

Медіа-засоби на уроках світової літератури:


 1. програмні засоби;

 2. мультипрезентації біографій та творів;

 3. фрагменти художніх фільмів;

 4. документальні фільми;

 5. відеоекскурсії, заочні подорожі;

 6. доступ до Інтернет-бібліотеки;

 7. створення фанфіків і римейків за художніми творами;

 8. індивідуальні творчі завдання;

 9. ілюстрації творів;

 10. авторське читання художніх текстів.

Підготовка до уроку з використанням медіатехнологій потребує від учителя високого рівня фахової підготовки, системного бачення навчально-виховного процесу, вироблення чіткого ритму педагогічних ідей:

 1. визначення місця виучуваної теми у програмній площині та літературному процесі в цілому;

 2. визначення доцільності використання медіатехнологій як засобу формування цілісного і повного розуміння учнями проблематики художнього твору;

 3. вибір оптимальних медіа засобів і їх структурування в композиції уроку.

Використання медіатехнологій під час уроків світової літератури та при підготовці до них забезпечує різноманітність робіт на усіх етапах навчання: при поясненні нового матеріалу (демонстраційно-енциклопедичні програми, презентації Power Point), при закріпленні, повторенні (тренінги, проміжні тестування, спілкування через електронну пошту, у чаті, телеконференції); в самостійній роботі учнів (різноманітні навчальні програми, електронні підручники, посібники; самостійний пошук матеріалів, робота над проектами), під час проведення контролю знань, умінь і навичок (тестування, створення web-сторінок, захист проектів, дистанційне спілкування через електронну пошту, Інтернет-семінари, Інтернет-олімпіади тощо).

За допомогою медіатехнологій вчитель має можливість підвищити емоційну насиченість уроку. Доречним тут буде, приміром, музичний супровід навчального матеріалу. Доцільно це робити, скажімо, під час вивчення ліричних творів. Так, на уроках, присвячених творчості Бориса Пастернака, А.Ахматової, відомих світових композиторів.

Інформаційні технологій використовую з 5 класу, адже у дітей цього віку ефективність засвоєння матеріалу дуже залежить від його візуалізації. Учні люблять працювати з ілюстраціями, слухати музику, заповнювати таблиці чи схеми, аналізувати уривки фільмів. Через презентацію вони краще сприймають складні теоретичні поняття, тому що акцент робиться на яскравості графіки й анімації. Спеціальні відеоефекти «оживляють» обов’язковий для вивчення матеріал, а, поданий у ігровій формі, сприяє їх глибшому засвоєнню.

У своїй практичній роботі найчастіше застосовую презентації, створені за допомогою програми Power Point. При цьому використовую різні типи презентацій:



 1. комп’ютерні діафільми з використанням елементів анімації («Байка у світовій літературі», «Дванадцять подвигів Геракла»);

 2. презентації для повторювально-узагальнюючих уроків.

 3. класичні поурочні комп’ютерні презентації.

Мультимедіа дають змогу презентувати поетичний твір через виконання автора, майстрів художнього слова.

Улюбленою роботою школярів є створення власних презентацій та їх перегляд, адже вони дають змогу узагальнити здобуті знання, синтезувати спостереження над текстом в яскравій і доступній формі.

Створення презентацій підвищує пізнавальну та творчу діяльність учнів. Ця форма роботи імпонує тим, що вона зорієнтована на здобуття учнів нових знань шляхом самоосвіти і є прикладом поєднання урочної та позаурочної діяльності учнів у створенні презентацій про життя і творчість письменників, є одним з найперспективніших складових освітнього процесу, що створює умови для творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує необхідні життєві компетенції.

У своїй роботі використовую творчі та інформаційні проекти, які зорієнтовані на збирання інформації, оформлення результатів та їх презентацію.

Використання програми розробки презентації дозволяє перетворити завдання написання проектних робіт учнів у такий процес, що передбачає велику аудиторію слухачів, післяпрезентаційне обговорення та визначення кращих робіт. Усе це сприяє кращому розумінню презентованої слухачам інформації. Такі заняття сприяють підвищенню інтересу учнів до навчання, допомагають удосконалити їх аналітичні, мовні навички, розвивають творчу фантазію. Учні охоче, з великим задоволенням виконують такі завдання, де є можливість їм виявити творчу індивідуальність. Наприклад, учні 5 класу створили перші електронні презентації «Казки братів Грім», «Світ дитинства Марка Твена». У 6 класі з’явилися такі презентації: «Хатина дядька Тома», «Різдвяна пісня у прозі», «Байки Езопа» та інші. Дуже подобається моїм учням такий вид творчих проектів як створення буктрейлерів до творів. Цей вид роботи тільки входить в практику, але він має велике майбутнє.

Вважаю, що мультипрезентації, як один із видів проектної діяльності дає можливість кожному учасникові, незалежно від рівня підготовки, виявити свою індивідуальність та сформувати компетентністні навички.

Уроки з використанням мультимедійних технологій – ефективна форма представлення матеріалу. Саме використання мультимедійних технологій стало головною метою проблемного питання, над яким я працюю.

Відомо, що найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка одночасно впливає на кілька органів чуття, і запам’ятовується вона тим краще і міцніше, чим більше каналів сприймання було активізовано. Тому очевидною є роль, яку ми відводимо мультимедійним засобам навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп’ютерів, якісних навчальних програм, розвинених комп’ютерних систем навчання, аудіо- та відеозасобів.

Крім того, я маю можливість тиражувати свої уроки, розміщувати їх на сайті школи, щоб ними користувалися учителів та учні.

Мультимедіа дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). Кожен із застосованих інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання на заняттях світової літератури.

Мультимедіа підсилює використання підручника. Так, залучаючи до презентації ілюстрації з підручника Євгенії Волощук для 5 класу, вже на першому уроці проводжу літературний диктант «Упізнай героя». Дітям дуже цікаво впізнавати на демонстраційному екрані ілюстрації з їхньої настільної книги, що заохочує заглиблення в її зміст. Крім того, така форма роботи привчає школярів не боятися різних форм контролю знань.

Привчаю дітей, читаючи твір, завжди звертати увагу на його автора. І в цьому допомагає комп’ютер, роблячи звичною демонстрацію портретів письменників на яскраво оформлених слайдах.

Мультимедіа дають можливість ілюструвати всі художні програмні твори.

Упровадження медіа технологій підпорядковується віковим особливостям учнів. Якщо у навчанні дітей середнього віку доцільно використовувати ігрові форми із великою кількістю наочності, то, працюючи зі старшокласниками, варто подбати про інтелектуальну насиченість програми.

Вважаю незамінними засоби мультимедіа, коли йдеться про вивчення біографії письменника. Наприклад, на уроці, присвяченому Ф.Кафці, демонструється широкий спектр наочності: портрети письменника, його родини, фотографії, фотокопії документів, ілюстрації до творів. Це дає можливість глибше проникнути у внутрішній світ митця, зокрема, чому він перетворив свого героя на комаху.

На таких уроках залишається більше часу для застосування інтерактивних форм навчання, ефективної роботи з художнім текстом.

Але важливо не забувати: уроки літератури – для вивчення саме літератури, і твір письменника не можуть замінити ніякі фільми чи відеокліпи. Мультимедійні технології виконують допоміжну функцію, щоб досягти більшого ефекту у сприйманні та розумінні літературного твору. Слід ретельно продумувати місце, час, доцільність використання комп’ютерної інформації на уроці. Тільки за такої умови вчитель досягне ефективності своєї роботи, а уміння, набуті учнем у процесі роботи з мультимедіа, допоможуть в майбутньому стати успішним у будь-якій професійній діяльності. Слід відмітити, що форми роботи з мультимедіа стали буденними і звичними у моїй практиці. Прагну в повній мірі виконувати завдання методики літератури, яке сьогодні полягає в тому, щоб об’єднати «класичні» підходи до засвоєння знань з сучасними комп’ютерними засобами.

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес з використанням різних форм та методів роботи дозволило значно підвищити мотивацію навчання, сприяло росту продуктивності та сталості уваги на уроках, покращенню зорової пам’яті, збільшенню відсотка учнів, які самостійно працюють над виконанням завдань із використанням медіа.

У межах професійної діяльності проводжу велику методичну роботу. Даю майстер-класи для вчителів району з теми, виступаю з доповідями, розробила пам’ятки щодо створення та застосування мультимедійних презентацій на уроках світової літератури, створила медіатеку для уроків світової літератури та російської мови.

Зазначена робота сприяє самовдосконаленню, підвищенню рівня викладання. Використання медіа технологій на уроках мови та літератури дозволяє забезпечити інтегроване навчання, індивідуалізацію та диференціацію процесу навчання, забезпечити інтеграцію навчального процесу та відпрацювання навичок роботи із комп’ютером в процесі засвоєння навчального матеріалу та самопідготовки учнів, підсилити мотивацію вивчення, а отже – досягти кращих результатів на шляху досягнення глобальної мети: формування та виховання творчої, компетентної особистості.

Спостерігаючи та аналізуючи результативність впровадження медіа у навчальний процес переконуємось, що постійне застосування цих технологій при вивченні предмета, значно підвищує рівень навчальних досягнень учнів.

Моніторинг навчальних досягнень учнів зі світової літератури за два роки, серія контрольних робіт, які систематично проводяться протягом навчального року, опитування учнів, батьків, учителів, показали, що рівень успішності учнів має позитивну динаміку.

Отже, практичні навички, отримані на уроках літератури, переносяться на усі сфери життя дітей та забезпечують їм розширені зони як навчальної та і соціальної компетентності.
Висновки

Упровадження інформаційно-комунікативних технологій на уроках світової літератури допомагає:



 • підвищити пізнавальний інтерес учнів;

 • забезпечити диференційований підхід до вивчення предмета;

 • створити комфортні умови комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання;

 • формувати здатність самостійно оволодівати знаннями, творчо мислити;

 • застосовувати здобуту інформацію у власному житті;

 • адаптувати учня до умов сучасного життя.

Отже, використання медіа технологій вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, його творчих здібностей, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал